Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
OP. CAP-15346.A

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Ens presentem en UTE a la licitació, i tinc dubtes a l'hora de omplir el model de declaració responsable. On diu el següent: "El senyor/a FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ amb DNI/NIF 43550278P en nom de l'UTE xxxxxxxxx amb NIF xxxxxxxxx" Tenim el dubte de no saber con omplir les "xxxxxxxx" Ens podeu orientar? Gràcies, 26/09/2019 16:47h
Bona tarda,
Cada membre de l'UTE omplirà la seva declaració amb les dades de la seva pròpia empresa.
On està l'estèric s'informarà que concorren en UTE indicant la resta d'empreses que formaran l'UTE.

/...

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'APTITUT PER CONTRACTAR AMB INFRAESTRUCTURES.CAT Declaració responsable per a persona jurídica El senyor/a ___________amb NIF __________en nom i representació de l'empesa ___________, amb CIF ______, de la qual actua en condició de (administrador únic, solidari, mancomunat, apoderat etc) segons escriptura pública atorgada davant el Notari de _____(lloc), senyor/a __________, en data _____ i núm. de protocol ___________, amb facultats suficients per al present acte, declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte "_________________",

*(en cas de concórrer en UTE, s'indicarà en la declaració i cada membre omplirà la seva pròpia declaració)

.../
Salutacions
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya