Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
CPSV2018000019
Lo que necesitamos es que aparezcan identificadas las personas a subrogar por centro con sus horas y antigüedad. Tanto en el anexo 3 ( horas 2018) como en el anexo 1 ( hora mínimas) indican las horas pero no a que persona del listado de personal a subrogar pertenecen. 17/06/2019 10:39h
Es considera que la informació sol·licitada podria ser incompatible amb la Llei de protecció de dades i que la documentació facilitada als annexes 1 i 3 és prou completa per una correcta redacció de l'oferta d'aquests servei.
En relación a la licitación de limpieza de las dependencias municipales del Ajuntament Sant Feliu de Llobregat ( 1868-2019), seria necesario que facilitasen el listado de personal desglosado por centros de trabajos, debido a las indicaciones de horas mínimas a realizar por centro. 14/06/2019 13:06h
A l'annex 3, corresponent a l'horari actual del servei, es detalla el personal per centres de treball i la seva dedicació. Quan s'adjudiqui el contracte caldrà distribuir les hores addicionals del nou contracte, d'acord amb la proposta d'hores per centres de l'annex 1.
Dins dels imports per plusos i complements fixes es contemplen el pagament per hores nocturnes? 13/06/2019 12:17h
L'empresa Net Expres ens indica que els plusos no contemplen el pagament per hores nocturnes.
Dins la fulla de subrogació, el/la supervisor/a té un plus i complement fixe que representa 12.930¤ anuals de cost addicional. Considerant l'elevat import d'aquests plusos, han sigut verificat pel consistori mitjançant alguna nómina? Així mateix podrien informar-nos de la seva edat 13/06/2019 12:15h
En relació al sou de l'encarregat, aquest consistori ha verificat les nòmines. Cal indicar que és un treballador que porta molts anys en aquesta funció. L'edat d'aquest treballador és de 61 anys.
A la clàusula 6 de la pàgina 6/20, es cita "El preu del contracte ha d'incloure la quantitat de 30.000¤ (IVA no inclòs), que caldrà justificar, pel pagament d'aquests serveis fora de la programació diària" Vol dir que dins del pressupost base de licitació ja heu inclòs aquests 30.000¤ anuals? Com podem justificar aquests imports dins de l'oferta econòmica 13/06/2019 12:13h
En relació als 30.000 ¤ de borsa d'hores extres, en la Clàusula 24 de composició de la memòria econòmica queda explicat com s'ha de considerar aquesta quantitat a l'oferta. Quan s'indica que cal justificar, no és en relació a l'oferta, si no en el ús d'aquesta borsa durant el servei, on s'ha d'actualitzar periòdicament el saldo de la borsa d'hores.
Al llistat de subrogació s'indica que el treballador/a PMA (antiguitat 31/03/2005) té una jornada laboral de 40,25 hores. Ens poden aclarir? 12/06/2019 13:04h
La treballadora que surt amb una jornada setmanal de 40,25 hores es correcte, la fa i se li remunera.
Ens poden confirmar a quins tipus de plusos són els que s'indiquen al llistat de subrogació? 12/06/2019 13:03h
En referència als Plusos, no son res més que els imports anuals del Plus disponibilitat i activitat i dels plusos adquirits i que ja vàrem subrogar en el seu moment dels especialistes, l'encarregat i una treballadora que també tenia un plus ad personam.
P10.- Ens poden indicar el número de contenidors higiènics? 03/06/2019 14:14h
Un centenar aproximadament, i és obligat que tots els lavabos que puguin requerir contenidors higiènics, en disposin.
P09.- En el model de proposició econòmica estableix el pressupost màxim de licitació (2 anys de contracte), el qual és l'import màxim de licitació, però en el cas que es realitzin les pròrrogues, s'han de tenir en compte els increments que marca el plec. Com repercutiran aquests increments en la proposta presentada per les empreses licitadores? Es mantindrà la mateixa baixa que pels 2 primers anys de servei? 03/06/2019 14:13h
A la valoració només es té en compte el pressupost per els dos anys de contracte. Els possibles increments de les pròrrogues es calcularan en base al preu oferit.
P08. Així mateix, es realitza un increment del tipus de licitació any a any que no sabem a què correspon. Ens ho poden aclarir? 03/06/2019 14:12h
D'una banda s'han tingut presents els increments previstos al conveni col.lectiu, i a les pròrrogues es preveu que pugui haver un lleuger increment d'espais a neteja, tal i com s'indica a la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques en quant a possibles variacions.
P07. Els imports anuals indicats a la clàusula 4, no coincideixen amb els imports de la clàusula 6. Ens poden detallar quins imports són els correctes? 03/06/2019 14:11h
Els imports de la clàusula 4 són sense IVA i estan organitzats per anys de contracte. Els de la clàusula 6 són imports amb IVA i ordenats per any natural, amb la consideració que el contracte es pogués iniciar a dates aproximades de primers de juliol de 2019.
P06. Les hores de l'annex 1 no quadren amb les hores de l'annex 3 (38.5 h de diferència). Ens poden confirmar si les correctes són les de l'annex 1, que correspon a les hores mínimes demanades? 03/06/2019 14:11h
Les de l'annex 3 són les actuals, els de l'annex 1 són les mínimes que cal oferir en aquest contracte.
P05. En les hores mínimes detallades a l'annex 1 s'inclouen les hores d'especialista o només corresponen a hores de netejador/a? 03/06/2019 14:09h
Només són les hores dels netejadors/ores
P04. A la pàgina 17 del PPT, s'indica el següent: "Amb la finalitat de cobrir les demandes de servei de neteja de l'estiu, especialment les actuacions de neteges a fons de les escoles, la plica ha de considerar que la contractació del personal és a temps complert (12 mesos). En el cas de no poder fer efectius els contractes es cobrirà el servei corresponent" Ens poden aclarir, si això implica que tot el personal fix discontinu ha de passar a ser indefinit? 03/06/2019 14:09h
No hi ha obligació de passar al personal fix discontinu a personal indefinit, si bé, ha de ser la tendència de tota nova possible contractació. Sí ha de quedar clar que quedaran cobertes les demandes de servei de neteja d'estiu, especialment les actuacions de neteja a fons de les escoles.
P03. L'import per a la bossa d'hores (30.000 ¤) és per la totalitat del contracte, és a dir a repartir en 2 anys, o bé és un import anual? 03/06/2019 14:08h
És un import anual.
P02. Acreditacions en matèria social i laboral de l'empresa que actualment presta el servei objecte d'aquesta licitació: 03/06/2019 14:07h
L'empresa Netexpres SL, actual adjudicatària del contracte del Servei de Neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha acreditat mitjançant declaracions responsables els següents punts:
- Que no té cap deute salarial amb els/les treballadors/es de la plantilla adscrits a aquest contracte
- Que no es troba en cap procediment administratiu, ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les obligacions laborals, fiscals o de seguretat social
L'Ajuntament ha demanat les acreditacions de deute amb l'AEAT i la TGSS de l'empresa Netexpres SL en data 3 de juny de 2019, i en aquesta data es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de pagament a la Seguretat Social.
P01. Quin és el percentatge mitjà d'absentisme de l¿últim any d'execució del servei dels treballadors de l'empresa que actualment presta el servei objecte d'aquesta licitació? 03/06/2019 14:06h
Segons les dades facilitades per l'empresa Netexpres SL el percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any és del 18%
Es realitzaran visites organitzades als centres? Les dates estaran marcades des de l'Ajuntament? 30/05/2019 13:23h
Cada licitador ha d'organitzar-se per fer les visites que consideri oportunes.

S'ha informat al responsables dels edificis i dependències municipals que el contracte del servei de neteja està en procés de redacció d'ofertes i que els licitadors poden visitar centres, així, si estan interessats en realitzar una visita poden contactar directament amb cada edifici o dependència municipal que vulguin visitar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya