Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/2301

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, es tornarà a convocar un concurs per adjudicar el Lot 1? Moltes gràcies! 03/11/2020 13:47h
Sí, es tornarà a licitar
Bon dia, voldríem saber si ja s'ha adjudicat aquest contracte. No hem rebut cap informació que ens indiqui que el procés ha finalitzat i quina és l'empresa adjudicatària. Si ens poguéssiu informar, us ho agrairíem. Moltes gràcies! 28/10/2020 13:02h
Bon dia,

En relació a la vostra pregunta encara el contracte no s'ha adjudicat. Tan bon punt s'adjudiqui es notificarà a totes les empreses que han format part del procés.
Bon dia, una vegada publicada l' ACTA DE QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE A) I OBERTURA SOBRE B hem observat que algunes empreses s'han presentat a més d'un lot .El PCAP especificava clarament en la seva pàgina 2 punt A. Descripció de l'objecte del contracte que: " Els licitadors només es poden presentar a un lot ". Aspecte que també apareix a les dades de l'anunci de licitació del perfil del contractant. Entenem que deu haver un error perque aquest era un aspecte fonamental per la decisió de les empreses amb capacitat per optar a més d'un lot i que obligatoriament, es van veure abocades a decidir-se per un d'ells. Ens podeu aclarir aquest aspecte ? 29/09/2020 14:25h
Bon dia,

En relació a la seva pregunta us comuniquem que es tindrà en compte a la següent mesa
Bon dia, La convocatòria per la obertura del sobre A, que s'ha penjat, correspon a l'expedient Exp. 2020/6988 22/07/2020 10:44h
Bon dia,

Aquest expedient 2020/6988 correspon a la convocatòria de la Mesa de Contractació. Com podeu veure més avall hi ha tots els punts que van a la Mesa.
Estem entrant la documentació i tenim una incidència en el correu electrònic, seria possible fer un canvi de mial al que indiquem aquí? gràcies. 15/07/2020 11:24h
Es pot tornar a omplir un formulari d'inscripció nou i afegir més i/o diferents adreces de correus de contacte. La recomanació és posar sempre més d'una adreça electrònica de contacte.
Una empresa licitadora pot registrar-se més d'una vegada si és necessari, atès que l'oferta no es considera presentada fins al final del procés quan s'envia el resum signat de l'oferta.
Les empreses licitadores poden en qualsevol moment tornar al formulari d'inscripció i modificar les dades, així com afegir nous contactes.
Per més informació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/documentacio.xhtml
Secció Respostes i preguntes freqüents.
Voldríem saber si al Lot 2 en l'apartat de fotografia l'empresa a qui se li adjudiqui haurà de realitzar les fotografies o si únicament haurà de tractar-les/adaptar-les per als suports requerits al disseny museogràfic 14/07/2020 12:14h
Sí, s'haurà de realitzar noves fotografies i també podrà ser necessari adaptar fotografies existents.
Bon dia, estic intentant penjar la memòria de sostenibilitat al sobre digital i no hi ha manera. Amb altra documentació no he tingut cap problema, però amb la memòria no aconsegueixo que quedi lliurada correctament. 14/07/2020 11:10h
En el sobre digital està habiltat per tal de posar el fitxer de memòria. Segons els PCAP ha de ser en format pdf i no pot superar els 25 mb. Si superar, tal com hem contestat en altres preguntes, s'hauria de fragmentar.
Podrian confirmar que los briefs audiovisuales del lote 3 se encuentran aqui? Pressupost amidaments.pdf o hay mas informacion en alguna otra carpeta? 13/07/2020 14:59h
Los brief no los tenemos. Será parte de la ejecución del contrato para la empresa que se le adjudique.
Bon dia, Pel que fa al Lot 1, la memòria que s'ha de presentar és un únic document de màxim 4 cares on es parli de com es treballaran els continguts dels 3 suports (audiovisuals, interactius i audioguies), o bé un document de màxim 4 cares per a cadascun dels 3 suports? Gràcies. 13/07/2020 14:58h
La memòria ha de ser un document de 4 cares en total, que inclogui totes les propostes, incloses les propostes per als diferents suports.
Es recorda que, en cas que la memòria tingui més de 4 cares, només es tindran en compte les 4 primeres, i que no s'ha d'incloure portada amb títol ni índex que augmenti el nombre de cares.
La planificació que afecta a la realització dels audiovisuals, es concreta una durada de 4 mesos, pel que sembla els quatre darrers dels sis mesos que han de durar totes les talques dels diferents lots. Entenc que el treball al bosc de la pela del suro s'està duent a terme ara mateix i que no es pot allargar massa més enllà del mes d'agost. Això implica que els audiovisuals s'han de començar a realitzar en la propera campanya de pela? 13/07/2020 14:57h
¿Es començaran els treballs un cop formalitzat el contracte. Caldrà concretar la planificació dels treballs entre els adjudicataris de cada lot. En principi no es preveu allargar el temps per a filmar fins a la pela del suro de 2021, ni aquesta qüestió forma part de cap criteri de valoració. Es podran utilitzar imatges d'arxiu.
En qualsevol cas, l'empresa licitadora pot fer la proposta si ho creu oportú.
Al lot 3, a l'hora de penjar l'arxiu sudiovisual, en el cas de fragmentació del vídeo, en el plec s'esmenta que s'ha d'aportar l'arxiu en un suport electrònic físic (USB). Entenem que és obligatori aportar l'USB, aquest ha d'arribar abans de la data límit d'entrega? 10/07/2020 13:37h
No és obligaroti presentar un USB. Tal com diu la clàusula 11.4 (pag 35) els video s'han de fragmentar i quan aquesta opció NO sigui possible és necessari presentar un USB.
Bona tarda, pel lot 3 es demana que l'equip el formin persones amb experiència de més de 6 anys i amb títols relacionats amb la producció i la comunicació audiovisual. Poden ser títols de belles arts o d'història amb una experiència demostrable en l'àmbit de la producció i la comunicació? Si una de les persones de l'equip no té títol universitari però sí que forma part de l'acadèmia del cinema i està col·legiat al col·legi d'audiovisual, comptabilitza? Moltes gràcies 10/07/2020 10:02h
Els requisits per participar en el lot 3 produccions audiovisuals són que l'empresa licitadora tingui una solvència econòmica i financera i una solvència tècnica i professional d'acord amb el Quadre de característiques del contracte, punt G Solvència i classificació empresarial, Acreditació de la solvència econòmica i financera i Acreditació de la solvència tècnica i professional.
En concret, respecte la solvència tècnica i professional, d'acord amb l'article 90 de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'empresa licitadora ha de presentar:
a) Relació de serveis dels últims 5 anys indicant import, dates i destinatari públic o privat amb un import anual acumulat en l'any de més execució igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (90.588,81 ¤) (Les empreses amb antiguitat inferior a 5 anys no han d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica).
b) Equip de treball mínim de 3 persones amb formació o experiència en el camp de la producció audiovisual o la comunicació audiovisual. (L'equip professional per a les locucions l'haurà de concretar l'empres adjudicatària).
No s'exigeix una experiència concreta de més de 6 anys ni tampoc no s'exigeix que la formació sigui universitària. En tot cas, una titulació universitària en història no és una formació en l'àmbit de la producció o comunicació audiovisual i una titulació en belles arts només ho seria en el cas que hagués inclòs matèries d'aquestes especialitats. Formar part de l'acadèmia de cinema o estar col·legiat al col·legi d'audiovisual, per si sols no són indicadors de l'experiència però poden ser factors complementaris.
D'altra banda, d'acord amb el Quadre de característiques del contracte, punt I Criteris d'adjudicació, es valora, entre altres qüestions, l'experiència dels membres de l'equip de treball fins a 6 punts, en els següent sentit:
- Es valora l'experiència addicional que no hagi servit per acreditar la solvència tècnica o professional, sigui perquè van ser realitzats anteriorment als darrers 5 anys, sigui perquè els professional que els signa no formava part de l'empresa licitadora o dels seus mitjans externs en els darrers 5 anys o perquè no s'hagin fet servir per a acreditar la solvència tècnica o professional. Per a valorar els treballs que ha realitzat un membre de l'equip de treball, cal que el certificat corresponent estigui emès a NOM DE LA PERSONA ADSCRITA AL CONTRACTE, no d'una empresa.
- Es valora la formació relacionada amb la creació i producció d'audiovisuals
En relació al Lot 2 quan demaneu una acreditació dels serveis realitzats els últims 3 anys en la inscripció del RELI ja és fa un detall dels principals clients i facturacions a aquests, hem de presentar la relació igualment?I hem de demanar certificats als clients? que han d'indicar aquests certificats? Amb la presentació de les factures a aquests clients on figuren les dades imports i conceptes no seria suficient? I per altra banda, on hem d'adjuntar aquesta relació i aquests certificats? Moltes gràcies 10/07/2020 07:47h
Quan ompliu el DEUC heu de fer referència que esteu inscrits en el RELI. Posteriorment, el licitador que hagi presentat la millor ofert qualitat-preu ja se li comprovarà la solvènicia. Ara no s'ha de presentar res de solvència.
A la pàgina 15, la formació de membres de l'equip pel Lot 2, que ha de ser relacionada amb el disseny gràfic i la fotografia, es reparteixen els punts entre els dos àmbits (disseny gràfic i fotografia) o es pot assolir el màxim amb formacions només d'un àmbit? És a dir, si a l'equip hi hagués 2 persones amb un cicle formatiu de grau superior en disseny gràfic, ja es concedirien els 15 punts màxims? 09/07/2020 09:49h
Sí, es pot assolir el màxim de puntuació amb formacions d'un sol àmbit.
En el lot 2, en la taula de "formació dels membres de l'equip de treball" no apareix la categoria per posar-hi titulació superior com títols universitaris o màsters... Els posem dins la categoria de "Cicles formatius de grau superior"? Els posem a part? 09/07/2020 09:48h
Bon dia,

En l'annex 3.3 s'ha obviat l'última fila correspnent a la titulació de grau o postgrau universitari, màster o doctoral (8 punts). Aquesta formació és valorable. S'haurà d'incloure quan es presenti la documentació del sobre C ja que és una documentació valorable.
Bon dia, en relació al lot 2 de disseny gràfic, al demanar un book amb un màxim de 8 treballs realitzats, hi ha un límit de imatges/slides que podem fer servir per presentar cada projecte? I per una altra banda, el book i la memòria han d'anar per separat o s'han de presentar en un únic document? Gràcies 09/07/2020 09:42h
No es fixa un màxim de pàgines per al BOOK però sí un màxim de 8 treballs, fins a 4 dissenys gràfics i fins a 4 fotografies. En principi, una fotografia ha de correspondre a una imatge entesa com el contingut inclòs en una cara d'una pàgina. Un disseny gràfic, depenent del tipus de treball, podria estar format per més d'una imatge, però cal tenir en compte el context museístic d'aquest contracte i el tipus de treball que requereix, fotografies, infografies, i plafons que aniran col·locats en diversos suports, per adequar al màxim els treballs que es presentin al present contracte. En qualsevol cas, es demana incloure el mínim nombre d'imatges possible per a la correcta presentació dels treballs i que els textos explicatius que els acompanyin justifiquin la necessitat de presentar un treball amb més d'una imatge.
S'ha de presentar dos fitxers: un fitxer pel Book i un fitxer per la memòria
Bon dia, a la memoria que s'ha de presentar en el sobre B del lot 1 i que te una puntuació de fins a 45 punts, ha d'incloure els guions i les escaletes definitives del projecte per la seva valoració? Si no és així, qué s'ha d'excloure exactamente? 09/07/2020 09:41h
Els guions i escaletes definitives formen part dels treballs que haurà d'executar l'empresa adjudicatària. La memòria per al sobre B, valorada en 45 punts d'acord amb els criteris que s'indiquen al PCAP, ha d'incloure les propostes, idees, orientació, metodologia, aspectes a tenir en compte, etc. que posteriorment orientaran la redacció de continguts de la nova museografia del Museu del Suro
Asimismo, consultarles sobre el almacenamiento del archivo generado. ¿Los vídeos interactivos han de entregarse para su almacenamiento en medios propios o será la empresa adjudicataria que tenga que almacenarlos durante un tiempo limitado proporcionando al organismo contratante un enlace de visualización? 09/07/2020 09:35h
Els interactius que siguin vídeos, així com la resta dels productes audiovisuals, s'hauran de lliurar a l'òrgan de contractació perquè el Museu del Suro els emmagatzemi en mitjans propis, tal com diuen els plecs tècnics.
Buenos días, nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles dos consultas relativas a la consideración de vídeo interactivo y dentro de las actuaciones del lote 3. Nos gustaría que nos especificasen si esta tipología de vídeo ha de diseñarse permitiendo una interacción con el espectador durante la visualización o si debería tener otro tipo de consideraciones técnicas. Asimismo, consultarles sobre el almacenamiento del archivo generado. ¿Los vídeos interactivos han de entregarse para su almacenamiento en medios propios o será la empresa adjudicataria que tenga que almacenarlos durante un tiempo limitado proporcionando al organismo contratante un enlace de visualización? Gracias por su atención y tiempo. 09/07/2020 07:43h
El terme "interactiu" designa un producte propi de l'àmbit museístic que permet la interacció del públic, sigui un producte audiovisual o d'altre tipus. Aquells aspectes que no quedin suficientment detallats al PPT, Pressupost i Amidaments, Guió Expositiu i Projecte Museogràfic, es determinaran durant l'execució del contracte, d'acord amb la coordinació de l'execució i el Museu del Suro.
Bona tarda, Als criteris d'adjudicació del Lot 1, a l' "Experiència dels membres de l'equip", s'indica als plecs que; "Es valorarà l'experiència dels membres de l'equip de treball, a partir del 6è any, de forma individual, en serveis similars", nogensmenys no ens queda clar a què fa referència aquests 6 anys. Podeu desenvolupar aquesta informació? En el cas de publicacions, per exemple: cal indicar publicacions anteriors a 6 anys?, i en casos d'Experiència en l'àmbit de la recerca i la docència? Cal que la persona qui acrediti hagi exercit més de 6 anys alguna d'aquestes disciplines i només es tindran en compte els anys que superin aquests 6? Podeu ampliar-ho si us plau? Per una altra banda, a la "Formació dels membres de l'equip de treball", es demana que "La titulació acadèmica o la formació ha d'estar relacionada amb l'àmbit de la interpretació i la divulgació del patrimoni, mediambiental, científica, tècnica o història, museus, correcció de textos." Totes aquestes disciplines han d'anar necessàriament lligades amb "la interpretació i divulgació", o poden ésser formacions únicament científiques, tècniques, mediambientals, etc. Cordialment 09/07/2020 07:42h
Es tracta de diferenciar treballs que serveixin per acreditar la solvència tècnica i professional de treballs addicionals que hagin realitzat els membres de l'equip de treball.
Per acreditar la solvència tècnica o professional es pot presentar una relació de treballs relacionats amb l'objecte del contracte que hagin estat realitzats per l'EMPRESA licitadora durant els darrers 5 anys, inclosos els mitjans externs amb els quals compta, que s'hauran de fer constar de forma explícita, si escau.
Per valorar l'experiència addicional dels membres de l'equip de treball s'haurà de presentar una relació de treballs que no hagin servit per acreditar la solvència tècnica o professional, sigui perquè van ser realitzats anteriorment als darrers 5 anys, sigui perquè el professional que els signa no formava part de l'empresa licitadora o dels seus mitjans externs en els darrers 5 anys o perquè no s'hagin fet servir per a acreditar la solvència tècnica.
Per a valorar els treballs que ha realitzat un membre de l'equip de treball, cal que el certificat corresponent estigui emès a NOM DE LA PERSONA ADSCRITA AL CONTRACTE, no d'una empresa.
La formació dels membres de l'equip de treball pot estar relacionada amb un o més dels camps de coneixement esmentats. Per tant, una formació de caràcter científic, per exemple, és valorable.
Tenim un dubte respecte a l'eina del sobre digital. Al lot 3, al sobre B s'ha de penjar un vídeo d'un minut d'una producció audiovisual per museus. A l'hora de penjar-lo ens surt que no pot pesar més de 25MB. Per penjar el vídeo a aquesta mida hem de baixar molt la qualitat. Podem penjar un word amb un link i una contrasenya per accedir al vídeo? Aquest estarà penjat al Vimeo. 09/07/2020 07:39h
S'ha de penjar un vídeo d'un màxim d'un minut i segons el previst a la clàusula 11.4 els fitxers es poden fragmentar.
En el lot 2, no tenim clar si a la "relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que inclogui l'import, dates i el destinatari, sigui públic o privat" hem d'aportar simplement un llistat de projectes realitzats en aquests darrers 3 anys? I "L'import anual acumulat de l'any de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del contracte (7.687,75 ¤)" vol dir que el total de projectes documentats ha de tenir aquest valor o superior? Respecte al "book" que s'ha de presentar, ha de correspondre amb aquests mateixos projectes o són projectes diferents? En cas que no sigui així, les feines del book han d'anar també certificades pels clients o només cal certificats per les feines que apareixen a la "relació dels principals treballs realitzats"? 09/07/2020 07:38h
El book pot ser un de nou o un que ja s'hagi realitzat anteriorment sense que sigui expressament dels 3 ultims anys i inclogui 4 dissenys gràfics i 4 fotografies. No cal que estigui certificat pels clients.
Bon dia, En relació al lot 2 de disseny gràfic quan demaneu un book amb un màxim de 8 treballs realitzats, fins a 4 de disseny gràfic i fins a 4 de fotogràfies em podrieu dir a que us refereix quan diferencieu entre uns i altres? Quins criteris hem de fer servir per considerar una campanya com a disseny gràfic i quins per considerar-la com a fotogràfies? I si nosaltres treballem amb campanyes a les que es fa servir tant disseny gràfic com fotogràfies cal que diferenciem els projectes o podem possar 8 projectes globals que incloguin les dues coses? I tenim alguna campanya que inclou video, la podem possar? Moltes gràcies 08/07/2020 07:48h
Disseny gràfic i fotografía no són el mateix tot i que en determinats casos el disseny gràfic utilitzi fotografies. Quan s'indica fotografía, aquesta ha de ser preponderant en el conjunt de la imatge, tot i que pugui anar acompanyada d'altres elements. Quan s'indica disseny gràfic, es pensa en un producte gràfic que pot incloure fotografia, dibuix, tipografía i tota mena de recursos gràfics. Si les imatges poden contemplar-se tant des d'un punt de vista fotogràfic com des d'un punt de vista de disseny gràfic, indiqueu quines s'han de considerar en un grup o en un altre o bé en els dos grups, fins a un total de 8 imatges.
En aquest lot es requereixen treballs de disseny gràfic i de fotografía. Per tant, els videos no serán valorats.
Bon dia, en el lot 1, la memòria sobre la proposta de continguts, ¿Ha d'incloure continguts definits (textos finals) per a tots els suports museogràfics, o senzillament s'haurà de definir el detall del tipus de continguts a desenvolupar, amb algun text d'exemple? Gràcies 08/07/2020 07:44h
En el lot 1, en els audiovisuals i interactius els continguts han d'incloure la redacció del guió i l'escaleta.
A les locucions, incloses les que hagin de formar part dels interactius, s'han de redactar els textos finals.
En qualsevol cas, l'equip coordinador de l'execució, podrá donar les indicacions oportunes per tal que entre l'equip redactor dels continguts i l'equip de produccions audiovisuals s'obtinguin els productes audiovisuals acabats.
Benvolguts/es, En relació a aquesta licitació, tinc els següents dubtes: 1. EN EL PPT l'enumeració el 09.02 porta la mateixa enumeració que el 09.01. (es repeteix). 2. L'audiovisual 3 ENTREVISTA PROPIETARI FORESTAL que en el PPT correspon al 09.02 l'expliació NOTA: hi ha el mateix text que el que correspon al PELADOR. 3. La relació de produccions del PPT no correspon amb el de pressupost amidament. Ens poden dir quin és el correcte: 09.01 La pela de les alzines 09.01 El tresor forestal 09.02 Entrevista propietari forestal 09.03 Entrevista PELADOR 09.04 Entrevista industrial 09.05 La ciutat del bosc 09.06 Construccions del paisatge 09.07 PUNTS DE CONSULTA 09.08 EL TEIXIT SURER 09.09 EL PAISATGE CULTURAL SURER 09.10 UN POBLE SURER 09.11 UN PAISATGE EN EQUILIBRI 09.12 EL CANVI CLIMATIC 09.13 LA VIDA DE LES SUREDES 09.14 EL MEDI SURER 09.15 INTERACTIU PER A TABLET 09.16 LOCUCIONS NFC 08/07/2020 07:43h
Pregunta 1. Hi ha un error material en la numeració. Per a no generar equívocs es poden enumerar 09.01, 09.01 bis, 09.02, etc.
Pregunta 2. En el document d'amidaments i pressupost hi ha un error material i els dos audiovisuals hi consten amb el mateix text explicatiu però es tracta de dos audiovisuals diferents. Durant l'execució es donarà la informació oportuna en relació a aquest audiovisual. En qualsevol cas, el títol i les descripcions de la resta d'audiovisuals són suficients per a tenir una idea suficient del contingut de l'audiovisual "Entrevista propietari forestal".
Pregunta 3. Tot es correcte però està exposat en un ordre diferent. En el documents d'amidaments i pressupost es presenten junts, segons els espais on s'han d'ubicar, audiovisuals, interactius i locucions per a audioguies. En el plec de prescripcions tècniques s'han separat per tipus de producte, tant en el lot 1 Redacció de continguts com al lot 3 Produccions audiovisuals.
Amidaments i pressupost Plec de prescripcions tècniques
09.01 La pela de les alzines 1. Audiovisual: La pela de les alzines
09.01 El tresor forestal 2. Audiovisual: El tresor forestal
09.02 Entrevista propietari forestal 3. Audiovisual: Entrevista propietari forestal
09.03 Entrevista pelador 4. Audiovisual: Entrevista pelador
09.04 Entrevista industrial 5. Audiovisual: Entrevista industrial
09.05 La ciutat del bosc 6. Audiovisual: La ciutat del bosc
09.06 Construccions del paisatge 1. Interactiu: Construccions del paisatge
09.07 Punts de consulta 2. Interactiu: Punts de consulta
09.08 El teixit surer 3. Interactiu: El teixit surer
09.09 El paisatge cultural surer 7. Audiovisual: El paisatge cultural surer
09.10 Un poble surer 8. Audiovisual: Un poble surer
09.11 Un paisatge en equilibri 9. Audiovisual: Un paisatge en equilibri
09.12 El canvi climatic 10. Audiovisual: El canvi climàtic
09.13 La vida de les suredes 11. Audiovisual: La vida de les suredes
09.14 El medi surer 12. Audiovisual: El medi surer
09.15 Interactiu per a tablet 4. Interactiu per a Tablet (només al lot 3)
09.16 Locucions nfc Es detallen quines són les 15 locucions previstes.
En el lot 2, per el·laborar la Memòria de criteris de sostenibilitat apareix dins de l'anunci de la licitació un link a un PDF de l'ajuntament de Barcelona: "Per a més informació es pot consultar la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/ins_cat_cap_comunicacio.pdf" però el link no funciona, podeu enviar-nos el link corregit? 06/07/2020 14:44h
El link funciona correctament. Proveu amb alguna altre navegador. Amb internet explorer funciona.
En el lot 2, en l'oferta econòmica apareix el llistat de la formació dels membres en una sola taula, però si el nostre equip consta de 4 membres, sota quins criteris hem de marcar la formació dels membres? Cadascun té formacions diferents i no sabem si hem de duplicar la taula per cada membre o simplement marca els criteris del membre de l'equip que tingui més formació, per exemple? També adjuntarem els títols dels diferents membres. 06/07/2020 14:38h
En el lot 2, l'annex d'oferta económica serveix per incorporar el preu de l'oferta i marcar la documentació que presenten. S'ha de presentar un sol cop. Si presenten documentació de formació d'alguns dels equips, ja poden marcar formació i incoprorar UN SOL fitxer per tots els que formen l'equip de cadascun dels criteris.
Tenim un dubte respecte el document Annex 3.3 (lot 3). Pel que fa als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules, en concret a la formació de l'equip de treball, al PCAP surt l'opció: Per titulació de grau o postgrau universitari, màster o doctoral (8 punts). En canvi en l'Annex 3.3 no surt aquesta opció. L'opció de titulació de grau és vàlida? 06/07/2020 14:35h
Bon dia,

En l'annex 3.3 s'ha obviat l'última fila correspnent a la titulació de grau o postgrau universitari, màster o doctoral (8 punts). Aquesta formació és valorable. S'haurà d'incloure quan es presenti la documentació del sobre C ja que és una documentació valorable.
En el DEUC es sol·licita el número de l'anunci rebut, número de l'anunci al DOS i URL del DOS, em podeu especificar quins codis i URL cal complimentar si volem optar al lot 2? 06/07/2020 14:33h
Bon dia,

En el DEUC solament heu d'omplir les dades de l'empresa i si esteu incrits en algun registre d'empreses (RELI, ROLECE, per exemple) en el qual es pugui consultar, els treballs executats. Així l'empresa que resulti adjudicatària no haurà d'acreditar els treballa executats.
Benvolguts/es, de nou un altre dubte:quan a la pag. 10n de la PCAP que parla de "Equip de professionals per a gravació de locucions.." es refereix a que s'ha de presentar proposta de locutors/es de cada idioma? o sigui càsting de locutors? 06/07/2020 14:31h
Bon dia,

En la página 10 ja diu que solament hi ha d'haver un equip mínim de 3 persones. "l'equip de professionals de gravació de locucions"no es valora en els criteris d'adjudicació. Per tant, ho acreditarà l'empresa que sigui adjudicatària del contracte.
Benvolguts/es, altres dubtes, en aquest cas a la pag 16 del plec PCAP: 1) al punt 2 experiència de l'equip, no acabem d'entendre com es relaciona l'equip (persones) amb la plantilla que vostès posen com a model.... entenem que en aquesta plantilla els exemples poden correspondre a feines fetes per la productora i un da cada, oi? 06/07/2020 14:29h
Bon dia,

En el punt 2 experiència de l'equip (pag 16 PCAP) valorem l'experiència de l'equip de treball adscrit en el contracte i que s'ha presentat a l'annex 4 en el sobre A. Per acreditar-ho s'ha de presentar, tal com diuen en els PCAP, un certificat de bona execució en el qual hi conti la persona que ha executat els treball a valorar.
Per tant NO es valoraran les feines fetes a nom de l'empresa.
Benvolguts/es, disculpeu de nou. En relació a aquesta licitació, tinc els següents dubtes, relacionades amb el LOT 3, concretament a la pag. 5 del PCAP el punt B2. valor estimat del contracte no correspon amb la xifra total de l'excució amb IVA. Entenem que el correcte és la xifra total de l'excució amb IVA. 06/07/2020 09:44h
Bon dia,

El valors etimat del contracte sempre va sense IVA (pag 5 PCAP). El valor d'execució o pressupost base de licitació està desglossat amb IVA (pag 5 i 6 PCAP)
En el lot 2 (Disseny gràfic i fotografies) no ens queda clar què inclou la partida "Elaboració de tots els originals gràfics per a ser enviat a impressió", veiem que parla a la descripció de "Recopilació i digitalització de documentació gràfica, retocs fotogràfics d'imatges i il·lustracions per a unitats gràfiques" però no entra en més detall. Es pot tenir més informació al respecte? 03/07/2020 22:52h
Bon dia:

El lot 2 Disseny gràfic i fotografies inclou tots els dissenys gràfics i fotografies necessaris per a la implementació de la nova museografia del Museu del Suro, d'acord amb els documents Guió Expositiu, Disseny Museogràfic, Pressupost i Amidaments i Plec de Prescripcions Tècniques. Els dissenys gràfics i fotografies s'han de deixar a punt per a la seva impressió.
La realització dels dissenys gràfics parteix del que ja s'inclou en els documents de projecte i poden comportar la digitalització de documentació gràfica, retocs fotogràfics, realització d'il·lustracions i fotografies, disseny gràfic dels textos, etc.

Benvolguts senyors, En relació a aquesta licitació, tinc els següents dubtes, relacionades amb els continguts de el sobre C de el lot 3: En els plecs s'indica que el contingut del sobre, serà el Model d'oferta econòmica contingut en l'annex 3.3, però tenim el dubte de si cal adjuntar en aquest sobre els continguts acreditatius de les afirmacions realitzades en aquest annex, relatives a la relació de treballs realitzats ia la formació de l'equip, o si aquest tràmit administratiu es completés només amb el licitador proposat. 03/07/2020 22:51h
Bon dia,

Tal com diu a la pàgina 16 i 17 del PCAP els continguts de l'oferta econòmica s'han d'acreditar i s'hauran d'incorporar en aquest sobre. En presentar l'oferta ja està habilitat per tal que s'inclogui l'acreditació del criteri "experiencia de l'equip de treball" i "formació de l'equip de treball". En cas que no s'acrediti no es podrà valorar i no s'obtindria cap punt.
Benvolguts senyors, En relació a aquesta licitació, tinc els següents dubtes, relacionades amb els continguts de el sobre de el lot 3: A l'annex 2 s'indica que el contingut de l'sobre, serà: - Una peça audiovisual de durada d'1 minut. Hi ha algun problema en què la durada de la peça lliurada com portafoli sigui superior a 1 minut? - ¿La memòria de 3 cares sobre diversitat de públics de fer èmfasi en algun col·lectiu concret amb problemes d'accessibilitat? 03/07/2020 22:46h
Bon dia,

L'objectiu de demanar una peça audiovisual de durada d'1 minut és no exigir una feina desproporcionada als licitadors que hagin de preparar un audiovisual i al mateix temps poder establir un paràmetre de comparació equitatiu entre les diferents propostes.
En aquest sentit es pot interpretar que la duració de l'audiovisual ha de ser d'1 minut com a màxim.
En cas que el licitador disposi d'una peça audiovisual més llarga, o bé podrà seleccionar-ne un fragment d'1 minut i presentar aquest fragment o bé es tindrà en compte només el primer minut de la peça audiovisual.

La memòria de 3 cares pot fer referència a col·lectius amb problemes d'accessibilitat i també a col·lectius amb altres problemàtiques físiques o psíquiques, així com tenir en compte altres factors que defineixin col·lectius de públic amb característiques i necessitats concretes.
En la pàgina 3 del PCAP l'import total (IVA inclòs) dels lots 2 i 3 no correspont. 30/06/2020 15:47h
Lot 2. Serveis. Disseny gràfic i fotografies:
Total (IVA no inclòs): 10.982,50 ¤
IVA: 2.306,33 ¤
Total (IVA inclòs): 13.288,83 ¤

Lot 3. Servei. Produccions audiovisuals
Total (IVA no inclòs): 129.412,58 ¤
IVA: 27.176,64 ¤
Total (IVA inclòs): 156.589,22 ¤
En el fitxer "pressupsot amidaments" al apàgina 16 Hi ha dos preus de l'audiovisual anomenat Un paisatge en equilibri". Quin és el correcte? 30/06/2020 15:44h
El correcte és el corresponent a la última columna, és a dir, l'import correcte és: 10.029,57 euros
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya