Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
Codi d'expedient:
CSAPG 2019/07

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Demà està programada l'obertura del Sobre 3, mitjançant reunió telemàtica. No obstant, no trobem penjat l'enllaç per poder assistir a la mateixa. Moltes gràcies. 30/07/2020 16:42h
En breu emetrem avís amb l'enllaç.
Buenas tardes En relación a la prestación "Materials i reparacions (import segons consum): 225.646,49 ¤", ¿como se valoraran económiamente estos materiales para las reparaciones?, Se presentarán facturas o certificaciones de los mismos, o se utilizará una base de precios reconocida para que todos los licitadores utilicen los mismos precios de materiales (Ejemplo, Banco BEDEC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Muchas Gracias Un saludo. 30/12/2019 09:59h
Tal i com s'indica a l'apartat 10 del PPT, l'adjudicatari aplicarà un coeficient de gestió a l'import de compra al seu proveïdor. Aquest CG és criteri valorable de forma automàtica. El CSAPG podrá sol¿licitar la factura del proveïdor per fer les comprovacions oportunes
Bona tarda, El PPT al seu capítol 6.1. Manteniment Preventiu (Pag.8) cita textualment, <<L'adjudicatari serà el responsable del subministrament i emmagatzematge de tots els recanvis, fungibles, eines i materials associats a la gestió i execució del PMP. >> En aquest sentit, els filtres (inclosos els absoluts) estan inclosos en el servei de manteniment multitècnic o van contra la bossa de materials i reparacions? Gràcies, 17/12/2019 13:16h
Tal i com indica el text l'adjudicatari serà el responsable del subministrament i emmagatzematge de tots els recanvis, fungibles, eines i materials associats a la gestió i execució del PMP. Únicament n'haurà d'assumir el cost d'aquells materials que així s'especifica en el plec; no és el cas dels filtres que en el cas que els subministri l'adjudicatari aquest els facturarà amb el coeficient de gestió que indiquin en les seves ofertes.
Ens podeu enviar calendari de les inspeccions EIC a passar? 16/12/2019 10:12h

A continuació els indiquem quan s'han passat les darreres:

- PCI: abril 2019
- MT: maig 2018
- BT: agost 2018
- Legionel¿la: 7/03/2017
- Calderes (Aparells a pressió): 01/02/2017
- Ascensors/muntacàrregues: 28/05/2018.
Bon dia, a la pàgina 18 del PPT indica que els costos del personal de guàrdia fins la 36ª intervenció estan associats al import fix del contracte. Es tracta de 36 intervencions a l'any o durant tot el contracte?gràcies 16/12/2019 10:09h
Tal i com s'especifica en els criteris de valoració automàtics indicats en el Quadre de Característiques del contrcte, es tracta d'intervencions anuals.
Bon dia, per tal de poder realitzar una estimació dels costos de la validació de quiròfans i sales blanques, necessitem saber el número de filtres de cada quiròfan i sala blanca. gràcies 12/12/2019 15:31h
En el plànol en autocad que es va incloure, es pot veure en les capes de climatitzadors.
A l'apartat de la memòria tècnica referent als operaris de manteniment hem d'adjuntar els CVs dels operaris adscrits a més dels oficials subrogats, o de la totalitat dels operaris? Respecte al personal, el Plec exigeix presència de 3 tècnics tots els dies laborables de l'any, com a mínim, cobrint un horari de 6 a 22 hores. S'ha de assegurar la presència de 3 tècnics alhora, o bé es poden distribuir, per exemple en torns de matí/tarda/partit? 12/12/2019 10:07h
La primer qüestió ha estat resposta antriorment.

Respecte a la segona, amb la lectura completa de l'apartat 7.3 es respon la consulta. Es demana assignació de 4 operaris amb dedicació al 100% i amb aquests s'ha de cobrir la franja horària de 6 a 22 hores, i cada dia laborable n'hi haurà d'haver 3 com a mínim.
Quin és el Sistema de gestió d'instal·lacions centralitzada? 12/12/2019 10:04h
A la página 95 de l'auditoria energètica, corresponent a l'annex 4 del PPT, es descriu el sistema de gestió centralitzat d'instal¿lacions instal¿lat.
Bon dia, a la pàgina 42 del Plec Tècnic, apartat 2-Persones, indiqueu que hem d'adjuntar a la proposte els currículums vitae dels operaris de manteniment. En aquesta licitació hi han 2 operaris subjectes a subrogació dels quals no disposem el seu CV, nomès l'empresa actual prestatària, la qual cosa és una avantatge per aquesta. Ens podeu facilitar els CVs? 12/12/2019 10:01h
El personal actual és subrogable que no vol dir que obligatòriament passin a formar part de l'empresa adjudicatària i que se'ls adscrigui al servei del CSAPG. Complim amb l'establert a la legislació sobre contractes públics donant la informació que hem donat.

Considerem que no suposa avantatge donat que demanem més operaris que els subrogables; les empreses licitadores hauran de presentar CV dels operaris que ells proposen assignar a aquest contracte.
En relació a la qüestió contestada el 02/12/2019 16:20h, ens podeu concretar quina és la empresa subcontractada actual que realitza la Prevenció, control i desinfecció de Legionel·la?I les de validació de quiròfans i sales blanques? 03/12/2019 10:44h
Quant a la prevenció, control i desinfecció de legionel·la: Hi ha operacions que realitza el personal format de l'empresa que presta actualmente el servei de manteniment integral (operacions diàries, setmanals, mensuals) i altres les subcontracten (analítiques i neteges i desinfeccions). Considerem que no correspon indicar a quina empresa ho tenen subcontractat.

Quant a la validació sales blanques i quiròfans: el Consorci en els darrers anys ha contractat aquest servei a diferents empreses especialitzades. Amb la informació lliurada amb el plec (plànols) les empreses interessades poden realitzar una valoració dels costos d'aquestes.
· En relació a l'apartat 15.4 del PPT, en el règim de bonificacions i penalitzacions tenim els següents dubtes: o A què es refereixen amb "estalvis garantits"? Es refereix al fet que per a complir amb els estalvis garantits s'ha de complir per separat amb els estalvis energètics d'electricitat (555.032 kWh) i gas natural (814.783 kWhPS)? o es pot dir que es compleix amb els "estalvis garantits" si s'aconsegueix l'estalvi econòmic esperat (62.288 ¤) independentment de la font energètica amb la qual s'aconsegueixi? o es pot dir que es compleixen amb els estalvis garantits si s'obté un estalvi energètic global de 555.032+814.783=1.369.815 kWh, independentment de la font energètica (gas o electricitat?) o En el cas de superar els estalvis garantits, segons la fórmula de bonificacions, si es tenen estalvis superiors als garantits i ateses les definicions dels conceptes de la fórmula, es podria entendre llavors que si els estalvis energètics són superiors als garantits es bonificarà segons el següent exemple: si es tenen estalvis d'electricitat de 600.000 kWh, per sobre dels 555.032 kWh garantits, 900.000 kWh de gas, per sobre dels 814.783 kWh garantits, es bonificaria com segueix: Bonificacion=0,5(*Estalvi_*elec x tarifa_anyelec)+(*estalvi_gas x tarifa_anygas)=0,5(600.000 x tarifa_anyelect)+(900.000 x tarifa_anygas). és correcte? 02/12/2019 16:24h
Pel que fa al primer punt, i tal i com queda reflectit en el punt 15.1, s'ha de garantir un 16,74 % d'estalvi en electricitat i un 22,30% d'estalvi en gas.

I referent al segon punt, i en tant que la descripció està dins de l'apartat 15.4 que fa referència al règim de bonificacions i penalitzacions, quan els estalvis són superiors als garantits, la retribució en cas d'existir serà per aquest sobre estalvi respecte al garantit.
Bon dia, quina empresa realitza actualment les tasues de prevenció, control i desinfecció de Legionel·la? 02/12/2019 16:22h
Aquest és un servei que ens ofereix el proveïdor actual en el contracte de manteniment integral amb subcontracte.
Quina empresa s'encarrega actualment de realitzar els treballs de prevenció i control del risc de la legionel·losi? I de la validació de quiròfans i sales blanques? 02/12/2019 16:20h
Respecte a la primera pregunta, aquest és un servei que ens ofereix el proveïdor actual del manteniment integral amb subcontracte.

Al respecte de la segona pregunta, aquests serveis han estat contractats a vàries empreses durant els darrers anys.
Bon dia, necessitariem saber els números de xasis de les carretilles-tractors. Gràcies 27/11/2019 12:36h
S'informa que els números de xasis de les carretilles són:

Linde PZ50 368E12015545
Linde PZ50 368E12015645
Bon dia, quina empresa realitza actualment el manteniment del Sistema de control d'accessos, barreres i pagament dels aparcaments? 27/11/2019 10:39h
L'empresa que actualment efectua el manteniment del sistema de control d'accessos, barreres i pagament d'aparcaments és l'empresa CAME PARKARE.
Podrien aclarir la fórmula per a la puntuació, per criteri d'assignació automàtica, de les característiques de la refredadora proposada: energia tèrmica, potència elèctrica, ESSER? S'entén que la potència tèrmica i ESSER seran valorades amb la puntuació més alta de les ofertes. Com es valoraran les altres ofertes? Entenem que la fórmula indicada està dissenyada per a valors mínims, no per als valors màxims 27/11/2019 10:38h
La fórmula a aplicar serà en funció de l'ítem a avaluar, així en els casos en el que es valori un criteri tenint present els valors màxims, l'oferta del licitador s'avaluarà facilitant la màxima puntuació a l'oferta més alta presentada, atorgant la resta de puntuació prenent com a referència la més alta. En el cas contrari, quan el que es valori sigui la rebaixa vers els màxims determinats, l'oferta de cada licitador s'avaluarà atorgant la màxima puntuació a l'oferta més baixa de les presentades, atorgant la resta de punts prenent com a referència la més baixa.
En relació amb el criteri baixes presumptament anormals (pàg. 8 Caixa de característiques). Quan es refereixen a "oferta econòmica", fan referència a l'oferta econòmica general? D'altra banda, la segona condició d'oferta anormal, poden confirmar que està condicionada a la valoració de l'oferta de judicis de valor? fa referència a la puntuació total de l'oferta dels criteris subjectius? 27/11/2019 10:04h
L'anàlisi de les baixes pressumptaments anormals en relació a l'oferta econòmica s'efectuarà vers tots els criteris econòmics existents a la licitació (preu anual del serveiservei, preu intervenció guardia, preu/hora ofici i preu/hora nit, cap de setmana i festiu ofici, quota anual planta refredadora).
Respecte la segona qüestió, confirmem que la segona condició es supedita a la valoració total de l'oferta mitjançant judicis de valor.
El criteri "consum máxim de la planta refredadora" es valorará més a qui consumeixi més o a qui consumeixi menys? Es pot donar el cas de que a igualtat de potència frigorífica es valori més qui més consumeixi, cosa que no té sentit. 27/11/2019 09:38h
La màxima puntuació se li donarà al que consumeix menys electricitat.
Bon dia, Un cop realitzada la visita, el nostre equip tècnic requerix fer una nova visita específica per avaluar la millora relativa a les instal·lacions de control i regulació. Seria posible fer aquesta visita? Gràcies. 26/11/2019 10:12h
Es convoca nova visita oberta a totes les licitadores pel proper dijous 28/11/2019 a les 11h.
Bon dia, Podrien facilitar marca, model i el nº de sèrie/fabricació dels equips relacionats: HP-SA-PB-OBS-TM Torretes MATACHANA Máquina GEN Genérica HP-SA-ST-FAR-MM-NV1 Nevera MATACHANA Máquina EF Equips de Fred HP-SA-ST-FAR-MM-NV2 Nevera MATACHANA Máquina EF Equips de Fred HP-SA-ST-FAR-MM-NV3 Nevera RADIBER Máquina EF Equips de Fred HP-SA-ST-MO-CM1 Càmeres Mortuories MATACHANA Máquina EF Equips de Fred HP-SA-ST-MO-CM2 Càmeres Mortuories MATACHANA Máquina EF Equips de Fred HP-SA-ST-MO-SA-TM Triturador MATACHANA Máquina GEN Genérica HP-SNO-P1-CU-CF1 Cambra Frigorífica 1 Máquina EF Equips de Fred HP-SNO-P1-CU-CF2 Cambra Frigorífica 2 Máquina EF Equips de Fred HP-SNO-P1-CU-CF3 Cambra Frigorífica 3 Máquina EF Equips de Fred HP-SNO-PT-PT11-CP1 Compresor Cambra Frigorífica Máquina GEN Genérica HP-SNO-PT-PT11-CP2 Compresor Cambra Frigorífica Máquina GEN Genérica HP-SNO-PT-PT11-CP3 Compresor Cambra Frigorífica Máquina GEN Genérica Gràcies 25/11/2019 17:45h
Els primers equips del llistat són de la marca MATACHANA com s'indica, la resta són ZANOTTI. Dir que no disposem de model i número de sèrie.

De totes formes dir que considerem aquesta informació innecessària per preparar l'oferta.
Buenas tardes Según hemos podido observar en los planos, en una sala junto al centro de transformación, existe un equipo de cogeneración. ¿Este equipo se encuentra funcionando actualmente? En caso de que funcione ¿Cuál es su consumo de combustible? ¿Y su producción térmica y eléctrica?, esta información no figura en la Auditoría ni en el pliego técnico y puede ser representativa en el balance energético del Hospital. Muchas Gracias Un saludo. 25/11/2019 17:41h
El equipo de cogeneración está fuera de servicio.
Segons no indica el proveïdor de l'GMAO Els certificats es donen per persones físiques amb Nom i DNI, si ens comentes quals són aquestes persones, podem veure si han fet la formació i en aquest cas fer-vos arribar el certificat. En cas negatiu, no ¿Podrien facilitar-nos alguna dada perquè el proveïdor de l'GMAO pugui identificar el personal de subrogació i facilitar-nos el certificat? 25/11/2019 17:32h
El proveïdor de LINX és SPI, Sistemas de Publicaciones Informáticas. La disposició d'aquest certificat és valorable i no excloent.
Ens podeu indicar quina és la subcontracta actual que realitza el manteniment de les desinfectadores de cunyes? 25/11/2019 17:29h
No és un servei que actualment es tingui contractat. El desinfectador de cunyes és de la marca Arjo.
Podrien dir-nos els cabals i les potències tèrmiques de la primera taula de climatitzadors d'aire on només s'indica la potència del ventilador (com s'ha fet a la segona taula)? 25/11/2019 17:28h
No disposem d'aquesta informació.
Podrien indicar-nos les unitats de cabal de les bombes del secundari del sistema de producció en fred? A la Pàgina 77 de l'annex 4 Estats només indica "caudal: 1,475". 25/11/2019 17:27h
Pel que sembla a la placa indica litres/minut. Tot i això, indicar que la placa de la bomba està deteriorada pel temps i no es pot confirmar al 100% que aquestes siguin les unitats ni tampoc els valors.
Els consums de gas i els preus indicats a l'apartat 4. b del PPT són en kWhPCI o kWhPCS? 25/11/2019 17:25h
Els consums de gas i els preus indicats són kWhPCS.
Podrien proporcionar la corba elèctrica quart-horària dels últims anys? 25/11/2019 17:02h
S'adjunta corba quart horària des del 1/4/2018 fins el 31/10/2019. S'adjunten 2 excel amb les dades.
Podrien indicar-nos els mesuradors d'energia existents a l'edifici, indicats per l'auditoria en el punt 3.2.4, i proporcionar les lectures diàries d'aquests de l'any de referència 2018? 25/11/2019 13:41h
Respecte a aquesta consulta, els mesuradors són comptadors elèctrics instal¿lats pel subministrament al Consorci del Laboratori Intercomarcal (CLI), i la Cuina del centre. Els referits al CLI, estan indicats en el PPT del contracte; els referits a la cuina, són innecessaris per elaborar l'oferta per part dels licitadors. Per altra banda informar-los que no tenim registrades les lectures diàries.
Podeu enviar-nos els plànols i esquemes de principi de les instal·lacions elèctriques i de climatització? L'auditoria es refereix a ells com a dades prèvies. 25/11/2019 13:35h
A aquest respecte i fruit de la visita realitzada el dia 19 de novembre, penjarem documents amb aquestes dades mitjançant avís.
Tal com s'indica a l'apartat 22 del PPT, la documentació que s'ha de presentar a l'apartat 7. (Planta frigorífica), a la planificació d'execució de l'obra no s'ha d'indicar el calendari des de la signatura del contracte. Quina és la data d'inici d'aquesta obra, en el moment en que es comença la instal·lació? S'han de contemplar els períodes de compra i de subministrament del material? 25/11/2019 13:32h
En relació a aquesta consulta, queda explicat en el PPT, i com s'indica en els indicadors claus (apartat 14 del PPT) i a l'apartat D del Quadre de Característiques del Contracte, el termini establert per la instal¿lació de la refredadora són 15 setmanes a comptar des de la data de signatura de contracte.
L'apartat 15.1 del PPT, referenciat a la MCE 1 (calderes + sistema de bombament), s'indica a l'auditoria que la potència actual està sobredimensionada, ja que ja no produeixen vapor per a la bugaderia. ¿S'ha d'ajustar la potència de les calderes proposades a les necessitats actuals de l'Hospital? o ha de preservar la potència instal·lada actual? 25/11/2019 13:28h
Es descriu a l'apartat 6.4 de l'auditoria.
A l'apartat 15.4 del PPT indica que les fórmules de càlcul de "bonificació ESG (A)" i "energies no estalviades" per al càlcul de la penalització. Per a "energies no estalviades" es calcula mitjançant la diferència entre "estalvi_elec" i "estalvi_elec_garantit", és a dir, la diferència entre el que s'ha aconseguit i el mínim garantit, i el "bonus d'ESG" realitza el càlcul mitjançant la distribució del 50% del total "estalvi_ Elec "i" estalvi_gas ". S'ha d'interpretar aquest "estalvi_elec" o "estalvi_gas" com la diferència entre l'estalvi compromès indicat en el plec i l'estalvi aconseguit finalment? 25/11/2019 13:24h
A l'apartat 15.2.2. del PPT està indicat què volen dir aquestes abrevacions.
Ens podeu enviar l'inventari d'elements de la instal·lació de protecció id etecció d'incendis? Extintors, BIEs, Pulsadors, detectors... 25/11/2019 13:19h
Hi ha 15 extintor tipus ABC 12 Kg, 1 extintor tipus ABC 25 kg, 79 extintors tipus ABC 6 kg, 43 extintors tipus CO2 5 kg, 61 BIES 25mm/20m, 9 hidrants i 763 detectors
Segons l'arxiu excel amb el inventari Linx, el centre disposa de 6 SAIS i no de 3 com indiqueu a la resposta del 19/11/19 16:13 h. Ens podeu donar la potencia dels altres 3 SAIs o confirmar que nomès n'hi han 3 SAIS al centre? També ens agradaria saber la marca i model dels mateixos, i dels grups electrogens i transformadors. Gràcies 25/11/2019 13:17h
Els altres tres SAIs són SAIs de poca potència instal¿lats de forma local en serveis, que no estan dins d'un contracte de manteniment específic amb el fabricant o servei homologat.
Els grups electrògens són marca Electra Molins de 350 kVA cadascú. Els transformadors són de la marca Ormazabal i 800 KVA cadascú.
S'entén que els estalvis garantits són els que generen 62.288 euros a l'any segons les tarifes establertes en l'apartat 15,2. del Ppt. S'ha d'indicar l'estalvi energètic proposat a la proposta tècnica al sobre de criteris de judici de valor?En aquest cas, serà sobre els estalvis compromesos pel licitador la base sobre la que s'aplicaran les bonificacions i penalitzacions? O sobre els estalvis establerts en el PPT (62.288 euros)? 25/11/2019 10:28h
En relació a la consulta indicar:

Les empreses licitadores no han de proposar cap estalvi, ja l'hem calculat nosaltres. L'adjudicatari el que ha de fer es garantir-los, i el CSAPG aplicar les penalitzacions i bonificacions si procedeix a partir del Pla de Mesura i Verificació.
L'estalvi del refredadora s'associa amb 68.936 kWh que no es tindran en compte per a l'equilibri energètic final de l'estalvi generat. Significa això que quan es faci un balanç anual, només es resten els 68.936 kWh i s'han de calcular els estalvis associats amb la nova refredadora resultant d'un millor rendiment ofert per l'adjudicatari? O tots els estalvis reals aconseguits amb la refredadora no seran computats en el balanç? En cas d'haver de verificar l'estalvi generat per la refredadora, on és mesura exactament el consum d'energia de la planta refredadora? Només de la planta o de la resta d'equips associats (bombes, etc.) Quins són els consums de referència de la refredadora? 25/11/2019 10:26h
En relació a aquesta consulta:

.- Tal i com s'indica a l'apartat 15.2 l'estalvi elèctric pel canvi de la refredadora també es té en compte en l'estalvi garantit.

.- Tal i com s'indica a l'apartat c del 16.2 el comptador elèctric s'ha d'instal¿lar per mesurar el consum de la refredadora.

.- A l'apartat 6.11 de l'annex 4 s'indiquen consums de referència i estalvis calculats.
Segons el paràgraf 15.1, "els licitadors hauran de presentar les seves millors propostes tècniques que compleixin amb aquests requisits mínims". Addicionalment a les MCEs obligatòries, els licitadors poden oferir altres millores que també afavoreixin l'eficiència energètica? Com es valoraran aquestes millores per sobre dels mínims? 25/11/2019 10:22h
En relació a la consulta, i tal i com s'indica en el mateix apartat 15.1 la relació de les MCEs té caràcter tancat. Altres propostes que puguin dur estalvi les podrà proposar l'adjudicatari durant el contracte. Qualsevol altra millora relacionada amb l'eficència energètica no es valorarà en el concurs.
El criteri "Instal·lació fotovoltaica" nomès es pot ofertar el màxim de 20 kWp o el mínimo 0 kWp? o es pot ofertar valors intermitjos? quina sería la fórmula de valoració en aquest cas? 21/11/2019 09:21h
Quan diem com a màxim 20 i com a mínim 0, vol dir que poden donar valors entremitjos. La puntuació serà amb proporció linial.
Quina és la fórmula de valoració dels següents criteris?"Capacitat frigorífica màxima de la planta refredadora", "Consum elèctric màxim de la planta refredadora" i "Coeficient de rendiment energètic estacional" 21/11/2019 09:20h
En tots els casos, es donarà la màxima puntuació al licitador que presenti la millor proposta i a la resta de licitadors se'ls atorgarà la puntuació proporcional.
Ens podeu indicar les potencies dels grups electrògens, SAIs i Transformadors? També necessitem els codis RAE dels aparells elevadors, gràcies 19/11/2019 16:13h
A continuació s'indiquen les potències sol·licitades:

- Grups electrògens: indicada la potència a la pàgina 65 de l'auditoria energètica
- Tranformadors: indica la potència a la pàgina 65 de l'auditoria energètica
- SAIs: 1 SAI de 10 KVA, 1 de 15 KVA i 1 de 60 kVA de potència

En relació als codis RAE, tot seguit es detallen:
- Muntalliteres 1: 74665
- Muntalliteres 2: 74664
- Ascensor torre 3: 74666
- Asecensor torre 4: 74667
- Muntacàrregues net quiròfans: 1-14-200613-K (nova instal·lació)
A més hi ha un muntacàrregues a la zona bruta quiròfans-esterilització de 2 parades sense RAE.

Hi han imports mínims a ofertar per als criteris de "Preu intervenció servei de guàrdia 24 hores", "Preu/hora ordinària ofici i operari de manteniment per treballs extraordinaris" i "Preu/hora nit, cap de setmana i festiu ofici i operari de manteniment per treballs extraordinaris"? 19/11/2019 12:07h
No, tal com es determina al quadre "Criteris de valoració quantificables de forma automàtica" només es determinen imports màxims pels conceptes consultats. Tanmateix, si bé no es determinen imports mínims, s'hauran de tenir presents les regles per a la determinació de baixes pressumptament anormals.
Buenos días, Los CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS especifican que el IMPORTE ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTITÉCNICO (PARTE FIJA), SON 285.795,94 ¤. ¿El importe restante hasta el precio de licitación, a que corresponde, materiales? Gracias Saludos, 18/11/2019 10:28h
Rogamos, lean detenidamente el cuadro de características del contrato. En el apartado B4, se establece el desglose de presupuesto base de licitación por anualidades y distribuido por conceptos.
Buenos días, ¿cómo se acredita la experiencia en GMAO LINX? Gracias. 18/11/2019 09:15h
Se exige presentación de documento (certificado o similar) en el que se acredite que el personal adscrito al contrato tiene formación y/o experiencia con el programa de gestión de incidencias LINX.
Bon dia, hem de confirmar l'assistència a la visita que es realitzarà el proper dimarts 19 de novembre? En ser aquesta obligatòria, es prendrà nota de les empreses presentades o bé es facilitarà certificat de visita? 15/11/2019 13:24h
Si, preguem confirmeu la intenció d'assistir a la visita a l'adreça perfildelcontractant@csapg.cat indicant a l'assumpte del correu "CSAPG 2019/07 - Visita instal·lacions"
Es prendrà nota de les empreses presentades a la visita.


¿Qué sistema de gestión centralizada de instalaciones tienen? Gracias. 15/11/2019 09:34h
A la página 95 de l'auditoria energètica, corresponent a l'annex 4 del PPT ses descriu el sistema de gestió centralitzat d'instal·lacions instal·lat.
¿Les mesures de Conservació de l'energia descrites als Plecs són d'obligat compliment o podem proposar altres Mesures amb un estalvi equivalent? 15/11/2019 09:33h
Tal i com s'indica en l'apartat 15.1 del PPT la relació de MCEs té caràcter tancat i són d'obligat compliment, són requisit mínim.
Buenas tardes, ¿La fórmula para la oferta económica del la página 7 del PCAP, se aplica para el importe anual servicio de mantenimiento multitécnico (parte fija) y para la cuota anual de suministro y sustitución de planta enfriadora? Gracias, un cordial saludo. 14/11/2019 16:09h
Correcto. La fórmula económica determinada en la página 7 és aplicable a todos los criterios económicos a evaluar, esto es: servicio de mantenimiento (importe anual, precios intervención guardia 24h, precio/hora ordinaria, precio/hora noche y festivo) y quota anual de suministro y substitución de planta enfriadora.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya