Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/035 (79/2019/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el Sobre 1 demanen una declaració responsable de compliment de condicions per contractar amb l'Administració i a continuació hi ha un apartat d'Altres declaracions, que hem preparat les declaracions dels punts que ens afecten. En el punt C8, s'ha de preparar una declaració d'intenció de subcontractar i detallar la part i l'import a subcontractar. La pregunta és: ¿S'indiquem imports en una declaració que va en el sobre 1? Serà correcte? No estem infringint el secret de l'oferta? 03/06/2019 17:03h
NO s'ha de parlar d'imports, i SÍ de percentatges.
- D'acord amb l'article 90.2 LCSP l'empresa licitadora ha de presentar el certificat ISO 9001. Entenc que us hem de presentar el certificat de la ISO, és correcte? 29/05/2019 11:27h
Sí, ISO 9001 o equivalent.
En que Sobre debe ir el ANNEX II? Gracias 28/05/2019 12:48h
L'annex II (Declaració responsable acreditació solvència tècnica) nomès l'aportara l'adjudicatari.

De moment amb la declaració resposable de les pagines 9-11, acrediten que reuneixen els requisits de la licitació.
Agradezco de antemano su atención las dos cuestiones que a continuación indico: 1) En la Pag. 8 del PCA (Pliego clausulas administrativas), se e indica que se haga mención expresa a que lotes se va presentar. Adjunto texto literal del pliego: a) Relació numerada de la documentació inclosa, indicant expressament el/s lot/s als que us presenteu No veo en ninguna parte del PCA y PPT mención en Lotes, salvo al principio del pliego donde se indica que el servicio se realizara mediante dos prestaciones. Pestación 1 y Prestación 2. ¿Si quiero licitar a la totalidad del servicio, a que lotes se refiere o que debo indicar? 28/05/2019 12:46h
Tal i com indica, aquest expedient no té lots, però sí dos prestacions.
- D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 49.721,84 ¤ (70% de l'anualitat mitja del contracte) en alguns dels tres exercicis esmentats. El criteri de correspondència entre els serveis executats per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Segons el plec administratiu, la empresa licitadora ha de haver fet serveis similars amb entitats públiques? 28/05/2019 11:24h
Serveis similars amb empreses públiques o privades.
Se indica que la reparación del equipamiento debe ser realizada por personal diferente al del contrato. ¿Qué nivel de intervención puede realizar el personal del contrato sobre un equipo averiado?. Por ejemplo, una vez realizado el diagnóstico de la incidencia y comprobado que su origen es un problema hardware, ¿Realizarían la sustitución del equipo para restablecer el servicio en el puesto y entregaría el averiado al equipo de soporte externo para su reparación o todo el proceso debería ser realizado por el personal diferente al del contrato? 14/05/2019 12:01h
Les 300 hores que es poden destinar para intervenciones en horario no habitual de lunes a domingo, en cas de ser necessàries, son hores que que es descontarien de la jornada laboral anual

A més a més un cop es considera un problema de hardware, la gestió de la substitució ha de ser realitzat per personal extern al del contracte. Als criteris subjectius s'avaluarà la proposta de gestió del servei
¿Qué herramientas son las utilizadas habitualmente por el Ayuntamiento para la operación del servicio? Por ejemplo: acceso remoto, inventario, BBDD de conocimiento, instalación/distribución de aplicaciones, etc. 14/05/2019 11:56h
La major part de productes els teniu descrits a l'apartat 5.1. L'entorn està distribuit entre estacions amb Zenworks Configuration Management per estacions i Citrix.
Por la información aportada en el PPT y el PCAP entendemos que el personal del servicio solicitado, se integrará dentro del Help Desk con personal del propio Ayuntamiento. ¿Pueden indicar el nivel de soporte que corresponderá al personal del ayuntamiento y como es la organización actual del Help Desk? 14/05/2019 11:55h
El personal s'integrarà a l'equip i serà coordinat per el responsable del CAU. L'equip consta d'un responsable i dos membres més altre personal extern. El nivell de suport va des de l'atenció a l'usuari final fins a tasques de manteniment dels serveis propis.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya