Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Codi d'expedient:
Proc_Ob_05_2019
L'empresa GRUPO OESIA planteja els dubtes següents: Benvolguts, En referencia a la documentació a presentar a la licitació de l'Exp. Proc_Ob_05_2019 del "SERVEI MANTENIMENT CONTINUAT I ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DEL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA" ens sorgeixen els següents dubtes: SOBRE A Al punt G.3. del plec administratiu, a més d'acreditar la solvència, s'exigeix el compromís d'adscripció dels mitjans personals que es detallen, - entenem que només caldrà una declaració responsable i en cas de ser adjudicataris, es justificaria l'experiència. SOBRE C Segons les indicacions de L'ANNEX 3 inclou: A. OFERTA ECONOMICA ¿ cap dubte B. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DIFERENTS AL PREU A. Experiència addicional gestió de sistemes del programari TARSYS ¿ de quina manera indiquem l'acreditació de l'experiència? B. Experiència addicional en la gestió per a la instal·lació, manteniment i administració dels sistemes Operatius WINDOWS i UNIX/LINUX ¿ només esmenar quina és l'experiència? C. Polítiques concretes d'eliminació de desigualtat entre home i dona - entenem que només caldrà confirmar que l'empresa te un pla d'igualtat. D. Quadre detall de POLITIQUES o Compromís de l'empresa licitadora d'aplicar durant l'execució del contracte, com a mínim una acció de formació, de durada mínima de tres hores sobre els drets en matèria d'igualtat i conciliació recollits en la normativa vigent. ¿ Descripció de la planificació i contingut de la formació ¿ entenem que ha de ser un breu detall dels continguts de la formació dins del quadre o Compromís de l'empresa licitadora d'aplicar alguna de les mesures següents de conciliació entre la vida personal i laboral a la seva plantilla (xec servei o accés a recursos soci-comunitaris que faciliten l'atenció de menors o persones dependents). ¿ Entenem que hem de llistar el beneficis socio-comunitaris que disposen el empleats?, com son descomptes amb entitats privades o retribució flexible? C. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 202 LCSP Moltes gràcies, resten a l'espera de la vostra resposta. 29/10/2019 10:29h
SOBRE A
Al punt G.3. del plec administratiu, a més d'acreditar la solvència, s'exigeix el compromís d'adscripció dels mitjans personals que es detallen, - entenem que només caldrà una declaració responsable i en cas de ser adjudicataris, es justificaria l'experiència. Sí.

SOBRE C
Segons les indicacions de L'ANNEX 3 inclou:
A. OFERTA ECONOMICA ¿ cap dubte
B. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DIFERENTS AL PREU
A. Experiència addicional gestió de sistemes del programari TARSYS ¿ de quina manera indiquem l'acreditació de l'experiència? Tal i com estableix l'Annex 4 del plec de clàusules administratives "Aquesta experiència s'ha d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui una entitat privada s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'entitat mateixa o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari o empresària".


B. Experiència addicional en la gestió per a la instal·lació, manteniment i administració dels sistemes Operatius WINDOWS i UNIX/LINUX ¿ només esmenar quina és l'experiència? En aquest plec no ens consta la sol·licitud d'aquesta experiència addicional.

C. Polítiques concretes d'eliminació de desigualtat entre home i dona - entenem que només caldrà confirmar que l'empresa te un pla d'igualtat. En aquest apartat no s'ha de declarar l'existència del Pla d'igualtat, sinó que s'ha d'omplir el quadre de polítiques concretes d'eliminació de desigualtat entre home i dona.
De conformitat amb el que preveu l'article 11.9 dels plecs de clàusules administratives "D'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer mitjançant la presentació del DEUC".

D. Quadre detall de POLITIQUES
o Compromís de l'empresa licitadora d'aplicar durant l'execució del contracte, com a mínim una acció de formació, de durada mínima de tres hores sobre els drets en matèria d'igualtat i conciliació recollits en la normativa vigent. ¿ Descripció de la planificació i contingut de la formació ¿ entenem que ha de ser un breu detall dels continguts de la formació dins del quadre. Sí
o Compromís de l'empresa licitadora d'aplicar alguna de les mesures següents de conciliació entre la vida personal i laboral a la seva plantilla (xec servei o accés a recursos soci-comunitaris que faciliten l'atenció de menors o persones dependents). ¿ Entenem que hem de llistar el beneficis socio-comunitaris que disposen el empleats?, com son descomptes amb entitats privades o retribució flexible? Sí.


C. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 202 LCSP
L'empresa SERMICRO ha sol·licitat la traducció al castellà dels plecs de clàusules administratives i tècniques. 29/10/2019 10:18h
S'adjunta la traducció al castellà dels plecs de clàusules administratives i tècniques. Es fa constar que és una traducció automatitzada i que en cas de discrepància preval la versió catalana.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya