Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL
Codi d'expedient:
CON-PO 20/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En la oferta econòmica (annex 3), respecte al Lot 1, per la part d'assistència jurídica fiscal, les hores estimades anuals ja surten amb un import de 140 hores. Aquest import no es pot modificar? Si no es pot modificar, i tenint en compte que l'import anual màxim sense IVA no pot superar els 7.000 euros, vol dir que el preu màxim hora (sense IVA) és de 50 euros? Tenint en compte l'import màxim de licitació de 7.000 euros per aquest servei, es poden posar menys de 140 hores anuals estimades? La meva pregunta és per la gran diferència en el preu/hora respecte els altres lots de licitació, ja que en l'apartat laboral el preu màxim hora és de 140 euros. 09/07/2019 08:21h
Les hores estimades anuals no es poden modificar, són les que s'han calculat que es necessiten. Així doncs, el preu hora sense IVA és de 50,00¤, tal i com consta al quadre de preus de la pàgina 3 del plec de clàusules administratives.
Per tant, no es poden posar menys de 140 hores anuals estimades.
Es tracta de lots independents amb objectes diferents. Per aquesta raó es considera que el preu/hora ha de ser diferent.
Bona tarda, En el manual de "Presentació d'ofertes 3.0", punt 2.3 Lots, s'indica que en cas que l'oferta tingui lots explotats i no sigui "sobre únic", apareix en la part inferior del formulari la possibilitat de seleccionar per a quin lot volem presentar oferta. Entenem que aquest és el cas de l'oferta que ens ocupa ja que hi ha tres lots diferenciats i que d'acord amb el Plec de clàusules administratives, p.2, els licitadors podran presentar a ofertes a un diversos o tots els lots. Acabem de gestionar la inscripció mitjançant el formulari i no ens deixa escollir a quin lot volem presentar oferta. Ens podeu informar com es pot gestionar la selecció de lots en cas que ens volguem presentar a més d'un lot un cop feta l'activació de l'oferta? Moltes gràcies 04/07/2019 10:12h
Efectivament, no hi ha un apartat a cada sobre per cada lot. Les empreses que vulguin participar en cada lot hauran de penjar tants annexes com lots es presentin. És a dir en el cas del SOBRE B, tants annexes d'oferta tècnica com lots a què es vulguin presentar i en el sobre C, tants annexes d'oferta econòmica com lots a què es vulguin presentar. Sempre tenint en compte que en el sobre B no s'hi pot penjar cap informació de criteris de valoració objectius (preu, criteris automàtics).
Bona tarda, En el Plec de Clàusules administratives, pàgina 8, pel que fa a l'acreditació documental dels LOTS 1 i 2, es sol·licita "certificat de l'empresa" entre d'altres documents. Podríeu aclarir a què us referiu exactament i quin tipus de document sol·licitat sota aquesta descripció, si us plau? Moltes gràcies 02/07/2019 14:24h
Bona tarda,
tal i com indica l'apartat 15.2 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació (pàgina 48), aquesta documentació només l'haurà de presentar, quan se li requereixi, l'empresa que resulti adjudicatària. En tot cas, quan s'arribi a aquesta fase, ja se li especificarà exactament en què consisteixen aquests certificats.

Gràcies
Bon dia, En el Plec de clàusules administratives, página 17, lletra N, s'indica: "L'adjudicatari, esta obligat a presentar una declaració responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea." Per contra no es facilita model a omplir ni s'indica en quin sobre s'hauria d'incloure aquesta declaració. per la qual cosa entenem que s'haurà de facilitar única i exclusivament un cop l'empresa resulti adjudicatària del contracte. Podríeu confirmar que és així, si us plau? Per altra banda, hem detectat que el model que es facilita com annex 2 versió Word difereix de l'inclòs en el Plec de clàusules administratives i creiem que el correcte és el del PLec de Plec de clàusules administratives. POdríeu confirmar-ho, si us plau? Moltes gràcies 02/07/2019 12:38h
Bon dia,

efectivament, la declaració responsable de la qual parla la lletra N del plec de clàusules administratives particulars només l'haurà de presentar l'empresa que resulti adjudicatària quan se li requereixi i ho podrà presentar en el format que consideri més adient, per això no es facilita cap model.

Pel que fa a l'annex 2, el correcte és el que està inclòs al plec de clàusules administratives.

Moltes gràcies
Bon dia, M'agradaria saber, si us plau, si en el DEUC, tinc que emplenar l'apartat de SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCIERA i l'apartat CAPACITAT TÈCNICA I PROFESIONAL. Salutacions i moltes gracies 02/07/2019 12:22h
Bon dia,

sí, per tal que el DEUC pugui considerar-se vàlid, ha de tenir els apartats que correspongui correctament complimentats.

Gràcies
Bona tarda, Tinc una serie de dubtes, despres de llegir els plecs: 1. En que sobre hi ha que posar el annex 4? 2. En el annex 2, tinc que posar i descriure l'equip adscrit a la execució del contracte; i la persona que va a ser responsable? 3. La solvencia económica i financiera, hi ha que posar-la en algún sobre? 4. Tots els annexos han d'anar signats digitalment o manualment? Salutacions i moltes gracies 02/07/2019 08:33h
Bon dia,

a continuació procedim a respondre les qüestions plantejades:

1. Segons estableix la càusula 16.2.d) del plec de clàusules administratives particulars, l'annex 4 només s'ha de presentar en cas d'esdevenir empresa adjudicatària i només si aquesta última ho considera oportú (és a dir, si no opta ni per l'efectiu, l'aval o l'assegurança de caució).

2. Tal i com se senyala a l'apartat I del plec de clàusules administratives particulars (criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor), a l'annex 2 s'hi ha de presentar un pla d'execució dels treballs tenint en compte els criteris que s'hi detallen. En cap cas es demana que a l'annex 2 s'hi descrigui l'equip adscrit a l'execució del contracte ni qui en serà el responsable. Aquesta informació només l'haurà de facilitar l'empresa que resulti adjudicatària quan se li demani al requeriment de documentació (clàusula 15.2, A.2).

3. Tal i com assenyala la clàusula 15.2 i l'apartat G.1. - acreditació de la solvència econòmica i financera, aquesta només s'ha d'acreditar per part de l'empresa que resulti adjudicatària quan se li requereixi.

4. Tots els documents que conformen l'oferta han d'anar signats digitalment.

Gràcies
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya