Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
ME. MEC-19L02

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días, Pueden confirmar por favor: Obertura de pliques (Sobre núm. 2): 12/11/19 10:25 Oficines d'Infraestructures.cat - Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 BARCELONA Gracias Saludos, 07/11/2019 10:14h
Confirmem l'obertura dels sobres prevista per el proper 12 de novembre a les 10:25 hores.
Lloc: Oficines d'Infraestructures.cat - Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 BARCELONA
Bon dia, En referencia al annex 2 i annex3 cal presentar un per cada lot? Pel que fa a l'annex 1 del plec, cal incloure'l al sobre 1 ? o amb l'aportació de DEUC no es necessari. Agraïda 28/10/2019 16:03h
Bona tarda,
Segons el PCAP de la licitació ME. MEC-19L02, l'apartat D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat (pàg. 22 del PCAP) s'indica el següent:

"En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició d'Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en el marc d'una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a la cessió de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l'annex 1".

Això és un requisit que s'especifica dintre de la clàusula 7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS i es durà a terme per part dels licitadors que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots corresponents (7.1 PCAP). Per tant, no cal dipositar aquest annex dintre del sobre núm. 1.

Pel que fa a la clàusula 8.1 PCAP de la licitació, dintre del sobre núm. 1 s'haurà de dipositar la següent documentació general:
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, representació i solvència dels licitadors
8.1.2.- Declaració sobre grup empresarial
8.1.3.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
8.1.4.- En cas d'Unió Temporal d'Empreses
8.1.5.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal de l'Adjudicatari i al personal subcontractat (mitjançant Annex 2)
8.1.6.- Mitjans personals i materials per a l'execució del servei (mitjançant Annex 3)
8.1.7.- Declaració de l'ordre de preferència del Lots (mitjançant Annex 4)
8.1.8.- Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals (mitjançant Annex 5)
8.1.9.- Certificats de visita als Edificis (mitjançant Annex 6)

En referència a la consulta dels annexos 2, 3 o 5 no cal presentar un per a cada lot sinó que amb la descripció de la licitació s'entén que seria d'aplicació per a tota la licitació amb clau ME. MEC-19L02 (incloent tota la subdivisió de lots). Igualment, si en el mateix annex es vol especificar tots els lots que aplica d'acord amb els lots que es presenta el licitador, també ho validaríem.
Salutacions
Bona tarda, tenint en compte que s'ha aplaça la data d'entrega d'aquesta licitació, seria possible realitzar noves visites pel LOT 3 ? Moltes gràcies. 21/10/2019 10:50h
S'ha publicat un nova programació de visites a tots els centres que el Plec de Clàusules Administratives de la licitació indicava com a obligatòries. Aquestes visites són complementàries a les ja realitzades amb anterioritat i per tant no són obligatòries per les empreses que ja les han fet i disposen dels corresponents certificats d'assistència.
Bona tarda, A la pàgina 3 de l'annex 4 del PPT indica que a Palau de Justícia l Roger de Flor es requereix presència física de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres, la qual cosa comporta una dedicació presencial de 50 h/setmana. Si això és correcte, no concorda amb les 40h/setmana que s'indica a la primera columna per aquest centre ni amb el còmput total de 160 h/setmana per aquest lot. 17/10/2019 17:57h
Bona tarda,
Efectivament es tracta d'una errada de redacció en aquest interval horari concret i hauria de ser de 9 a 17h. D'aquesta manera el còmput total d'hores setmanals és correcte 160 h/setmana.
Salutacions
Bon dia, Seria possible saber en quines oficines de l'ATC hi ha arcs detectors de metalls i escàners de raig X? Gràcies. 07/10/2019 12:51h
Bon dia,
Segons es detalla a la taula resum corresponent als immobles de l'ATC de l'Annex 2, només hi ha arc i escàner a la Seu Central del Passeig de la Zona Franca 46, Barcelona
Salutacions
1. Quins costos de materials de franquícia tenen actualment cada lot? 2.Tot el personal a subrogar porta més d'un any al servei? 03/10/2019 17:23h
Bon dia,
1. Infraestructures.cat, com a Òrgan de contractació de l'expedient MEC-19L02, no disposa d'informació respecte d'altres expedients dels quals no és responsable.
2. Tota la informació referent a la subrogació de personal és la que s'ha publicat al PCAP, reproduint les dades que a tal fi han facilitat els actuals prestadors del servei."
Salutacions
La puntuació del centres penitenciaris i de justícia MEC-19L02, és sobre 140 punts, segons diu l'Annex 8? 03/10/2019 14:30h
Bona tarda,
La puntuació de la licitació amb clau MEC-19L02 CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS JUDICIALS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I DE DIVERSES OFICINES I DELEGACIONS TERRITORIALS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, és sobre 100 punts, tal i com s'indica a l'Annex núm 9 CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ
Salutacions
La millora d'execució de contracte F.3) Servei de neteja hidrodinàmica F.4) Aparells d'inspecció de canonades, el cost l'assumeix íntegrament el mantenidor?. Aquests serveis la propietat les pot demanar les vegades que vulgui durant l'any? 03/10/2019 14:29h
Bona tarda,
Si el licitador inclou aquesta millora dins de la seva oferta, el cost l'assumirà íntegrament. Les condicions que es mencionen al PCAP en concret per aquestes millores són les següents:
F3), F4) i F7) Servei de neteja hidrodinàmica, aparells d'inspecció de canonades i termografies.
El servei de neteja hidrodinàmica, la càmera per fer inspecció de canonades i les termografies compliran les següents condicions:
- El licitador es compromet a disposar d'aquests serveis i aparells a l'edifici que es sol·liciti en un termini màxim de 24 hores.
- Infraestructures.cat podrà requerir el seu ús al llarg del contracte totes les vegades que estimi oportú.
- L'ús d'aquests serveis i aparells es circumscriurà als edificis objecte del Lot.
- El servei inclou el personal qualificat per al seu ús.
- Un cop acabada qualsevol de les inspeccions, el cap de servei realitzarà un informe que reculli els resultats obtinguts
Salutacions
En relació a la resposta a data "27/09/2019 13:49h", on dieu que "la mà d'obra ha de formar part d'aquestes valoracions." A quin import es factura aquesta mà d'obra? 03/10/2019 13:53h
Bon dia,
Tal i com es descriu al Plec, segons el Banc Infraestructures.cat - Edificació 2019
Salutacions
El listado de subrogación proporcionado para los lotes 2 y 3 contempla otros costes por abono de dietas, vehiculos, kilometraje.... ¿Son estos conceptos derechos adquiridos de los trabajadores y por tanto subrogable o son costes que se incurren en caso de que realicen desplazamientos o exista la necesidad de consumir dietas...? 03/10/2019 12:27h
Bon dia,
Un cop feta la consulta als actuals prestadors del servei dels Lots 2 i 3, ens comuniquen que els costos que es detallen als corresponents annexos 11A i 11B del PCAP són fixos pels treballadors relacionats. Indicar també que en data 02/10/2019, s'ha publicat a la Plataforma de Contractació una esmena anunciant una ampliació del termini de presentació d'ofertes i entre d'altres, una modificació de la taula de l'Annex 11 B corresponent als costos dels treballadors a subrogar inclosos en el Lot 3."
Salutacions
En el listado de subrogación del LOTE 2 existe la figura del ENCARGADO asignado al servicio al 100% , sin embargo la exigencia de pliego es al 40%. ¿Se subrogaría en este caso solo el 40% de la jornada? 30/09/2019 09:25h
Bon dia,
Les dades facilitades per l'actual prestador dels serveis publicades al PCAP indiquen les condicions laborals dels treballadors, incloent la categoria professional dels mateixos i la dedicació. En l'anterior contracte no existia la figura de l'encarregat tal i com es descriu en l'actual licitació, on sí que s'ha incorporat amb dedicacions variables segons el Lot.
Salutacions
Com es facturarà la part d'actuacions eficiència energètica? La mà d'Obra entra dins del servei de conservació i manteniment o a quin import es factura?la Franquícia de materials també està inclosa?gràcies 27/09/2019 13:49h
Bona tarda,
" La forma de facturar aquestes intervencions queda detallada a la clàusula 35 del PCAP, així com a l'apartat 9.2 del PPTP. La manera d'elaborar els pressupostos d'aquestes intervencions queda detallada a l'apartat 6.1 del PPTP i la mà d'obra ha de formar part d'aquestes valoracions. Respecte a la franquícia no aplica als pressupostos d'aquest tipus d'intervencions."
Salutacions
Bon dia, Referent al personal mínim sol·licitat, tenim el següent dubte: a la pàgina 3 de l'Annex 4 (Característiques particulars del servei) del PPT, agafant com a exemple el Lot 1, es demanen 4 operaris a jornada completa. Seguidament, a l'última pàgina d'aquest mateix Annex 4, a la taula es demana un mínim de 6 persones (5 al 100% i 1 al 50%). El nostre dubte és: si a la taula de la pàgina 3 es demanen 4 persones, per què en aquesta se'n demanen 5 (o 5,5)? O es que dintre d'aquestes 6 persones s'inclou l'encarregat i una persona (en aquest cas al 50%) com a increment de la dedicació de l'equip d'intervenció? I un segon dubte: en tots els lots, a la taula de l'última pàgina de l'Annex 4 del PPT, a l'última columna, corresponent a una persona a una jornada inferior al 100%, és sobre aquestes persones que va vinculada el criteri automàtic "D.3. Increment de la dedicació de l'equip d'intervenció"? O bé seria afegir (en el cas del lot 1) una persona addicional a les 5,5 que es demanen? Gràcies. 27/09/2019 13:48h
Bon dia,
El personal amb les dedicacions mínimes que s'estableix a la pàgina 6 de l'annex 4 marca totes les figures que s'han de destinar al contracte per tots els edificis, mentre que a la pàgina 3 del mateix Annex 4 només es mostren les dedicacions mínimes del edificis corresponents al Departament de Justícia.
- Respecte a la segona pregunta, indicar que aquest increment que s'ha d'ofertar pot recaure bé sobre l'equip d'intervenció mínim que es demana, sempre i quan no es sobrepassi el 100% de la jornada laboral, o bé sobre un nou operari.
Salutacions
L'encarregat del servei pot assumir les funcions de gestor energètic? 27/09/2019 12:25h
Bon dia,
No hi ha cap limitació en aquests sentit al PPTP, sempre i quan aquesta persona compleixi amb els requisits en quant a titulació i experiència que es marquen al PPTP respecte a aquestes dues figures, i la seva dedicació ho permeti, respectant les dedicacions mínimes establertes.
Salutacions
La Bmax de la fórmula de la pàgina 73 del plec administratiu és la BLIM que s'explica a la pàgina 32? 27/09/2019 12:24h
Bon dia,
No és el mateix. La BMAX tal i com es descriu al PCAP és: baixa màxima per a la part del contracte corresponent al servei de conservació i manteniment respecte tipus de licitació (expressada en %). Mentre que la BLIM és la Baixa econòmica límit que es calcula segons es detalla en l'apartat 11.2.1 del PCAP
Salutacions
Bona tarda, Al PCAP , Annex núm.7 proposta quantificable amb criteris objectius, pàg 70, s'indica al criteri F.8) que hi haurà "un mínim de 2 cursos de formació tècnica". A la mateixa pàg.70, més avall, s'indica: "Els tres cursos de formació tècnica anual compliran les següents condicions...." Quin és el número mínim de cursos de formació tècnica pel criteri F.8), 2 cursos o 3 cursos? Moltes gràcies Salutacions 27/09/2019 12:21h
Bon dia,
El número de cursos, tal i com s'indica a l'Annex 7, Proposta quantificable amb criteris objectius, criteri F.8) és: "El licitador posa a disposició d'Infraestructures.cat un mínim de dos cursos de formació tècnica per any durant la vigència del contracte". Efectivament a la descripció de més avall on es detallen les condicions que han de complir aquestes formacions tècniques hi ha un error i també hauria de ser 2.
Salutacions
Buenas tardes, ¿podrían, por favor, indicar qué empresa mantiene actualmente los sistemas de regulación y control de las instalaciones? ¿o marca del sistema? Gracias. 26/09/2019 16:07h
Bona tarda,
Tota la informació disponible en el moment de la licitació està publicada. En qualsevol cas les visites que s'han programat als immobles han de servir per disposar d'informació de les instal·lacions a mantenir.
Gràcies
Bon dia, ens agradaria saber a quin conveni estan adscrits els operaris dels lots 4,5,6,7. Gràcies 25/09/2019 18:05h
Bona tarda,
Les dades publicades al PCAP fan referència als treballadors als quals aplica la subrogació. La resta de Lots no apareixen perquè el conveni que l'actual empresa de manteniment aplica als seus treballadors no contempla dita subrogació. En tot cas, resultarà d'aplicació el que estableix el PCAP (cl. 28.1) en el sentit que l'Adjudicatari estarà obligat en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.
Salutacions
Bona tarda, En relació a la licitació ME.MEC-19L02 tenim els següents dubtes: Consulta 1: Les dedicacions mínimes de personal incloses al Plec Tècnic, son referides al 100% de les hores anuals amb la cobertura d'absències per vacances? És a dir: - Opció 1: 247 dies laborables a l'any x 8 hores al dia = 1.976 hores laborables anuals amb cobertura de vacances - Opció 2: 219 dies laborables a l'any x 8 hores al dia = 1.752 hores laborables anuals La qüestió és que el Plec parla de jornada relacionada a 40h/setmana, però amb la cobertura de vacances o no? No ens queda del tot clar. Consulta 2: Podrien facilitar les dades específiques d'inventari de les instal·lacions? - Característiques dels SAI's - Inventari de PCI - Característiques del ascensors - Característiques de grups electrògens Moltes gràcies per avançat 25/09/2019 18:03h
Bona tarda,
Consulta 1: " El concepte per les dedicacions mínimes és: 8 hores/dies tots els dies laborables de l'any. A efectes de càlcul s'han de descomptar totes els dies festius, nacionals i locals, més el 24 i el 31 de desembre festius a la Generalitat. Per tant el número d'hores que es va utilitzar pel càlcul de dedicacions són 1.960 hores any."

Consulta 2: " Tota la informació disponible en el moment de la licitació està publicada. En qualsevol cas les visites que s'han programat als immobles han de servir per disposar d'informació de les instal·lacions a mantenir."

salutacions
¿pueden proporcionar los datos de personal afectados por la subrogación según art.35 del Convenio Colectivo del Sector de la Industria Metalurgia Barcelona 2018-2019? 25/09/2019 12:50h
Bon dia,
Les dades del personal afectat per subrogació en aquesta licitació són les que surten als Annexos 11A i 11B del PCAP.
Salutacions
Ens podrien confirma la dirección exacte de Complex Solarium. 25/09/2019 12:49h
Bon dia,
Passatge del Sindicat 6,8,10. 08760 Martorell
Salutacions
Bon dia. Respecte a les classificacions empresarials necessaries per a la presentació de la licitació, al PCAP s'indica que la categoria vindra determinada per la quantia del lot (valor mig anual). Donat que es demanen les classificacions O1, P1 i P3 i les categories venen donades pel repartiment de l'import anual del lot en cadascuna de les classificacions demanades, entenem que caldria indicar la categoria de cadascuna de les classificacions per a cadascun dels lots ja que a priori no podem fer la distinció. Salutacions 25/09/2019 12:49h
Bon dia.
En relació a la seva consulta us fem avinent el següent:

1er. En relació a la categoria en la que s'ha de classificar el contracte (en aquest cas, cadascun dels lots en que es divideix) per raó de la seva quantia, atès que es tracta d'un contracte de durada superior a 1 any, l'expressió de la "quantia" s'efectua per referència al valor mitjà anual del contracte. I per calcular aquest valor mitjà anual (anualitat mitjana) ha de dividir-se el valor estimat de cada lot pel nombre de mesos d'execució del contracte i multiplicar el quocient per 12.

2on. Sense perjudici de l'anterior, es recorda que tractant-se de licitació d'un contracte de serveis, la classificació empresarial NO és obligatòria i per tant, tal com consta al PCAP, és només mitjà ALTERNATIU d'acreditació de la solvència requerida a la clàusula 7 PCAP, que podrà ser acreditada pels mitjans que en aquesta darrera s'indiquen.

Atentament,
En el cuadro de características apartado P. Solvencioa técnica y profesional se exige la declaración de que la empresa dispone de 2 pilotos de seguridad PHS1 y PHS2 con la acreditación vigente. ¿Valdría con la declaración de acreditar al personal en caso de resultar adjudicatario y contar con compromiso de empresa subcontratista con personal con esta acreditación? 25/09/2019 12:46h
Bon dia,
En aquesta licitació no es demanen les dades que indica com a Solvència tècnica o professional.
salutacions
Según el art.35 del Convenio colectivo del Sector de la Industria Metalurgia Barcelona 2018-2019 se subrogará al personal que preste sus servicios en contratos de la Administración Pública. Sin embargo en pliego solo aparece el listado de subrogación del personal correspondiente al LOTE 2 Y 3. De la misma manera el Convenio de la Industria Siderometalúrgica de Lleida en el artículo 19 también obliga a la subrogación del personal. ¿Nos pueden facilitar los datos de subrogación del personal de los LOTES 1 Y 6?. 25/09/2019 11:50h
Bon dia,
Les dades publicades al PCAP fan referència als treballadors als quals aplica la subrogació. La resta de Lots no apareixen perquè el conveni que l'actual empresa de manteniment aplica als seus treballadors no contempla dita subrogació.
Salutacions
Bona vesprada. Ens agradaria saber si publicaran algun tipus d'inventari de la resta d'edificis, tal com ho han fet amb les oficines de l'ATC. Gràcies 23/09/2019 18:02h
Bona tarda,
Tota la informació disponible en el moment de la licitació està publicada
salutacions
Hola, ¿podrían, por favor, facilitar el nombre de la/s empresa/s que actualmente realizan el control de Legionella? Gracias, saludos. 23/09/2019 17:58h
Bon atarda,
No disposem d'aquesta informació.
Salutacions
Buenas tardes, ¿podrían, por favor, informar del estado actual de OCAs? Gracias. 23/09/2019 17:48h
Bona tarda,
"La clàusula "4.2.2.2 Manteniment normatiu" del PPTP estableix que durant el contracte caldrà fer una posada a zero del mateniment normatiu. Per tant, el licitador ha de suposar les OCA han caducat o caducaran durant el desenvolupament del contracte".
Salutacions
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya