Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN
Codi d'expedient:
01/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A l'apartat 4.2 dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) relatiu al personal mínim a adscriure al servei per a la gestió i direcció del desenvolupament de persones de la Fundació es demana una persona amb titulació universitària relacionada amb les relacions laborals o el dret, amb experiència mínima de 5 anys. Atès que es fa esment a "titulació universitària relacionada" s'interessa el següent aclariment: 1.1 S'entendria que és compleix amb els requisits fixats a l'apartat 4.2 dels PPT l'adscripció d'una persona amb més de 15 anys d'experiència com a Directora de RRHH amb titulació universitària relacionada com seria la relativa a Llicenciatura en Psicologia amb branca de Treball i Organització, la qual inclou formació acadèmica específica de selecció de personal, descripció de llocs de treball, negociació, orientació professional, competències, formació i desenvolupament, psicosociologia del treball i d'altres? Pel cas que l'anterior resposta no fos afirmativa s'interessa el següent aclariment: 1.2 Es compliria amb els requisits fixats a l'apartat 4.2 dels PPT l'adscripció a les funcions de direcció de la gestió de RH de dues persones que es complementarien, en el sentit que una de les quals –la que faria les funcions de Direcció de la gestió de RH- fos llicenciada en Psicologia amb branca de Treball i Organització amb més de 15 anys d'experiència professional, i l'altra –la que faria les funcions d'adjunta a la direcció de la gestió de RH- fos graduada en dret especialitzada en relacions laborals, entenent-se així que ambdues persones són complementàries per bé que l'una té formació i caràcter estratègic més ampli en tant que direcció de persones – i per tant abastant la globalitat dels diferents àmbits de les estratègies de RH en el seu ampli sentit- i l'altra amb formació més tècnica i vinculada a l'aspecte tècnico/legal/procedimental en allò relacionat amb l'administració de personal? Moltes gràcies! 05/03/2019 12:32h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Contractació
PREGUNTA 15 A l'apartat "Responsabilitat Civil" de la clàusula 9 del PCAP relatiu a "Obligacions del contractista en l'execució del contracte" s'estableix com a obligació específica del contractista subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil. Interessa aclariment respecte: L'assegurança ha subscriure és la corresponent a la responsabilitat civil per explotació? Gràcies 22/02/2019 13:52h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 14 A l'apartat corresponent a la "Solvència de les empreses licitadores" de la clàusula 31 dels PCAP es regula la solvència que han de reunir les empreses licitadors. En el punt b) –relatiu a la tècnica i professional- es dóna l'opció de o bé aportar una relació de tres contractes de característiques semblants a què és objecte de la licitació executats pel licitador en els tres últims exercicis, o bé acreditar que realitza les funcions descrites en el plec tècnic com a objecte del contracte en l'execució de serveis assistencials propis. Aquesta clàusula permet en els seus dos últims paràgrafs acreditar la solvència –tant la econòmica i financera com la tècnica i professional- mitjançant integració de la solvència d'una altre entitat. Es per això que interessa aclariment respecte: 14.1 Pel cas que es pretengui acreditar la solvència tècnica i professional requerida de l'apartat b) de la clàusula 31 per integració de la solvència i mitjans d'una altra entitat és suficient amb la declaració a la que es fa referència a l'últim paràgraf de la clàusula 31 dels PCAP: "Així mateix, la solvència exigida a l'apartat b) es podrà acreditar amb una declaració conforme l'empresa posarà a disposició del licitador la seva experiència prèvia i coneixements per executar correctament les obres"? 14.2 Per acreditar –conforme a la clàusula 38 dels PCAP- la solvència tècnica i professional basada en la realització de contractes de característiques similars per part d'una altra entitat la solvència de la qual es pretengui integrar, són vàlides les certificacions emeses per terceres empreses en les que el càrrec d'administrador recaigui sobre l'empresa licitadora? En cas negatiu interessa indicació de com procedir per emetre el certificat d'execució. 14.3 Per acreditar la realització de les funcions descrites en el plec tècnic com a objecte del contracte en l'execució de serveis assistencials propis, la lletra e), del punt 4 relatiu a "Proposta d'adjudicació" de la clàusula 38 relativa a "Procediment de l'adjudicació" especifica com a únics mitjans d'acreditació les declaracions fiscals (IVA, Societats, censals,...) Atès que la nostra entitat- així com la d'aquella la solvència de la qual es pretén integrar- estan exemptes de tributació de l'IVA o en règim de prorrata i atès que l'article 86 de la LCSP permet a l'òrgan de contractació- en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada- admetre altres mitjans de prova de la solvència és possible acreditar la solvència requerida a l'apartat b) de la clàusula 31 dels PCAP mitjançant altres mitjans d'acreditació permesos a la LCSP? Gràcies. 22/02/2019 13:51h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 13 A l'apartat corresponent a la "Solvència de les empreses licitadores" de la clàusula 31 dels PCAP es regula la solvència exigida així com els mitjans d'acreditació de la mateixa, possibilitant acreditar la solvència basant-se en la d'altres entitats sempre que es demostri que es disposa efectivament dels mitjans d'aquesta última per a l'execució del contracte. Com a mitjà d'acreditació d'aquest supòsit l'últim paràgraf de la clàusula 31 del PCAP estableix que es podrà acreditar –referint-se a la solvència econòmica i financera de l'apartat a)- amb l'aportació d'una declaració responsable de l'empresa que s'utilitza per integrar la solvència relativa a que "aportarà el finançament necessari per a l'execució de les obres" És per això que interessa aclariment respecte: 13.1 Pel cas que es volgués acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant integració de la solvència d'una altra entitat, quin ha de ser el contingut exacte de la declaració responsable? 13.2 Es compleix amb el requeriment amb un compromís de finançament? 13.3 Cal acreditar la concurrència dels requisits de solvència per part d'aquesta altra entitat) Gràcies 22/02/2019 13:50h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 12 A l'apartat corresponent a la "Solvència de les empreses licitadores" de la clàusula 31 dels PCAP es regula la solvència exigida així com els mitjans d'acreditació de la mateixa. Pel que fa a aquests últims s'estableix com a únic mitjà per acreditar la solvència econòmica i financera –apartat a)- l'aportació del resum de la declaració de l'IVA presentada a Hisenda (model 390). Atès que la nostra entitat, per raó de la seva activitat principal, està exempta de tributació de l'IVA i per raó d'activitats secundàries tributa en règim de prorrata dit impost, i atès que l'article 86 de la LCSP estableix que quan per una raó vàlida l'operador econòmic no estigui en condicions de presentar les referències sol·licitades per l'òrgan de contractació, se l'autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri adient, És per que s'interessa el següent aclariment: En els casos en que el contractista no tributi per IVA o faci en règim de prorrata és possible acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels mitjans previstos als articles 86 i ss de la LCSP? Gràcies 22/02/2019 13:49h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 11 Al criteri d'adjudicació 9 de la clàusula 36 del PCAP relatiu a "Programa de millora contínua" es parla del servei però sense especificar de quin es tracta. Atès que la Fundació Palafrugell Gent Gran presta al seu centre tant el servei de Residència Assistida com de Centre de Dia, interessa aclariment respecte: Si el programa de millora contínua ha d'anar referit únicament al servei de Residència Assistida o al de Centre de Dia o ambdós serveis. Gràcies 22/02/2019 13:46h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 10 Al criteri d'adjudicació 6 de la clàusula 36 del PCAP relatiu a "Organització dels serveis d'emergència/guàrdia" es demana que s'exposi el projecte de servei de reforç per atendre la urgència. Atès que al criteri s'especifica que l'abast d'aquest criteri és l'objecte del contracte (gerència, gestió administrativa,...) interessa aclariment respecte: Quin supòsit d'emergència/guàrdia es contemplen dins de l'àmbit de Gerència, gestió de RRHH, administrativa, econòmica i fiscal? Gràcies 22/02/2019 13:45h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 9 El paràgraf primer de l'apartat relatiu a "Documentació del sobre B. Documentació subjecte a criteris de judici de valor" de la clàusula 35 del PCAP fixa l'extensió màxima de la memòria tècnica (20 pàgines). Atès que el criteri d'adjudicació núm. 4 relatiu a Instal·lacions contingut a la clàusula 36 del PCAP estableix la possibilitat d'incorporar informació gràfica interessa aclariment al respecte: L'extensió màxima de 20 pàgines de la memòria tècnica inclou la informació gràfica relativa a les instal·lacions, o bé aquestes es poden presentar en document annex, pel que el total de les pàgines (memòria tècnica + informació gràfica) superaria el límit de les 20 pàgines? Gràcies 22/02/2019 13:45h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 8 A l'últim paràgraf de l'apartat relatiu a "Documentació del sobre B. Documentació subjecte a criteris de judici de valor" de la clàusula 35 del PCAP es fa referència a un enllaç que no hi figura, pel que no es pot accedir a la informació que s'hi conté. Per això interessa aclariment/subsanació de l'accés a dit enllaç. Gràcies. 22/02/2019 13:44h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 7 La clàusula 18 del PCAP relativa a "Valoració i abonament dels treballs" estableix que el pagament a l'empresa s'efectuarà contra presentació de factura en els terminis i les condicions establertes a l'article 198. I la clàusula 24 del PCAP relativa a "Finalització ordinària del contracte" estableix que el compliment de la prestació genera el dret del contractista a percebre el preu del contracte. Atès que aquest article estableix al seu apartat 1 que el contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els termes establerts en dita llei i el contracte, i no havent-se fixat la periodicitat amb la que s'ha d'emetre la facturació i per conseqüència el pagament, és pel que interessa els següent aclariment: 7.1 La facturació dels serveis prestats amb quina freqüència s'haurà de portar a terme? 7.2 El pagament de la facturació es trobarà subjecte a allò que estableix la llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s'estableixin les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials? Gràcies 22/02/2019 13:44h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 6 A la clàusula 5 dels PCAP relativa a "Valor estimat del contracte, pressupost de licitació i preu d'adjudicació", es consigna al paràgraf segon que: "La quantitat indicada com a valor estimat de la licitació s'ha obtingut com a resultat de multiplicar per 5 anys de durada l'import del pressupost anual d'execució del contracte". Atès que la durada del contracte es fixa en dues anualitats amb la possibilitat d'una tercera com a pròrroga, interessa el següent aclariment: La referència a 5 anys al paràgraf transcrit de la clàusula 5 dels PCAP és un error mecanogràfic o no? Gràcies 22/02/2019 13:43h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 5 A la clàusula 7 dels PPT relatiu a "CONCEPTES EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ" s'informa, a títol merament informatiu, de tot un seguit de tasques que no formen part de l'objecte de la licitació, però que es poden oferir com a millora. Interessa aclariment respecte: 5.1 Quin són els criteris d'adjudicació per valorar, en el seu cas, les millores que es puguin proposar al respecte. 5.2 Si les millores a proposar s'han de limitar a les tasques que hi figuren relacionades o bé es poden estendre a d'altres relacionades amb l'objecte del contracte, com per exemple la prestació del servei de Delegat de Protecció de Dades o similars. Gràcies. 22/02/2019 13:43h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 4 A la clàusula 6.2 dels PPT relativa al "Personal mínim a adscriure al servei" per a la gestió administrativa de la Fundació es demana adscriure al servei: "Un lletrat/da, economista o titulació universitària similar". Per tal d'acreditar el compliment dels requisits sol·licitats per dita persona es diu que "caldrà aportar certificat d'inscripció en l'Il·lustre Col·legi d'advocats, com a exercint i CV de la persona que prestarà el servei objecte del contracte". Atès que com ha quedat exposat la clàusula 6.2 dels PPT esmentada preveu la possibilitat d'adscriure al servei persones de diferents perfils i no únicament lletrats s'interessa el següent aclariment: 4.1 Cal que la persona que s'adscrigui al servei estigui col·legiada? 4.2 En cas afirmatiu, cal que la col·legiació sigui en un Col·legi d'Advocats? 4.2 En cas afirmatiu, com es pot complir amb el requeriment de col·legiació si la persona ha adscriure és economista o similar -per exemple graduada en Administració i Direcció d'Empreses- les quals no poden accedir a dita col·legiació per no reunir els requisits de l'article 13 de l'Estatut de l'Advocacia Espanyola? 4.3 I finalment interessa es justifiqui el requeriment relatiu a la col·legiació en qualitat de Lletrat exercint malgrat les funcions a executar (descrites a la clàusula 5.1 del PPT) no tenen relació amb les funcions que corresponen als lletrats d'acord amb l'article 6 de l'Estatut de l'Advocacia Espanyola? Gràcies 22/02/2019 13:41h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 3 A la clàusula 5.2 dels PPT relativa al "Personal mínim a adscriure al servei" per a la gestió econòmica i fiscal es demana adscriure al servei: "Un lletrat/da, economista o titulació universitària similar". Per tal d'acreditar el compliment dels requisits sol·licitats per dita persona es diu que "caldrà aportar certificat d'inscripció en l'Il·lustre Col·legi d'advocats, com a exercint i CV de la persona que prestarà el servei objecte del contracte". Atès que com ha quedat exposat la clàusula 5.2 dels PPT esmentada preveu la possibilitat d'adscriure al servei persones de diferents perfils i no únicament lletrats s'interessa el següent aclariment: 3.1 Cal que la persona que s'adscrigui al servei estigui col·legiada? 3.2 En cas afirmatiu, cal que la col·legiació sigui en un Col·legi d'Advocats? 3.3 En cas afirmatiu, com es pot complir amb el requeriment de col·legiació davant de Col·legi d'Advocats si la persona a adscriure és economista o similar -per exemple graduada en Administració i Direcció d'Empreses- les quals no poden accedir a dita col·legiació per no reunir els requisits de l'article 13 de l'Estatut de l'Advocacia Espanyola? 3.4 I finalment interessa es justifiqui el requeriment relatiu a la col·legiació en qualitat d'exercint malgrat les funcions a executar (descrites a la clàusula 5.1 del PPT) no tenen relació amb les funcions que corresponen als lletrats d'acord amb l'article 6 de l'Estatut de l'Advocacia Espanyola? Gràcies. 22/02/2019 13:40h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
PREGUNTA 2 Al Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) es detallen els mitjans documentals amb els que acreditar la concurrència dels requisits fixats per a cada un del personal mínim a adscriure al servei. Concretament es detalla per a la prestació del servei de Gerència a la clàusula 2.3, per a la prestació del servei de Direcció Tècnica a la clàusula 3.2, per a la gestió del servei de Gestió i Direcció dels desenvolupament de persones de la Fundació a la clàusula 4.2, per a la gestió del servei de Gestió econòmica i Fiscal de la Fundació a la clàusula 5.2 i Gestió per a la gestió del servei de Gestió Administrativa de la Fundació a la clàusula 6.2. No obstant només s'especifica a la clàusula 2.3 relativa a la Gerència i a la clàusula 3.2 relativa a la Direcció Tècnica -ambdues del PPT- a quin sobre s'ha d'incorporar dita documental, consignant-se que s'ha d'incorporar al sobre 2. Per la seva banda a la lletra c) de l'apartat relatiu a la Solvència de les empreses licitadores" obrant a la clàusula 31 del PCAP es disposa que el licitador haurà de "Disposar d'una estructura empresarial adequada per a l'execució del contracte, que compti el personal i l'equip humà necessari, tal i com es detalla en el plec de prescripcions tècniques, en relació a cadascun dels perfils detallats i l'experiència en la prestació de serveis de característiques i finalitats similars als d'aquests contracte". Per això interessa aclariment sobre els següents aspectes: 2.1 A quin sobre s'ha d'incorporar la documental requerida a les clàusules 4.2, 5.2 i 6.2? 2.2 El sobre 2 al que es refereix el PPT és l'equivalent al sobre B referit als Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 2.3 Si la resposta anterior és afirmativa i sent el sobre 2 (B del PCAP) el relatiu a la documentació subjecte a criteris de judici de valor (clàusula 35 del PCAP) significa que el compliment d'aquests requeriments no és un requisit per licitar sinó que seran objecte de valoració, i en aquest cas quins serien els criteris d'adjudicació a aplicar? 2.4 Pel cas que la resposta fos negativa i el compliment dels requeriments fixats a les clàusules 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 i 6.2 dels PPT s'hagin plantejat com a compliment de la solvència tècnic o professional dels licitadors (clàusula 31 PCAP) d'acord amb l'article 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) a quin sobre s'haurien d'incorporar (1, 2 o 3 – A, B o C) i en quin moment (amb la proposició inicial o pot ser substituït amb la presentació del DEUC o declaració responsable per ser aportat en el cas de resultar adjudicatari)? Gràcies 22/02/2019 13:40h
Bon dia,

La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma.

Atentament

Contractació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya