Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14814530

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Respecte al dubte resol en data 08/10/2019 11:33h, faltaria concretar: 2.Les quantitats indicades en aquest annex són quantitat mínimes a assolir durant un any? o durant la durada del contracte? 3.el sumatori de tot l'Annex ha de donar com a resultat l'import total de licitació dels serveis exclosos?gràcies 09/10/2019 17:50h
2. Les quantitats indicades a l'ANNEX 2. QUADRE RESUM - PRECIARI PER ACTUACIONS EXCLOSES DEL MANTENIMENT INTEGRAL I DE SEGON NIVELL son quantitats estimades per a la totalitat del contracte. No son quantitats mínimes, i poden variar en funció de les necessitats, durant tota la vigència del contracte.

3. Si
Buenos días, En el SOBRE 1 solicita que se debe incluir las MEDIDAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL que el empresario podrá aplicar para ejecutar el contrato. ¿que tipo de documento hay que presentar? Es suficiente la certificación ISO 14001? Gracias Saludos, 08/10/2019 11:57h
Deben adjuntar la documentación acreditativa (informe) de las MEDIDAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
En el cuadro de características apartado P. Solvencia técnica y profesional se exige la declaración de que la empresa dispone de 2 pilotos de seguridad PHS1 y PHS2 con la acreditación vigente. ¿Valdría con la declaración de acreditar al personal en caso de resultar adjudicatario y contar con compromiso de empresa subcontratista con personal con esta acreditación? 08/10/2019 11:43h
Al respecto indicar que
el PHS és l'equivalent a un Recurs Preventiu en l'àmbit Ferroviari, per tant cal que els PHS siguin personal propi de l'empresa que contractem per una obra o servei. Si aquesta empresa no disposa de PHS actualment, té aquestes opcions:
1.- Formar una o diverses persones.
2.- Contractar els PHS a través d'un servei de prevenció aliè (SPA).
Dins del Sobre 3 hem d'incloure l'oferta econòmica segons model de l'Annex 1 del Plec Administratiu i segons els quadres de l'Annex 3 del Plec Tècnic? 08/10/2019 11:39h
Si
Bon dia, en relació a l'"Annex 1. Estoc de recanvis" del Plec Tècnic, necessitariem saber més informació sobre els elements descrits, ja que un "motor ventilador" per exemple pot ser de moltes característiques diferents, o qualsevol "motor ventilador" ja seria suficient? 08/10/2019 11:38h
L'estoc de recanvis ha de garantir el compliment del nivells de Servei de la licitació. A l'annex 6 es detallen fabricants i models dels equips a mantenir.
Buenos días, El Apartado AH del cuadro del PCA especifica: SUBCONTRACTACIÓ: (L'annex número 13 subcontractació s'ha d'incloure exclusivament dins del Sobre nº 3 però cadascuna de les declaracions responsables –clàusula 59- s'han d'incloure dins del Sobre nº 1) 1º) ¿Entendemos que se refiere al articulo 45 del PCA?, y no al 59? 2º) La declaración responsable de la subcontrata, ¿mediante DEUC?. En ese caso en que parte de la plica electrónica lo incluimos, porque no vemos que exista un punto específico donde adjuntarlo? Gracias Saludos, 08/10/2019 11:36h
1 sí correcte es la claúsula 45
2 Se ha habilitado un espacio en sobre 1 para otros documentos, en él se puede incluir el DEUC del subcontratista
No ens queda clar la forma de facturar dels serveis exclosos. 1.Hem de presentar a l'oferta económica l'Annex 2 del PPT? 2.Les quantitats indicades en aquest annex són quantitat mínimes a assolir durant un any? o durant la durada del contracte? 3.el sumatori de tot l'Annex ha de donar com a resultat l'import total de licitació dels serveis exclosos? 08/10/2019 11:33h
Les actuacions excloses del manteniment integral es facturaran un cop es vagin executant, dins de la certificació mensual. Correcte, cal presentar l'annex 2 omplert.
Bon dia, el criteri automàtic d'increment de personal no està ben definit (pg 10 PCAP). Tant per aconseguir 7,5 punts com per aconseguir 2,5 punts, es valora lo mateix (Increment mínim d'una parella (2 oficials) durant el període de juny a setembre inclosos). Preguem per un aclariment d'aquest punt. 08/10/2019 10:35h
Hi ha un error en la valoració:

Per aconseguir 2,5 punts, l'increment mínim d'una parella és pel període d'hivern (octubre a maig). La resta de puntuacions son correctes.
El cost dels elements que han arribat al final de la seva vida útil i la seva reparació tingui un cost INFERIOR al 40% del cost d'instal·lació d'un equip nou, a càrrec de qui va aquest cost? 08/10/2019 10:31h
Segons els criteris establerts al PCT, tant si el cost és infrerior al 40% com si l'equip es considera que no està al final de la seva vida útil, els costos van a càrrec de l'adjudicatari, estan inclosos al preu global del manteniment integral (tot inclòs).
Al apartado P del cuadro de características del contrato solicitan acreditar la solvencia técnica de: Pilot Homologat de Seguretat, PHS 1 i PHS 2 amb l'acreditació vigent. Per l'execució dels treballs és necessari un mínim de 2 pilots. ¿Es posible acreditarla con el compromiso de una subcontrata? 08/10/2019 10:19h
Sí, el compromís ha de ser disposar de PHS en el moment d'inici, i posteriorment formar i nomenar al personal propi.
La contractació Si no disposa de PHS actualment, té aquestes opcions:
1.- Formar una o diverses persones.
2.- Contractar els PHS a través d'un servei de prevenció aliè (SPA). Aquesta és la única opció vàlida per contractar-los, però hi ha pocs servies de prevenció que tinguin PHS homologats per Metro.

En resum. El PHS no es pot contractar a altres empreses (excepte a través d'un SPA) ni a autònoms.
En el cuadro de características apartado P. Solvencia técnica y profesional se exige la declaración de que la empresa dispone de 2 pilotos de seguridad PHS1 y PHS2 con la acreditación vigente. ¿Valdría con la declaración de acreditar al personal en caso de resultar adjudicatario y contar con compromiso de empresa subcontratista con personal con esta acreditación? 08/10/2019 10:01h
Sí, el compromís ha de ser disposar de PHS en el moment d'inici, i posteriorment formar i nomenat al personal propi.
Quan a la cláusula 9.2 del Plec Tècnic indica "5 parelles (10 operaris). 2 parelles en horari nocturn", vol dir que en totals són 7 parelles o que dins de les 5 parelles, 2 seran en horari nocturn? 08/10/2019 10:00h
Total 10 operaris de juny a setembre i 6 operaris d'octubre a maig, incloent els mínims en horari nocturn.
En cas de no disposar de Pilots Homologats de Seguretat PHS1 i PHS2, per poder acreditar la solvència podem afegir un compromís de contractació d'aquestes persones en cas de ser adjudicataris? 08/10/2019 09:59h
Sí, el compromís ha de ser disposar de PHS en el moment d'inici, i posteriorment formar i nomenat al personal propi.
Buenos días, En relación a la forma de pago, vemos que el PCA desglosa los importes por Correctius /Preventius y por Excloses (Preciari). PREGUNTA 1: La partida de Correctius /Preventius, se factura una doceava parte cada mes del importe de esta partida aplicando la baja del importe total adjudicado? PREGUNTA 2: el importe anual de la partida Excloses (Preciari), ¿se consume anualmente?. en caso que no se consuma, ¿incrementa la partida disponible de Correctius /Preventius? PREGUNTA 3: en relación al modelo de oferta económica del anexo del PCA pueden aclarar a que se refieren con: QUANTITAT I CONCEPTE. Gracias Saludos, 08/10/2019 09:57h
PREGUNTA 1: Si. Cada mes se certifica el mantenimiento según el número de equipos activos (ver capítulo 18 del PCT).

PREGUNTA 2: No. Esta partida es para los cuatro años de contrato.

PREGUNTA 3: La Cantidad és la licitación y el concepto és lo que se está contratando, en este caso 1 servicio de mantenimiento de xxxx
Bon dia, ens agradaria saber si hi ha programada una reunió / visita a les instal·lacions. Gràcies 08/10/2019 09:54h

No s'ha previst visita a les instal·lacions, donada la dispersió geogràfica, i entenent que la visita en sí podria no ser significativa. La relació d'equips ja està detallada al PCT.
Buenos días, PREGUNTA 1: El Pliego Técnico habla en el Apartado 25. MILLORES AL MANTENIMENT INTEGRAL: Les empreses participants el el procés de contractació del serveis objecte del present plec, podran incloure a les seves ofertes millores al servei de Manteniment en dos àmbits.... SIN EMBARGO NO ENCONTRAMOS EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PCA ESA PETICIÓN, ¿Pueden aclararlo por favor? PREGUNTA 2: Esta prevista visita a las instalaciones o reunión informativa. Gracias. Saludos, 08/10/2019 09:53h

PREGUNTA 1: És un capítol no valorat tècnicament però que es considera que el licitador pot aportar, entenent que aquestes millores poden repercutir en la eficiència del Servei, i per tant en el seu cost i qualitat.

PREGUNTA 2: No s'ha previst visita a les instal·lacions, donada la dispersió geogràfica, i entenent que la visita en sí podria no ser significativa. La relació d'equips ja està detallada al PCT.
Quina jornada laboral han de fer els operaris en cadascun dels mesosde l'any? 08/10/2019 09:51h
Es consideren jornades a temps complet (40 hores setmanals o el apliqui en el seu conveni col·lectiu), durant les 24 hores per garantir la cobertura especificada al PCT.
Buenos días. En el PCP ANEXO 12, en referencia a las condiciones de subrogación, se cita: "A continuació s'exposa la informació facilitada per la empresa que ve efectuant la prestació ..." pero no se adjunta la información a la que se refiere el texto del anexo. Por favor, ¿podrían indicar en donde se puede encontrar esa información? Gracias. 04/10/2019 15:03h
Se ha publicado la información en el anuncio de la licitación
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya