Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

22.06.2021: Us comuniquem que les publicacions anteriors a l'any 2019 ja estan visibles i accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901449/18

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A l'eina integrada per la presentació de les proposicions electròniques, al Sobre A només dona la opció de pujar el DEUC i la declaració de pertinença a un grup empresarial. Segueix sense quedar clar on hem de pujar tota la informació relativa a la solvència econòmica, tècnica i professional. 01/07/2019 08:33h
En relació a l'acreditació de la solvència tècnica (Certificats de bona execució) o econòmica, cal dir que si de la lectura del DEUC i del RELI o ROLECE, es desprèn que el licitador compleix amb la solvència requerida en els plecs de clàusules administratives particulars no caldrà que el licitador aporti l'acreditació de la dita solvència en el Sobre A, sens perjudici que se li pugui requerir posteriorment, abans que finalitzi el procés d'homologació de les empreses, per dubtes raonables que poguessin sorgir de la documentació presentada.

També cal afegir que si els licitadors volen aportar l'acreditació de la solvència, des de l'inici, amb la presentació dels sobres, el Sobre on s'hauria d'incorporar és el Sobre A, juntament amb els documents que s'han de presentar en el Sobre A (enumerats en els plecs de clàusules administratives particulars). Si els licitadors no ho presenten dins del sobre A, l'òrgan de contractació requerirà la dita acreditació abans de la finalització del procés d'homologació.

Si volen pujar l'acreditació de la solvència econòmica, tecnica iprofessional ho poden fer mitjançant un document ZIP, dins del sobre A.
Bon dia He preparat diferents licitacions amb la utilització del DEUC, i sempre, tal i com posa al paràgraf en negreta de la página 16 del Plec Administratiu de Clàusules Particulars de la licitació, els documents acreditatius de les dades informades al DEUC els presenta a l'ens contractant només l'empresa en qui recaigui la proposta d'adjudicació, previ a l'adjudicació. En aquest cas és diferent? Hem de presentar tota la documentació de solvècia econòmica, tècnica i professional tots els licitadors? Gràcies per avançat. Salutacions 28/06/2019 14:19h
En relació a l'acreditació de la solvència tècnica (Certificats de bona execució) o econòmica, cal dir que si de la lectura del DEUC i del RELI o ROLECE, es desprèn que el licitador compleix amb la solvència requerida en els plecs de clàusules administratives particulars no caldrà que el licitador aporti l'acreditació de la dita solvència en el Sobre A, sens perjudici que se li pugui requerir posteriorment, abans que finalitzi el procés d'homologació de les empreses, per dubtes raonables que poguessin sorgir de la documentació presentada.

També cal afegir que si els licitadors volen aportar l'acreditació de la solvència, des de l'inici, amb la presentació dels sobres, el Sobre on s'hauria d'incorporar és el Sobre A, juntament amb els documents que s'han de presentar en el Sobre A (enumerats en els plecs de clàusules administratives particulars). Si els licitadors no ho presenten dins del sobre A, l'òrgan de contractació requerirà la dita acreditació abans de la finalització del procés d'homologació.

En referència a la licitació 901449/18 Acord marc per a la contractació dels serveis de disseny i càlcul d'estructures i assistència a la direcció d'obra en les estructures. Se sol·licita aclarir a quin sobre s'ha d'afegir l'acreditació de la solvència econòmica/financera i tècnica/professional i les escriptures de constitució. 28/06/2019 12:16h
Si el licitador no està inscrit al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o bé està inscrit, però les dades no estan actualitzades, l'acreditació de la solvència econòmica/financera i tècnica/professional i les escriptures de constitució, s'ha de presentar en el Sobre A.

Bona tarda, No acabem de veure clar en quin dels sobres s'haurien d'incloure les referències que justifiquen la solvència tècnica o professional. Pel que hem entès, només hem d'omplir el DEUC amb les nostres dades on es demostri que cumplin aquesta solvència però no aportar cartes de bona execució o fitxes dels projectes perquè en cap dels sobres es menciona que s'hagi d'incloure. Entenem que aquestes referències es presentarien en el moment de l'adjudicació però no veiem clar com hem de fer-hi referència. Gràcies. 28/06/2019 12:14h
Tal i com s'indica en el plec de clàusules administratives particulars, en el Sobre A, s'ha de presentar el DEUC, la Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, i la Declaració, en el seu cas, de pertinença a grup empresarial, d'acord amb els supòsits de l'article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses.

Efectivament, el licitador ha d'indicar en el DEUC la seva solvència tècnica i professional. Cal afegir, que també tal i com s'indica en els plecs, als efectes de l'acreditació de la personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la classificació, els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). Si el licitador no està inscrit en el RELI ni en el ROLECE, el licitador sí que haurà de presentar els certificats de bona execució (firmats digitalment) en català o castellà.
En referència a la licitació 901449/18 Acord marc per a la contractació dels serveis de disseny i càlcul d'estructures i assistència a la direcció d'obra en les estructures Se sol·licita aclarir el contingut dels següents apartats i que documents han d'incloure (certificats de qualitat, descripció de procediments, etc.) - Processos emprats per a la planificació i el control de la feina - Sistemes de control de qualitat 25/06/2019 09:21h
Es tracta d'explicar quins procediments s'utilitzen per a la planificació i el control de la feina que es fa.
No és tan important disposar o no de certificats de qualitat, com conèixer de quina manera es planifica i es garanteix la qualitat del servei.
L'enllaç de la Generalitat per fer el DEUC no funciona. No heu de facilitar un arxiu DEUC.xml Gràcies 25/06/2019 09:21h
Heu de copiar l'enllaç en un altre navegador
Em poso en contacte amb vostès en referència a la licitació 901449/18 Acord marc per a la contractació dels serveis de disseny i càlcul d'estructures i assistència a la direcció d'obra en les estructures. Els dubtes són els següents: Punt 11.1.2 Recursos tècnics: es valoren les llicències per treballador. Quan diuen per treballador, és per a cada treballador que realitza les feines en qüestió, és a dir, llicència de dibuix per als delineants; llicència de BIM pels tècnics BIM; llicència Càlcul pels calculistes, ... o s'ha de dir el número de llicències per a tota la plantilla de l'empresa. Punt 11.1.1.b Nombre de treballadors, adequació al lloc de treball i especialització: aquí només s'ha d'especificar els tècnics que integren l'equip de treball (calculista, delineants, amidaments, ...) o per al contrari especificar tots els tècnics en plantilla de l'empresa, encara que no siguin membres de l'equip ofertat. 21/06/2019 12:45h
RESPOSTA: Punt 11.1.2: És pel total de tècnics destinats a la prestació del servei objecte de l'acord marc.

RESPOSTA: Punt 11.1.1.b: És tracta d'especificar els tècnics que formin part de l'equip o equips de treball destinats a la prestació del servei objecte de l'acord marc.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya