Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Pineda de Mar
Codi d'expedient:
180/2020
4) Requeriment de Declaració responsable a l'entitat que és actualment prestatària del servei Qüestió plantejada a) Que no mantenen cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes a la Seguretat Social reportades en virtut de les remuneracions que aquells haguessin percebut o haguessin hagut de percebre. b)  Que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. c)  Que no estan incurses en cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 03/03/2020 15:40h
D'acord amb el que disposa l'article 130.1 LCSP l'Ajuntament de Pineda de Mar, com a òrgan de contractació està obligat a requerir a l'actual empresa adjudicatària i prestadora del servei i facilitar la informació que resulti necessària per permetre una exacta avaluació dels costos laborals. Com a part d'aquesta informació s'haurà d'aportar el llistat del personal objecte de subrogació, indicant-se el conveni d'aplicació, salari brut anual de cada treballador, així com els pactes en vigor aplicables als treballadora als qui afecti la subrogació.
A tal efecte, la licitació publicada adjunta com a documentació l'esmentada informació (relació del personal SAD.pdf).
La clàusula 46 (Informació sobre les condicions de subrogació en contracte de treball) el plec de clàusules administratives, de conformitat amb el que preveu l'article 130.6 LCSP, contempla l'obligació del contractista de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat meritades en el termes i efectes que determina l'esmentat article.
3) Nombre actual de persones usuàries Qüestió plantejada Quin és el nombre actual de persones usuàries? 03/03/2020 15:38h
El PCAP estableix que el nombre estimat de persones usuàries és de 340 persones.
2) Criteri d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor Qüestió plantejada punt 3. Gestió dels recursos humans dels serveis objecte de licitació". En el detall del criteri s'especifica: "nivell d'estabilitat dels treballadors del servei: percentatge de contractes indefinits, ràtio de les jornades laborals, percentatge de rotació, nivell d'absentisme, mitjana d'antiguitat de la plantilla". Entenem que la informació referent a l'equip professional adscrit al SAD de Pineda de Mar només la pot acreditar l'entitat que és actualment prestatària del servei. Per això, demanem un aclariment d'aquest criteri. 03/03/2020 15:37h
El PCAP de la licitació estableix com a criteri d'adjudicació mitjançant judici de valor la presentació i valoració d'un projecte tècnic on es concreti els serveis objecte del contracte, tenint en compte la seva adaptació a la realitat del municipi i a la població diana del servei que es licita.
En aquest s'identifica com a ítem de valoració en el punt 3 "gestió dels recursos humans del serveis objecte de la licitació" el "nivell d'estabilitat dels treballadors del servei: percentatge de contractes indefinits, ràtio de les jornades laborals, percentatge de rotació, nivell d'absentisme, mitjana d'antiguitat de la plantilla". Efectivament aquesta informació forma part de l'esfera de coneixement de l'actual empresa adjudicatària del servei. Entenem, per tant, que les empreses interessades en participar en la licitació no poden aportar criteris de millora en l'organització del servei en relació a la tipologia dels contractes, ràtios de jornades, percentatges de rotació i nivell d'absentisme; per la qual cosa aquest paràgraf s'ha d'entendre per no posat i no s'ha de implementar en la definició del projecte tècnic objecte de valoració. La resta de l'apartat es manté i la valoració total (5 punts) es farà sobre els aspectes que es relacionen:
Mesures adreçades a l'estabilitat i promoció del personal segons el següents indicadors: sistemes de detecció de dèficits de formació i de formació contínua, sistema de promocions i/o carrera professional de l'empresa. Sistema de cobertura de baixes laborals. Sistema d'acollida en la incorporació de nous treballadors a l'empresa.
1) Extensió màxima del projecte tècnic a) Al plec s'indiquen 20 pàgines, entenem que 20 pàgines per davant i per darrere, en total 40 fulls? b) Entenem que les 20 pàgines fan referència al contingut del criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. Per tant, no s'inclou dins del límit de pàgines la portada, índex, i declaració de confidencialitat. És correcte? c) Entenem que SÍ es pot adjuntar annexos i que aquests tampoc es contemplen dins de l'extensió màxima de 20 pàgines. És correcte? 03/03/2020 15:34h
D'acord amb el PCAP, l'extensió màxima del projecte tècnic és de 20 pàgines. Entenem 20 pàgines per una cara són 20 fulls i 10 fulls per les dues cares també són 20 pàgines. Dins d'aquestes 20 pàgines no s'han de comptar la portada, l'índex i la declaració de confidencialitat. Així mateix es considera que annexos o els documents vàlids necessaris per verificar les informacions no formen part de les 20 pàgines.
Referent a l'extensió máxima del projecte tècnic, al plec s'indiquen 20 pàgines, entenem que 20 pàgines per davant i per darrere, en total 40 fulls?. 02/03/2020 13:05h
No, s'enten que un full consta de 2 pàgines, per tant 20 fulls per una banda o 10 fulls per dues bandes
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya