Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2020/1022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

De la documentació selecció de candidats ( fase 1) el DIN A3 i DIN A4 es pot presentar dos DIN A3 i DINA per una cara degut a que la impressió d'ambdues cares no presenta la mateixa qualitat? 10/06/2020 08:42h
Sí, es pot presentar.
Es pot especificar que s' enten per edifici similar?. Ha de ser exclusivament habitatge i escola per adults o també es vàlid un edifici d' habitatges amb entitats de barri i casal per a gent gran o similrars? 10/06/2020 08:42h
Edificis d'habitatges, edificis d'equipaments públics /privats ( segons queden definits en l'article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità), urbanitzacions de carrers en espais públics/privats, combinats entre ells o no.
Bon dia. El projecte que es requereix per a la justificació de la solvencia tècnica ha de ser de característiques iguals o similars tal i com es demana al punt 10 del plec. Seria aplicable el concepte de similitud que es defineix per al projecte d'exemple? Si és aixi, entenem que com a mínim ha de ser un projecte d'habitatges combinat amb qualsevol altre ús. Podeu definir quins altres usos? Han de ser usos desvinculats dels habitatges? Poden ser locals, urbanitzacio de zona comunitaria o aparcament soterrat privat? Enteben ha d'estar construït i amb visat de projecte executiu posterior a 1/1/2005. Es així? Moltes gràcies 05/06/2020 10:11h
Pel que fa a la consulta sobre la definició del concepte "de característiques iguals o similars" en la justificació de la solvència tècnica, comentar que s'entén per edificacions similars a les que són objecte del present concurs, serien edificis d'habitatges, edificis d'equipaments públics /privats ( segons queden definits en l'article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità), urbanitzacions de carrers en espais públics/privats, combinats entre ells o no, amb un PEC no inferior a 3.000.000¤. Cal aclarir que els criteris de solvència tècnica s'interpretaran d'una forma generalista, no restrictiva.

Pel que fa a la necessitat d'estar l'obra visada i construïda abans del 1/1/2005, no serà necessari que la obra estigui construïda, en qualsevol cas se n'haurà de demostrar l'autoria del projecte a través de visat posterior o igual al 1/1/2005 o qualsevol altra fórmula que serà valorada a criteri del jurat.
Bon dia, podeu tornar a penjar el link del DEUC, ja que l'enllaç (el del Plec Admin. com el que veu penjar a Dubtes i preguntes) dona error. Gràcies 05/06/2020 10:11h
Pregunta ja contestada anteriorment.
Gràcies
Bon dia, podeu tornar a penjar el link del DEUC, ja que l'enllaç (el del Plec Admin. com el que veu penjar a Dubtes i preguntes) dona error. Gràcies 05/06/2020 10:10h
Si l'enllaç facilitat no funciona, es pot intentar amb aquest:

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf

Referent a la solvència tècnica: tenim un projecte executiu visat fa menys de 15 anys, que encara no s'ha construït i s'adequa molt al programa demanat en aquest concurs (habitatges + equipament públic), el podem presentar com a solvència tècnica? Gràcies. 25/05/2020 10:21h
La solvència demanada és la redacció d'un projecte de construcció d'edifici de característiques iguals o similars en els darrers 15 anys, podent acreditar-se l'autoria amb les opcions assenyalades als plecs, com són certificats de la propietat, contractes, fulls d'encàrrec o CFO, i la seva bona execució amb certificats de bona execució emesos pel promotor del projecte, però considerant-se vàlid també el visat.

Podeu tornar a penjar el link del DEUC, ja que em sembla que el enllaç actual dona error. 14/05/2020 19:21h
L'enllaç per poder accedir al model del DEUC és l'indicat a l'annex 2 del plec de bases:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
L'acabem de comprovar, i és suficient amb copiar l'enllaç a la barra del navegaor per poder accedir correctament.
Teniu data de termini de presentació de propostes ? Moltes terminis de altres licitacions publiques se estan reprogramant ara. 11/05/2020 19:09h
La Disposició Addicional Octava del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, d'aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per les entitats del Sector Públic, afecta només als procediments realitzats per mitjans electrònics, i per tant no quedant comprès el present procediment, ja que la forma de presentació de les sol·licituds de participació és físicament a les dependències de l'Ajuntament de Ripollet o per correu administratiu dins del termini d'admissió.
Per tant els terminis d'aquest procediment resten encara interromputs.
Agraïts pel seu interès, els informarem tan bon punt es puguin reprendre els terminis.
Havent-se tornat a iniciar el procediment, hi ha una contradicció entre la presentació presencial a l'Ajuntament que requereix el Plec Administratiu, i el procediment digital que anuncia el comunicat d'avui. S'habilitarà un procediment de presentació amb SobreDigital amb l'enllaç per fer-ho? 10/05/2020 19:29h
Amb data d'avui es publica la rectificació de la nota informativa publicada el passat 8 de maig, en el següent sentit:

Queda rectificada i SENSE EFECTE LA NOTA INFORMATIVA PUBLICADA EL PASSAT 8 DE MAIG, en la que, degut a un error involuntari, es va fer constar que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Octava del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, d'aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per les entitats del Sector Públic, el nou termini per a la presentació de sol·licituds de participació al concurs era el fins el 21 de maig de 2020 a les 16:00 hores.
L'aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis, previst segons la mencionada Disposició Addicional Octava del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, afecta només als procediments realitzats per mitjans electrònics, i per tant no quedant comprès el present procediment, ja que la forma de presentació de les sol·licituds de participació és físicament a les dependències de l'Ajuntament de Ripollet o per correu administratiu dins del termini d'admissió.
I és per tot això exposat que s'ha d'entendre que el termini de presentació de les sol·licituds de participació al present concurs es troba encara interromput, en virtut de la Disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Disculpin les molèsties.
Si es vol formar un equip de quatre arquitectes independents, han de formar previament una UTE o algún tipos d'agrupació reglada? 08/05/2020 13:10h
Si es vol formar un equip d'arquitectes independents, s'haurien de constituir en UTE.
En qualsevol cas, per a la presentació de la sol·licitud de participació, seria suficient amb incloure una declaració responsable, comprometent-se a constituir la UTE en el cas de passar a la fase següent.
Segons les clàusules: "com a criteri de mínima similitud un edifici d'habitatges amb combinació amb qualsevol altre ús" Seria vàlid la presentació d'un edifici plurifamiliar amb local i garatge de promoció privada? 23/03/2020 09:10h
No s'ha preestablert un criteri de mínima similitud, i cap projecte presentat serà exclòs automàticament per la tipologia. La puntuació de similitud està descrita en els plec i aplicada a criteri del jurat.
En motiu de l' estat d' emergèngia deguta al coronavirus, es preveu aplaçar l' entrega de la primera fase del concurs? 18/03/2020 17:05h
D'acord amb la Disposició Addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, s'interromp el termini per a la presentació del sobre únic. El còmput del termini es reiniciarà en el moment en que perdi vigència el present reial decret, o en el seu cas, les pròrregues del mateix.
Bones, es manté el dia d'entrega de la documentació? o el covid-19 n'altera la data? gràcies i i salutacions 18/03/2020 17:03h
D'acord amb la Disposició Addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, s'interromp el termini per a la presentació del sobre únic. El còmput del termini es reiniciarà en el moment en que perdi vigència el present reial decret, o en el seu cas, les pròrregues del mateix.
Segons la clàusula 10 "S'acreditarà la solvència mitjançant l'acreditació de d'haver redactat en els darrers 15 anys un projecte de construcció d'edifici de característiques iguals o similars.... S'haurà d'acreditar l'autoria del treball similar amb certificats de la propietat, contractes, fulls d'encàrrec o CFO, i la seva bona execució amb certificats de bona execució emesos pel promotor del projecte.". Llavors, les obres que tenen CFO amb data 2005 inclòs entren dins? 12/03/2020 13:02h
D'acord amb el que indica la clàusula 10, s'estableix que "..d'haver REDACTAT en els darrers 15 anys..". A fi i efectes de determinar la data límit de redacció i la documentació necessària per justifica-la, s'estableix que serien vàlids per a l'acreditació de la solvència aquells projectes executius amb data de visat professional igual o posterior a l'1 de gener de 2005. Per tot això, es considera que les obres amb certificat final d'obra de 2005, però amb data de visat professional anterior a l'1 de gener de 2005 no estarien inclosos per a l'acreditació de la solvència.

En el punt "Criteris de selecció dels candidats (fase 1)" del punt 11 del Plec de Clàusules Administratives s'indica "format màxim d'un DIN A3 i d'un DIN A4, per ambdues cares, 4 pàgines en total." Això implica A3 per ambdues cares i A4 per ambdues cares? En quin moment i on s'ha d'entregar la documentació esmentada en el punt anterior? En el punt 10 s'indica "Donat el tipus de procediment de que es tracta, la documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada només pels 4 participants seleccionats per passar a la segona fase del concurs." Aquesta frase fa referència a tota la solvència o exclusivament a la solvència econòmica? Cal aportar els Certificats de Final d'Obra, fulls d'encàrrec o de bona execució en la fase 1 o exclusivament els qui passin a la fase 2? 06/03/2020 12:22h
1.- En el punt "Criteris de selecció dels candidats (fase 1)" del punt 11 del Plec de Clàusules Administratives s'indica "format màxim d'un DIN A3 i d'un DIN A4, per ambdues cares, 4 pàgines en total." Això implica A3 per ambdues cares i A4 per ambdues cares?
Correcte, el format màxim és d'un DIN A3 per ambdues cares, i d'un DIN A4 per ambdues cares.

2.- En quin moment i on s'ha d'entregar la documentació esmentada en el punt anterior?
Tal i com s'indica a la clàusula 8 del plec de bases, les sol·licituds de participació i la documentació requerida s'haurà de presentar, en aquesta primera fase, físicament a les dependències de l'Ajuntament de Ripollet, oficina OAC, carrer Balmes, número 2, o enviar per correu administratiu dins del termini d'admissió.
El termini màxim per presentar sol·licituds de participació és de 30 dies, comptadors des del dia següent a la data de publicació de l'anunci.

3.- En el punt 10 s'indica "Donat el tipus de procediment de que es tracta, la documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada només pels 4 participants seleccionats per passar a la segona fase del concurs." Aquesta frase fa referència a tota la solvència o exclusivament a la solvència econòmica? Cal aportar els Certificats de Final d'Obra, fulls d'encàrrec o de bona execució en la fase 1 o exclusivament els qui passin a la fase 2?
Aquesta frase només fa referència a la solvència econòmica i financera, que haurà de ser acreditada només pels
Segons la condició num.19 s'especifica que:"... El guanyador podrà participar en el concurs administratiu de contractació del projecte o projectes executius, sempre que no incorri en les incompatibilitats dels casos establerts en la llei.". S'entén doncs, que hi haurà un altre concurs, on el que es valori finalment sigui (probablement) una baixa econòmica dels honoraris tècnics per a la redacció complerta del projecte i que per tant, possiblement el guanyador del concurs de idees no guanyi, sinó que s'acabi adjudicant a un perfil de despatx molt diferent al guanyador del concurs d'idees (o potser enginyeria). És a dir, guanyar aquest concurs només implica uns honoraris de 15.000¤. Voldriem manifestar que ens sembla totalment improcedent que es pugui procedir segons els plecs proposats, i que el COAC recolzi aquestes bases. 05/03/2020 14:25h
El present concurs només té per objecte l'obtenció d'idees sobre les opcions de la possible i futura construcció d'un edifici de l'Ajuntament, destinat a habitatges públics i una escola d'adults, compensant pel seu treball amb 7.500,00 euros a cadascuna de les quatre idees proposades, a més d'un premi de 7.500,00 euros a la idea seleccionada com a guanyadora.
Des de l'Ajuntament no s'ha plantejat encara el procediment que, arribat el cas, es realitzarà per tal d'adjudicar la redacció completa del projecte. De fet, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de tenir o no en compte la idea guanyadora per al desenvolupament del projecte i la possible construcció de l'edificació. Són encara decisions que es desconeixen i que, per tant, no es poden avançar.
En qualsevol cas, arribat el moment de procedir-se a la licitació per a la contractació de la redacció del projecte executiu, aquesta es farà pel procediment adequat, on podrà presentar-se qualsevol que doni compliment a la solvència que es pugui demanar en aquell moment.
Esperem haver pogut donar resposta a les seves inquietuds, i que, solucionades aquestes, continuï el seu interès en la participació al concurs.
Per acreditar la solvència tècnica cal presentar dins el sobre A apart de l'annex 3 documentació escrita i gràfica tant del projecte que acredita la solvència segons clàsula 10 com del curriculum ? 03/03/2020 14:47h
Al sobre A, a més d'incorporar-se l'annex 3, s'haurà d'incloure el currículum i la documentació acreditativa d'haver redactat en els darrers 15 anys un projecte de construcció d'edifici de característiques iguals o similars, en la forma que es detalla a l'últim paràgraf de la clàusula 10.
A la declaració d'equip tan sols cal posar les dades de l'equip del licitador, és a dir, l'equip de tècnics que seran els autors , entenem que no cal posar res de col.laboradors externs d'estructures, instal.lacions, etc... al tractar-se només d'avantprojecte? 03/03/2020 14:47h
Correcte, només s'haurà de fer constar les dades de l'equip de tècnics que seran autors de l'avantprojecte.
A l'equip guanyador se li adjudicarà la construcció de l'obra? 28/02/2020 11:36h
Els plecs no preveuen l'adjudicació de l'obra al guanyador.
La finalitat del concurs és només obtenir idees sobre les opcions de construcció de l'edifici.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya