Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
19ju332 - CPO19070002
Bon dia, però en el cas de utilitzar una mida diferent en el Diagrama de Gantt, per exemple un A2, aquesta només contaria com 1 cara, y quedarien 19 cares (planes) de fulls A4 per omplir d'explicacions. 11/11/2019 11:10h
Tal com estableixen els plecs,
"Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 fulls a doble cara DINA4, format arial 12, però s'admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primers fulls a doble cara, no serà objecte de valoració"

Per tant, només seran objecte de valoració els primers 10 fulls a doble cara, amb independència que un dels fulls sigui el diagrama de Gantt i/o per i es presenti en un format més gran.

En relació a la licitación de l'assumpte: - A l'annex Serveis De Companyies del projecte s'inclou una descripció dels diferents serveis afectats així com una definició de l'afecció/reposició. La proposta de reposición que s'indica es la definida i aprovada per cada una de les companyies titular del serveis corresponents? - La valoración que s'inclou per cada una de les afeccions ¿inclou els treballs d'obra civil i mecánica? 11/11/2019 11:10h
Per cadascuna de les xarxes existents detectades s'enumeren les diferents afeccions i a continuació es descriuen els serveis existents gestionats per les diferents companyies localitzades que es veuen afectats pel projecte i es descriu la seva reposició.

A l'Annex 20."Companyies de Serveis" s'adjunten els plànols facilitats per les companyies a data de redacció del document. Prèviament al començament de les obres, el Contractista, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques, està obligat a la localització dels serveis existents a la zona, i a la realització de cales en cas que es cregui necessari, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter orientatiu.

Trobem a l'apartat:
3 SERVEIS AFECTATS I NOU SUBMINISTRAMENT
A continuació, per cadascuna de les xarxes existents detectades s'inclou la descripció de la seva situació i possibles interferències amb les obres projectades, i les reposicions dissenyades per garantir el subministrament i el correcte funcionament de les xarxes, tant en el transcurs de les obres, com un cop finalitzades aquestes.

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s'hauran d'acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària.

A vegades, com bé diu l'annex, no es disposa d'expedient tècnic-econòmic de la reposició, però s'ha inclòs dins del PEM del projecte una estimació de l'obra mecànica a realitzar. L'obra civil (excavacions, rebliments i rasa formigonada, execucions de primes, pericons de registre, cambres de registre, ) es valora dins del PEM de projecte. I l'import de la reposició de les lloses de paviment ha estat inclòs dins del PEM de projecte als capítols corresponents.

Tenim un dubte en relació a la Memòria avaluable mitjançant judici de valor. En el primer punt, Pla d'Obres, es podem presentar fins a 10 full a doble cara DINA4, però s'admet que el diagrama de Gantt es presenti en format mes gran. Aquest Diagrama de Gantt en format DIN-A2 o DIN-A1 com compta en la limitació de fulls, com 1 una cara d'un full DIN-A4, llavors ens quedarien 19 planes per a redactar, no? 11/11/2019 11:10h
Efectivament compte com a limitació de fulls, tal i com estableix la clàusula 10 del PCAP .."Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primers fulls a doble cara, no serà objecte de valoració". Per tant, el màxim són 10 fulls a doble cara, incloent el diagrama de Gantt.

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la construcció vigent es consideraran les retribucions salarials superiors que l'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte, marcant amb una X el quadre següent i omplint el model de l'annex 4. A la pàgina 44 fica: ANNEX 4 NO APLICA A AQUEST CONTRACTE. No aplica? Ho podem treure de l'oferta aquest escrit? 11/11/2019 11:09h
Tal com s'estableix en el PCAP, en aquesta licitació no aplica l'annex 4 i, per tant, no s'ha d'omplir.

Revisant les taules 1 i 2 de les Licitacions amb número d'expedient CPO19070003 i CPO19070002, la partida de Control de Qualitat es trova sumada 2 vegades, ja que dintre de les partides alçades a justificar es torna a sumar. Es correcte? 11/10/2019 10:33h
Els imports són correctes, es recorda que no es poden variar els imports de les Partides alçades del arxiu de licitació.

Cal Omplir l'arxiu LCT sense modificar les partides alçades.
Les partides alçades a justificar no són d'abonament íntegre, es certifiquen segons s'executi. En el cas que hi hagués alguna errada en el projecte no s'executarà.

En els amidaments auxiliars del pressupost apareix la valoració de l'obra mecànica de RSU feta per ENVAC, però en el pressupost general de l'obra posterior no surt cap partida que faci referència a aquesta obra mecànica. Bé, donat que el pressupost de licitació coincideix amb la xifra de l'Últim full del pressupost, tenim motius per a dubtar sobre si l'obra mecànica pressupostada per ENVAC la d'executar l'adjudicatari del contracte o si bé l'executa ENVAC a compte de l'IMU... En cas que si estigui inclosa l'execució de l'obra mecànica agrairiem ens disculpin les molèsties ocasionades, si bé ens caldria que indiquin quina partida la contempla. 08/10/2019 11:56h
No s'ha de valorar l'obra mecànica de RSU a l'oferta.
En relació a les diverses intervencions en serveis afectats, seria necessari disposar dels informes tècnics amb els pressupostos unitaris desglossats redactats per cadascuna de les companyies 30/09/2019 16:31h
A l'annex núm. 20. COMPANYIES DE SERVEIS (del doc. núm. 1 Memòria i Annexos) ja queda reflectit a la pàgina núm. 8, a on ens diu que es dóna una relació de serveis existents amb la seva situació i les POSSIBLES interferències amb les obres projectades, i les reposicions dissenyades per garantir el subministrament i el correcte funcionament de les xarxes, tant en el transcurs de les obres, com un cop finalitzades aquestes.
Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s'hauran d'acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària.
En resum, el que es dóna són valoracions de possibles interferències de les obres d'urbanització amb serveis existents, no són serveis afectats. Si fossin serveis afectats, l'annex contindria la valoració tècnica i econòmica de la companyia afectada.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya