Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN LA CONNEXIÓ AMB EL CORREU CORPORATIU DE LA GENERALITAT QUE HA AFECTAT L'ENVIAMENT DE CORREUS DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA JA HA ESTAT RESOLTA

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1900061
Segons el plec de prescripcions tècniques, pel seguiment de les mesures que planteja el PES, l'ACA posarà a disposició del contractista l'eina corporativa de gestió de la sequera, que permet la càrrega directa per part dels usuaris de les dades de consums i la generació d'alarmes i avisos respecte els compliments. Voldríem saber: - En quin format estan disponibles aquestes dades de consum - Si el nivell de detall arriba a la identificació de consums per comptador associat al tipus d'usuaris sobre els que s'ha de fer seguiment segons els plecs - En quin sistema de programació està dissenyada aquesta eina de cara a possibles algoritmes addicionals que es portin a terme durant el seguiment 07/11/2019 07:47h
1. En quin format estan disponibles aquestes dades de consum: les dades es custodien en el Datawarehouse corporatiu de l'ACA. Es pot disposar d'elles mitjançant els mètodes de consultes vigents, com ara: consultes mitjançant la eina Business Objects (es facilitaria accés remot personalitzat per poder-les consultar en qualsevol moment des d'un accés -url- web), tramesa periòdica d'un o varis fitxers Excel amb el contingut de les dades prefixat, o habilitació personalitzada d'una adreça ftps en la que s'ubicarien els fitxers Excel.

2. La licitació no inclou nous desenvolupaments sobre la eina de sequera.

3. El nivell de detall de les dades de consums i cabals correspon al que fixa la proposta de Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera en l'àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya en el seu punt 5.2. Deures de comunicació per a cada tipus d'usuari, tant pel que fa a l'agregació de consums com a la periodicitat de comunicació.
Si no tenim cap vehicle a nom de l'empresa, és a dir no tenim flota, podem posar una declaració indicant que es llogarà un vehicle del tipus que sigui? I si no es pot incloure i no tenim flota no podem licitar? Com es ompliria llavors l'annex? 06/11/2019 14:05h
El text del punt 2.2 referent a la classificació ambiental dels vehicles en el que es diu "la classificació ambiental dels vehicles de què el contractista disposi en la seva flota", es refereix a la flota de vehicles que el contractista posa a disposició de la execució de les tasques considerades en el contracte, independentment de la titularitat de cada un dels vehicles que conformen aquesta flota.

La fórmula de disponibilitat dels vehicles es defineix en la oferta, en tot cas, les tasques del projecte requereixen indispensablement l'ús de vehicles, es doncs imprescindible que la oferta doni garanties de la disponibilitat dels vehicles que es requereixen.

L'annex s'ha d'omplir en tots i cada un dels apartats que indica el formulari de l'annex.
Respecte a l'Annex de model de justificació de la classificació ambiental dels vehicles: amb un vehicle, el que s'utilitzi per aquesta feina, seria suficient? O s'han d'indicar tots els vehicles de la empresa? 05/11/2019 11:59h
Classificació ambiental dels vehicles. Per l'execució dels treballs serà necessari realitzar múltiples visites de camp. Atenent a criteris mediambientals en l'execució del contracte, es tindrà en compte la classificació ambiental dels vehicles de què el contractista DISPOSI EN LA SEVA FLOTA.
A la taula de personal requerit al punt G.1 del PCAP hi apareix la figura d'un tècnic programador. Per altra banda, dintre de les tasques previstes al contracte no hi apareix cap tasca on, explícitament, es requereixi d'un desenvolupament informàtic. Es preveu dintre del contracte el desenvolupament d'eines informàtiques específiques? 04/11/2019 14:28h
No està previst desenvolupar una eina informàtica, no obstant, dintre del suport a l'equip cal programar alguns algoritmes informàtics aïllats.
Bon día, - A la taula de personal requerit al punt G.1 del PCAP hi apareix la figura d'un tècnic programador. En canvi, aquesta figura no apareix a la taula del punt 2 "Descomposició de partides" de l'Annex 7, on sí apareix una figura d'"hidròleg expert en recursos hídrics". Tenint en compte que al punt 5.1 del PPTP es condiciona que "L'equip de treball estarà format per fins a 8 técnics multidisciplinars" i entenent aquest "fins a 8 tècnics" com una fita superior de membres de l'equip, sol·licitem aclarir si l'equip ha de comptar amb un tècnic programador o amb un hidròleg especialista en Recursos Hídrics 04/11/2019 13:52h
Tal com indica la taula del punt G.1 del PCAP, ha de comptar amb un tècnic programador.

Tal com indica el punt 5.1 del PPTP, tots els tècnics han de tenir coneixements sobre gestió de recursos hídrics.
- A la taula de personal requerit al punt G.1 del PCAP hi apareix la figura d'un tècnic programador. Per altra banda, dintre de les tasques previstes al contracte no hi apareix cap tasca on, explícitament, es requereixi d'un desenvolupament informàtic. Es preveu dintre del contracte el desenvolupament d'eines informàtiques específiques? 04/11/2019 13:51h
Tal com indica la taula del punt G.1 del PCAP, ha de comptar amb un tècnic programador.

Tal com indica el punt 5.1 del PPTP, tots els tècnics han de tenir coneixements sobre gestió de recursos hídrics.
- A la taula de personal requerit al punt G.1 del PCAP hi apareix la figura d'un tècnic programador. Per altra banda, dintre de les tasques previstes al contracte no hi apareix cap tasca on, explícitament, es requereixi d'un desenvolupament informàtic. Es preveu dintre del contracte el desenvolupament d'eines informàtiques específiques? 04/11/2019 13:47h
No està previst desenvolupar una eina informàtica, no obstant, dintre del suport a l'equip cal programar alguns algoritmes informàtics aïllats.
- Si un professional compleix en més d'un perfil dels requerits a la taula del punt G.1 del PCAP, es pot propossar aquest professional pels dos perfils sempre i quan la seva dedicació compartida no suposi més del 100% de dedicació? 04/11/2019 13:46h
- El criteri de puntuació automàtic per equip de treball addicional, el criteri de puntuació s'aplica sobre l'experiència pròpia de professional propossat o sobre l'experièriencia requerida a la taula del punt G.1 del PCAP? És a dir per exemple, un expert en teledetecció amb més de 10 anys d'experiencia, en el cas de que es proposi una participació del 20%, sumarà 1 punt o 0,5 punts? 04/11/2019 13:45h
Sumarà 1 punt.
A l'apartat G1 del quadre de característiques s'indica la solvència econòmica i tècnica que ha de complir-se. Per la seva banda, a la clàusula 10 del plec, es precisa que "En els UTE, totes les empreses que en formin part han de complir la seva solvència, als termes indicats a l'Apartat G.1 del Quadre de Característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants ". Tenim dubtes sobre si, en cas d'UTE, la solvència exigida a l'apartat G1 del quadre de característiques, ha de ser complerta íntegrament per cadascuna de les empreses integrants de les UTE o si és admissible un compliment parcial de la solvència per cada empresa, i amb l'acumulació parcial de la solvència es determina la solvència de la UTE. Així per exemple, pel cas de la solvència econòmica, en cas d'UTE, cada empresa de la UTE ha de tenir un volum anual de negocis d'almenys 1.000.000 ¤ o és admissible que una empresa tingui un volum anual de negocis de 950.000 ¤ i una altra empresa de l'UTE tingui un volum anual de negocis de 50.000 ¤ i amb la suma d'ambdues solvències (parcials) obtinguem el 1.000.000 ¤ de solvència per a la UTE? Igualment, per a la solvència tècnica, totes les empreses de la UTE han de tenir els treballs que s'exigeixen com solvència tècnica o que una de les empreses de la UTE tingui aquests treballs, s'entén que la UTE compleix amb la solvència tècnica? Gràcies. 31/10/2019 15:49h
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants
La solvència econòmica i financera, és a dir: el volum anual de negocis, referit a 'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys de 1.000.000 ¤ (més IVA), si anem en UTE han de cumplir totes les empreses de la UTE aquesta solvència? 30/10/2019 10:03h
Veure clàusula Desena (Solvència) al PCAP
- L'Annex de model de justificació de la classificació ambiental dels vehicles es por sustituir per un compromís d'adquisició o lloguer d'un vehcle amb la classificació ambiental? 29/10/2019 16:42h
No. S'ha de presentar el model que figura dins el sobre digital
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya