Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20180163
Es fan un seguit de preguntes sobre l'ANNEX OFERTA ECONÒMICA. 27/02/2019 18:04h
En relació a l'oferta econòmica es recorda als licitadors que han d'omplir les pestanyes dels lots i sublots als quals presenten oferta. La pestanya TOTAL PREU LOTS OFERTA està vinculada a aquestes pestanyes de lots i sublots , en conseqüència, les dades que introdueixin a les pestanyes dels lots es bolquen automàticament a la pestanya TOTAL PREU LOTS OFERTA.
En cas que a la Pestanya total preu lots oferta hi hagi un error aritmètic com a conseqüència de les fórmules dels excels, prevaldran els import unitaris assenyalats en les pestanyes dels lots als quals es presenta oferta.
Ens demanen aclariment sobre com s'ha d'omplir l'annex d'oferta econòmica. 25/02/2019 18:02h
Les instruccions per a la presentació de les ofertes econòmiques estan establertes a la clàusula 3.1 del Plec de clàusules.
En aquestes instruccions, de forma resumida, s'estableix que: (1) Els licitadors han de triar el lot o lots als quals presenten oferta per tal de fixar-se en les pestanyes de l'excel que els hi afecten; la resta de pestanyes es poden obviar. (2) Un cop triada la pestanya o pestanyes que els afecten, hauran D'OCULTAR (NO ELIMINAR), les files dels sublots als quals no volen presentar oferta.(3) Un cop es visualitzin les files dels sublots als quals optin els licitadors, caldrà que substitueixin els imports de les columnes CALIBRACIÓ/ VERIFICACIÓ; REVISIÓ FUNCIONAL; REVISIÓ ELÈCTRICA; PREVENTIU; PREVENTIU/ CORRECTIU; TÈCNIC LEGAL (sempre que en el sublot al qual optin es demani aquell camp, és a dir, on figurin imports segons la plantilla annex lots i sublots). Respecte de les columnes CORRECTIU BOSSA HORES 2 ANYS; CORRECTIU TOPALL PREU HORA, només s'ha de substituir l'import unitari de la columna CORRECTIU TOPALL PREU HORA; l'import de la columna CORRECTIU BOSSA HORES 2 ANYS no s'ha de modificar, ja que és un topall màxim. Respecte als RECANVIS els licitadors només han de substituir l'import unitari que consta en cada fila. (4) La Plantilla oferta econòmica, en tractar-se d'una taula dinàmica, els imports que s'especifiquin en les pestanyes dels lots o sublots al qual es presenti es bolcaran de manera automàtica en la pestanya "TOTAL PREUS LOTS".
¿El sublot 2.16 inclou els mànecs del faco? 25/02/2019 17:59h
Els mànecs de faco si que estan inclosos. Les possibles reparacions dels mànecs del faco es pagaran amb l'import previst a la columna del "Correctiu Bossa hores 2 anys".
Ens demanen que facilitem els documents tipus per a la presentació de la següent documentació que s'ha de presentar en el sobre A: - Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals. - Declaració sobre les garanties en el tractament de dades de caràcter personal. - Declaració dels lots als quals es presenten. 25/02/2019 17:52h
S'informa que per aquesta licitació no s'han redactat un documents tipus, i, per aquest motiu, els documents que es relacionen es podran presentar en el format que l'empresa consideri oportú.

Respecte a la declaració sobre les garanties en el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa haurà d'aportar la declaració que consta a la clàusula 25 del PCA.
Se'ns sol·licita els següents aclariments: (1) Com es valorarà el preu amb les fórmules dels criteris de valoració? (2) L'import de la Bossa d'hores de correctiu és fixe? 20/02/2019 09:14h
(1) En relació a la primera qüestió plantejada, s'ha de tindre en compte que en aquesta licitació existeixen dos tipus de sublots, els que NO requereixen que es fixi un preu hora d'intervenció i els que SI que requereixen fixar un preu hora. A la clàusula 13.1 del plec de clàusules, que estableix els criteris d'adjudicació, es diferencia la valoració del criteri preu depenent del tipus de sublot.
En relació als sublots que NO demanen identificar el preu hora, es valorarà el preu ofert que serà el que resulti a la casella total PBL OFERTAT PEL LICITADOR. Aquest preu resulta de la suma del CORRECTIU BOSSA HORES 2 ANYS + (2 X (ACTUACIONS DE CALIBRACIÓ / VERIFICACIÓ; REVISIÓ FUNCIONAL; REVISIÓ ELÈCTRICA; PREVENTIU; PREVENTIU/CORRECTIU; TÈCNIC LEGAL).
La puntuació màxima d'aquest criteri són 80 punts.
En relació als sublots que Sí que es demana identificar el preu hora, s'aplicaran dues fórmules. Per una banda, es valorarà el total PBL OFERT PEL LICITADOR amb 60 punts i per una altra banda, el MILLOR PREU HORA amb 20 punts.
(2) En relació a la segona qüestió que es planteja relativa a si l'import de la bossa d'hora és fixe, d'acord amb la clàusula 3.1 del PCA (Pàg. 11) sí que és fixe tal com s'estableix literalment a la clàusula citada.

Els licitadors han de seguir les instruccions assenyalades a l'hora d'omplir la seva oferta econòmica (apartat del plec de clàusules "Instruccions per a la presentació de les ofertes econòmiques").
En relación a la acreditación de la solvencia técnica mediante certificados de haber prestado servicios de mantenimiento durante los últimos 3 ejercicios, concretamente, respecto al siguiente punto: "Requisito mínimo será el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del presupuesto base de licitación del contrato en el sublote al que nos presentemos". ¿La base de licitación se debe entender como anual o como la correspondiente a la duración total del contrato? Lo comento porque para tratarse de un contrato de mantenimiento, un 70% de la base de licitación total (2 años) es un importe muy elevado. 06/02/2019 17:22h
El presupuesto de licitación se calcula en base a la vigencia inicial del contrato (sin contar prórrogas). Por tanto, el presupuesto de licitación en cada sublote es el equivalente a los dos años; por tanto, deben fijarse en la columna PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ que aparece en el documento ANNEX DETALL LOTS I SUBLOTS, en cada uno de los sublotes.

Respecto al valor del 70%, se ha considerado como referencia el porcentaje que prevé la normativa de contratos.
- A l'apartat que descriu el LOT 1.2 HOSPITAL del PPT apareix la descripció de la reso d'1,5 tesles, però en canvi no es demana cap informació econòmica d'aquest aparell. - Un dels criteris de valoració és el temps de resposta que cal omplir una fulla on s'indica els Km etc... En cas que una empresa li surti a compte contractar un tècnic de la mateixa localitat i tenir-lo fixe al Centre, s'ha contemplat? 28/01/2019 16:37h
- Per un error de transcripció apareix a l'apartat 3 del PPT (apartat descriptiu del sublot 1.2) a la pàgina 13/35 el que es demana respecte de l'EQUIP RM 1.5T. Es tracta d'un error de transcripció, ja que tal i com es desprèn de l'excel amb la relació de lots i sublots, i alhora de l'annex oferta econòmica que han d'omplir els licitadors, es desprèn que aquest aparell no està inclòs en aquesta licitació. En no haver-lo previst pels càlculs econòmics, aquest aparell no s'inclou en la licitació.

- Aquest supòsit serà tractat de la manera que especifica la clàusula 13.1 del PCA (a la pàg. 36/65):
"Així mateix, per al cas que el municipi del servei tècnic sigui coincident amb el municipi d'ubicació dels aparells del sublot, el temps mínim que es considerarà en concepte de desplaçament serà de 15 minuts (en conseqüència, no s'admetran expressions equivalents a "mateix municipi i per tant temps de resposta 0, o immediat").
Per valorar aquest criteri caldrà que els licitadors indiquin de forma expressa en cada sublot si és diferent, o en el conjunt de sublots per al cas que coincideixi, el municipi del qual sortirà el servei tècnic. Caldrà completar el document ANNEX CRITERIS AUTOMÀTICS, "l'apartat referit a temps de resposta", que es posa a la disposició dels licitadors."
Es demana quina documentació s'ha d'incloure en el sobre A; i en el sobre B. I també si l'oferta tècnica és una per cada lot, o bé es pot presentar un únic document on es faci menció als lots. 22/01/2019 12:51h
En primer lloc, recordar que el número d'expedient és el 20180153, tot i que l'anunci de licitació a la plataforma consta el número 20180163. Considerant que es va esmenar aquest extrem, els licitadors quan es refereixin a aquest expedient hauran de fer constar el número 20180153.

Els licitadors, en el sobre A, i d'acord amb les instruccions que consten a la clàusula 11.7 del plec de clàusules hauran de presentar una declaració indicant el/s lot/s al/s qual/s es presenta. La mateixa clàsusula diu que en haver-se establert criteris de valoració automàtica, les empreses licitadores hauran d'incloure en el sobre b la seva proposició econòmica a través del document PLANTILLA OFERTA ECONÒMICA; la documentació que es demana al plec de prescripcions tècniques (per tant, inclòs el detall de l'oferta tècnica); la plantilla ANNEX CRITERIS AUTOMÀTICS; i la documentació que es demana adjuntar respecte d'alguns criteris. Pel que fa a la forma en què s'ha de presentar l'oferta tècnica (que ha d'anar al sobre b), el rellevant és que quedi clar (ja sigui en un únic document o bé diversos) la informació relativa a cadascun dels lots als quals es presenta.
Es demana quina documentació aportar en fase de presentació d'ofertes que afecti a la solvència tècnica i professional; concretament, la que s'assenyala a la clàusula 10.1 apartat b) del plec de clàusules, que disposa: "... caldrà acreditar la disposició del personal o de les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte (caldrà presentar la relació del personal que adscriurà amb indicació de la titulació acadèmica o de la formació reglada específica que tingui (...). Per acreditar-ho caldrà aportar un compromís exprés d'adscripció a l'execució del contracte subscrit per totes les parts implicades". 16/01/2019 11:19h
En l'apartat de la solvència, a través de la presentació del DEUC, els licitadors declaren que es disposa de l'aptitud per contractar, és a dir, que es disposa de la capacitat, la solvència econòmica i tècnica que es requereix en els plecs i que no incorre en prohibició per contractar. El DEUC s'inclou en el sobre A (tal i com consta a la clàusula 11.7 del plec de clàusules), i simplifica la presentació d'ofertes, donat que evita presentar tots els documents que acrediten tant la capacitat per contractar, com la solvència econòmica i tècnica que s'exigeix al plec de clàusules. Així doncs, els documents que acrediten capacitat i solvència només s'hauran de presentar en cas de resultar adjudicatari. En tot cas, si l'òrgan de contractació considera que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat de les declaracions del DEUC podrà sol·licitar que s'adelanti la documentació o bé que s'acrediti alguna de les condicions de solvència o aptitud. En l'apartat de la solvència tècnica (clàusula 10.1 apartat b), on es diu "caldrà acreditar la disposició del personal o de les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte...", si el personal o les unitats tècniques que té previst adscriure al contracte no formen part de l'organització interna del licitador (per tant són tercers o externs), en aquest cas no només el licitador sinó també el tercer haurà de presentar un DEUC en el que consti la informació pertinent (referida a la seva capacitat, representació, solvència que cedeix i prohibició per contractar). En aquest cas, a més caldrà adjuntar un compromís subscrit per les parts (licitador i extern) on quedi clara aquesta adscripció al contracte. I només pel cas que resulti adjudicatari, serà en aquell moment que es demanarà acreditar la presentació de la relació del personal que s'adcsriurà amb indicació concreta de la titulació, formació...
Se ha recibido una consulta relativa a si los datos de los subcontratistas hay indicarlos en la oferta del licitador o solo por el propuesto adjudicatario. 15/01/2019 17:01h
La respuesta a esta consulta está en la cláusula 10 y 11 del pliego de cláusulas. En el caso de que la empresa decida subcontratar, deberá indicarlo en el DEUC, y a la vez (tal y como señala el propio DEUC) deberá presentar otro DEUC cumplimentado por la empresa que subcontrata, con indicación de las partes del contrato que se tiene previsto subcontratar.

Si el licitador resulta seleccionado como adjudicatario, será en este momento en el se le requerirá la acreditación documental de cada uno de los extremos que ha declarado en el DEUC (ya sea los que afectan al licitador y a los subcontratistas). Todo ello sin perjuicio de la facultad que ostenta el órgano de contratación de solicitar aclaraciones según lo indicado en el pliego de cláusulas.
Se ha recibido una consulta relativa a en qué momento se debe aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera; técnica y profesional. 15/01/2019 16:41h
La información solicitada se encuentra en la cláusula 10 y 11 del pliego de cláusulas. De acuerdo con esta cláusula, los licitadores, en el sobre A, deberán aportar el DEUC, que es el documento donde la empresa deberá declarar si cumple con los requisitos que se señalan en el documento.

La documentación acreditativa del cumplimiento de las declaraciones hechas en el DEUC únicamente la deberá aportar la empresa propuesta como adjudicataria en el momento previo a la adjudicación.

En consecuencia, en fase de presentación de ofertas se deberá aportar el DEUC, debidamente cumplimentado y firmado (siguiendo los ítems señalados en el DEUC puesto a disposición en formato xml); y únicamente el licitador que sea propuesto como adjudicatario deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de las declaraciones realizadas en el DEUC.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya