Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

18.01.2021 INCIDÈNCIA 16/01/2021, DE 04:10H A 19:00H EN DIVERSOS SERVEIS ALLOTJATS AL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT QUE VA AFECTAR, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. LA INCIDÈNCIA JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Figueres
Codi d'expedient:
28/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia. en relació al que estableix la Clàusula 17 del PPT que els contractes seran preferiblement de caràcter indefinit i a temps complert, tot l'any. Pregunta: Hi ha algun tipus d'acord amb la plantilla, al respecte? 11/12/2018 09:45h
Com a complement de la resposta ja donada a la pregunta número 2 exposada al Perfil del Contractant, i atès que no es compta amb un conveni propi del servei que presta actualment l'empresa, si no que regeix el conveni sectorial, no hi ha un acord signat amb els representants de l'actual plantilla a subrogar.
No obstant, en les diverses reunions que s'han mantingut amb aquests, se'ls ha manifestat de forma expressa i clara la voluntat municipal de que el personal gaudeixi de contractes de caràcter indefinit i a temps complert durant tot l'any, excepte en els casos que consten en el mateix PPT, en el sentit de que únicament es podran subscriure contractes d'interinitat o contractes temporals a temps parcial per motius de cobertura de baixes mèdiques o per motius de circumstàncies de la producció per raó de més càrrega de treball puntual en el servei, però sobre una base de plantilla contractada a temps complert i amb caràcter indefinit.
1.- LOT A. Volíem confirmar que no hi personal objecte de subrogació en aquest lot. 2.- L'adscripció de mitjans personals, que es sol·licita a la solvència, afecta als 2 lots, o únicament al lot B 3.- Clàusula 7 PPT indica que el licitador ha de presentar un resum per cada centre. La presentació de l'oferta (PCA) no contempla la presentació més enllà de la documentació administrativa i la proposició econòmica. S'ha de presentar aquesta documentació en fase de concurs? I en cas afirmatiu, on s'ha d'adjuntar? 4.-- El PPT estableix que el licitador ha de presentar maquinaria i especificacions tècniques. La presentació de l'oferta (PCA) no contempla la presentació més enllà de la documentació administrativa i la proposició econòmica. S'ha de presentar aquesta documentació en fase de concurs? I en cas afirmatiu, on s'ha d'adjuntar? 5.- - Les tasques anuals del lot B que comporten la neteja de vidres, entenem que només afectaria quan aquestes superfícies no són exteriors, ja que en cas de ser exterior només correspondria al lot A. És correcte? 6.- Els annexes 1 i 3, presenten discrepàncies en alguns centres pel que fa a centres i hores de servei, que voldríem confirmar: En l'annex 3 apareixen tres centres amb dotació d'hores (2018) que no apareixen en l'annex 1: Museu de l'Empordà, Museu de la joguet i Molí de l'Anguila Casa Andalusia. Entren aquests centres en l'objecte del servei. En relació a les hores setmana que estableixen aquests 2 annexes. Tenen caràcter de mínims? I quan hi ha diferencies entre les hores en un i altre annex quin prevaleix? 7.- - D'una resposta publicada es desprèn que s'ha de subministrar productes de neteja als centres on presta servei personal propi, entenem que aquesta dotació s'ha de fer únicament als centres de l'annex 3 on consta personal propi, no a tots aquells que apareixen en la relació i indica "no". És correcte? 04/12/2018 11:35h
Les respostes es troben al documet annex.
En el PCT, Clàusula 17, es fa la següent menció "Per garantir aquesta estabilitat en el servei (...), els contractes laborals a subscriure per part de l'empresa amb el seu personal seran preferentment de caràcter indefinit i a temps complert per a tot l'any". Per altra banda, a l'estudi econòmic, pàg. 8, es pot llegir "Tot el personal haurà d'estar contractat 12 mesos a l'any i a raó de 8 hores diàries durant 5 dies a la setmana, resultant les 40 hores setmanals de jornada laboral (...) (actualment la contractació és variable en termes de número de mesos contractats i de modalitat de contractes vigents). Preguem se'ns confirmi explícitament que la contractació haurà de ser de 47 netejadors/es i 1 encarregat/da a jornada completa. Gràcies. 30/11/2018 13:21h
La pregunta planteja dues qüestions diferents però relacionades entre sí.

La voluntat de l'Ajuntament -i per tant dels plecs que regeixen el concurs- és la de que tot el personal contractat gaudeixi dels drets que consten en el Conveni sectorial vigent actualment, en termes de salaris, jornada i condicions laborals. Per això, es demana que el personal tingui contractes indifinits (i no fixes discontinus o temporals) a fi de millorar les condicions laborals, el clima laboral i l'estabilitat en la prestació del servei.

Per altra banda, el servei es dimensiona amb 47 places de treball de netejador/a i un/a encarregat/da com a mínim (tal i com es justifica en l'Estudi Econòmic publicat, on es relacionen els m2 a netejar, les hores a invertir en aquesta neteja i les hores de jornada laboral setmanal de cada plaça de treball segons el Conveni, entesa la setmana de 7 dies, tot això resultant en aquestes 47 places de netejador/a i un/a encarregat/da), tot a l'objecte de garantir la quantitat i la qualitat en el servei, tal i com ve plantejada en els plecs en termes de nombre d'edificis i actes a netejar, freqüència, hores a destinar, metres quadrats objecte de neteja, etc.

Pel principi d'autoorganització del servei, l'adjudicatari ha de ser capaç d'organitzar i de distribuir el seu personal atenent a les necessitats de cada equipament, edifici, acte o esdeveniment a netejar, així com en funció de la càrrega de treball que requereixi cada dia, mes, setmana o any, i bé sigui entre setmana o en caps de setmana per raó de necessitats del servei. Però aquest principi d'autoorganització no pot basar-se amb un 'joc contractual' de la plantilla.

Per tant, sempre que el servei ho requereixi, es contractarà personal amb caràcter indefinit, que ocupi una plaça de treball que pugui ser adscrita a un sol equipament o bé de corre-torn a diversos centres o esdeveniments.

Tal i com esmenta el mateix PCT, únicament es podran subscriure contractes d'interinitat o contractes temporals a temps parcial per motius de cobertura de baixes mèdiques o per motius de circumstàncies de la producció per raó de més càrrega de treball puntual en el servei.

Referent al lot B. En el punt 10.2 del PCAP es dóna el preu de licitació anual (1.693.138,76 ¤ IVA incl.). Els metres quadrats a netejar són 70.495,69. La divisió d'aquests números ens dóna un rendiment de 24,02 ¤/metre quadrat IVA incl. (molt per sobre del 18,75 que es menciona en aquest mateix punt). En el cas teòric de voler ofertar a tipus, el preu per metre quadrat estaria per sobre del màxim i podria ser motiu d'exclusió. Com es podria anar al tipus anual sense ser exclòs pel preu/metre? Per altra banda, a l'estudi justificatiu (pàgina 15) es menciona un cost anual de 1.656.250 ¤ i un rendiment econòmic de 23,49 ¤/metre (ambdós IVA incl.). Aquests imports no coincideixen amb els que s'exposen en el PCAP. Preguem ens puguin aclarir quins són els imports màxims correctes. Gràcies. 30/11/2018 13:06h
Efectivament, el preu màxim anual del Lot B és de 1.693.138,76¤ (IVA inclòs), que és el preu mitjà anual que es pagarà a l'adjudicatari, atès que no hi ha revisió del preus, de manera que la retribució del contractista serà del mateix import cada any.

Atenent als 70.495,69m2 a netejar, en resulta una ratio de 24,02¤/m2 (per tant, el valor de 18,75¤/m2) és erroni.

Pel que fa a l'estudi econòmic (pàgina 15), el valor de 1.656.250,43¤ correspon al cost real calculat pel primer any del contracte. Aquests costos calculats en l'Estudi Econòmic s'han utilitzat per a determinar el cost anual mitjà del contracte, que és el que es fa constar posteriorment en la taula del LOT B de la clàusula 10.3 del PCAP, relativa al valor estimat del contracte.

Per tant, el cost per metre quadrat que és referència per a les ofertes a la baixa dels licitadors -si escau- és el que s'indica a continuació (no el que consta a la clàusula 10.2 del plec de clàusules administratives):

LOT A: 34.233,71¤ a l'any / (9.908,17m2 x 2 campanyes anuals) = 1,73 ¤/m2 (IVA NO inclòs)

LOT B: 1.399.288,23¤ a l'any / 70.495,69m2 = 19,85¤/m2 (IVA NO inclòs)

Bon dia, Em sorgeix la següent dubte en relació al càlcul dels imports de licitació: LOT A: preu unitari 1,69 ¤ / m2 metres totals: 9.908,17 m2 X 2 CARES = 19.816,34 M2 càlcul de l'import: 1,69 ¤ / m2 x 19.816,34 = 33.489,61 ¤/any IMPORT LOT A 34.233,71 ¤ DIFERENCIA RESPECTE CÀLCUL: 744,10 EUROS LOT B: preu unitari 14,95 ¤ / m2 metres totals: 70.495,69 M2 càlcul de l'import: 14,95 ¤ / m2 x 70.495,69 = 1.053.910,57 ¤/any IMPORT LOT B 1.399.288,23 ¤ DIFERENCIA RESPECTE CÀLCUL: 345.377,66 EUROS Atès que en el Annex IV proposició econòmica es sol·licita expressament el preu unitari. Prec ens indiquin aquests preus per a una hipotètica oferta per als tipus màxims de licitació lot A: 34.233,71 i Lot B: 1.399.288,23 Gracies, 30/11/2018 13:03h
A la pregunta formulada, s'informa:

1. Els preus anuals que consten en la taula del preu estimat del contracte (clàusula 10.3 del PCAP) corresponen al preu anual mitjà del contracte, a efectes del càlcul del preu estimat que ha de formar part del PCAP.

2. El preu anual real de cada lot del contracte és el que consta en l'Estudi Econòmic publicat igualment al perfil del contractant (a l'apartat preguntes, pregunta del dia 22/11/2018 a les 12:42h).

3. El preu/m2 que consta en la clàusula 10.2 del PCAP relativa al preu base de licitació pel lot A (1,69¤/m2) és el resultat de dividir el preu anual REAL del primer any, és a dir, el 2019 (el que consta a l'estudi econòmic) entre els m2 i entre 2 (dues neteges a l'any).

4. Per a la presentació de les ofertes, tal i com s'estableix en l'Annex IV Model de Proposició (arxiu B), cal que els licitadors poresentin per a cada lot:

- Preu en euros per la durada total del contracte (2019 i 2020) sense incloure pròrrogues. El preu anual de referència es basa en l'import anual REAL per a cada any, que consta en l'Estudi Econòmic.

- Preu desglossat en preus unitaris ¤/m2, tenint en compte la superfície a computar (a títol d'exemple, pel Lot A és de 9.908,17 m2). El preu que s'ha d'indicar és per una neteja i per m2. El preu base de referència pel Lot A és el de 1,69¤/m2 (el preu per m2 del primer any, és a dir, el 2019).
Hi ha alguna data per realitzar les visites als centres? 27/11/2018 15:34h
Es fixa divendres dia 30 de novembre de 9h a 13h per a fer visita a determinats centres que se sol·licitin abans de començar la visita (es fixa un màxim de 7 visites). Es podran resoldre dubtes relatius a la neteja del centre que es visiti, o dels centres anàlegs.
El punt de trobada serà la segona planta de l'edifici El Firal (Av Salvador Dalí, 107) de Figueres.
Pel que fa a lres preguntes o qúestions realtives al contracte o servei, s'hauran d'efectuar a través del perfil del contractant.
Bon dia, De la informació obtinguda a la taula de l'annex3 del PPT, tenim els següents dubtes: - Els edificis on la neteja la realitza personal propi, no està dins l'àmbit del servei, correcte? en cas que sí, s'ha de subrogar? - Als edificis on no s'indica cap informació (indicat amb "no" a la taula), no estan dins l'àmbit del servei, correcte? - A l'Estadi Albert Gurt no s'indica dies/setmana de servei. Ens poden indicar aquesta freqüència? - Al teatre Jardí, La Cate i Teatre Bon Pastor, no s'indica mesos/any de servei. Ens poden indicar aquesta freqüència? Moltes gràcies 22/11/2018 13:43h
Les respostes es troben al document adjunt
1. Es dedueix del PPT que el personal fix discontinu no podrà gaudir de vacances en els períodes de vacances de les escoles com es ve fent fins ara, ens podrien informar si a part d'aquesta circumstància ha canviat alguna altra pel que fa al personal a subrogar? La RLT, ens ha traslladat que el plec preveu canvis en les condicions contractuals que no hem sabut trobar. 2. L'estudi econòmic que s'hauria d'incloure en licitacions d'aquest import no el trobem ni com a annex, ni en els plecs, ens poden facilitar aquest estudi ? Moltes gràcies 22/11/2018 12:42h
Les respostes es troben al document adjunt.
Per tal de realitzar un càlcul el més exhaustiu possible i amb la màxima realitat de la proposta necessitaríem saber el % d'absentisme del personal que realitza la neteja de les seves instal·lacions. Moltes gràcies 15/11/2018 14:56h
Segons manifesta l'empresa que presta actualment el servei, el percentatge actual acumulat durant aquest any 2018 és d'un 14%, si bé és de preveure un nivell d'absentisme menor a causa d'una millora de les condicions laborals generals del contracte en relació a la plantilla adscrita al servei.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya