Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Codi d'expedient:
3671/2019
Us demanem definició pel PCT, dels diferents conceptes econòmics que integren el preu del contracte. Sol·licitem que s'identifiquin amb precisió els càlculs desenvolupats per l'Ajuntament per a la determinació dels ingressos de selectiva. Segons els nostres càlculs, i sobre la base dels preus vigents, hi ha una desviació de més de 160.000¤ respecte al total previst pel PCT per a la partida d'ingressos de selectiva. Sol·licitem aclariment dels càlculs citats perquè els termes econòmics del contracte estiguin perfectament definits, a l'efecte de poder conèixer l'abast real de les obligacions assumir en cas de resultar adjudicataris del contracte. Alhora, que premissa bàsica per a formular la corresponent oferta econòmica a la licitació." 06/11/2019 15:42h
Partint de que s'ha treballat sobre estimacions, els valors indicats són de caire orientatiu.

Pel primer any d'implementació del nou servei de recollida es preveu un increment de la recollida selectiva d'aproximadament el 18 % (passem del 23 % actual a 41 %)
Pel segon any de contracte, es preveu un increment aproximat del 7,2% de recollida selectiva (passarà del 41 % al 48,2 %)
Pel tercer any de contracte, l'increment aprox. serà de 7,5 % de recollida selectiva (passarà del 48,2 % al 55,7 %)
Pel quart any de contracte, l'increment aprox. serà de 7,9 % de recollida selectiva (passarà del 55,7 % al 63,6 %)
Pel darrer any, s'incrementaria sobre un 7,8 % de la recollida selectiva (passaria del 63,6 % al 71,4 %)

Amb les dades obtingudes del que va d'any 2019, es preveu ingressar per la gestió selectiva de les fraccions d'envasos, de paper i de vidre, als voltants dels 70.000 ¤

S'ha de tenir en compte també, el possible ingrés provinent de les fraccions que actualment s'estan gestionant de forma selectiva a través de la deixalleria, però que s'incorporaran al sistema de recollida porta a porta, que són valoritzables i que comportaran una compensació econòmica.
Respecte els possibles ingressos (màxims) per valoritzacions i retorns de cànons que s'han estimat en els plecs són 256.000¤ em podeu dir com s'ha quantificat? Gracies 06/11/2019 15:40h
Partint d'uns ingressos aproximats d'uns 75.000 ¤ per la gestió selectiva dels residus recollits amb el sistema porta a porta i partint del 23 % actual de recollida selectiva.
Si esperem arribar als voltants del 70 % de recollida selectiva l'últim any de contracte (increments anuals: 1r any de contracte +18 %; 2n any +7,2 %; 3r any +7,5 %; 4t any +7,9 %; 5è any +7,8 %)
Es tracta de valors estimatius, però seguint aquest patró s'arribaria als 256.184,05 ¤ d'ingressos el darrer any del contracte
Bon dia: En el cas d'ofertar-se maquinària en lloguer per treballs amb dedicació parcial, quina ha de ser l'antiguitat màxima d'aquesta? Gràcies 29/10/2019 14:13h
El material de reserva, que haurà de satisfer també les mateixes condicions que s'exigeixen als vehicles nous adscrits, no es requereix que siguin de nova adquisició, però no hauran de tenir una antiguitat superior a sis anys des de la seva primera matriculació, ja sigui a Espanya o en qualsevol altre país, en el moment de la formalització de l'Acta de Recepció d'aquest
Bon dia: Al capítol 54. Característiques dels vehicles i maquinaria, s'especifiquen les caracterítiques tècniques de les escombradores, en tractar-se dels vehicles més estandaritzats per a les necessitats del municipi. Aquestes característiques són d'obligat compliment o per el contrari es tracta de requeriments mínims i tota característica superior serà acceptada? Gràcies 29/10/2019 14:12h
Es tracta d'uns requisits mínims, les millores que es presentin seran acceptades sempre i quan el conjunt total de la màquina compleixi els requisits mínims establerts.
Bon dia: Podríen publicar la memòria econòmica justificativa del pressupost de licitació? Gràcies 29/10/2019 09:42h
Es publica el detall de càlculs econòmics merament a nivell informatiu.
Bon dia: Un cop finalitzat el contracte, reverteix tota la maquinària que hagi estat adquirida? En aquest cas, hauria reconeixement del valor pendent d'amortitzar? Gràcies 28/10/2019 12:57h
Com a mínim revertiran els recol.lectors i les escombradores, aquests no tindran valor residual atès que en el càlcul dels costos s'ha considerat el valor de la seva amortització total en els cinc anys de contracte amb independència de la seva vida útil.
Bon dia: Havent revisat els plecs de condicions en quant a les especificacions relatives a la maquinària ens sorgeixen els següents dubtes que agraeríem que ens donessin resposta: De quina manera contempla el contracte l'amortització de la maquinària de nova adquisició? A quants anys cal amortitzar-la, segons vida útil o durada del contracte? Gràcies 28/10/2019 12:55h
En el càlcul dels costos s'ha considerat el valor de l'amortització total dels recol.lectors i escombradores en els cinc anys de contrac te amb independència de la seva vida útil.
Bon dia: En relació a la petició d'instal·lació de pesatge a bord que es sol·licita als recol·lectors agreríem que ens indiquessin quina serà l'aplicació d'aquest sistema; si serà per conèixer el pes unitari de cada cubell/bujol o si serà per conèixer el pes global de cada ruta donat que segons sigui el cas, existeix una implicació tecnològica i operativa diferent que condicionarà la proposta a ofertar. Gràcies 28/10/2019 12:53h
Es demana pesatge per conèixer el pes unitari per bujol/cubell, per un futur valorar la possibilitat d'aplicar el pagament per generació.
Bon dia: S'ha identificat que existeixen dos llistats de subrogació diferents. En el PCA el llistat inclou un oficial 2ª manteniment que en el llistat publicat a l'annex I del PCT no figura. Quin d'aquests dos llistats és el correcte? Gràcies 28/10/2019 12:48h
El llistat correcte del personal susceptible de subrogació és el que consta al PCAP, que inclou un oficial de 2a. de manteniment.
També tenim el següent dubte: Pàgina 63 del PCT on es defineixen les característiques de l'escombradora de 3,3 m3, s'indica que la tremuja de residus ha de ser de 6 m3. S'entén que és un error i ha de ser de 3,3 m3. Agrairíem confirmar aquest punt sisplau. Gràcies. 28/10/2019 12:26h
Si, es tracta d'un error. La tremuja de residus ha de ser de 3,3m3.
Benvolguts/des en relació a la licitació "Serveis de recollida de residus domèstics, fracció orgànica, resta, estris, paper i cartró, envasos, tèxtil, olis domèstics i neteja viària de Llinars del Vallès" tenim els següents dubtes: 1.- Respecte als Mitjans materials del servei: 2 recol·lectors i 2 escombradores queda clar reverteixen al final de la contracte a l'Ajuntament lliure de càrregues. Ens podrien confirmar que no existirà cap valor residual dels vehicles en finalitzar el contracte? 2.- A la pàgina 40 del PCT s'indica que caldrà realitzar-se caracteritzacions de la fracció resta i FORM (bioresidus). Aniran a càrrec del contractista i amb quina freqüència es realitzaran aquestes? 3.- A la pàgina 41 s'indica que s'ubicaran pals portacubells per penjar els cubells domiciliaris. Com és que només es fa menció dins l'apartat de la recollida de bioresidus (FORM)? És d'aplicació a les altres fraccions recollides? 4.- L'adquisició i els bujols i contenidors van a càrrec de l'adjudicatari? 28/10/2019 12:24h
1. Els recol.lectors i escombradores no tindran valor residual atès que en el càlcul dels costos s'ha considerat el valor de la seva amortització total en els cinc anys de contracte amb independència de la seva vida útil.
2. Caracteritzacions mensuals de les fraccions RESTA i FORM.
3. Els portacubells són per a totes les fraccions i cada dia s'en recull alguna i la freqüència de recollida la proposaran a la seva oferta els licitadors que després serà valorat segons els criteris del plec.
4. Els bujols i contenidors van a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- De la mateixa manera, els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents temes: o a) Que el contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació, ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. o b) Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. o c) Que la contractista no té en curs un procediment administratiu o contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 25/10/2019 11:42h
En relació amb la vostra consulta us informem que, a parer nostre, el requeriment d'informació que ens demaneu no s'insereix en cap de les obligacions d'obligació d'informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, d'acord amb l'article 130 de la LCSP.
No obstant, cal recordar el que diu l'article 130.5 de l'esmentada LCSP, "En cas que, una vegada produïda la subrogació, els costos laborals siguin superiors als que es desprenen de la informació facilitada per l'antic contractista a l'òrgan de contractació, el contractista té acció directa contra l'antic contractista."
D'igual manera, fem avinent que trametrem aquesta petició a l'empresa que actualment presta el servei i tan bon punt disposem de la informació, n'informarem del resultat.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya