Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2019-20118
En la pàgina 12 del plec tècnic dins del punt II.1.6..2 Pla d'actualització i evolució de les eines tenim la següent pregunta: Quants testejos SNMP s'han de valorar? 31/10/2019 13:01h
Tots els necessaris per la correcta monitorització, gestió i administració de tots els dispositius.
En la pàgina 12 del plec tècnic dins del punt II.1.6..2 Pla d'actualització i evolució de les eines, quan es parla de l'Eina Repositori de Logs, tenim les següents qüestions: Quin és el volum de logs diaris que es contemplen? Quin és el període que es considera de retenció d'aquests logs? 31/10/2019 12:59h
El volum de log diaris, ha de ser el necessari per la correcta monitorització, gestió i administració dels dispositius.

Tal com s'especifica en el plec tècnic en l'apartat Gestió de traces (pàgina 54) :
Les traces del repositori del proveïdor s'hauran de retenir durant un període no inferior a 6 mesos, que serà revisable en funció de noves necessitats.
En cas de tractar dades personals de nivell Alt (segons LOPD), les traces d'accés indicades al RLOPD (article 103) s'hauran de guardar durant un mínim de 2 anys.
A la pàgina 83 del plec tècnic dins del punt IV.4 Pla de devolució del servei s'especifica el següent: El termini d'execució serà de sis (6) mesos des de la notificació oficial d'expiració o cancel·lació, total o parcial del servei. L'adjudicatari haurà de posar en pràctica el Pla de Devolució en oferta. El CTTI es reserva el dret de poder reduir el termini d'execució segons consideri necessari. El citat període de 6 mesos entra dins de l'abast dels 18 mesos inicials contemplats a la durada de contracte?. En el cas de ser un període addicional als 18 mesos de servei, podrien confirmar que durant aquest període de Devolució de Servei, l'adjudicatari del Servei de GesLAN no serà responsable de la contractació de les garanties de fabricant de tots els equipaments que es troben dins l'abast del contracte?. 31/10/2019 12:58h
El termini de devolució està dins de la durada del contracte.
En relació a la pàgina 16 del plec tècnic, dins del punt II.1.7 Garanties esteses de fabricant, per la correcta valoració econòmica necessitem saber quina es la data d'inici estimada del nou contracte de prestació de Serveis de GesLAN. 31/10/2019 12:58h
La data d'inici no es pot estimar, tot i que es pot concloure que en cap cas serà anterior a l'1 de març de 2020, atesa l'evolució del procediment de contractació.
A la pàgina 16 del PPTP dins del punt II.1.7 Garanties esteses de fabricant s'especifica el següent: "En el cas que els equipaments ja tinguin garanties de fabricant contractades i mentre aquestes estiguin vigents, s'establiran procediments per la gestió de les mateixes entre l'adjudicatari i el proveïdor anterior. Un cop finalitzat el període de garantia l'adjudicatari es farà càrrec de la nova contractació." Per la correcta valoració econòmica necessitem saber quins equips tenen contractats garanties de fabricant i fins quina data fi, especialment els equips del fabricant Cisco. 24/10/2019 16:29h
Es dona resposta mitjançant fitxer Excel "AnnexI-Inventaris-SN".
Els 7 perfils on-site que han d'estar a Justícia, són addicionals a aquest equip mínim o formen part dels 12 operadors? 24/10/2019 16:27h
Els serveis on-site, son serveis sota demanda i per tant no estan dintre de l'equip mínim, i l'estimat durant el contracte es d'un servei on-site tal com es descriu al fitxer "presentació oferta sobre C".
Quan als criteris de valoració objectius (pàg. 85 del PCAP) es parla d'increment d'1 perfil de servei per àmbit i per àmbit territorial, fa referencia a increment sobre els 3 perfils mínims de oficina de servei? 24/10/2019 16:26h
És correcte.
A l'apartat III.1 del plec tècnic (pàg. 25) es detalla l'equip mínim amb 1 responsable de servei i 3 Oficina de servei. Però quan es detallen les funcions dels perfils a l'apartat III.1.1 no apareix el perfil oficina de servei. Aquests 3 perfils fan referencia als responsables de servei per àmbit (educació, ICS i resta)? 24/10/2019 16:24h
Correcte, tenint present el que s'explica en el plec la pàgina 24 de que és un equip mínim i que es poden proposar ampliacions i /o enfocaments diferents valorant-se l'enfocament a àmbits.
Podríem tenir els S/N dels següents equips del Annex I ¿ Inventaris: ASA5512-FPWR-K9 / ASA5505-BUN-K9 / CPAP-SG4800 / CPAP-SG4600-NGTX / FORTIGATE 310B / ISE-VM-K9= / AV810-A / 810-B / Fortiweb 400D. Sobretot ens interessa conèixer les llicencies que teniu contractades dins del ISE-VM-K9= 24/10/2019 16:23h
Es dona resposta mitjançant fitxer Excel "AnnexI-Inventaris-SN"
Clàusula III.12.5.- Auditoria de Qualitat, pàg. 64 del PPTP, s'especifica que el CTTI auditarà que l'adjudicatari vetlla per la qualitat del seu servei. Entenem que aquestes auditories no seran executades en cap cas per un tercer competidor del proveïdor. 24/10/2019 16:21h
Les auditories seran encarregades pel CTTI a les empreses que s'encarreguin d'aquestes funcions i, per tant, pot ser qualsevol empresa amb aquestes capacitacions.
QC lletra K. Baixes presumptament anormals. Entenem que, tant pel cas que concorrin dues empreses, com pel cas que concorrin tres o més empreses, quan es refereix a la puntuació obtinguda als "criteris d'adjudicació que no són preu", es refereix únicament als criteris valorables mitjançant un judici de valor (màxim 49 punts). 24/10/2019 16:19h
No. Tal i com diu el PCAP, s'inclouen els criteris que no són preu, siguin de caràcter subjectiu o objectiu.
Clàusula 33.- Resolució dels contractes: causes i efectes. En relació amb el contingut d'aquesta clàusula, preguem confirmin que en qualsevol cas de finalització anticipada del contracte, el CTTI retornarà tots els elements financers pendents proporcionats pel proveïdor (p. ex. tots els costos de l'inici del contracte com ara aquells d'infraestructures dedicades, transició o transformació, que per termes de contracte estiguin dins d'un preu estable o unitari). 24/10/2019 16:17h
L'aplicació de les causes de resolució contractual es farà d'acord amb l'establert per l'article 212 de la LCSP.
QC lletra Z. Pagament i presentació de factures. Facturació de les penalitzacions. Cal entendre d'acord amb el que s'especifica en aquest apartat del PCAP que, en cas que sigui d'aplicació l'esmentada factura d'import negatiu, aquesta s'emetrà mensualment per les penalitzacions generades durant el mes anterior?. Si no es així, poden indicar-nos quina seria la periodicitat de la facturació? Així mateix, entenem que la penalització es calcularà, d'acord amb l'annex III del PPTP (ANS), sobre el servei afectat per l'incompliment durant el període de facturació corresponent, independentment que en la mateixa factura s'incloguin altres conceptes o serveis no afectats per l'incompliment. Preguem confirmin que la nostra interpretació es correcta. 24/10/2019 16:15h
Tal i com s'especifica a la pàgina 20 del PCAP, "el contractista emetrà una factura d'import negatiu quan li sigui requerit, diferenciada del servei i en concepte de les penalitzacions imposades per l'òrgan de contractació. L'import de les penalitzacions correspondrà a la proposta d'acord especificat en l'acta del Comitè Executiu, que serà elevada a l'òrgan de contractació pel Responsable del contracte."
El càlcul de les penalitzacions es farà d'acord amb l'establert als plecs.
En el punt II.1.7 Garanties esteses del fabricant del PPTP, s'indica que "L'adjudicatari serà el responsable de la contractació de les garanties de fabricant de tots els equipaments que es troben dins l'abast del contracte" i que "En el cas que els equipaments ja tinguin garanties de fabricant contractades i mentre aquestes estiguin vigents, s'establiran procediments per la gestió de les mateixes entre l'adjudicatari i el proveïdor anterior." Per conèixer si els equipaments tenen garantia de fabricant ja contractada i per quants mesos, cal disposar dels números de sèrie. Aquesta informació és necessària per fer una valoració acurada dels costos i no l'hem trobat ni al document ni a cap dels annexos inclosos als plecs. Podríem tenir dels números de sèrie de l'equipament objecte del contracte? 24/10/2019 16:13h
S'annexa documentació fitxer Excel "AnnexI-Inventaris-SN".
En el punt II.1.7 Garanties esteses del fabricant del PPTP, s'esmenta que "L'adjudicatari serà el responsable de la contractació de les garanties de fabricant de tots els equipaments que es troben dins l'abast del contracte". Es refereix a que l'adjudicatari farà la gestió de la compra amb els fabricants en nom del CTTI, o bé que l'adjudicatari haurà també d'assumir el cost d'aquest servei en el contracte? 16/10/2019 12:46h
Tal com estableix el plec tècnic en l'apartat punt II.1.7 Garanties esteses del fabricant el licitador ha d'assumir cost del les garanties de fabricant de tots els equipaments que es troben dins l'abast del contracte i contractar-les a nom de CTTI.
En l'apartat Q del QC es fa referència als rols que NO es poden subcontractar. De la relació esmentada, no veiem l'equivalència entre les posicions "responsable d'operacions i administració" i "responsable de projectes de suports a tercers" amb les posicions mínimes descrites en el quadrat proporcionat en el capítol III.1 Estructura organitzativa del plec tècnic. Demanem si us plau, ens indiqueu quina és la relació. 16/10/2019 12:45h
Els rols de "responsable d'operacions i administració" i "responsable de projectes de suports a tercers", es troben descrits en l'apartat de VI.5.1 Estructura de responsabilitats dins de l'apartat de Model de relació del plec tècnic.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya