Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) I LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE L'ESTAT (PLACSP) JA ESTÀ RESOLTA. LES PUBLICACIONS DE LA PSCP S'ESTAN ENVIANT CORRECTAMENT A LA PLACSP.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2019024512
Bon dia, Mitjançant aquest mail, sol¿licitem reunió formal per tal de aconseguir major detall del apartat del plec: "adeqüacions d'accessibilitat dels ascensors". En aquest aspecto considerem important poder tenir major coneixemnt tècnic del equips que l'Ajuntament considera prioritaris modernitzar. També ens agradaria coneixer si hi ha prevista cap visita de les instal¿lacions o si podem visitar pel nostre compte. Moltes gràcies! 14/08/2019 15:34h
Sobre les adequacions d'accessibilitat dels ascensors, en l'informe es detalla perfectament:

Dotar la cabina d'un sistema de senyalització sonor que indica l'obertura i el tancament de portes, la planta de parada de l'ascensor i el sentit de desplaçament, segons norma UNE EN 81-70:2004.
Aquest els remet a la norma UNE on s'especifica concretament com s'ha d'adequar l'ascensor.

Pel que fa a si existeix una prioritat d'ascensors a adequar, en aquest criteri de valoració es demana un nombre d'ascensors a adequar sense concretar quins. Al realitzar l'oferta cal tenir en compte que l'adequació es podrà portar a terme a qualsevol ascensor de la llista annexa al plec.
Respecte a les visites, i d'acord amb l'apartat 19 de l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives, la visita d'aquests equips, al tractar-se d'ascensors públics, les portaran a terme les empreses pel seu compte.
Quan es fa referència a la possibilitat de la visita de les instal¿lacions, s'indica: "La visita d'aquests equips, al tractar-se d'ascensors públics, les portaran a terme les empreses pel seu compte." Aquesta acostuma a ser habitual, el problema ens sorgeix quan dins dels criteris de ponderació se n'ha generat un: "2. Estudi tècnic dels ascensors exteriors de l'Ajuntament de Girona (fins a 10 punts) Estudi tècnic on es descriguin els diferents equips i el seu estat de conservació, així on es proposin intervencions adequades per cadascun d'ells. Es tracta dels ascensors d ela Pujada St. Martí, Grup St. Daniel, Picapedrers i Punta del PI, les característiques dels quals les trobem en l'annex del Plec de condicions Tècniques. També es valorarà una proposta de seguiment específic d'aquests equips, tenint en compte la seva especial exposició i l'ús. Es valorarà tant la descripció tècnica de les instal¿lacions i el seu estat, com la realització de propostes concretes i encertades d'accions a emprendre, des d'un punt de vista tècnic i econòmic. Es valorarà de la següent manera: ¿ Diagnosi ( 3 punts) ¿ Encert en la proposta de solucions ( 3 punts) ¿ Proposta de seguiment específic (4 punts )" Tot i que siguin equips exteriors, la visita particular d'aquests equips no permet veure l'estat de maniobra, forat, xassís, màquina, que excepte el mantenidor actual i el client, ningú més pot accedir als mateixos. Per la qual cosa sol¿licitem poder realitzar visita a les instal¿lacions acompanyat dels responsables o algú de manteniment. 22/07/2019 14:27h
En l'estudi tècnic dels ascensors exteriors no seran avaluables aquells punts de la diagnosi que no puguin ser detectats en una visita particular.

A l' anunci de licitació s'indica que les empreses licitadores han d' estar inscrites al RASIC, quan els sistemes d'elevació d'ascensors, no tenen vinculació amb el mateix. Habilitació empresarial: L'empresa licitadora haurà d'estar inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), com a mínim, en els següents àmbits: Empresa instal¿ladora de baixa tensió, categoria especialista. Empresa instal¿ladora de gasos combustibles, categoria B. Empresa instal¿ladora i mantenidora d'instal¿lacions tèrmiques en edificis 22/07/2019 10:07h
Consultats amb els serveis tècnics s'ha observat l'error. Es procedirà a corregir l'error per part de l'òrgan de contractació, i seguidament es publicarà, ampliant, si així es considera, el termini per a la presentació d'ofertes.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya