Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2019/51

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En relació a l'avís de retrotracció del procediment, caldrà presentar de nou les ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública, en sobre digital? 19/05/2020 19:31h
Al primer resolc de la Resolució de retroacció d'actuacions publicat al Tauler d'avisos, s'exposa:

Retrotraure les actuacions de l'expedient de referència 2019/51, al moment de la publicació dels plecs. Això implica la publicació d'uns nous plecs i l'establiment d'un nou termini de presentació d'ofertes per als interessats.

Atès que l'eina sobre digital no contempla la possibilitat d'utilitzar el mateix espai creat per a l'expedient 2019 51, a l'haver-se obert les ofertes, aquesta licitació s'haurpa de continua mitjançant un nou espai a la plataforma, que definirem com 2019/51.2

Quan es publiqui a la plataforma de contractació l'exp. 2019/51.2 disposaran dels nous plecs i del nou termini establert per a la presentació de les seves ofertes.
Agraïrem aclariment del contingut del sobre B, ja que de conformitat a l'apartat G del Quadre de Característiques ha d'incloure un detall per anys de l'experiència dels assessors fiscals, i en el sobre C cal aportar una declaració de l'experiència en anys de cadascún dels membres de l'equip, i per tant es pot entendre que en el sobre B, s'està aportant informació que és de valoració en el sobre C. 19/11/2019 18:08h
El que es demana al sobre B no és una declaració d'anys d'experiència sinó una proposta organitzativa, amb els currículums de l'equip que contingui un detall d'assessoraments per anys, entitats i tipus d'assumpte amb la descripció, als efectes de poder valorar la coherència de l'organigrama del personal proposat, la regularitat en el servei, la tipologia d'assumptes, el seu nombre i la quantitat d'entitats assessorades.
Bon dia, Voldríem demanar un aclariment sobre el contingut de les clàusules administratives particulars del concurs relatiu a la prestació de serveis professionals consistent en l'assessorament en qüestions fiscals i comptables. Concretament, el nostre dubte es centra en relació al punt 1.b de l'apartat Criteri de solvència i la informació a incloure en el sobre B. En el nostre cas estem interessats en licitar pel Lot 2. Així s'exposa que l'experiència que han de demostrar l'equip assignat a assessorar els serveis inclosos en el Lot 2 l'equip ha de complir el següent: - El soci director que ha de tenir la titulació superior en Ciències Econòmiques o Dret i disposar d'una experiència acumulada de més de 10 anys com assessor fiscal, havent assessorat universitats públiques espanyoles com a mínim durant els darrers tres anys. - Els dos assessors fiscals han de tenir titulació superior i disposar d'una experiència acumulada de més de 7 anys com assessors fiscals, havent assessorat fundacions i empreses participades majoritàriament per administracions públiques com a mínim durant els darrers tres anys. La discrepància apareix quan es detalla el contingut del sobre B respecte al Lot 2, donat que només es fa referència a l'experiència disponible sobre assessorament a fundacions i empreses participades majoritàriament per administracions públiques. En aquest sentit, estem interessats que ens confirmeixin si finalment l'experiència de l'equip designat ha de demostrar únicament l'experiència en fundacions i societats participades per públiques o també és necessari demostrar experiència amb assessorament focalitzada en universitats. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Salutacions cordials, 19/11/2019 18:07h
L'experiència exigida a l'equip de treball és la que es descriu a la clàusula 3 del PPT: equip de treball, tenint en compte l'esmena que es va publicar a la Plataforma en la que es reconeixia un error tipogràfic en el sentit de: On diu durant els darrers 5 anys, ha de dir, durant els darrers 3 anys per al soci director
Agrairem aclaració sobre els criteris de solvència tècnica corresponent al lot 2 perl soci director ja que no són els mateixos en el plec administratiu (quadre de característiques) que el plec tècnic. Gràcies. 08/11/2019 15:01h
Confirmem que els criteris de solvència tècnica per al soci director són els mateixos tant per al lot 1 com per al lot 2, és a dir, ha d'haver assessorat universitats públiques espanyoles com a mínim durant els darrers tres anys
1.- Preguem aclariment ref./ anys requerits al soci director en assessorament a universitats públiques i Fundacions perquè, si bé en el Plec de Clàusules Administratives parla de 3 anys (quadre de característiques - solvència tècnica - E), en el PPT en el apartat equip de treball parla de 5 anys. 2.- La declaració responsable que acredita l'experiència requerida (PPT- punt 3) i que s'inclou en el sobre B complimentant la proposta organitzativa, ¿ha de ser signada per l'empresa licitadora o pel soci director de l'equip adscrit? 07/11/2019 14:30h
1.- Es tracta d'un error al PPT, els anys requerits són els que es demanen al PCAP, és a dir, 3 anys.

2.- El representant legal de l'empresa, en nom de l'empresa
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya