Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Serveis Municipals, S.A.
Codi d'expedient:
AT18192

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hola buenas tardes, Soy Sergio Trinidad de la empresa ASL y estamos revisando la licictacion AT18192. En el punto 6.6, "Solvència técnica o professional", en el segundo parrafo se indica esto. Acreditar que l'empresa disposa de treballadors amb la formació següent i amb una experiència mínima de 3 anys: o 1 professional amb carnet d'instal·lador elèctric. o 1 programador PLC/SCADA amb titulació. Nosotros tenemos en nuestra plantilla Programadores y Electricos con la experiencia requerida. Para el carnet de instalador, nos apoyamos en empresas que añadiremos como subcontrata y también personal autónomo contratado a tiempo completo con nosotros. Entendemos que con estas empresas terceras y el personal autónomo, ya cumplimos este punto de solvencia. ¿ Pueden confirmarnos si es así ? Gracias Un saludo 14/06/2019 11:39h
D'acord a l'article 75 de la LCSP i a la clàusula 6.2 del PCAP:

"6.2 Els operadors econòmics podran acreditar la solvència exigida basant-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l'Acord marc, disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans i que l'entitat a la que es recorri no està incursa en una prohibició de contractar.
Tanmateix, respecte als títols d'estudis i professionals o a l'experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquests executessin la part de l'objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d'acreditar la seva capacitat, aptitud i solvència requerits al present plec.
Quan una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de dites entitats. Aquest compromís es presentarà per l'operador econòmic que hagués presentat la millor oferta.
En el cas que l'empresa recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica o tingui la intenció de subcontractar, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable d'acord amb el model que consta a l'Annex núm. 1 del present PCAP a que es fa referència més endavant i presentar altra declaració separada per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. També es podrà acreditar aquest extrem mitjançant el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) més endavant referenciat, que caldrà presentar per separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals es recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d'altres entitats, serà necessari que l'operador econòmic i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l'execució del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten."

A mode resum, l'empresa que recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica o tingui la intenció de subcontractar haurà de presentar:

1. Compromís per escrit i signat, per part de l'altre l'entitat, de disposar de les capacitats o solvència econòmica i/o tècnica dels serveis pels quals el licitador l'ha contractat.
2. Inclusió a la declaració responsable del licitador, de les circumstàncies corresponents (que l'empresa recorre a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica o que té la intenció de subcontractar)
3. Declaració responsable per part de l'altre entitat, d'acord a l'Annex 1 del PCAP, on s'inclogui els serveis pels quals el licitador la inclòs com a part d'acreditació o de subcontractació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya