Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Codi d'expedient:
2020-2-S

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia!! Tenim dos dubtes; El primer és respecte l'IVA, veiem que apliqueu un 10% d'IVA a la licitació. Les empreses no tenim IVA reduit, hem de tributar els serveis obligatòriament al 21% excepte alguns serveis que estan exemts d'IVA com formació ocupacional o prevenció de violència de gènere. És correcte que hi hagi el 10% aplicat? El segon dubte és respecte el cost de les persones treballadores a subrogar ja que trobem diferents informacions i no sabem a quina agafar-nos: Al document estudi costos: - marqueu sou brut anual de 20639,22. - al pressupost, indiqueu 37525,82¤ que, dividit per dos són 18762,925¤. Quin és el correcte? Quina de les dos xifres és vinculant? Gràcies! 07/02/2020 17:00h
Hi hagut un error en la consideració del conveni col·lectiu aplicable i conseqüentment s'ha refet i aprovat llur modificació, fet que alhora ha comportat la necessària modificació dels plecs de clàusules administratives particulars que fan referència al valor estimat, al pressupost base i al preu del contracte, i tenint en compte l'article 136.2 de la LCSP, s'ha fixat un nou termini de presentació d'ofertes i d'obertura de sobres.
Finalment, el contractista actual ha informat noves dades que evidencien un error en la clàusula 12 del Plec de prescripcions tècniques, i per tant, s'ha modificat.
En aquest sentit, el Decret 2020PRES000040 de 7 de febrer de 2020 ha aprovat la modificació de l'estudi de costos de l'expedient de contractació del servei laboral de l'Oficina Jove del Vallès Oriental, número d'expedient 2020-02-S, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, podeu consultar aquestes modificacions i la seva motivació en el Decret 2020PRES000040 publicat en el perfil del contractant.
En relació a la licitació pel servei laboral de l'oficina Jove del Vallès Oriental, creiem que hi ha un error, donat que: Per una banda el plec tècnic clàusula 11. Perfil professional, estableix que s'han de contractar dues persones a jornada completa de 38.5h/set. (tècnic mig) conveni d'acció social. De la mateixa manera la clàusula 12. Personal a Subrogar, indica que les dues persones que actualment estan adscrites al servei i per tant són objecte de subrogació laboral, estan a jornada complerta i amb un sou brut de 21.614,46 ¤ (975¤ per sobre de conveni). Però en canvi, aquestes condicions i requeriments entren en contradicció amb l' estudi costos i per tant amb el pressupost de licitació, donat que l'estudi s'ha fet amb una jornada laboral de 35h. setmanals en proporció el salari de conveni això provoca una desviació de costos laborals de 9.907,85 ¤ . ESTUDI DE COSTOS LABORALS – PRESSUPOST DE LICITACIÓ NUM. TREBALL. CATEGORIA JORNADA SOU BRUT 33% S.SOCIAL COSTOS PERSONAL 2,00 Tècnic A2 91% 18.762,93 6.191,77 49.909,39 COSTOS DE PERSONAL DIRECTES SEGONS ELS REQUERIMENTS DEL PLEC TÈCNIC NUM. TREBALL. CATEGORIA JORNADA SOU BRUT 33% S.SOCIAL COSTOS PERSONAL 2,00 Tècnic A2 100% 21.614,46 7.132,77 57.494,46 Resto a la seva disposició. Cordialment, 07/02/2020 16:59h
Hi hagut un error en la consideració del conveni col·lectiu aplicable i conseqüentment s'ha refet i aprovat llur modificació, fet que alhora ha comportat la necessària modificació dels plecs de clàusules administratives particulars que fan referència al valor estimat, al pressupost base i al preu del contracte, i tenint en compte l'article 136.2 de la LCSP, s'ha fixat un nou termini de presentació d'ofertes i d'obertura de sobres.
Finalment, el contractista actual ha informat noves dades que evidencien un error en la clàusula 12 del Plec de prescripcions tècniques, i per tant, s'ha modificat.
En aquest sentit, el Decret 2020PRES000040 de 7 de febrer de 2020 ha aprovat la modificació de l'estudi de costos de l'expedient de contractació del servei laboral de l'Oficina Jove del Vallès Oriental, número d'expedient 2020-02-S, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, podeu consultar aquestes modificacions i la seva motivació en el Decret 2020PRES000040 publicat en el perfil del contractant.
Bon dia, em podríeu aclarir un dubte en relació al preu de la licitació? A la clàusula 12 del plec tècnic, els costos salarials de les dues persones a subrogar sumen 55.612,46 euros. D'altra banda, a la clàusula 7 del plec adminsitratiu, els costos directes del pressupost són 51.409,39 euros. Es tracta d'un error o hi ha alguna qüestió que no hem tingut en compte? Moltes gràcies. 07/02/2020 16:58h
Hi hagut un error en la consideració del conveni col·lectiu aplicable i conseqüentment s'ha refet i aprovat llur modificació, fet que alhora ha comportat la necessària modificació dels plecs de clàusules administratives particulars que fan referència al valor estimat, al pressupost base i al preu del contracte, i tenint en compte l'article 136.2 de la LCSP, s'ha fixat un nou termini de presentació d'ofertes i d'obertura de sobres.
Finalment, el contractista actual ha informat noves dades que evidencien un error en la clàusula 12 del Plec de prescripcions tècniques, i per tant, s'ha modificat.
En aquest sentit, el Decret 2020PRES000040 de 7 de febrer de 2020 ha aprovat la modificació de l'estudi de costos de l'expedient de contractació del servei laboral de l'Oficina Jove del Vallès Oriental, número d'expedient 2020-02-S, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, podeu consultar aquestes modificacions i la seva motivació en el Decret 2020PRES000040 publicat en el perfil del contractant.
En l'estudi de costos es preveuen unes despeses de personal de 49.909,38¤, però en la relació de treballadors que l'adjudicatari haurà de subrogar es certifiquen costos anuals de 55.612,46¤. 1. Hi ha un error en l'estudi de costos? 2. En cas contrari, el Consell Comarcal ha previst el cost de l'adjudicatari en la revisió a la baixa dels costos salarials? 07/02/2020 16:57h
Hi hagut un error en la consideració del conveni col·lectiu aplicable i conseqüentment s'ha refet i aprovat llur modificació, fet que alhora ha comportat la necessària modificació dels plecs de clàusules administratives particulars que fan referència al valor estimat, al pressupost base i al preu del contracte, i tenint en compte l'article 136.2 de la LCSP, s'ha fixat un nou termini de presentació d'ofertes i d'obertura de sobres.
Finalment, el contractista actual ha informat noves dades que evidencien un error en la clàusula 12 del Plec de prescripcions tècniques, i per tant, s'ha modificat.
En aquest sentit, el Decret 2020PRES000040 de 7 de febrer de 2020 ha aprovat la modificació de l'estudi de costos de l'expedient de contractació del servei laboral de l'Oficina Jove del Vallès Oriental, número d'expedient 2020-02-S, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, podeu consultar aquestes modificacions i la seva motivació en el Decret 2020PRES000040 publicat en el perfil del contractant.
En tot cas, l'article 102.3 de la LCSP estableix que en els serveis en què el cost econòmic principal siguin els costos laborals, s'han de considerar els termes econòmics dels convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables al lloc de prestació dels serveis.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya