Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
900639/19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el sobre A, en el apartado "Declaració de mitjans materials i/o personals" ¿que es lo que se debe incorporar?; ¿El certificado RELI / certificado ROLECE o una declaración de compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales? 13/11/2019 13:02h
Se debe incorporar la declaración de medios materiales y/o personales, tal y como expone el pliego de cláusulas administrativas
en quin apartat haig de col·locar la documentació relativa a: Acreditació de la capacitat del licitador DNI del signant de l'oferta. Acreditació econòmica o financera. Acreditació Tècnica o professional.....? 30/10/2019 08:36h
En la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), s'estableix quines condicions han de reunir els licitadors, i es diu també que als efectes de l'acreditació de la personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la classificació, els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). La incorporació del certificat del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), podrà efectuar-se d'ofici per l'òrgan de contractació o pels qui correspongui l'examen de les ofertes.

Els licitadors que vulguin aportar la documentació acreditativa de la clàusula 4 en aquesta fase del procés de presentació d'ofertes, ho han de presentar en el SOBRE A. Tot i que cal destacar que, segons la clàusula 15 del PCAP, la documentació acreditativa i justificativa de les circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d'aquest plec es demanarà a l'empresa millor classificada, si no s'hagués aportat amb anterioritat.
El preu referència de les 1500 unitats de banderoles és a doble cara?, ....per tant 3000? El preu referència de vinil m2 de 100 euros m2 és correcte? 29/10/2019 08:34h
En el Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), i concretament en la clàusula 10, hi ha un desglossament de quin és el preu unitari màxim per element, sense IVA inclòs, per cada tipus de material a subministrar, i que en cap cas els licitadors podran superar els valors indicats en aquesta clàusula. Concretament, pel que fa a les banderoles, s'estima que s'actualitzaran 1.500 banderoles, tal i com ja s'indica en el PCAP, i el nom i el codi de la parada es mostra als dos costats de la banderola. Pel que fa a la segona pregunta plantejada, i com ja s'ha mencionat, en la clàusula 10 del PCAP s'indiquen també les quantitats estimades de vinils (m2) i el preu unitari màxim, sense IVA inclòs.
La nostra empresa acaba de canviar de Raó Social per un model d'empresari individual i no portem encara un any d'exercici amb aquesta modalitat, per la qual cosa no en disposem dels corresponents llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, encara que complim tota la resta de requisits que demana el plec, no podem acreditar de la manera senyalada el volum de negoci. ¿Existeix un altre forma amb la qual puguem acreditar el requisit assenyalat? 14/10/2019 12:07h
Amb tota la informació que ens entregueu, la Mesa de Contractació ho valorarà en el moment pertinent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya