Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Banc de Sang i Teixits (BST)
Codi d'expedient:
20HBS389

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos dias, pueden indicar cuando serán las aperturas de los sobres B y C? muchas gracias 20/05/2020 08:36h
La previsión es de abrir la documentación del sobre B en sesión privada el próximo día 22 de mayo. La fecha de apertura del sobre C se comunicará mediante email a las empresas licitadoras
Bon dia: En relació al excel "ANNEX OFERTA TECNICA REACTIUS", Columna C/D, DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR, diu "Reactiu/control/ calibrador/materials auxiliars". S'enten que, en aquest camp, volen que es detalli el tipus de producte?, o realment cal informar de la DENOMINACIÓ ARTICLE com diu el títol? Val a dir que remarquen que "No s'han d'emplenar... les ja emplenades, ni modificarles". La nostra proposta es informar en aquesta columna de la denominació de l'article, i en una columna a part, podriem informar del tipus de producte. Seria conforme? Gràcies 07/05/2020 08:44h
Respecte a la proposta d'insertar una columna per fer constar el tipus, no seria acceptable perquè no es pot modificar l'excel. En cas que no sigui evident pel nom si un article és un reactiu, calibrador o control, el licitador pot posar en la memòria tècnica els llistats annexos que consideri necessaris per clarificar aquesta qüestió.
Buenos días, ¿se mantiene como fecha limite de presentación de ofertas el 15/05/20 a las 14:00 hs? 04/05/2020 11:19h
Si, se mantiene la fecha de presentación de ofertas
Bon dia: En relació amb el excel publicat en el zip dels plecs, "389 Oferta Econòmica LST.xlsx", hem pogut comprobar que el camp "BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 3 DECIMALS (*)" (columna O), no visualitza decimals, i arrodoneix al nombre superior. Poden revisar el fitxer, si us plau? Moltes gràcies 22/04/2020 10:01h
Adjunto nou annex d'oferta econòmica, el qual permet visualitzar 3 decimals
Si disposem de un fitxer en .mp4 de capacitat superior a 25MB, que permetria ampliar l'acreditació tècnica de la oferta, tenim alguna opció per presentar-lo? El sobre digital té una capacitat màxima de 25MB, existeix alguna altre opció? 08/04/2020 09:49h
les capacitats del sistema ja va ser contestades en altres preguntes fa uns dies. Intenteu aplicar la capacitat de sintesi necessaria, en la presentació de les ofertes.
Per a la presentació de 2 variants, agraïrem que ens confirmin si, aquella documentació que sigui comuna a les dues variants, s'admet que sigui presentada un sol cop (com ex. Doc Técnica Of.Base i Var.1), donat que el Sobre Digital no contempla una distinció entre documentació de diverses variants. ¿O prefereixen que la mateixa documentació la dupliquem? Gràcies per la seva col.laboració 08/04/2020 09:45h
bon dia
mentre es pugui identificar per part dels experts, la informacio indicativa de la variant corresponent, no cal duplicar la informació
Agrairem que ens informin sobre les limitacions de capacitat de documentació pel Sobre B tècnic, donat que, segons indica el manual, cada fitxer no pot superar els 25MB. El nombre de documents que conté aquest sobre pot passar del centenar. Agrairem ens indiquin alguna forma per poder carregar un .zip de més pes que 25MB Gràcies 26/03/2020 12:47h
Si, efectivament, tal com indica el manual, la capacitat de l'arxiu no pot superar 25MB. Entenc que es pot adjuntar un arxiu de 25MB com a oferta tècnica i un altre arxiu addicional a l'apartat de "altra documentació" de 25 MB més.
Les ruego nos informen cuando hagan la consulta al LRC para conocer el precio de la conexión y del mantenimiento de la conexión del middleware al SIL Eyra . Es imprescindible para la correcta elaboración de la oferta. 24/03/2020 12:19h
La respuesta a esta consulta fue publicada ayer dia 23
Agraïrem donin resposta als següents dubtes que se'ns genera: 1. Plantilla excel de OFERTA TÈCNICA, en "ANNEX OFERTA TECNICA REACTIUS". Com requereixen que informem dels control/ calibrador/materials auxiliars? Entenem que detallant-los dins cada número d'ordre, afegint les linees necessaries? 2. D'altre banda, en la mateixa plantilla "ANNEX OFERTA TECNICA REACTIUS", columna F "Presentació article licitador", agrairem que ens informin sobre que és el que els cal que responguem en aquesta columna, donat que en la columna G "NOMBRE DE DETERMINACIONS PER KIT" ja indiquem la presentació del producte en determinacions. Moltes gràcies per la seva ajuda 23/03/2020 12:58h
1. Efectivament, afegint les files d'excel necessàries per fer constar tots els materials. Com diu l'annex: Afegir tantes línies com calgui per fer constar tots els reactius, controls, calibradors i material fungible necessari aportats pel licitador per dur a terme totes les determinacions, inclosa la preanalítica.
2. La informació de les columnes F i G pot ser o no coincident. Per exemple: podria haver una presentació de 50 mL (columna F) que correspongui a 100 Determinacions (columna G)
De acuerdo a la pregunta que les han formulado: En relación de la conexión del middleware con ePROGESA y EYRA: 1. ¿Conocen en BST el precio de conexión por instrumento que el vendedor de ePROGESA está exigiendo?, y la respuesta que han dado donde indican que: 1. El importe de las conexiones las establece Maksystems con los diferentes proveedores y el BST, no conoce los importes que se solicitan. 2. La solución ERYA pertenece al Laboratorio de Referencia de Cataluña (LRC) y es el SIL que utiliza el BST. Sí que hay un coste de conexión y mantenimiento, pero desconocemos desde BST el importe. Si necesitan saberlo tendríamos que hacer una consulta. Agradeceremos que hagan una consulta tanto a Mak-System como al Laboratori de Referència de Catalunya para saber los costes y nos los puedan hacer saber. 23/03/2020 10:46h
- tal com estipula el PPT i les bases de la licitació, les connexions van a càrrec dels licitadors interessats que ho hauran de reflectir en llurs ofertes i automàticament en el contractista adjudicatari
- el cost "hipotètic" de les connexions anirà en funció de la propostes de cada licitador i dels acords que aquests arribin amb els operadors citats.
- el BST no pot preveure cap escenari o mapa d'equips, això recau en els licitadors interessats en funció de les necessitats perfilades pel BST en el PPT
- BST no pot influir sobre cap sub-contractista demanant o orientant determinats aspectes del contracte
-Qualsevol licitació te un principi substanciós recollit en l'article 197 de la LCSP, en el que, tant en l'execució del contracte i per tant de l'oferta presentada, estan sota el principi de "riesgo y ventura" dels contractistes
-Tal vegada es necessari recordar la CPM 1/2019, la consulta prèvia al mercat sobre aquesta licitació , a la qual l'interlocutor hi va participar exposant llurs propostes , i l'escrit de conclusions de BST, on ja s'anunciava aquest supòsit.
Buenas Tardes, Respecto a las alícuotas realizadas en la solución preanalítica, ¿hace falta tapar el tubo de la muestra despues de realizar la alícuota?. Cuando en el pliego se dice "alícuotar las muestras y tapar las alícuotas si es necesario", se refiere al tubo de muestras desde el que se hace la alícuota? 23/03/2020 08:37h
Quan diu "tapar les alíquotes" es refereix als tubs de les alíquotes generades.
La possibilitat de tapar el tub de mostra no és un dels requeriments mínims imprescindibles del plec tècnic
En relación de la conexión del middleware con ePROGESA y EYRA: 1. ¿Conocen en BST el precio de conexión por instrumento que el vendedor de ePROGESA está exigiendo? 2. ¿Es BST el vendedor de la solución EYRA?, ¿Habría coste de licencias, implantación, mantenimiento? 20/03/2020 11:39h
1. El importe de las conexiones las establece Maksystems con los diferentes proveedores y el BST, no conoce los importes que se solicitan.
2. La solución ERYA pertenece al Laboratorio de Referencia de Cataluña (LRC) y es el SIL que utiliza el BST. Si que hay un coste de conexión y mantenimiento, pero desconocemos desde BST el importe. Si necesitan saberlo tendríamos que hacer una consulta.
¿Cual es el recipiente donde se almacena el archivo de muestra para la seroteca? ¿La realizazión de alícuotas es únicamente para la seroteca? 20/03/2020 10:01h
Las muestras de seroteca se guardan en microplacas de 96 pocillos, con capacidad para 900 microlitros / pocillo (deep-well). La realización de la seroteca es requerimiento del pliego técnico, igualmente se valorará que el sistema pueda hacer otros tipos de alícuotas, incluido "pooling" o mezcla de donaciones.
En relación a los párrafos relacionados con las conexiones online de las páginas 11 y 16, y sabiendo que el BST ha publicado recientemente un concurso público para la implantación del software Hematos para la red transfusional hospitalaria y de leche materna, red integrada en la gestión del BST, en un escenario donde el software Hematos pudiera ser implantado también en el Centro de Donación y dicha implantación sucediera dentro del periodo de validez del presente concurso para Serología e Inmunohematología, ¿los adjudicatarios de dicho concurso de Serología e inmunohematología deberían hacerse cargo del coste de las conexiones online con el proveedor de Hematos? 20/03/2020 08:59h
El PPT dice lo siguiente:El adjudicatario se hará cargo de la gestión y del coste del desarrollo e instalación de la integración bidireccional (peticiones y resultados) del Middleware con:¿ Todos los equipos analíticos y preanalíticos aportados en este contrato, sean del proveedor que sean.¿ Todos los sistemas de información del BST, que actualmente son ePROGESA y EYRA, o de otros que puedan suceder.
Nos gustaría poder presentarnos pero sólo podemos hacerlo a la parte de Bioquímica. Necesitamos que nos confirmen que al no estar dividido en lotes, no podemos presentarnos sólo a esa parte 18/03/2020 13:08h
Dado que BST requiere una solución global, integradora y eficiente, este expediente no se divide en lotes. Se considera que un único adjudicatario garantizará más eficazmente las comunicaciones entre los sistemas de información del BST, Middleware, preanalítica y analítica. Además, permitirá una mejor coordinación del plan de implantación para poder disminuir el período de transición.El lote único incluye todas las necesidades del BST y se adjudicarán íntegramente a un único licitador.No obstante, entendiendo la dificultad que pueden tener los licitadores para cubrir todas las necesidades del BST, y con ánimo de no limitar la concurrencia, se permite la subcontratación de una parte de la actividad objeto de este contrato siempre que se informe previamente en la memoria presentada y que BST dé su conformidad.
Me gustaría hacer una pregunta respecto al Software (Middleware) que conecte bidireccionalmente con los sistemas de información del BST EYRA y ePROGESA para ecibir las peticiones y devolver los resultados, por favor. ¿Qué protocolos de comunicación soportan esos sistemas de comunicación? 18/03/2020 12:58h
La integración bi-direccional se realizará mediante Web Services, con protocolo HL7. En caso excepcional, se podria hacer uso de intercambio de ficheros.
Les ruego nos informen si se suspende el plazo de presentación de este expediente por la declaración del estado de alarma por el COVID-19 16/03/2020 10:29h
Efectivament, tal i com s'acaba de publicar a la plataforma, i d'acord amb la disposició addicional tercera (suspensió de terminis administratius) del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s'ha procedit a suspendre i interrompre els terminis per la tramitació dels procediments que actualment es troben en curs.
Buenos días, Aclaración respecto al suministro de agua osmotizada. Lluís Plana el ambassador de Abbott trabajando con ustedes me informó que había entendido que se utilizaba el sistema de agua integrado y propio del BST para evitar nuevas instalaciones de tuberías (suministro y desagüe), mantenimientos (filtros, sales,..), etc. En el caso de que no pudiéramos utilizar su sistema de agua integrado, debemos suministrarles 2x fuentes de agua Millipore y realizar la instalación de tuberías y desagües necesarios que esta solución requiere. Aclarad, por favor este aspecto. Gracias. 09/03/2020 17:28h
En el caso de conectarse a nuestro sistema de agua osmotizada, deben assegurar que no afectaran en nada el abastecimiento actual de la misma.
En caso de que no puedan asegurar esto, deberán suministrar 2x fuentes de agua Millipore y realizar la instalación de tuberías y desagües necesarios que esta solución requiere.
Pel que fa a la Normativa Sanitària vigent (p. 4 PPT), fan referència al RD 1591/2009, que correspon als productes sanitaris , mentre que els productes que s'ofertaran s'ajusten a les disposicions del Reial decret 1662/2000, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro 09/03/2020 15:53h
Sense perjudici del llistat de lleis i normatives que s'especifiquen en el plec tècnic, els proveïdors han de tenir en compte la duració de la licitació i que tal i com s'indica en la pàgina 4 de l'esmentat plec: "Els materials objecte de contractació hauran de reunir les condicions tècniques i requisits d'autorització exigits per la normativa legal vigent en cada moment durant
la duració del contracte, i els estàndards de qualitat implantats al BST". Els productes sanitaris in vitro queden coberts pel Reglament UE 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell.
Projecte de distribució dels equips: En quin format hauríem de presentar els Plànols en la oferta? 09/03/2020 15:52h
Seguint el mandat fixat pel Govern de la Generalitat, en l'Acord de Govern de l'11 de desembre de 2018, en el qual fixa que totes les licitacions d'obres han d'incloure la utilització de la metodologia Building Information Modeling (en endavant BIM).
En l'Apartat 16 del PPT (p. 20), Memòria tècnica, ¿seria possible integrar equips, Projecte de distribució dels equips, Pla de transició i Cronograma en una Memòria de Projecte integrada, on, a més a més del detall exigit, es pugui incloure un descripció de la solució ofertada? 09/03/2020 15:51h
Es possible presentar una Memòria de Projecte Integrada, sempre i quan contingui tots els elements requerits, suficientment detallats i identificables de manera que es pugui procedir a la seva valoració.
Acreditació Solvència tècnica (p. 49 PCAP), sol.liciten: e) Mostres, descripcions i fotografia dels productes a subministrar, i que la seva autenticitat pugui certificar-se a petició de l'òrgan contractant. S'hauran d'acreditar en la oferta o previ al contracte? En el cas que calgui acreditar-se en la oferta, donat que ja s'han d'aportar descripcions tècniques detallades, i que les fotografies carreguen el tamany dels arixius a integrar en el Sobre Digital, es pot prescindir de les fotografies? 09/03/2020 15:50h
Afirmatiu , en tot cas, si la comissió tècnica que avaluarà les ofertes precisa d'algun aclariment més, ho demanarà
La Pag. 3 del PPT indica La retirada dels equips obsolets actuals propietat del BST. L'empresa que els retiri cal que lliuri a BST la documentació acreditativa de l'eliminació. Agrairem ens informi sobre quina es la relació dels equips a retirar. I entenem que, arribat el moment, BST entregarà els equips ja descontaminats, per a la seva eliminació, és correcte? 09/03/2020 15:48h
El BST farà la descontaminació segons les instruccions habituals de manteniment de cada aparell. El nombre màxim d'equips a retirar, si procedís, serien 3 equips d'immunohematologia (tipus PK7300), un equip de serologia (tipus PRISMA) i un robot pre-analític (tipus OLA)
s'enten que l'oferta ha de contemplar preu i facturació per kit 09/03/2020 15:47h
Efectivament, tal i com queda reflectit en el Plec Administratiu del Concurs 20HBS389, els proveïdors han de presentar les ofertes amb els preus per determinació (per kit). Així consta en la pàgina 18 del esmentat plec:

"Únicament l'oferta econòmica del licitador, recollida en l'esmentat model, en el
qual el licitador, entre els altres aspectes que s'indiquen, ha d'especificar els
preus unitaris dels articles i productes que es compromet a subministrar. L'import
de la proposició no pot ser superior als preus unitaris màxims, si han estat
establerts, ni a qualsevulla altra limitació econòmica fixada en les bases de la
contractació".
Igualment, en l'Annex 1, pàgina 3, del Plec Administratiu es marca clarament el "preu per determinació" (punt 10.3)
¿Cuándo la empresa adjudicataria ha de comenzar a suministrar a partir de la firma? 09/03/2020 15:45h
De acuerdo con lo fijado en el pliego de prescrpciones tècnicas, una vez arrancado el proyecto , se fijara un periodo de validacion de la solución tecnica, una vez finalizada esta, el contrato empezara a tener efectos
¿Realizan en el laboratorio principal la identificación de los escrutinios positivos? 09/03/2020 15:42h
a presentación de esta prestación queda fuera del alcance de esta licitación.
3) ¿Cuántas células necesitan para hacer los escrutinios de anticuerpos irregulares? 09/03/2020 15:42h
El escrutinio de anticuerpos irregulares debe contener las células necesarias para detectar los anticuerpos clínicamente significativos, con un mínimo de dos células.
1) ¿Admitirían una solución mixta con diferentes tecnologías? 09/03/2020 15:38h
En el pliego técnico, punto 4 página 6, se describen las condiciones de las ofertas a presentar, donde se indica que a pesar de que la licitación consta de un único lote, los proveedores pueden presentar distintas variantes, hasta un máximo de tres, que se ajusten a la licitación.
4) Dentro del espacio marcado, ¿Hay algo que se tenga que quedar/reubicar? (neveras, escritorios, ¿) 09/03/2020 15:37h
Este punto se valorará atendiendo a las propuestas presentadas.
3) En el plano. ¿Cuál es la vía de llegada de muestras? 09/03/2020 15:36h
Saliendo del montacargas, a través de la puerta de la derecha del laboratorio.
2) ¿Cuál es el propósito de cada uno de los tubos de muestra que se mencionan en el pliego y el motivo para usar dos tubos de EDTA? ¿Podríamos simplificar el número de tubos de cada donante? (p.e. unificar tubo de bioquímica con serología) ¿Tienen código de barras único? 09/03/2020 15:35h
1er tubo EDTA 10mL para NAT, 2º tubo EDTA 10mL y 1 tubo citrato 5 mL para immunohemtologia, y un tubo de suero para serologia, y si procede a compartir con bioquímica. Los 4 tubos comparten un código de barras único e idéntico.
Buenos días, ¿Se considera requisito esencial para poder concurrir a la licitación el que los licitadores dispongan de Marcado CE en concreto en el caso del Cribado de Donaciones de Sangre y Tejidos de Donaciones en Cádaver según la normativa vigente, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en la claúsula 3 de Prescripciones Técnicas (Característiques del laboratori), … LST atén una activatat anual d'aproximadament 280.000 donacions de sang, més unes 10.000 donacions d'altres tipus, entre elles donants cadavérics, donants de moll d'òs , donants de cordó umbilical, etc..... Muchas gracias. Quedamos a la espera de su respuesta Ortho Clinical Diagnostics 09/03/2020 15:34h
Efectivamente, tal y como se refleja en el Pliego técnico, apartado 5 pàg. 7, los reactivos tienen que permitir analizar las muestras de donantes cadavéricos (tejidos). Entendemos que la normativa que ampara este punto es la que está listada en la página 4 del mismo pliego, entre ellas la Reglamento UE 2017/746 del Parlamento Europeo.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya