Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Codi d'expedient:
HCPL-SU-O-19-0314
D'acord amb l'apartat 2.5 dels criteris d'adjudicació "Proposta econòmica del subministrament, instal·lació i posada en servei de l'equip" aquelles ofertes l'import (IVA inclòs) de les quals sigui inferior a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades multiplicada per 0,95 es presumirà que són inviables perquè s'han formulat en termes que les fan anormalment baixes. Per tant, aquelles ofertes considerades presumptament inviables seran excloses automàticament? 24/10/2019 08:59h
D'acord amb l'apartat 15.4 del Plec de Clàusules Administrativa, en el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es que l'/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 3 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Si la Mesa de contractació rep la informació i documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Segons l'apartat 4.9 del Plec de Prescripcions Tècniques, es fa referència a la possibilitat d'ampliar el termini de garantia de l'equipament respecte al mínim establert d'un any. Aquest període addicional de garantia ofert, ha d'incloure una cobertura a tot risc, és a dir, inclou el tub de Raig X? 24/10/2019 08:57h
Tant el període obligatori de garantia d'un any establert en el Plec de Prescripcions Tècniques, com el període addicional que ofereixi el licitador, inclouran el manteniment amb cobertura a tot risc, és a dir, s'inclou el tub de Raig X.
En relació amb el plànol de la Sala d'ubicació del TAC (Planta Segona de l'HCPLL) de l'Annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, es pot facilitar en format *.dwg? 08/10/2019 09:07h
Es facilita plànol de la Sala d'ubicació del TAC (Planta Segona de l'HCPLL) en format *.dwg.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya