Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Port de Mataró
Codi d'expedient:
CPM2020OBRES001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, No ens podem descarregar el DEUC, ens pot facilitar un altre enllaç, si us plau? o podem posar el que ja tenim en format PDF? Moltes gràcies, Salutacions 14/02/2020 09:43h
Bon dia,

Podeu fer servir el que vosaltres teniu.

GràcieS!
Bona tarda. Revisant la documentació requerida per al Sobre A de la licitació de referència, ens trobem vàries incongruències entre el que demana la plataforma digital i el que demana el PCAP. Per exemple, el PCAP demana aportar la declaració de grup empresarial, el compromís d'adscripció de mitjans, la declaració de l'Annex 2, la declaració de l'annex 3 i el certificat REA, però en el sobre digital no hi ha cap espai on penjar aquesta documentació. Per altra banda, a la plataforma digital es demana una "declaració responsable" però sabem a que es refereix. Ens ho podrien aclarir? Moltes gràcies 14/02/2020 09:40h
Bona tarda,

Si no us surt l'espai per penjar documentació, podeu adjuntar-ho a un altre pdf i ho indiqueu al nom del mateix.
"Declaració responsable" es refereix a les declaracions dels Annexs 2 i 3. Si no us deixa penjar-les per separat, junteu-les en un sol pdf i ens ho indiqueu al nom del mateix.

Gràcies!
Buenas tardes, respecto a la documentación a incluir en el sobre técnico, hacen referencia a un Anexo 5, que no viene incluido en la documentación colgada. Podrían decirnos a qué documentación hace referencia? Podrían subir ese anexo? Gracias de antemano por su atención 13/02/2020 15:22h
Els documents de l'annex 5 és la informació relativa als criteris de judici de valor.
Exactament, que es la Validació de l'escriptura de Poders, que es demana en un dels apartats del Sobre A del Sobre Digital. Gracies 13/02/2020 15:19h
Bona tarda,
Podeu presentar una declaració responsable juntament amb la copia de les escriptures i en cas de ser adjudicataris haureu de presentar la validació de la mateixa.
Referent al Lot 2 i a l'apartat Documentació generada es demana la documentació per la posada en servei en sistema BIM. En el cas del nostre Lot, entenem que no podem aportar cap tipus d'informació per a un futur modelatge BIM a més de l'As-Built. Seria correcte o puntuarà amb zero punts? Gràcies 13/02/2020 15:18h
Bona tarda,
El projecte AS-BUILT amb una extensió d'inventari de manteniment es pot entendre com una primera aproximació del BIM.
Gràcies!
Bon dia, Ens podrien confirmar, si durant el procès de licitació i de presentació de ofertes, en la secció del DEUC que cal indicar si es subcontractarà, es OBLIGATORI presentar els DEUCs dels subcontractistes o únicament serà requerit a l'empresa proposada com a adjudicatària? Salutacions. 05/02/2020 12:32h
Bon dia,

Tal i com estableix la directiva 2014/24 UE en el seu article 63, en relació a l'article 59 el poder adjudicador comprovarà si les entitats a les que es te intenció de subcontractar compleixen amb els criteris de selecció pertinents y si existeixen motius d'exclusió.
I es podrà sol·licitar la substitució de l'entitat en cas que no es compleixin amb els requisits establerts.
Per tot, es necessària la presentació de DEUC tant de l'empresa proposada com adjudicatària com dels subcontractistes.
Salutacions,
Bona tarda, He obert el Sobre digital i repassant la documentació que hem de presentar, hi ha com a camps obligatoris els que fan referència a la presentació de documetnació en forma de UTE, si ens presentem sols, penjem un full en blanc? O canviareu la obligatorietat de presentació dels documents ( declaració responsable d'UTE, Designació del representant de la UTE). I per altra bnada, si presentem el DEUC no caldira presentar tota la resta de documentació de l'empresa... (Cif de l'empresa, escriptura de constitució, escriptura de poders, poder notarial per representar a la persona o entitat, declaració del volum anual de negocis, etc.) 04/02/2020 16:16h
Bona tarda,

La documentació que exigim com a obligatòria que no us correspon per no ser UTE, podeu penjar un pdf en blanc indicant al nom del document NO APLICA NO UTE.

La documentació que exigim com a obligatòria que queda ja coberta per la DEUC i/o la classificació empresarial, podeu penjar un pdf en blanc indicant al nom del document NO APLICA PER DEUC o PER CLASSIFICACIÓ.

Gràcies!
Bon dia, El sobre Digital A, exigeix com a obligatoris la presentació de documens que ja queden coberts amb la declaració DEUC i la classificació empresarial. En aquests apartats que s'ha de possar? un document en blanc amb indicació NO APLICA, o potser s'ha de repetir la inclusió del DEUC a cada un dels fitxers que es sol·licita. Moltes gracies, 04/02/2020 16:00h
Bona tarda,

La documentació que exigim com a obligatòria que queda ja coberta per la DEUC i/o la classificació empresarial, podeu penjar un pdf en blanc indicant al nom del document NO APLICA PER DEUC o PER CLASSIFICACIÓ.

Gràcies!
Bon dia, Ens podrien confirmar la data de presentació ja que a l'anunci que heu publicat a la la plataforma de contractació posa 14/02/2020 (15:00 h) però a l'anunci de licitació que heu penjat en pdf posa que finalitza el dia 13/02/2020 (13:00 h). Gràcies i salutacions, 28/01/2020 11:19h
Bon dia,

La data límit de presentació: 14/02/2020 (15:00 h)

Gràcies.
Bona tarda, en relació al expedient de contractació del assumpte, voldríem saber si ens poden facilitar el pressupost en format editable (,BC3,PRESTO...) 20/01/2020 16:08h
Us ho acabem d'enviar al vostre correu electrònic.
Bon dia, clàusula 36.i) El Contractista ha de fer-se càrrec de les despeses: pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s'escau. ¿s'escau? cas afirmatiu, quina és la quantia o % respecte el PEM a considerar? Gràcies. 20/01/2020 16:07h
Les obres d'urbanització no estan sotmeses a llicència d'obres d'acord l'article 30 de la Llei 5/98 de ports que diu:
4. El conjunt d'edificacions que es construeixin a la zona de servei portuària i les que tinguin relació amb les activitats comercials, culturals, esportives, lúdiques o recreatives a què es refereix l'apartat 2 estan sotmeses a la llicència municipal prèvia, d'acord amb la legislació urbanística.
5. Les obres d'infraestructura i de superestructura relacionades amb la instal·lació portuària no estan sotmeses als actes de control preventiu municipal a què es refereix l'article 220 de la Llei 8/1987, del 5 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci d'acord amb els projectes aprovats, només pot ésser suspesa per l'autoritat judicial

Bon dia, Segons els Plec de Clàusules Administratives la classificació només es exigible pel Lot 1, però pels altres dos lots entenem que al ser inferior a 500.000 ¤ cal acreditar-ho mitjançant relació d'obres, ens podrien aclarir exactament quin tipus d'obres cal acreditar l'experiència per cada lot o indicar Grups, subgrups i categoria per poder acreditar-ho mitjançant classificació, si us plau. Gràcies i salutacions, 20/01/2020 15:58h
Correcció
Lot 2 i 3: No es necessari classificació com al Lot 1. Alternativament:
Solvència econòmica
Volum anual de negoci de l'empresa licitadora referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual al el valor estimat del contracte.
L'acreditació de la suficiència d'aquest mitjà de solvència s'ha de fer mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys per import superior al valor estimat del contracte en instal·lacions de similars característiques, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la relació el destinatari de les quals és una entitat del sector públic podran ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'entitat contractant de les obres.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya