Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

18.01.2021 INCIDÈNCIA 16/01/2021, DE 04:10H A 19:00H EN DIVERSOS SERVEIS ALLOTJATS AL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT QUE VA AFECTAR, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. LA INCIDÈNCIA JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14850570

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A la partida 3.9 - es fa esment a vañlorar 20 càmeres amb carcassa suport i cablatge + caiuxa+roseta. Entenc que les carcasses que es demanen son les anti vandàliques de Metro, no? o es volen carcasses Bosch? 27/10/2020 12:27h
Amb la carcassa de interior antivandàlica tipus Metro, no amb cap altre tipus de carcassa.
En llegir la resposta de data 21/10/2020 a les 14.04 , em sorgeixen els següents dubtes, en la preparació de l'oferta en el document Annex 7 "Coordinador interlocutor" en el document que es descarrega de la plataforma es demana indicar "nom, cognoms, càrrec i titulació del interlocutor" Entenc que aquí és necessari indicar dades personals. D'altra banda en l'apartat R en aquesta ocasió està marcat amb una X l'opció Sí, que diu: "Els licitador hauran d'incloure el noms i qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació objecte del Contracte" D'acord amb la resposta del dia 22 d'octubre, no hauríem de posar aquestes dades. Els agraeixo per endavant la seva resposta als meus dubtes 26/10/2020 16:01h
L'Annex 7 es l'únic document que pot incloure informació personal dins de Sobre 1.

A l'aparat R no s'ha d'incloure cap dada personal (nom, cognom, cv) malgrat que es que pugui estar marcat en el plec.
Voldríem saber quines dades personals dels nostres tècnics podem incloure a la documentació sol·licitada; CV de l'equip proposat, certificats Pilots, certificats de formació i experiència … 21/10/2020 14:04h
Dins del sobre nº1 (apartat P i R del Plec de Condicions Particulars) no s'ha d'incloure cap dada personal (noms i cognoms) donat que son susceptibles de puntuació en sobres posteriors. En el sobre 2 i sobre 3 es pot incloure informació personal si així es sol·licita als apartats V (contingut del sobre 2) i apartat W (contingut del sobre 3)
En el PPT, "Annex 1 - Taula de requisits" es demana una taula de compliment de cadascun dels requisits assenyalats en el mateix PPT. Per altre banda, en el QC, apartat P de solvencia tècnica, s'indiquen un seguit de requeriments de solvencia que s'han d'incloure en el Sobre 1, entre els que està el mencionat "Annex 1 - Taula de requisits". Tot i això, en la clausula 22 del PCAP no ens queda clar si els requisits de solvencia (QC, apartat P) només els ha d'acreditar l'empresa seleccionada com adjudicataria. La pregunta és si hem de acreditar els requisits de solvencia (QC, apartat P) a l'oferta, i si és així de quina manera s'ha de fer, ja que en el sobre digital no està previst el tema de la solvencia. Finalment, preguntar també on hem de col·locar el "Annex 1 - Taula de requisits". 16/10/2020 11:24h
La documentació de solvència tècnica, apartat P del Plec de Condicions Particulars, s'ha de presentar dins del sobre 1. Hem habilitat un espai específic quedarà actiu en breu.
Tenim els següents dubtes: a) Saber la mitjana de metres de cable a retirar i la tipologia de canalització existent de les partides: 1.4 - 1.8 - 1.9 b) Saber si els monitors estan ubicats en la mateixa sala o distribuïts en llocs diferents de Tallers o Cotxeres. Partida 1.10 c) Saber si és necessari canalització o es pot usar l'existent i la tipologia de les zones de pas del cablejat. Partides: 3.9 - 3.10 - 3.12 d) Confirmació de l'horari de feina en cada una de les zones (L2, L11, Tallers i Cotxeres i Cues de Maniobra). e) Saber l'alçada del sostre en el pitjors dels casos, per determinar la utilització d'escales, andamis o elevadors. f) La instal·lació d'andamis la pot fer l'empresa instal·ladora o es requereix una certificació de tercers? 13/10/2020 13:50h
a) 1.4 Retirada de cable d'alimentació de la càmera de vídeo analògica fins la caixa d'alimentació de vídeo, inclòs tub corrugat grapat sobre fals sostre. Inclou subministrament i instal·lació de un "tap" a ràcord de la carcassa per retirada del tub.

En aquest cas las longituds desde les cameres a les caixes d'alimentació solen ser de 5 a 10m. Preneu com a referencia 10 m de mitja tot i que pot haver cameres a menys i altres a mes.
Aquests trams solen anar amb tub corrugat blindat que també s'ha de retirar fins la caixa de dades.

1.8 Retirada dels cables coaxials de les càmeres migrades a IP d'una estació al llarg de tot el seu recorregut fins la Cambra de Comunicacions (sanejat de cables), retirant també trams de tubs que hi hagi. 20

La longitud mitjana dels cables coaxials per cada càmera en estacions es al voltant dels 80 m . Tingueu en compte que aquesta partida es global d'estació i que cada estació te diferent nº de cameres.

1.9 Retirada dels cables coaxials de les càmeres migrades a IP a Cotxeres, Tallers i Cues de Maniobra al llarg de tot el seu recorregut fins la Cambra de Comunicacions (sanejat de cables), retirant també trams de tubs que hi hagi. 10

La longitud mitjana dels cables coaxials per cada càmera en estacions es al voltant dels 140 m . Pot haver cables coaxials de fins a 200m de longitud. Tingueu en compte que aquesta partida es global de Tallers i Cues i que cadascun d'ells te diferent nº de càmeres. A Tallers els cables solen anat per safates a alçades superiors a 3,5 m (no es pot treballar amb escales) i hi ha trams de tub rígid també. No hi sol haver falsos sostres però.

b) En les estacions els monitors de SIVICE que s'han de retirar (que son en la majoria dels casos 2) es troben sempre a la CGE ("cabina cap d'estació").
A tallers/cotxeres estan a un parell de llocs: a Porta de Cotxeres (ubicades per la zona mitja dels Tallers on hi ha el responsable de controlar l'entrada i sortida de trens) i a la Caseta del vigilant de seguretat dels Tallers/cotxeres (a l'entrada de l'accés des de l'exterior a la cotxera).

c) En la major part del recorregut es podrà aprofitar les canalitzacions existents però en trams finals de cablejat caldrà, fins la mateixa ubicació dels equips, instal.lar tun rigit metàl.lic ( i/o corrugat blindat amb coberta de PVC en els casos molt complicats). Així es fa usualment en qualsevol instal.lació a Metro.

d) Nocturn de 1:00 a 4:00h

e) Això ho haureu d'avaluar en cada cas en visita previa a les instal.lacions un cop se us hagi adjudicat l'obra. Les alçades a estacions rarament superen els 3 m. En Tallers i Cues poden arribar a 4 i 5 m. En la visita que varem fer el passat dijous als Tallers i Cua es va poder veure com exemple. Per aquest motiu es va fer la visita. Aquests temes van quedar prou clars.

f) TMB no es posa en aquest tema. Les empreses instal·ladores solen muntar-se ells mateixos els andamis i portar els mateixos els elevadors. Obviament per manipular els elevadors es necessita dels corresponents permisos i cursos que avalin que el pilot pot fer-ne ús.
Sempre es treballarà sota la supervisió final del Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals assignat a l'obra. Es realitzarà una reunió de CAE on se us informarà dels dubtes que pugueu tenir i s'haurà d'aportar la documentació corresponent a la plataforma Achilles per poder iniciar els treballs a Metro. En qualsevol cas el contractista adjudicatari haurà de tenir el seu particular Tècnic en PRL's assignat a l'obra.
Bona tarda. Només vau publicar la licitació, us vaig fer una consulta que no ha estat atesa..... 17/06/2020 07:55h
Aquest expedient es troba suspès. S'estan modificant els plecs que inclouran les respostes als dubtes plantejats. En qualsevol cas si un cop publicat teniu més dubtes podeu fer servir per comunicar-vos aquest mateix canal.
Al plec es sol·licita que s'ha de comptar amb el següent: "Tenir assignat a l'execució del contracte personal amb la qualificació de Pilot Homologat. Aquestes són condicions exigides per la normativa de FMB, SA, per poder realitzar les tasques demanades en el Plec de Prescripcions Tècniques. Aquest personal pot ser personal en plantilla del licitador o subcontractat en un Servei de Prevenció Aliè. En tots dos casos serà necessari, per part del licitador, emetre una declaració responsable del personal que farà les funcions de Pilot Homologat, sigui mitjançant fotocòpia del títol de PHS en cas de personal propi o títol de PHS i declaració de la contractació d'aquest servei en el moment de la presentació de l'oferta." 1 - Quin nivell de PHS ha de ser? 2 - Ens podríeu indicar on podríem consultar el procés d'homologació d'un pilot homologat? 3 - Teniu algún llistat de Serveis de Prevenció Alié amb els que podríem contractar aquest servei? 11/06/2020 11:48h
1. El Pilot Homologat ha de ser PHS I minim, amb capacitat per poder demanar tall de tensió de tracció per baixar a vies.
2. Haureu de contactar amb SGS per que us informi del Procés de Certificació Pilots Homologats de Seguretat FMB. A SGS us indicaran tot el referent a pilots homologats.
3. Si no teniu o no voleu tenir pilots propis, la mateixa gent de SGS creiem que us pot contractar servei de pilots propis.
SGS
Cristina Lucas Campos
Dpto. Formación
Escuela Escuela de Seguridad de SGS
SGS Tecnos S.A
C/Llull, 95-97, 5- planta
08005 - Barcelona
Telf Directo: +34 689 628 528 (ext. 47531)
Telf: +34 93 320 36 00
Fax: +34 93 320 36 41
E-mail: cristina.lucascampos@sgs.com


A l'apartat X CRITERIS D'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR, s'indica que la puntuació son 20 punts però el sumatori dels apartats en dona 18 (5 x organigrama, 3 x Objecte i solució tecnica, 8 x pla d'execució, 2 x Documentació) 08/04/2020 15:08h
En aquest cas la puntuació màxima a obtenir a l'apartat X (Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor) queda definida pel que indica els desglossament, en un màxim de 18 punts. D'aquesta manera la puntutació màxima que podrà obtenir un licitador, amb la suma de l'apartat Y, queda fixada en fins a 98 punts.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya