Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
265/19
La meva consulta es perquè hem confirmin que la licitació de referencia te una duració de dos anys, mes dos anys mes de pròrroga obligatòria per l'adjudicatària, sense preveure una revisió de preus en la pròrroga, independentment dels augments de Conveni Col·lectiu que puguin existir 05/11/2019 12:34h
En relació a la consulta plantejada, aquest aspecte de la no revisió de preus queda recollit en la clàusula núm. 18 del Plec de Condicions Administratives Particulars:

Clàusula 18. Revisió de preus

D'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Aquest fet rau en què el preu de licitació ja ha tingut en compte possibles actualitzacions com a conseqüència de noves condicions salarials o d'altres. De fet, com a reforç a aquesta dada, destacar que actualment aquest mateix servei s'està prestant 35.873,575 euros anuals (IVA inclòs) per sota del preu de licitació, per tant en el càlcul de licitació es dota amb 143.494,30 euros (IVA inclòs) per al total dels quatre anys de servei.


S'ADJUNTA PDF 23/10/2019 14:32h
S'ADJUNTA PDF
Tenim un dubte respecte al punt 7.5 (informacio personal subrogat en materia de salaris). Al quadra apareix que el salari brut mensual es de 1.409,16e, el qual és el salari brut incloent la part proporcional de les pagues extres (Nadal, Juliol i Beneficis-Març) però a la columna de TOTAL SALARI BRUT apareix la quantitat de salari brut mensual multiplicat per 15. Entenem que tindria que ser multiplicat per 12 ja que en aquest cas estariem duplicant les pagues extraordinaries. 23/10/2019 13:49h
Les dades són les facilitades per l'actual contractista prestatària del servei. S'entén el salabri brut anual, d'acord amb la informació facilitada, és la columna del total salari brut x 15.
Respecte als costos de personal. Específicament respecte al nombre de pagues que té el plus especificat a la taula salarial. Es tracte d'un plus mensual o total anual? 23/10/2019 13:38h
Tal com es recull en el Plec Tècnic, tots els conceptes formen un total mensual brut., que els treballadors cobren 15 vegades a l'any.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya