Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/061 (158/2019/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A l¿apartat DOCUMENTACIÓ ABREUJADA del Pleg de Cláusules Administratives (página 6), tenim dos dubtes: DOCUMENTACIÓ ABREUJADA Les empreses podran aportar el certificat d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. En aquests casos, el licitador únicament ha d'aportar una declaració responsable en la que manifesti que les circumstàncies exposades pel Registre no han experimentat variació i l'òrgan de contractació ha d'obtenir d'ofici, prèvia sol·licitud directa al Registre esmentat, la certificació electrònica corresponent, de conformitat amb allò que disposa l'article 146 del TRLCSP. No obstant, i amb caràcter obligatori, pel que fa a la solvència tècnica caldrà aportar l'annex II degudament emplenat. 19/07/2019 10:06h
Si el licitador està inscrit al ROLECE o al RELI caldra que declari responsablement la seva inscripció i que les dades no han experimentat cap variació.
En l¿apartatde Documentació a presntar del Plg de Cláusules Administratives (págines 6-11) no s¿indica que s¿hagi de presentar l¿Annex II Malgrat aixó, en la Web de la Licitació (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=49881504&lawType=) veiem que existeix un model en PDF per l¿Annex II Model declaracio responsable solvencia tecnica (3 anys), la qual cosa en genera el dubte si cal presentar-ho o no. 19/07/2019 10:01h
Només li demanarem al proposat com a adjudicatari. De moment nomes cal que declarin reponsablement que compleixen amb la solvència econòmica i tècnica (Punt b5 del PCAP)
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya