Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Codi d'expedient:
2019-25-S

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días De cara a la preparación de la documentación administrativa nos surge una duda. En la cláusula 15 del PCAP, punto 2 se indica que se debe aportar "La declaració responsable relativa a la intenció o no de subcontractar els servidors o els serveis associats en compliment de l'article 122.2 e) de la LCSP, d'acord amb el model de l'annex 5 d'aquest Plec." Dado que el programa informático que se utilizará será Jano Social o el indicado por el Consell Comarcal, y que según respuesta anterior, la empresa adjudicataria no soporta coste alguno de dicho programa, entendemos que en el Anexo 5 debemos indicar que NO tenemos la intención de subcontratar los servidores. ¿Es correcta nuestra interpretación? Muchas gracias de antemano 27/01/2020 16:26h
Si no se tiene la intención de subcontratar los servidores donde figuraran los datos o los servicios asociados a los servidores, se debe marcar esta opción en la declaración responsable que se presente de acuerdo con el modelo del anexo 5 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Com actual empresa adjudicataria del servei, volem comentar respecte a l'índex d'absentisme, que aquest any 2019 l'absentisme ha estat del 18% amb pics del 21%. El nostre dubte, per tant, és el següent: - Totes les empreses hem de valorar el 10% d'abstentisme encara que el real és superior? Moltes gràcies. 27/01/2020 16:25h
Cada empresa configura la seva oferta segons les seves ràtios, la seva estructura econòmica empresarial i allò que consideri d'acord amb llur criteri empresarial. No hi ha un índex oficial que identifiqui l'absentisme en aquest sector ni tampoc les causes o la tipologia de l'absentisme. En absència de fonts oficials que determinin les causes no es pot pressuposar que pels anys següents el percentatge d'absentisme sigui el mateix ni que pel cas de prestació del servei per un altre empresari es mantingui el percentatge d'absentisme que indiqueu.
Bona tarda, Quin és el marge establert entre columna i columna en el cas d'utilitzar un format de doble columna, mantenint els marges indicats en el plec de clàusules administratives? Quedem a l'espera de la vostra resposta. Moltes gràcies 23/01/2020 10:04h
En el cas que s'utilitzin columnes, no hi ha un marge específic definit pel supòsit que indiqueu. En tot cas, s'ha de respectar el marge superior 2,5 cm, marge inferior 2,5 cm, marge esquerra 3 cm i marge dret 3 cm i la resta de paràmetres que estableix la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars.
Bon dia, Us plantegem la següent pregunta: al projecte tècnic, si s'afegeixen imatges que contenen text, aquestes s'han de limitar també a la indicació d'Arial 11? Moltes gràcies 22/01/2020 11:09h
D'acord amb el que s'indica a la clàusula 15 del PCAP, el tipus de lletra ha de ser Arial i la mida de la lletra ha de ser 11.
Bon dia Ens agradaria saber el percentatge d'absentisme de l'última anualitat executada dels diferents lots. Quedem a l'espera de la vostra resposta. Moltes gràcies. Salutacions cordials. 21/01/2020 17:18h
No hi ha un índex oficial d'absentisme en el sector. L'estudi de costos annexat en el Plec de clàusules administratives particulars preveu un percentatge d'absentisme del 10% respecte les hores laborals anuals segons conveni.
Bon dia, en referència al punt 4.5 del projecte tècnic, corresponent a la intergeneracionalitat i igualtat de gènere, la nostra consulta és la següent: es plantegen com a activitats puntuals o projectes anuals? Moltes gràcies 21/01/2020 17:17h
El Plec de clàusules administratives particulars fa referència a projectes o actuacions per afavorir la intergeneracionalitat i la igualtat de gènere en la cura de les persones. En aquest punt es valora el següent:

- La descripció, els objectius, l'abast dels destinataris, el cronograma i la metodologia d'implementació i d'avaluació.
- La viabilitat, l'adequació a l'objecte del servei i l'impacte cap a la persona beneficiària i el seu entorn.

Bona tarda, tenim dues consultes: - necessitariem saber si per realitzar les supervisions es podrà disposar d'espais del Consell Comarcal. - en relació a la separació de lots: les professionals d'atenció directa estan assignades per lots però treballen en diferents zones. Per realitzar la subrogació es farà segons les hores contractuals o segons les hores de dedicació a cada zona? Atentament, 21/01/2020 17:15h
1) El Consell Comarcal del Vallès Oriental no posa a disposició cap espai.

La clàusula 8 del Plec de prescripcions tècniques disposa com a obligacions del contractista el següent:

En relació amb els espais de treball:
i Disposar d'un espai de treball, que garanteixi les condicions de confidencialitat i confort per al personal i del servei.

ii En cas que estigui disponible pel Consell Comarcal un espai en dependències municipals i se li requereixi, ubicar la coordinadora tècnica i la coordinadora de gestió en aquest espai.

iii En el cas que el Consell Comarcal li requereixi, fer les reunions de grup i individuals en dependències municipals. En el cas que no li sigui requerit, el contractista ha de dur a terme aquestes reunions en un municipi de la comarca del Vallès Oriental.

2)

La subrogació dels treballadors i treballadors s'ha de fer d'acord amb la llei, l'estatut dels treballadors, el conveni col·lectiu i els pactes que s'escaiguin amb els treballadors.
per calcular les hores de Coordinador/a tècnic/a agraïriem si ens podeu facilitar quin és l'històric de número d'expedients o la mitja d'hores per expedient diferenciant neteja i atenció personal si fos possible. 21/01/2020 17:14h
El contractista ha de disposar d'una coordinadora tècnica del servei amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals per cada 125 expedients actius en el servei o la part proporcional, si és el cas, amb l'objectiu de realitzar la coordinació i planificació dels serveis dels usuaris, realitzar el suport tècnic a les treballadores d'atenció directa, fomentar i establir els circuits per realitzar les coordinacions amb les treballadores d'atenció directa, avaluar i controlar la qualitat del servei prestat, controlar i avaluar el funcionament ordinari del servei i el nivell d'incidències que es puguin donar. En aquestes hores no s'inclouen les destinades a recerca i selecció de personal.

Els expedients oberts en la data d'aprovació del Plec de prescripcions tècniques són els següents: lot 1, 22; lot 2, 27; lot 3, 56; lot 4, 129; i lot 5, 514.

La tipologia de serveis corresponent a aquests expedients és la que es transcriu a continuació:

Municipis del lot 1:

a) expedients exclusius del servei de cura de la persona i de la llar: 10
b) expedients exclusius del servei de neteja de la llar: 6
c) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar i el servei de neteja de la llar: 6
d) expedients de serveis complementaris: 0


Municipis del lot 2:

a) expedients exclusius del servei de cura de la persona i de la llar: 14
b) expedients exclusius del servei de neteja de la llar: 6
c) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar i el servei de neteja de la llar: 7
d) expedients de serveis complementaris: 0


Municipis del lot 3:

a) expedients exclusius del servei de cura de la persona i de la llar: 34
b) expedients exclusius del servei de neteja de la llar: 6
c) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar i el servei de neteja de la llar: 16
d) expedients de serveis complementaris: 0

Municipis del lot 4:

A l'any 2019, el Consell Comarcal no ha prestat el servei d'ajuda a domicili per al municipi de Sant Celoni i per tant no disposem d'aquesta dada.

No obstant, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Celoni ha facilitat al Consell Comarcal la informació següent:

Hores de gener a octubre de 2019:

Hores del servei de cura de la persona i de la llar: 9.750,85
Hores del servei de neteja de la llar: 3.568,50


Municipis del lot 5:

a) expedients exclusius del servei de cura de la persona i de la llar: 177
b) expedients exclusius del servei de neteja de la llar: 194
c) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar i el servei de neteja de la llar: 139
d) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar, el servei de neteja de la llar i el servei d'àpats a domicili: 2
e) expedients on es presta el servei de cura de la persona i de llar, el servei de neteja de la llar, el servei de bugaderia externa i el servei de bany adaptat: 1
f) expedients exclusius del servei d'àpats a domicili: 1

Les hores de cadascun dels serveis corresponents a l'any 2019 les podeu trobar a la resposta que s'ha publicat a la pregunta formulada en aquest perfil del contractant per Sacyr.
Buenas tardes ¿Podrían facilitarnos el número de usuarios beneficiarios del servicio en cada uno de los lotes? Muchas gracias 21/01/2020 17:08h
Los expedientes abiertos en la fecha de aprobación del Pliego de prescripciones técnicas constan en la cláusula 14.1 de dicho Pliego con el siguiente detalle: lote 1, 22; lote 2, 27; lote 3, 56; lote 4, 129; y lote 5, 514.
Bona tarda, Entenem que l'apartat d'annexes s'han d'incloure dins les 30 pàgines si han de qualificats, ens preguntem si podem incloure apartat d'annexes més enllà de les 30 pàgines com a material complementari sense ser avaluable. Moltes gràcies, 21/01/2020 17:06h
Si la pregunta es refereix a la presentació del projecte tècnic, la clàusula 15 del Plec de condicions administratives particulars preveu que aquest document s'ha de presentar en un arxiu pdf signat electrònicament que inclogui el projecte tècnic amb una extensió màxima de trenta pàgines, inclosa la portada, l'índex, els annexos i qualsevol altre apartat o secció, format A4 (210 x 297 mm), tipus de lletra arial, mida de la lletra 11, marge superior 2,5 cm, marge inferior 2,5 cm, marge esquerra 3 cm i marge dret 3 cm.

En el cas que la proposta sobrepassi de les trenta pàgines, l'excés no es considerarà ni es valorarà, tenint en compte tan sols les primeres trenta pàgines.
Buenas tardes Tenemos algunas dudas en referencia a esta licitación que esperamos puedan solventarnos: 1) % de absentismo y desplazamiento reales que afecta actualmente a cada uno de los lotes 2) Nº de kilómetros mensuales que se realizan en cada uno de los lotes 3) Vemos en los pliegos que la empresa adjudicataria deberá utilizar el programa informático que determine el Consell Comarcal, que actualmente es Jano Social. Entendemos que aunque el Consell facilite el acceso a este programa, los costes de su utilización recaen sobre la empresa adjudicataria, ¿es así? 4). Los servicios complementarios (comida a domicilio, lavandería y baño adaptado) ¿tienen algún coste adicional del que se tenga que hacer cargo la empresa adjudicataria? Es decir, es la empresa adjudicataria la que abona los costes de las comidas, o los costes de lavandería, o el servicio a prestar se centra principalmente en el transporte? 5) Horas de prestación reales de cada uno de los servicios y en cada uno de los lotes en el año 2019 6) ¿actualmente el Consell Comarcal dispone de dependencias municipales libres en las que se vaya a ubicar al personal de coordinación o es necesario disponer de una oficina en el territorio de la Comarca del Vallès Oriental? Muchas gracias de antemano por su respuesta, un saludo! 21/01/2020 17:04h
1)
Respecto al porcentaje de absentismo, no hay un índice oficial de absentismo en el sector. El estudio de costes anexado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares prevé un porcentaje de absentismo del 10% respecto a las horas laborables anuales según convenio.

En cuanto al desplazamiento que afecta actualmente a cada uno de los lotes, el tiempo de desplazamiento es variable por razón del domicilio de cada trabajador o trabajadora y la ubicación del domicilio de prestación del servicio, sin perjuicio de la ordenación en la asignación de servicios a los trabajadores, que corresponde al contratista. El estudio de costes prevé un tiempo de desplazamiento correspondiente al 10% de la jornada del trabajador o trabajadora.

2)
En lo que concierne al número de kilómetros mensuales en cada uno de los lotes, este dato es variable por razón del domicilio de cada trabajador o trabajadora y la ubicación del domicilio de prestación del servicio, sin perjuicio de la ordenación en la asignación de servicios a los trabajadores, que corresponde al contratista. El estudio de costes prevé 0,5 quilómetros per cada hora de servicio.

3)

El contratista no soporta coste alguno de utilización del programa Jano Sociales.

4)

Para conocer la definición, os remitimos a la cláusula 3 del Pliego de prescripciones técnicas.
Al contratista no le corresponde abonar los costes de las comidas, ni el coste del lavado/lavandería. El servicio de baño adaptado no incluye costes distintos a los concernientes a las siguientes actividades:
- Acompañamiento del usuario desde el domicilio al lugar donde se realiza el baño adaptado.
- Realización o soporte al baño.
- Acompañamiento del usuario desde el lugar donde se realiza el baño adaptado hasta el domicilio.

5)

Horas de servicio correspondientes al año 2019:
Municipios lote 1:
Horas de servicio de cuidado de la persona y del hogar: 1768
Horas de servicio de limpieza del hogar: 1005,50

Municipios lote 2:
Horas de servicio de cuidado de la persona y del hogar: 2259,75
Horas de servicio de limpieza del hogar: 615

Municipios lote 3:
Horas de servicio de cuidado de la persona y del hogar: 6101,50
Horas de servicio de limpieza del hogar: 2129,50

Municipio lote 4: en el año 2019, el Consell Comarcal de la Vallès no ha prestado el servicio de ayuda a domicilio para el municipio de Sant Celoni por lo que no disponemos de este dato. No obstante, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sant Celoni han suministrado al Consell Comarcal la información siguiente:

Horas de enero a octubre de 2019:
Horas de servicio de cuidado de la persona y del hogar: 9.750,85
Horas de servicio de limpieza del hogar 3.568,50

Municipios lote 5:
Horas de servicio de cuidado de la persona y del hogar: 42181,95
Horas de servicio de limpieza del hogar: 26727,75
Horas de servicio de comidas a domicilio: 376
Horas de servicio de lavandería externa: 54
Horas de servicio de baño adaptado: 107

5)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental no dispone actualmente de un espacio en dependencias municipales para ubicar el personal de coordinación técnica y de gestión.

La cláusula 8 del Pliego de prescripciones técnicas en relación con los espacios de trabajo, establece como obligación del contratista:

i. Disponer de un espacio de trabajo, que garantice las condiciones de confidencialidad y confort para el personal y del servicio.

ii. En caso que esté disponible para el Consell Comarcal un espacio en dependencias municipales y se le requiera, ubicar la coordinadora técnica y la coordinadora de gestión en este espacio.

iii. En el caso que el Consell Comarcal le requiera, hacer las reuniones de grupo e individuales en dependencias municipales. En el caso que no sea requerido, el contratista tiene que llevar a cabo estas reuniones en un municipio de la comarca del Vallès Oriental.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya