Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1900686
Buenos días, Estamos Subiendo la documentación a la plataforma el SOBRE B con Criterios evaluables objetivamente Podemos subir la documentación de la siguiente manera? · ANEXO 1.pdf · ANEXO 2 criterios automáticos, MEMORIA TÉCNICA Y Catálogos y ESPECIFICACIONES unificar los tres archivos en UNO.zip? Muchas gracias 01/16/2020 10: 12h Esta pregunta entendemos que no corresponde a este Expediente. En relación a su respuesta nuestra pregunta si corresponde al Exp. CTN1900696. ¿Podemos unificar tres archivos en un.zip? Por ejemplo:ANEXO 2 criterios automáticos, MEMORIA TÉCNICA Y Catálogos y ESPECIFICACIONES ? Muchas gracias 16/01/2020 15:32h
Su pregunta entendemos que debe corresponder al expediente CTN1900696, pero la misma la están tramitando por segunda vez por otro expediente con código CTN1900686 que corresponde a una Dirección de Obra.
Buenos días, Estamos subiendo la documentación a la plataforma el SOBRE B con criterios evaluables objetivamente Podemos subir la documentación de la siguiente manera? · ANEXO 1.PDF · ANNEX 2 CRITERIS AUTOMATICS, MEMORIA TÉCNICA Y CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES unificar los tres archivos en UNO.zip? Muchas gracias 16/01/2020 10:12h
Esta pregunta entendemos que no corresponde a este expediente.
Bon dia Aquest matí he penjat al perfil de contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua, referent a l'expedient CTN 1900686 amb títol Direcció d'obra de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Maçanet de la Selva, la següent consulta: Bon dia Dins el sobre digital, el sobre B inclou 7 criteris de judici de valor quan a l'apartat H. Criteris d'adjudicació del Quadre de característiques només indica 2 criteris de judici de valor: Criteri de valoració 1. Memoria técnica descriptiva i anàlisi del projecte Criteri de valoració 2. Sistemes per al seguiment, control i gestió Entenem que només hem d'incloure a la nostra oferta aquests dos criteris de judici de valor esmentats? La resposta ha estat la següent: Resposta: La presentació de la documentació dins el sobre digital s'ha de dur a terme tal i com s'estableix en el mencionat sobre digital, per tal de facilitar la VALORACIO de la documentació presentada Dita resposta no és gens aclaridora. Si el PCAP parla de dos criteris de judici de valor i el sobre digital de set, em podríeu aclarir on estan definits els cinc criteris no detallats al PCAP? Gràcies. Salutacions. 17/10/2019 13:43h
La configuració del sobre digital en els SUBCRITERIS PUNTUABLES es fa per facilitar la DESCARREGA, LECTURA i VALORACIÓ de tots aquests subcriteris.

Cada empresa decideix com vol presentar la documentació. El que fa l'ACA a l'hora d'elaborar els sobres digitals es facilitar la gestió de la documentació atenent al contingut de la documentació sol·licitada i posterior valoració.
Per al perfil de vigilant, en cas de referencies de tasques realitzades per una constructora, com es justifica l'import mínim dels serveis de vigilant en el contracte? 17/10/2019 13:03h
Per la relació d'aquest contracte amb el contracte d'obra corresponent (CTN1900685), hauria de ser l'import mínim d'obra sol·licitat per la figura del delegat d'obra en aquell contracte: 2.200.000,00 ¤ (més IVA)
Bon dia, En el cas de presentar-se en UTE, a part de la declaració responsable de cadascuna de les empreses i acord UTE, hem d'aportar DEUC les dues empreses?. Gràcies. 17/10/2019 13:02h
Bon dia Dins el sobre digital, el sobre B inclou 7 criteris de judici de valor quan a l'apartat H. Criteris d'adjudicació del Quadre de característiques només indica 2 criteris de judici de valor: Criteri de valoració 1. Memoria técnica descriptiva i anàlisi del projecte Criteri de valoració 2. Sistemes per al seguiment, control i gestió Entenem que només hem d'incloure a la nostra oferta aquests dos criteris de judici de valor esmentats? 17/10/2019 12:53h
La presentació de la documentació dins el sobre digital s'ha de dur a terme tal i com s'estableix en el mencionat sobre digital, per tal de facilitar la VALORACIO de la documentació presentada
bon dia, un únic tècnic podria assumir les funcions de Director d'Obra i Adjunt? ho diem per això: (**) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l'Annex núm. 11, el RDH que representa el rati, expressat en tant per cent, de dones a l'equip proposat, incloent només els membres exigits en el plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació, tant les figures principals com la dels col·laboradors, sense indicació dels noms i cognoms. En el cas de proposar la figura d'adjunt/a, aquesta computarà als efectes de càlcul del RDH. En el cas de que un/a dels col·laboradors assumeixi les tasques de més d'una especialitat, aquest/a computarà per cadascuna d'elles als efectes de càlcul del RDH. i no ho expliqueu en cap altre apartat. 17/10/2019 12:08h
No
Creiem que son tots els apartats els que no corresponen. Us posem l'exemple del criteri 1. Al quadre de característiques apareix el següent: Criteri de valoració 1: Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte Puntuació màxima: 16 punts Aquesta Memòria es desenvoluparà en tres apartats diferents. 1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres (màxim 8 punts) Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 6 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. En canvi, a la plataforma, apareix el següent: Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius Puntuació màxima: 10 punts Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no superior a 4 planes DIN A4. Gràcies. 16/10/2019 15:04h
A l'expeident CTN1900686 objecte de la pregunta la documentació penjada a la Plataforma (sobre digital) és correcta. Creiem que estan confonen licitacions i arxius.
Bona tarda, hem donat d'alta la oferta a la plataforma i en descarregar els arxius a presentar pel sobre B veiem que no coincideixen amb lo que demana el quadre de característiques del plec de clàusules administratives (apartat H. Criteris d'Adjudicació). Necessitaríem saber amb urgència quins apartats s'han de presentar al sobre B. Gràcies. 16/10/2019 14:39h
Agrairíem que ens detalles quines son les diferencies que al seu parer ha trobat entre la documentació del PCAP i la del sobre digital.
S'accepten les referències de tasques realitzades per a constructora (adjunt a cap d'obra, topògraf, encarregat, etc.) com a "Vigilant"? 10/10/2019 17:46h
En la pàgina 11 del PCAP es detalla: "S'inclou la valoració de l'experiència del director/a d'obra mitjançant la valoració de la seva experiència en el nombre d'obres similars on ha participat com a director/a per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l'objecte del contracte pels motius que s'exposen a continuació, entenent com a direccions d'obra similars les direccions d'obra de l'àmbit de sanejament d'aigües residuals d'un import mínim de 88.400,00 ¤ (més IVA)", cada referencia de direcció d'obra ha de ser per un import mínim de 88.400 ¤ o la suma de totes les referencies aportades ha d'arribar a aquest import mínim? Les referencies de "Cap d'asistència tècnica a la direcció d'obra" s'accepten com a obres similars on s'ha participat com a "director d'obres"? s'accepten les referències de "cap d'assistència tècnica a la direcció d'obra" com a "Adjunt al director"? 10/10/2019 13:48h
Cada direcció d'obra ha de ser d'aquest import.
Les referencies de "Cap d'asistència tècnica a la direcció d'obra" s'accepten com a obres similars on s'ha participat com a "director d'obres"? No.
S'accepten les referències de "cap d'assistència tècnica a la direcció d'obra" com a "Adjunt al director"? Si.
Segons el Plec de Clàusules Administratives, a l'apartat G.1 de solvència tècnica o professional, es demana la presentació d'una relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte (sanejament) en el curs de, com a màxim els últims tres anys que inclogui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Ens sorgeix el dubte de si és vàlid presentar acreditacions de treballs realitzats en l'àmbit del sanejament com a solvència, ho ha de ser expressament treballs relacionats amb Estacions Depuradores d'Aigües Residuals? Per altra banda, ¿es possible acreditar solvència tècnica presentant treballs de sanejament dins d'altres projectes més grans, per exemple, projectes d'urbanització? Moltes gràcies. 10/10/2019 09:23h
1. El PCAP indica sanejament.
2. Si.
Voldríem sol·licitar una reunió per tal de poder visitar l'EDAR de Maçanet de la Selva objecte d'ampliació. Gràcies, 26/09/2019 09:45h
Visita dia 2/10/2019 a les 10h.
Inscripció prèvia a helena.canovas@gencat.cat.
Lloc de trobada: Entrada EDAR.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya