Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
199/19
La resposta a clara però amb genera un dubta amb la resposta a la pregunta publicada del passat 29 de Juliol, en la que la pregunta era "Per a realitzar el càlcul de la reducció de termini (la formula a aplicar), fem servir com a base els 45 dies o els 60?" i la resposta es "Son 60 dies naturals" 08/08/2019 15:32h
Responent al seu dubte:
Efectivament, hem donat 2 respostes contradictòries; la versió correcta és que la base és de 45 dies.
Procedirem a publicar la pregunta i resposta al perfil del contractant.

voldríem confirmar en referencia a l'apartat Reducció del termini en la instal·lació del model de Oferta Econòmica, els següents punts: En referencia a la fórmula, que ens confirmin el Valor de Tbl (60 o 45 dies). Página 10 del pled de condicions administratives En referencia a aquest mateix punt, es comenta en el plec "El projecte preveu una durada màxima en la instal·lació, posada en marxa i finalització del període de proves de 45 dies. A la oferta que acrediti de manera justificada i raonada mitjançant el pla de treballs la major reducció sobre el termini d'execució, fixada en 15 dies naturals sobre el període d'instal·lació, posada en marxa i finalització del període de proves es puntuarà amb 25 punts." Sol.licitem aclariment sobre el concepte ", fixada en 15 dies naturals sobre el període d'instal·lació". Existeix un valor límit sobre el valor de Ta a proposar pel proveïdor? S'enten que diferentes ofertes poden obtenir els 25 punts si igualen el valor de Ti=Ta? En el Model de Oferta Econòmic, l'apartat b diu: "Reducció del termini en la instal·lació, posada en marxa i finalització del període de proves. Es proposa una reducció de X dies naturals". Entenem que X= Tbl- Ti? 08/08/2019 12:52h
En resposta a la seva sol·licitud l'informem que el valor del termini base de la licitació (Tbl) per a l'avaluació de les ofertes és de 45 dies.
Per una altra banda, per al càlcul de la valoració de la reducció de termini del contracte s'ha establert que el termini ofertat pels licitadors pot arribar fins als 30 dies (Ta = MIN 30 dies) ja que la major reducció sobre el termini està fixada en 15 dies (Tbl ¿ Ta = MAX. 15 dies).
Igualment, però, tota oferta que es comprometi a executar el projecte en 30 dies o menys tindrà la puntuació màxima.
En relació a la licitació per a la instal·lació manteniment preventiu i correctiu, suport i explotació de dades dels sistemes de gestió d'aforaments i compta persones en els mercats de Sagrada Família, Galvany, l'Estrella i Lesseps, i per tal de poder presentar una proposta ajustada als requeriments, sol·licitem el següent aclariment: En el plec tècnic i en el plec de clàusules administratives es parla del termini de la instal·lació màxim: Tècnic: "La implantació i posada en funcionament per part de l'adjudicatari del contracte no podrà ser superior a 60 dies naturals des de l'inici del contracte" Administratiu: "El projecte preveu una durada màxima en la instal·lació, posada en marxa i finalització del període de proves de 45 dies." Els dos són correctes? Els dies de durada màxima del plec de clàusules administratives són dies naturals també, o laborables? Per a realitzar el càlcul de la reducció de termini (la formula a aplicar), fem servir com a base els 45 dies o els 60? 29/07/2019 10:06h
Són 60 dies naturals
En el apartat de solvència tècnica o professional es requereix: "Relació dels principals treballs efectuats en els darrers tres anys, d'igual o similar naturalesa que els que conformen l'objecte del contracte, amb un import anual acumulat, en l'any de major execució, igual o superior a 40.000 euros. S'acreditarà amb certificats expedits pels òrgans competents de les administracions públiques o entitats públiques respectives, o bé amb certificat o declaració responsable de l'empresari juntament amb còpia de les factures acreditatives de la prestació del servei o documents acreditatius similars." El volum de documents/factures és molt gran en el nostre cas (centenars de factures, més de 5 Mio euros en instal·lacions i serveis de compta-persones). Podem presentar la declaració responsable firmada amb la relació de factures/import/client que acreditin la prestació dels serveis a totes aquestes empreses sense la totalitat de les factures? En cas contrari hem d'adjuntar centenars de factures en el sobre corresponent? 19/07/2019 15:41h
El licitador que obtingui la millor puntuació en la licitació, amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte, haurà d'acreditar, entre d'altres, la seva solvència tècnica.

En aquest contracte es demana un mínim de 40.000 euros. Amb l'acreditació d'aquest import mínim ja és suficient per acreditar la correcta solvència tècnica. Per tant, s'han d'acreditar treballs per valor mínim 40.000 euros acompanyant les factures d'aquest servei. No és necessari acreditar, pel què fa a la solvència, imports majors.
En relació a la licitació per a la instal.lació manteniment preventiu i correctiu, suport i explotació de dades dels sistemes de gestió d'aforaments i compta persones en els mercats de Sagrada Família, Galvany, l'Estrella i Lesseps, i per tal de poder presentar una proposta ajustada a la realitat dels mercats, sol·licitem si és possible poder disposar de: Plànol de la planta comercial dels 4 mercats. Informar als directors dels mercats objecte d'aquesta licitació de la nostra visita per poder veure "in situ" les característiques dels mercats i poder valorar les necessitats. 09/07/2019 14:38h
En resposta a la seva sol·licitud l'informem que podrà descarregar-se els plànols dels mercats de Sagrada Família, Galvany, l'Estrella i Lesseps en el perfil del contractant. S'adjunten amb la present resposta els plànols del smercats.

Si considera necessari realitzar una visita per poder fer una proposta més acurada, caldrà que aquesta es concerti amb les direccions de cada mercat.

MERCAT DE SAGARADA FAMÍLIA ¿ Telèfon de la direcció: 93 436 34 52

MERCAT DE GALVANY ¿ Telèfon de la direcció: 93 414 09 94

MERCAT DE L'ESTRELLA ¿ Telèfon de la direcció: 93 284 20 53

MERCAT DE LESSEPS ¿ Telèfon de la direcció: 93 219 72 96
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya