Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Esport i Lleure SA
Codi d'expedient:
OBR 2019 0001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

ACSA Podem indicar la subcontractació amb un Sí i omplir-lo amb el sector i percentatge respecte del pressupost. Sense incloure les empreses? 14/06/2019 16:51h
Sí. Es pot indicar la intenció de subcontractar identificant el sector de les subcontractistes, sector entès com a perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica sense incloure la identitat de les empreses, enlloc d 'dentificar-les amb el nom.

Explicació:

En matèria de subcontractació és aplicable l'article 215 de la llei de contractes del sector públic (LCSP 9/2017) que entre els seus apartats regula les possibilitats i els diferents moments, en el decurs del procediment de la licitació, en què les licitadores poden comunicar la intenció de subcontractar.

En conseqüència, d'acord amb les previsions d'aquest article, tenint en compte el concret supòsit regulat l'article 215.2.a) de la referida llei (LCSP), que es correspondria amb la clàusula 35.2 del plec, és necessari aclarir que:
- on hi diu «... assenyalant el seu import, i el nom «i» el perfil empresarial» (petició acumulativa)
- s'ha de corregir per « ... assenyalant el seu import, i el nom «o» el perfil empresarial» ( petició alternativa).

Per la qual cosa, es pot indicar la intenció de subcontractar identificant només el perfil empresarial de les subcontractistes enlloc del nom de les mateixes. En aquest sentit, al quedar innominada no es podrà presentar DEUC signat per aquesta (per la subcontractista) i només caldrà consignar la resta de dades relatives a la subcontractació enumerades a la clàusula 35.2 del plec al DEUC de la licitadora.
Contratación OBRAS Buenos días, A las respuestas publicadas en el día de hoy, las declaraciones 2.1, 2.2 y 2.3 no incluyen ni el firmante ni la empresa como el modelo de oferta económica: El/la Sr./Sra..................................................... amb residència a........................................., al carrer................................. número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte Expedient: OBR 2019 0001 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL POLILLEUGER Joan Rebull, es compromet ................................ Nos referimos a estos datos. ¿Tenemos que incluirlos en cada modelo o simplemente dejarlo como indico? 14/06/2019 13:08h
Buenos días,

Sí. Incluir en cada una de las ofertas que se presente :
- el encabezamiento identificativo de la licitadora facilitado en el modelo de oferta editable que nos adjunta en su pregunta
- y firma electrónica


ACSA: 1) S'ha d'adjuntar el model d'oferta editable que està penjat al sobre digital a més a més d'adjuntar cada model d'oferta a l'espai habilitat per a cada oferta al sobre digital? 2) Com s'ha de presentar la reducció raonada del criteri d'adjudicació D) TERMINI D'EXECUCIÓ de l'annex 4 ? 14/06/2019 11:32h
Resposta 1)
No es necessari adjuntar al sobre digital el model d'oferta editable encara que el sobre digital permeti que en aquest espai concret s'adjunti algun document. El model d'oferta editable només s'ha facilitat pequè el pugueu editar atès que el sobre digital ja preveu un espai concret per a cada model d'oferta.
Per tant només cal adjuntar cada oferta per separat en el seu espai habilitat específicament al sobre digital: un espai per al model d'oferta preu, un altre per a les millores, un altre per al termini i un altre per a la garantia.

Resposta2)
S'ha d'omplir el formulari d'oferta 2.3 de l'annex 2 i adjuntar l'acreditació que es demana a l'annex 4 que diu literalment: «Acreditació: plànning d'execució adaptat al termini d'execució ofertat i assenyalant-hi i comptabilitzant les fases on s'ha previst la reducció. Si no s'aporta aquesta acreditació amb l'oferta i adaptada als requeriments, no es valorarà. Tot en un full DINA4.»Per tal de donar compliment a aquest criteri, el format és lliure si bé es demana un plànnig d'execució, i tal com diu el criteri, assenyalar i comptabilitzar les fases on es preveu reduir el termini d'acord amb l'oferta concreta de reducció de termini que es presenti i tenint en compte que el termini d'execució previst al projecte és de 12 mesos. Com a exemple sens perjudici de qualsevol altre format que en tot cas doni compliment als requeriments del criteri, es podria fer mitjançant un cronograma o diagrama .Tot en un full DINA4.
Seria possible obtenir el pressupost en format editable (TCQ, PRESTO, BC3), gràcies. 28/05/2019 11:29h
S'ACABA DE PENJAR AL TAULER DE PREGUNTES I RESPOSTES ARXIU COMPRIMIT EN FORMAT BC3
Seria possible obtenir el pressupost en format editable (TCQ, PRESTO, BC3), gràcies. 28/05/2019 11:29h
S'ACABA DE PENJAR AL TAULER DE PREGUNTES I RESPOSTES ARXIU COMPRIMIT EN FORMAT BC3
PRESSUPOST EN FORMAT EDITABLE 28/05/2019 11:28h
S'ADJUNTA EL PRESSUPOST EDITABLE COMPRIMIT EN FORMAT BC3
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya