Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Codi d'expedient:
090.1619.386.
En relació a la suspensió del procediment del concurs amb referència EXP. 090.1619.386. agrairíem que ens aclaríssiu dos dubtes: 01. Tenint en compte la vostra experiència, quin és el termini estimat per a que el TCCSP resolgui? 02. Com pot afectar el fet que es declarés que la inadmissió de l'equip que ha interposat el recurs no fos procedent? 10/01/2020 09:51h

1.- El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha mostrat en els últims anys un ritme quant a emissió de resolucions molt variable, per la qual cosa lamentem no poder avançar una resposta ni tan sols aproximativa al respecte.

2.- Les possibles conseqüències en cas d'estimar-se el recurs especial en matèria de contractació no es poden saber fins no conèixer els motius de fons que el TCCSP tingui a bé posar de relleu.

Per tot això, preguem restin a l'espera de rebre notícies al respecte.
Bona tarda, Avui hem rebut un avís del perfil del contractant informant l'obertura del sobre 2 d'un LEMA en concret. També s'ha penjat una resposta a una pregunta on s'indica que l'obertura dels sobres 2 es va realitzar en un acte públic el passat 4 d'octubre. On es va fer públic aquest avís? No hem rebut cap notificació. Salutacions. 07/10/2019 17:15h
L'obertura pública dels sobres núm. 2 es va anunciar en el Plec de Bases (quadre-resum) i a l'anunci de licitació.
Bon dia. Hem rebut aquesta convocatòria d'obertura del sobre 2 d'un dels particiapants (lema "VIU I CONVIU") pel proper dia 08 d'octubre de 2019 a les 13:00 hores, a les oficines de Barcelona d'Infraestructures Municipals i no entenem per què es fa aquest acte d'obertura d'un sol participant, anticipadament. En tant que participants en aquesta licitació, agraIriem ens informessin dels motius. Gràcies i salutacions. lema: una habitació pròpia 07/10/2019 16:30h
La convocatòria respon al fet de que la proposta presentada sota lema VIU I CONVIU, un cop tramesa per correus dins de termini (abans del dia 01 d'octubre de 2019 a les 10:00 hores), ha arribat en data d'avui (07/10/2019) a les dependències de BIMSA, és a dir, més enllà del dia 04 d'octubre de 2019, data en què es varen obrir públicament els sobres núm. 2 de la resta de participants (a les 13:00 hores). És per això que, per tal de respectar la publicitat de tots els sobres núm. 2, s'ha procedit a convocar l'obertura del sobre núm. 2 del participant sota lema VIU I CONVIU.
Recordar en aquest sentit que s'han respectat en tot moment els terminis previstos a l'article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Quina és la superfície mínima recomanada per a les sales d'estar, menjador, cuina dels allotjaments? 27/09/2019 11:23h

No hi ha superfícies mínimes obligatòries però caldrà que els espais siguin habitables.
Entenem que estem fent una obra de GRAN REHABILITACIÓ i no una OBRA NOVA. Per tant, la limitació de fondària de 5m respecte la façana del carrer Civader que es defineix en el PERI del Sector Oriental del Centre Històric no ens afecta. ¿Ens podeu confirmar que aquest supòsit que fem es correcte? 23/09/2019 14:56h

Es tracta d'una gran rehabilitació i per la seva protecció patrimonial amb un nivell B, com diu la fitxa del catàleg, s'ha de mantenir la volumetria original encara que es depassin els 5m de fondària.
1) Es pot justificar el compliment d'aquest requeriment amb diferents projectes executius que afecten el mateix edifici? M'explico, considerem tenir l'experiència que s'especifiquen a les bases donat que hem rehabilitat un edifici plurifamiliar amb afectacions a l'estructura, però per requisits tècnics i econòmics s'ha dut a terme en diferents fases (amb diferents projectes). ¿Seria vàlid aquesta justificació si acreditem que el total de la intervenció sobre la mateixa finca compleix amb l'import i les superfícies indicades? 2) En referència al pis que, segons el programa funcional, haurà de ser totalment adaptat, ha de complir aquest amb la premissa de donar cabuda a 2 nuclis familiars com la resta dels pisos? O podria ser per un sol nucli familiar? ¿Aquesta vivenda adaptada podria estar en Planta Baixa? 3) Tenim un dubte sobre el compliment de la normativa en relació al programa de l'edifici. Segons Planejament, la qualificació de la finca és 7b2(p), és a dir equipament comunitari i dotacional. Tot i que a les plantes pis estigui previst un ús residencial, entenem que la normativa a complir és la relativa a equipaments comunitaris i dotacionals i no a la normativa d'habitatge. Volem confirmar aquesta qüestió. 23/09/2019 09:49h

1) Si es presenta un projecte executiu on l'obra s'ha executat en diferents fases, és vàlid si es compleixen els demés requisits.
Si es presenta un projecte que s'ha desenvolupat en diferents fases (diferents projectes), no és vàlid.

2) Aquesta primera fase del concurs ha de ser sobre l'habitatge tipus. Quan es desenvolupi el projecte, el pis adaptat ha de donar cabuda a 2 nuclis familiars i no pot estar en Planta Baixa.

3) S'ha de complir la normativa corresponent a la seva qualificació (7b2(p)), d'equipament comunitari i dotacional.
1 - Es pot lliurar el sobre número 1 en format digital? 2 - Segons el programa funcional, per cada pis d'acollida (1 per planta) cal ubicar un bany amb WC, una dutxa (o banyera) i una pica. Aquest és el nombre màxim de banys o es poden ubicar més banys? 3 - Segons els condicionaments tècnics del projecte, cal ubicar un espai comú situat davant de la sortida de l'ascensor en els que s'ha d'inscriure un cercle de 1,50 m. Aquest espai comú pot ser part del pis d'acollida? o cal que sigui un espai fora del pis d'acollida i per tant comú a tot l'edifici? 19/09/2019 19:24h
1 - Sí, és una possibilitat que permet la clàusula 8.3 del Plec de Bases.
2 - Sí que es poden ubicar més banys sempre i quan es compleixin tots els requisits bàsics del projecte i es compleixi tota la normativa que li sigui d'aplicació.
3 - No s'especifica en els requisits del concurs cap de les opcions en concret, per tant queda a lliure elecció i serà el jurat qui ho valorarà.
Per tal de determinar les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges (segons el Decret 141/2012), volem saber a quin d'aquests grups de l'Apartat 2 de l'Annex 4 del citat Decret corresponen les intervencions. - Grup B - Canvi d'ús total d'un edifici (sobre o sota rasant). - Grup J - Redistribució total de l'interior de l'habitatge sense modificació de la superfície. Plantegem aquest dubte perquè al resum de les característiques de l'actuació es diu que l'ús previst serà d'equipament. Si aquest ús engloba tot l'edifici creiem que caldria aplicar les condicions del Grup B (Annex 1 amb excepcions) mentre que si es considera que es conserva el ús habitatge a les plantes pis caldria aplicar les condicions del Grup J (Annex 2 amb excepcions). 18/09/2019 16:27h

No correspon a cap ja que al tractar-se d'un equipament no cal aplicar el Decret d'Habitabilitat.
Volem saber si l'accés als habitatges des del carrer es realitza lliurement (com en un bloc d'habitatges convencional) o hi ha un control d'accessos amb vigilància les 24 hores. 18/09/2019 12:41h

Es realitza lliurament, com un bloc d'habitatges convencional.
Referent al CONCURS RESTRINGIT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LA LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE PISOS AMB SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA Voldríem preguntar sobre l'obligatorietat de mantenir l'escala existent. En la pàgina 24 de l'informe històrico -arquitectònic de la finca recomana "Integrar, amb independència de la seva nova localització si s'escau, els graons de pedra de l'escala de veïns" per la qual cosa s'entén que aquesta es podria moure; en canvi, a la pàgina 12 del document de criteris d'intervenció hi diu: "També caldrà tenir en compte l'Informe Històrico ¿ Arquitectònic redactat per l'empresa "Veclus" i a l'Estudi Arquitectònic i Constructiu redactat pels arquitectes Núria García i Juan Pablo Naya, que s'adjunten com annexes a aquest Plec. En el present Plec Tècnic s'han establert diversos criteris en relació a la conservació d'alguns elements amb un interès històrico-patrimonial: Per una banda s'haurà de mantenir l'escala general que comunica totes les plantes amb la mateixa construcció, posició i ubicació existent." El que diu al document de criteris d'intervenció no s'adiu amb l'informe històric, tot i que en fa referència a l'apartat de criteris de la pàgina 12. Tot i que sembla que aquest segon document preval sobre el primer (és a dir, que l'escala s'ha de conservar íntegrament en la seva ubicació), voldríem un aclariment al respecte donat que condiciona totalment la proposta. 12/09/2019 15:03h

El document de criteris d'intervenció és d'obligat compliment, per tant, tal i com diu el document: "s'haurà de mantenir l'escala general que comunica totes les plantes amb la mateixa construcció, posició i ubicació existent".
Referent el "Concurs restringit per la redacció del projecte de rehabilitació integral de l'edifici situat a la Plaça de la Llana, 23 per ubicar-hi serveis d'acolliment residencial, al districte de Ciutat Vella", en el Plec de Clàusules Administratives en l'apartat 6.5 1 referent a la solvència tècnica o professional sol·licita que l'autor/a del projecta hagi d'"acreditar una experiència no inferior a deu anys. Pel que entenc la possessió del títol pot ser inferior els deu any però que si es pot acreditar i demostrar que has treballat com arquitecta en algun despatx sumant en aquest cas els 10 anys o mes, no hi cap obstacle per presentar-nos. 10/09/2019 13:41h

El Plec de Bases indica que l'Autor/a haurà d'acreditar una experiència no inferior a DEU (10) anys en l'exercici de la seva professió. Doncs bé, des de BIMSA entenem que per tal poder exercir efectivament la professió (en aquest cas d'arquitecte o qualsevol altra habilitant per executar les funcions encomanades en el present concurs) caldrà haver obtingut prèviament el títol habilitant. Així doncs, els deu anys mínims d'experiència demanats han d'haver transcorregut amb possessió de l'esmentat títol.
1) Referent al CONCURS RESTRINGIT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LA LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE PISOS AMB SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, els col·laboradors (enginyers) han de presentar també els documents indicats al punt 9.1.2 i 9.4 dels Plecs de Bases? o bé aquests punts només impliquen els /l'arquitecte/es autor/s? 2) D'altra banda entenem que els documents justificatius de solvència tècnica i econòmica (CV de cada participant + fitxes de projecte + certificats col·legiació + certificats assegurances...) s'inclouran dins del sobre 1 en la fase actual de Sol·licitud de participació. 10/09/2019 12:23h

1) La documentació requerida a la clàusula 9.1.2 (DEUC) només l'hauran de lliurar els col·laboradors subcontractistes. Pel que fa la documentació requerida a la clàusula 9.4 (declaracions administratives), aquesta només l'hauran de lliurar els candidats/autors de la proposta. En cas de participació en UTE, cadascun dels seus integrants haurà de presentar aquesta documentació de forma individualitzada, amb les prescripcions indicades a la clàusula 9.2.

2) La documentació relativa a la solvència tècnica i econòmica es demanarà a qui es proposi com a adjudicatari un cop emés dictamen de jurat de segona fase. No cal, per tant, aportar aquesta documentació al sobre núm. 1.
Ens dirigim a BIMSA per realizar una consulta en relació al concurs amb num.expedient 090.1619.386. Com a solvencia técnica com a autor es requereix haver redactat com a autor en els últims 15 anys, UN (1) Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació integral(1) d'un edifici del sector terciari(2) en àmbit urbà(3) de superfície construïda superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000¤. O bé, o UN (1) Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació integral(1) d'un edifici d'habitatges plurifamiliar, en àmbit urbà(3) de superfície construïda superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000¤. 1) Que vol dir aprovat tècnicament? 2)Si el projecte que serveix per justificar la solvencia técnica és de promoció privada. S'enten com a aprovat tècnicament un certificat del promotor privat que reconegui que el projecte executiu ha estat entregat correctament? 09/09/2019 17:35h

1) Un projecte executiu s'entendrà aprovat tècnicament quan:
- En el cas d'àmbit públic, el Projecte finalitzat hagi estat informat favorablement per l'Ajuntament corresponent.
- En el cas d'àmbit privat, el Projecte finalitzat hagi estat visat i amb llicència d'obres.

2) No, segons els requeriments posats de manifest a l'anterior resposta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya