Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
900524-19
Buenos días, en referencia a los datos de demanda publicados en el pliego y el objetivo de viajeros a ofertar, agradecería que indicaran si van a realizar una nueva publicación o modificación del pliego en cuanto a afectación del servicio por el COVID19...disminución de demanda por nueva distribución de los usos de los modos de transporte, nuevos hábitos que implicaran menos desplazamientos, porcentajes de ocupación de los buses, plazos a tener en cuenta, etc. Gracias por su atención. Saludos, 28/05/2020 15:30h
No se prevé una nueva publicación o modificación del pliego por las causas expuestas. Tal y como se recoge en los pliegos de la licitación, las empresas licitadoras han de fijar en sus ofertas un objetivo de viajeros de pago del servicio base para cada uno de los años de contrato. Cada empresa licitadora determinará la metodología y procedimiento de obtención del objetivo de viajeros de pago que considere adecuados, y los tendrá que justificar en la Justificación del objetivo de viajeros de pago y estudio de demanda que debe incorporar en el sobre C. Los pliegos de la licitación no marcan ningún objetivo mínimo de viajeros de pago.

El objetivo de viajeros de pago, en cualquier caso, podrá ser actualizado y/o revisado en base a los criterios recogidos en el apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas.

Buenos días, dada la situación actual agradeceríamos que nos indicaran cuantos años de pandemia debemos estimar respecto al estudio de demanda incluido en la licitación, porcentaje de ocupación del bus, etc. Van ustedes a publicar un nuevo estudio de demanda o modificar el umbral mínimo de objetivo de viajeros a cumplir? Gracias. 20/05/2020 11:13h
Tal y como se recoge en los pliegos de la licitación, las empresas licitadoras han de fijar en sus ofertas un objetivo de viajeros de pago del servicio base para cada uno de los años de contrato. Cada empresa licitadora determinará la metodología y procedimiento de obtención del objetivo de viajeros de pago que considere adecuados, y los tendrá que justificar en la Justificación del objetivo de viajeros de pago y estudio de demanda que debe incorporar en el sobre C. Los pliegos de la licitación no marcan ningún objetivo mínimo de viajeros de pago.
El objetivo de viajeros de pago, en cualquier caso, podrá ser actualizado y/o revisado en base a los criterios recogidos en el apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas.
Buenos días, dada la situación actual agradeceríamos que nos indicaran cuantos años de pandemia debemos estimar respecto al estudio de demanda incluido en la licitación, porcentaje de ocupación del bus, etc. Van ustedes a publicar un nuevo estudio de demanda o modificar el umbral mínimo de objetivo de viajeros a cumplir? Gracias. 20/05/2020 11:11h
Tal y como se recoge en los pliegos de la licitación, las empresas licitadoras han de fijar en sus ofertas un objetivo de viajeros de pago del servicio base para cada uno de los años de contrato. Cada empresa licitadora determinará la metodología y procedimiento de obtención del objetivo de viajeros de pago que considere adecuados, y los tendrá que justificar en la Justificación del objetivo de viajeros de pago y estudio de demanda que debe incorporar en el sobre C. Los pliegos de la licitación no marcan ningún objetivo mínimo de viajeros de pago.
El objetivo de viajeros de pago, en cualquier caso, podrá ser actualizado y/o revisado en base a los criterios recogidos en el apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas.
Bon dia, voldria que indiquessiu si s'està valorant revisar les dades de demanda i objectiu mínim de viatgers, valorant la situació post covid que viurem properament (diversitat i canvi de viatges segons mode de transport entre d'altres hàbits que previsiblement canviarran). Resto a la espera de la seva resposta. Gracies. 20/05/2020 11:09h
Tal com es recull als plecs de la licitació, les empreses licitadores han de fixar a les seves ofertes un objectiu de viatgers de pagament del servei base per a cadascun dels anys de Contracte. Els plecs de la licitació no marquen cap objectiu mínim de viatgers de pagament.
L'objectiu de viatgers de pagament, en tot cas, podrà ser actualitzat i/o revisat en base als criteris recollits a l'apartat 18.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.
Bon dia, Tenint en compte la situació social generada com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i l'afectació que està tenint en la mobilitat, i especialment en les limitacions en l'oferta de transport en autobús que ha hagut d'imposar l'AMB sobre els seus serveis, es planteja la mesa/òrgan de contractació establir alguna modificació sobre el criteri "Objectius de viatgers de pagament" que cal incloure en el sobre 3? Cal tenir en compte que aquest compromís, a més de ser valorat en forma de punts de manera automàtica, té una repercussió econòmica directa en els ingressos del servei, i pot suposar un greu perjudici pel licitador en cas de resultar adjudicatari al tractar-se d'una situació dinàmica i canviant i fora de tot possibilitat de previsió. Gràcies 20/05/2020 11:06h
Tal com es recull als plecs de la licitació, les empreses licitadores han de fixar a les seves ofertes un objectiu de viatgers de pagament del servei base per a cadascun dels anys de Contracte.
El règim econòmic del contracte queda determinat al Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. En concret, a l'apartat 18.2 es recullen els mecanismes previstos dins del contracte per a l'actualització i revisió de l'objectiu de viatgers de pagament.
1-En relació als equips de SVV no embarcats ens els vehicles actuals i que aporta l'AMB segons l'indicat en el l'annex A3.1.2, se sol·licita conèixer en quin moment l'eventual adjudicatari els tindrà disponibles abans de l'inici del servei. 2-En el plec administratiu s'indica que, respecte de les produccions de km i hores, s'han d'exposar els kms i hores útils? Els kms i hores de desplaçament no seran objecte de valoració en el sobre B subjecte a judici de valor? 3- En relació al punt 8.1 del PPTE, les cotxeres seran objecte de valoració en el sobre B subjecte a judici de valor? 20/05/2020 11:03h
1-En relació als equips de SVV no embarcats que aporta l'AMB segons l'indicat en el l'annex A3.1.2, es preveu la disponibilitat següent:
¿ 30 validadores magnètiques de títols de transport VME211 de la marca ASCOM estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el termini màxim de 2 setmanes des de la formalització del contacte. Si l'empresa licitadora opta pel sistema magnètic INDRA, rebrà les validadores dels 14 cotxes subrogats juntament amb aquests i haurà de proveir pel seu compte les restants.
¿ En el cas de les validadores de títols sense contacte, es preveu que d'acord amb l'evolució del projecte T-Mobilitat a la data d'inici del servei tots els vehicles objecte de subrogació n'estiguin completament equipats. Les validadores de títols de transport T-Mobilitat restants estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el moment d'iniciar el servei.

¿ Els pupitres T-Mobilitat estaran disponibles per a l'empresa adjudicatària en el moment d'iniciar el servei.
En el termini de 2 setmanes des de la formalització del contracte, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària la placa de connexions, el switch de connexions i els suports de pupitre i validadores necessaris per a dur a terme la pre-instal¿lació del SVV al vehicle provisional. L'empresa adjudicatària haurà de subministrar el cablejat i l'antena necessària. L'AMB facilitarà les instruccions necessàries perquè l'empresa adjudicatària pugui dur a terme aquesta pre-instal¿lació.
En cas de ser necessari i prèvia sol¿licitud d'aquesta, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària, en el termini de 2 setmanes des de la formalització del contracte, un set bàsic d'equipaments (1 pupitre T-Mobilitat, 1 validadora de títols de transport T-Mobilitat i 1 terminal de consulta T-Mobilitat), perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a garantir que el SVV estigui plenament operatiu en ocasió de l'inici del servei.

En cas de ser necessari i prèvia sol¿licitud d'aquesta, l'AMB facilitarà a l'empresa adjudicatària, amb una anterioritat mínima d'un mes a la data d'inici del servei, la infraestructura de software requerida per poder operar dins del Sistema Tarifari Integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Les previsions relatives a les condicions i terminis lligats als equipaments sense contacte queden subjectes a l'estat de desenvolupament del projecte T-Mobilitat de l'ATM.

2-Efectivament, els kms i hores de desplaçament no seran objecte de valoració en el sobre B subjecte a judici de valor.

3-Les cotxeres no seran objecte de valoració en el sobre B subjecte a judici de valor.
Bona tarda, Com a conseqüpencia de l'aixecament de la suspensió del procediment, quina és la nova data d'entrega d'ofertes? Salutacions i gràcies 08/05/2020 18:18h
El dia 8 de juny a les 11:OOH, pudeu confirmar aquesta informació a la pròpia licitació.
Bon dia, L'anunci que acaben de realitzar significa que tornem a estar en fase d'entrega d'ofertes? Podrien indicar quina és la data límit per presentar les ofertes? 08/05/2020 18:00h
El Reial Decret Llei 17/2020 de data 5 de maig en la seva DA 8 regula la continuïtat e inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del Sector Públic durant la vigència de l'estat d'alarma, s'aixeca la suspensió dels terminis e interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per les entitats del Sector Públic.

Els terminis de presentació d'ofertes que van quedar suspesos s'han considerat novament en la seva totalitat per tal de garantir la màxima publicitat, igualtat i concurrència.

El nou termini de presentació d'ofertes es el dia 8 de juny de 2020 a les 11 hores.
Ateses les mesures adoptades de suspensió dels procediments de concursos públics a causa de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària, sol·licitem informació de quan es reprendrà el còmput de termini de presentació d'ofertes del concurs: Servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris d'Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona i el subministrament de la flota necessària per a la prestació del servei (Expedient: 9000524-19) i com es comptabilitzaran aquests nous terminis en el moment què perdi vigència l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020. Agrairem ens confirmin si aniran en funció dels dies que quedaven per presentar l'oferta en el moment de la suspensió o es comptarà un nou termini. En qualsevol cas, considerem que donaria més seguretat jurídica que per part de l'AMB es concretés quin és el dia límit per a la presentació d'ofertes. Cordialment, Secretaria 28/04/2020 13:23h
Tal com es va indicar a l'avis publicat 17/03/2020 al perfil de contractant d'aquesta licitació, una vegada s'aixequi l'estat d'alarma el nou termini es publicarà al perfil de contractant. Caldrà doncs esperar instruccions del govern central i serà en aquell moment que es valorarà cada licitació i cada cas en concret, vetllant sempre per facilitar la màxima publicitat, transparència i concurrència.
Donada la publicació del RD de l'estat d'alarma voldria confirmar que les licitacions en curs queden suspeses i els terminis parats fins la pèrdua en vigor del RD. Gracies. 17/03/2020 21:39h

En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès a tots els efectes fins que les mesures que estableix el citat Reial Decret deixin d'estar en vigor.

El còmput del termini, en el cas que estigui obert en el moment de la publicació d'aquest avís, es reprendrà en el moment què perdi vigència l'esmentat Reial Decret i el nou termini per a la presentació d'ofertes serà informat oportunament en aquest perfil de contractant.

Salutacions.
En relación a l'extensió màxima de la memòria de 150 pàg., la porta i l'índex també formen part d'aquestes 150 pàgines. Gràcies 17/03/2020 21:38h
Sí, 150 pàgines és el total del document.
Salutacions.
Mireu avís a l'anunci.
Buenos días, si es posible, os rogaría que publicarais, los pliegos en castellano. Muchas gracias. Saludos. 12/03/2020 10:30h
El dia 11/3/2020 se ha publicado la documentación traducida, ver apartado "Documentación"
Bona tarda, Sol·licito la traducció al castellà del documents inclosos en aquesta licitació. Gràcies 12/03/2020 10:28h
El dia 11/3/2020 es va publicar la traducció de la documentació requerida, veure apartat "Documentació"
Bon dia, Els documents amb l'informe de necessitats i la memòria econòmica publicats al perfil del contractant fan referència a l'expedient 902152/19, no al expedient al que 900524/19. Gràcies. Salutacions, Secretaria 05/03/2020 10:47h
Bon dia,

En aquest moment estem publicant els documents correctes.

Salutacions.
Bon dia, Els documents amb l'informe de necessitats i la memòria econòmica publicats al perfil del contractant fan referència a l'expedient 902152/19, no al expedient al que 900524/19. Gràcies. Salutacions, Secretaria 05/03/2020 10:46h
Bon dia,

En aquest moment estem publicant els documents correctes.

Salutacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya