Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
OBE 19/313

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: Nos ha llegado la notificación de que se ha publicado el informe de valoración del sobre B, pero no deja acceder a él. Por favor, ¿podrían solucionar esto? 18/12/2019 14:01h
No sabemos que ha pasado. Ahora se puede bajar el informe
Buenos días: Nos ha llegado la notificación de que se ha publicado el informe de valoración del sobre B, pero no deja acceder a él. Por favor, ¿podrían solucionar esto? 13/12/2019 11:50h
Volvemos a publicar el informe. No sabemos porque no se visualiza.
En el apartado N del Cuadro de Características (pág. 9), se indica que los licitadores deberán obtener un mínimo de 25 puntos en la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor para que pueda evaluarse su oferta económica. Sin embargo: - En la categoría "Excloses" se incluye toda oferta que no alcance el 50% del total de puntos en este tipo de criterios (49). Es decir, todas las ofertas que no obtengan un mínimo de 24,5 puntos quedarían excluidas. - A su vez, en la siguiente categoría "Qualitat Baixa" se incluye toda oferta que alcance una puntuación entre el 50% y el 65% del total de puntos en este tipo de criterios (49). Es decir, estarían admitidas todas las ofertas que obtengan entre 24,5 y 31,85 puntos, inclusive. Nos resulta contradictorio que, por un lado, se indique obligatorio alcanzar una puntuación mínima de 25 puntos y, a la vez, se indique que alcanzar una puntuación mínima de 24,5 puntos supone ser una oferta admitida y calificada como de "Qualitat Baixa". Así como que, previamente, se establezca que serán excluidas todas aquellas ofertas que no alcancen esa puntuación mínima de 24,5 puntos. Entendemos que ha habido una errata en el establecimiento del rango porcentual de la categoría "Qualitat Baixa", la cual debería iniciarse con ese mínimo de 25 puntos, cifra que se correspondería con el 51% de la puntuación total en lugar del publicado 50%. Nos lleva a esta conclusión comprobar que en las categorías siguientes de "Qualitat Mitjana" y "Qualitat Alta" el % de inicio de cada categoría sigue el citado criterio de sumar un punto porcentual a la última cifra de % que delimita la categoría anterior. Así, la categoría de "Qualitat Baixa" finaliza con el 65% de puntuación y la siguiente categoría de "Qualitat Mitjana" comienza con el 66% de puntuación y finaliza con el 75%; y la siguiente y última categoría de "Qualitat Alta", comienza con el 76% de puntuación y finaliza con el 100%. ¿Podrían confirmar que se ha cometido una errata en la cifra del % de inicio de la categoría "Qualitat Baixa", correspondiéndole 51% en lugar del 50% que se indica en el Cuadro de Características publicado? 04/11/2019 10:58h
Es considerarà exclòs tot el que no aconsegueixi el 50% de la puntuació. Si hi ha algun error, se sobreentén que es refereix al 50%
Punt 6 diu L'adjudicatari disposarà de les instal·lacions adequades per al compliment de les presents condicions tècniques per a la custòdia, digitalització i gestió de l'arxiu d'històries clíniques, amb totes les garanties legals sobre aquest tema i el compliment de la normativa legal aplicable vigent. Pregunta: Es preveu realitzar visita a les instal·lacions per a comprovar que compleixin amb els requisits del plec? 04/11/2019 09:46h
En relació a les instal·lacions, les empreses licitadores hauran de complir amb tots els requeriments que s'especifiquen en els plecs, aportant descripció i acreditació detallada dels mateixos.
Si fos necessari, es sol·licitaran aclariments sobre la documentació presentada.
La visita de les instal·lacions es realitzarà a l'empresa que sigui proposada com adjudicatària, dins del termini establert a l'article 150.2 LCSP.
Dado que el servicio se está realizando actualmente, y teniendo en cuenta el artículo 44 del estatuto de los trabajadores, en aplicación de subrogación del personal, necsitariamos nos indicaran para poder calcular los costes los siguiente datos de los trabjadores: · Convenio de aplicación Categoría · Tipo de contrato · Duración del contrato · Jornada · Antigüedad · Vencimiento del contrato · Salario bruto anual · Pactos aplicables 04/11/2019 09:44h
Tal com s'indica a l'apartat J del Quadre de Característiques (pàgina 5), en aquest procediment no s'aplica subrogació del personal.

Punt 8.3.1 diu Per a la realització dels treballs que són objecte de concurs, el licitador proposarà una relació del personal que destinarà, amb plena dedicació, per a la realització del servei. Aquest personal serà propi de l'empresa i acabarà el seu servei al Centre simultàniament a la finalització del contracte. 04/11/2019 09:43h
En el text no identifiquem cap pregunta
Es obligatori realitzar les tasques a Les instal·lacions del l'Hospital de San Pau? Entenem que la digitalització es una tasca en la que no es necessària la presencia al centre. Quines son les tasques que ens obliguen a destinar personal a les instal·lacions de l'Hospital 04/11/2019 09:41h
És obligatori realitzar en les instal·lacions de l'Hospital totes les tasques objecte del servei, excepte les tasques relatives a la documentació dipositada en les instal·lacions externes (custòdia, gestió física i transport).
Ens podrien dir la ubicació exacte on es troben les instal·lacions de l'actual adjudicatari, per els càlculs dels costos del transport del Trasllat? 04/11/2019 09:39h
L'adreça de les instal·lacions on actualment es troba la documentació objecte del servei és: Polígon Industrial Solvay, Camí de Can Bros, Martorell (Barcelona).
En el apartado D del Cuadro de Características (pág. 2), se indica que el presupuesto base de licitación tiene un importe de 268.595,04 ¤ (IVA Excluido). Sin embargo, en el apartado 12 de la Memoria Justificativa del Contrato (pág. 9), se indica que el presupuesto base de licitación tiene un importe de 256.750,00 ¤ (IVA Excluido). En el apartado D del Cuadro de Características se indica que "a la memòria, que es publica al perfil del contractant, consta altre informació relativa al càlcul del pressupost de licitació i valor estimat. Ens remeten a dita memòria per evitar contradiccions entre el documents". ¿Podemos entender que hay una errata en la Memoria Justificativa? ¿Cuál es el motivo de la contradicción de este dato de importe económico entre ambos documentos? 04/11/2019 09:36h
Hay un error de transcripción en los importes sin IVA de la memoria justificativa
"Documentació Clínica", vol dir, només documents clínics? 28/10/2019 11:17h
Per "Documentació clínica", s'ha d'entendre que la Fundació vol naus destinades a la guarda de qualsevol tipus de documentació, excloent, per tant, la guarda de mobles, maquinària, etc.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya