Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Codi d'expedient:
2019/34-8784

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A la clàusula 1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments del PCA, és requereix, per tal d'acreditar els requisits d'aptitud i habilitació empresarial o professional, en el LOT 1 i 4, la acreditació de transportista autoritzat per l'Agència Catalana de Residus acreditat mitjançant certificat de l'Agència Catalana de Residus. Així doncs, els licitadors hauríen d'estar en possessió d'aquesta acreditació, o bé és requerirà aquesta a l'empresa adjudicatària? 06/11/2019 09:38h
Atès que l'Ajuntament posa a disposició els vehicles per a la prestació dels serveis de recollida de residus, tal com està indicat al punt 2.18 del Plec de clàusules tècniques, quan es formalitzi l'adjudicació del lot 1, l'empresa adjudicatària haurà de presentar el Certificat de l'Agència de Residus de Catalunya, en què consta inscrita en el Registre General de Transportistes de Residus de Catalunya amb les matrícules dels vehicles de Palau-solità i Plegamans.

L'acreditació també podrà efectuar-se amb la presentació d'una declaració responsable amb el compromís de tramitar la inscripció adscrivint els vehicles que realitzen el transport de residus a Palau-solità i Plegamans, que serà substituïda pel Certificat de l'Agència de Residus de Catalunya, expedit a nom dels vehicles municipals.
2 preguntes: Quina cobertura ha de tenir l'assegurança a banda de la de responsabilitat civil? Continent, contingut i ambiental ? El manteiment del compactador de la neteja viariària a càrrec de qui va, de l'emprersa que fa la neteja o de la deixalleria? Moltes gràcies 04/11/2019 11:06h
- Quina cobertura ha de tenir l'assegurança a banda de la de responsabilitat civil? Continent, contingut i ambiental ?

Com estableix el punt 2.16 del Plec de clàusules administratives, l'adjudicatari ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança que inclogui posibles danys accidentals al medi ambient, amb els imports mínims de cobertura indicats. L'objecte de la cobertura de l'assegurança és el contingut de la deixalleria, aportat per la mateixa empresa adjudicatària, ja que el continent està assegurat com els altres equipaments municipals.

El manteniment del compactador de la neteja viariària a càrrec de qui va, de l'empresa que fa la neteja o de la deixalleria?

La deixalleria municipal té 3 compactadors, que actualment un d'ells es destina a la resta i els altres dos es destinen als residus de paper i cartró. El manteniment de tots tres compactadors és a càrrec del servei de deixalleria (lot 3). El manteniment es basa en afegir lubricant quan hi ha alguna pèrdua (esporàdicament) i en mantenir-los en bones condicions de neteja.

3.- De acuerdo a lo establecido en los Artículos 190 y 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre prerrogativas de la Administración para garantizar el cumplimiento por el contratista de sus obligaciones en materia social y laboral, por la presente les solicitamos que requieran a la actual contratista para que acredite los siguientes extremos: a) Que dicha contratista no mantiene deuda salarial alguna con los trabajadores de su plantilla adscritos al contrato en fase de licitación; ni tampoco por cuotas a la Seguridad Social devengadas en virtud de las remuneraciones que aquellos hubieran percibido o hubieran debido percibir. b) Que la contratista se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. c) Que la contratista no está incursa en ningún procedimiento administrativo ni contencioso-administrativo derivado del cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, o de Seguridad Social; ni tampoco se halla en situación de concurso de acreedores voluntario o necesario. Se efectúa está consulta al amparo de la citada normativa legal, y también de acuerdo a lo establecido en la reciente Sentencia núm. 931/2018, dictada por Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que establece que en materia de traspaso de plantillas o subrogación de trabajadores se suma también la asunción de la responsabilidad solidaria laboral y de Seguridad Social, solicitando nos den traslado de la respuesta que la actual contratista realice a tal requerimiento. 29/10/2019 14:25h
L'empresa es troba al dia de les obligatòries tributàries i de la Seguretat Social i que per la resta de qüestions, es procedeix a sol·licitar informació a l'empresa.
Un cop vist el llistat del personal a subrogar en la present licitacion veig que hi consta una persona que té dret a ser subrogada per tenir el seu contracte suspès sense que consti als plecs a quin dels lots deld qu s'ha dividit el servei s'ha d' assignar aquestapersona i el seu corresponent cost, cosa que si passa amb la resta del personal a subrogar. La pregunta exactament és: ¿A quin dels lots deld que s'ha dividit el servei prestat per l'actual adjudicatària cal assignar a la treballadora, amb dreta subrogació, i que actualment te el contracte suspès? 28/10/2019 09:10h
Al lot 1, Recollida de residus, el qual té assignat el personal administratiu.
Ens podríeu facilitar tots els plànols adjuntats als annexos en format editable (format shapefile)? Són els següents: - Zonificació rutes de recollida porta a porta - Rutes de recollida porta a porta (3 rutes) - Ubicació dels bujols de recollida comercial - Ubicació dels bujols de recollida domiciliària plurifamiliars - Ubicació dels contenidors de paper, envasos i vidre i de les àrees d'emergència - Ruta i ubicació del começos de la recollida del cartró comercial - Zonificació per carrers del servei de neteja viària - Emplaçament de zones verdes També, si és possible, un plànol de la ubicació de les papereres en format editable (shapefile). 23/10/2019 11:05h
Adjuntem documents sol·licitats.
A la deixalleria s'ha de prestar servei els dies festius segons calendari de la Generalitat i festes locals? 23/10/2019 11:04h
La deixalleria tanca els dilluns i tots els dies festius segons calendari de la Generalitat i festes locals.
Buenos días, siendo intención de nuestra empresa presentarse a la licitación y con el fin de poder realizar una oferta lo más ajustada a la realidad en lo que a precio de mercado se refiere y dar virtualidad a lo que al respecto establecen los Tribunales de Recurso y la propia LCSP, interesa al derecho de esta parte nos sean solventadas las siguientes cuestiones: 1.- Solicitamos nos sean facilitados los datos de absentismo medio del último año que afectan a la plantilla objeto de subrogación. Esta información es relevante e imprescindible para determinar el coste del contrato y es para nosotros desconocido actualmente en este servicio. El absentismo se ha incrementado sustancialmente en los últimos años de manera generalizada en España, según aparece en el Informe de Adecco sobre absentismo 2.- Respecto al personal objeto de subrogación que figura en el anexo nos surgen tres dudas: a) Sabemos que se valorará la subida de los salarios actuales de los trabajadores para poder optar a la máxima puntuación en dicho apartado la subida media ha de ser del cinco por ciento, pero …. ¿Cómo ha de calcularse esa media de forma aritmética o de forma ponderada?. b) En relación a la persona que figura como subrogable en la Deixalleria y dado que se exige que dicho lote sea adjudicado a un centro especial de empleo, entendemos que dicha persona ha de ser minusválida, pues en caso contrario habría de ser extinguido su contrato de forma indemnizada. ¿Qué grado de minusvalía tiene dicha persona?. c) Para el supuesto de que los lotes fueran asignados a distintas empresas ¿como se contempla la asignación de tareas y horarios de la persona que aparece como coordinador de los distintos lotes? ¿Y la distribución de los costes de mantenimiento y suministros de las instalaciones que compartirían?. c) En el Anexo del pliego de condiciones figura una persona con derecho a subrogación con el contrato suspendido actualmente, pero no se dice a que lote, o lotes, pertenece dicha persona. ¿Podrían indicarnos a cual de los lotes hay que imputar a dicha trabajadora?. 3.- De acuerdo a lo establecido en los Artículos 190 y 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre prerrogativas de la Administración para garantizar el cumplimiento por el contratista de sus obligaciones en materia social y laboral, por la presente les solicitamos que requieran a la actual contratista para que acredite los siguientes extremos: a) Que dicha contratista no mantiene deuda salarial alguna con los trabajadores de su plantilla adscritos al contrato en fase de licitación; ni tampoco por cuotas a la Seguridad Social devengadas en virtud de las remuneraciones que aquellos hubieran percibido o hubieran debido percibir. b) Que la contratista se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. c) Que la contratista no está incursa en ningún procedimiento administrativo ni contencioso-administrativo derivado del cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, o de Seguridad Social; ni tampoco se halla en situación de concurso de acreedores voluntario o necesario. Se efectúa está consulta al amparo de la citada normativa legal, y también de acuerdo a lo establecido en la reciente Sentencia núm. 931/2018, dictada por Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que establece que en materia de traspaso de plantillas o subrogación de trabajadores se suma también la asunción de la responsabilidad solidaria laboral y de Seguridad Social, solicitando nos den traslado de la respuesta que la actual contratista realice a tal requerimiento. Quedamos a la espera de sus repuestas 23/10/2019 11:04h
1. Los datos de absentismo de la plantilla del último año, son:

- Incapacidad temporal y accidente de trabajo.... 7,11 %

- Asuntos propios.......... 0,82 %

- Vacaciones................ 8,49 %

- Permisos sindicales............ 0,53 %

TOTAL ABSENTISMO 16,95 %

2. a) De forma aritmética.
2. b) La persona con derecho a subrogación asignada al lote 3, Servicio de Deixalleria, no tiene ninguna minusvalía. Los Centros Especiales de Empleo, Centros de Inserción Social o en el marco de programas de trabajo protegido, tienen la condición que el porcentaje de las personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social sea la que establezca su normativa de referencia, o al menos del 30%.
2. c) Si los lotes 1 y 2 son adjudicados a diferentes empresas, el coordinador tiene asignado un 50% de su dedicación, correspondiente a una distribución de media jornada a cada lote. Los costes de mantenimiento y suministros de la nave que comparten los dos servicios se han imputado totalmente al lote 1, Recogida de residuos.
2. c2) La persona con derecho a subrogación con el contrato suspendido está asignada al lote 1, Recogida de residuos, al cual está asignado el personal administrativo.
Està previst programar una visita a la nau dels serveis de neteja viària i recollida i a la maquinària dels serveis? Gràcies anticipades. 18/10/2019 13:34h
Si voleu veure les instal·lacions i maquinària, podeu preguntar per la tècnica de Medi Ambient al 938 648 056.
Tenim dubtes referent al criteri a.2) Bossa d'hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l'horari de treball, avaluable de forma automàtica dels LOTS 1 i 2. En aquest sentit, ens podrien indicar quins són els recursos que s'han de comptabilitzar per hora de servei addicional? Existeix un topall d'hores a oferir per sobre de les quals no es computarà a efectes de valoració de la proposta? Gràcies anticipades 18/10/2019 13:34h
Les hores per serveis addicionals han de considerar un servei realitzat per un peó, un conductor i un vehicle (camió de recollida, en el lot 1 o escombradora mecànica, en el lot 2).

No està previst marcar cap topall d'hores a oferir.
Al PCT s'indica que el projecte tècnic (sobre B) (màxim 100 pàgines, amb els corresponents annexes). La pregunta és en les 100 pàgines estan inclosos els annexes (plànols, fitxes, catalegs, etc...) o són 100 pàgines més els annexes. Gràcies anticipades. 18/10/2019 13:33h
El límit de 100 pàgines és amb els annexes inclosos.
Estem mirant el concurs i ens han sorgit una sèrie de dubtes i volíem saber si en podeu ajudar. Els dubtes són: - El personal a subrogar al Lot 3 són 2 persones o 1. A la tabla de subcontractació només apareix una persona que es dedica a la deixalleria, però al sobre econòmic apareixen 2 persones a las que s'ha de fer l'augment salarial. - A la persona nova a contractar se li ha d'aplicar l'augment salarial ofertat pels altres treballadors o només el que diu el conveni. - Programareu una visita a les instal·lacions o podem anar a veure-les? 16/10/2019 10:52h
- El personal a subrogar al Lot 3 són 2 persones o 1. A la tabla de subcontractació només apareix una persona que es dedica a la deixalleria, però al sobre econòmic apareixen 2 persones a las que s'ha de fer l'augment salarial. El personal a subrogar al lot 3 és una única persona. Tant a l'estudi econòmic com a la taula de valoració de l'augment salarial figuren 2 persones, perquè s'ha considerat que calia ampliar els recursos humans per poder realitzar els serveis sol·licitats. Les empreses licitadores poden proposar una organització del personal diferent, mentre es mantingui les hores de servei a la deixalleria mínimes corresponents a dos persones.

- A la persona nova a contractar se li ha d'aplicar l'augment salarial ofertat pels altres treballadors o només el que diu el conveni. El criteri en què es valora l'augment salarial és optatiu, no és un requeriment d'obligat compliment. Però si es vol optar a la puntuació màxima d'aquest criteri cal augmentar el salari de les persones contractades respecte el conveni de referència, amb un augment que té com a topall el 5% de mitjana.

- Programareu una visita a les instal·lacions o podem anar a veure-les? Si voleu veure les instal·lacions, podeu preguntar per la tècnica de Medi Ambient al 938 648 056.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya