Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Masquefa
Codi d'expedient:
X2019001202
NUM. 15 PREGUNTA: En el plec tècnic pàg. 2 es diu que "S'haurà d'acreditar estar en possessió de l'autorització sanitària de funcionament i registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Cas que el servei es subcontracti s'haurà d'acreditar que l'empresa a subcontractar reuneix aquest requisit." En cas que s'obti per no subcontractar el servei de cuina, disposa l'Ajuntament per a llar d'infants d'aquesta acreditació? O bé l'empresa que gestioni haurà d'obtenir-lo en iniciar el servei... 31/05/2019 14:16h
NUM. 15 RESPOSTA:
L'empresa que gestioni haurà d'obtenir les autoritzacions corresponents en iniciar el servei.
núm. 14 pregunta: Bona tarda, El plec administratiu , marca que el contingut del document del sobre B té que esatr redactat en VERDANA 10...les imatges i quadres de text que acompanyen el document també tenen que tenir aquesta mida de lletra o al ser un quadre pot ser una mica més petiita? Moltes gràcies 31/05/2019 13:42h
NÚM. 14 RESPOSTA:
LA INDICACIÓ DEL TIPUS DE LLETRA (VERDANA 10) FA REFERÈNCIA AL COS PRINCIPAL DEL DOCUMENT. ALLÒ QUE SÓN TEXTES ACCESORIS COM, PER EXEMPLE, ELS PEUS D'IMATGE PODEN TENIR MIDES INFERIORS. EN TOT CAS, CAL RESPECTAR LA LIMITACIÓ ESTABLERTA PEL CONJUNT DEL DOCUMENT DE 50 PÀGINES (25 FULLS A DOBLE CARA).
NÚM. 13 CONSULTA: En el plec administratiu al annex I s'indica que el deuc esta disponible per descarregar en el perfil del contractant de l'ajuntmaent de masquefa i imclou una adreça web. Tot i així i seguint les indicacions , no hem vist l'arxiu per descarregar el DEUC..ens podriau indicar on es i com el podem descarregar.... Moltes gràcies. 31/05/2019 11:32h
NÚM. 13 RESPOSTA: El document DEUC el trobareu quan accediu a fer la presentació del sobre digital ¿ Sobre A ¿ el qual està annexat com document obligatori.
¿ Així mateix un facilitem l'enllaç de l'Ajuntament de Masquefa ¿ perfil del contractant on podeu descarregar-lo per emplenar-lo:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDocuments&idCap=1852381
¿ Juntament amb l'enllaç d'informació com fer la presentació dels Sobres Digitals pels licitadors:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES

NÚM. 12 PREGUNTA: M'agradaria aclarir un dubte respecte el quadre del personal a subrrogar i els seus sous. El sou brut anual o valor anual 12 p (que és elk mateix import) de tot el personal que té reduccions horàries, és el sou que actualment percep amb la reducció o és el sou que percebria amb la seva jornada completa? per exemple: l'educadora GOPEM que actualment fa 28 hores posa que el seu salari brut és de 19.571,36¤ anuals. Aquest salari és per la jornada completa de 38 hopres/setmanals i llavors hem de fer la part proporcional a 28 hores/setmanals o és el salari per les 28 hores? Entenc què són salaris per les 38 hores i nosaltres hem de fer la part proporcional. no? Ja me direu. Moltes gràcies. 31/05/2019 11:23h
NÚM. 12 RESPOSTA:
Agafant d'exemple el de l'educadora GOPEM, el seu salari brut es de 19.571,36¤ anuals correspon al 100% de la jornada, 38h.
NÚM. 10 PREGUNTA Bon dia , El Plec de clàusules tècniques apartat 19.1. e un dels punts del Projecte Educatiu del Servei Municipal d' Atenció a la Petita Infància , en concret en el 1.5. Avaluació, es distingeixen dos subapartats un per l' autoevaluació i un altre per l'avaluació. L' autoevaluació l'hem d'entendre com els mecanismes propis dels servei i personal, incloent entitat, per a realitzar revisió de la pròpia tasca i serveis? L'avaluació hauríem d'incorporar les dades externes a partir també de les enquestes de satisfacció i d'altres? Com hem d' entendre aquesta distinció entre avaluació i autoevaluació a l'hora de complimentar cada apartat. Moltes gràcies 31/05/2019 10:36h
NÚM. 10 RESPOSTA:
10.1 "1.5.1. Procediment d'autoavaluació. Indicadors de compliment de prestació i gestió de cada servei."
Sí. Es tracta d'explicar els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar la prestació del servei. Definir quins mètodes s'utilitzaran per garantir el seguiment dels serveis que s'han de prestar, tal com estan establerts en els plecs; i conèixer els avenços i les desviacions que respecte els objectius plantejats, programacions, planificacions, coordinacions, etc..
en els diferents àmbits: a nivell de projecte educatiu, a nivell de gestió equip, a nivell de gestió organitzativa i planificació dels serveis, etc...
10.2 "1.5.2. Procediments d'avaluació i de millora de la qualitat de cada servei." Es tracta de definir quins procediments d'avaluació es duran a terme per establir els punts de millora de la qualitat de cada servei. Entre aquests, estarien les enquestes de satisfacció i d'altres.

10.3 L'autoavaluació l'entenem com una mirada més interna, en la revisió detallada i periòdica de la implementació dels serveis. L'avaluació com a indicadors significatius que des d'una mirada més global ens han d'indicar les possibles millores a implementar
num.11 PREGUNTA: Es realitzen i contemplen possibles sortides amb els infants. Gràcies 30/05/2019 08:29h
NÚM. 11 RESPOSTA: Es realitzen sortides per l'entorn, dins el municipi, a peu i sense cost.
NUM. 9 CONSULTA (MATEIXA QUE LA CONSULTA NUM. 8)Bon dia, En relació al procediment de licitació convocat per aquest òrgan de contractació dels Serveisa la petita infància i ala familia -Escola bressol La baldufa als efectes de que aquest possible licitador pugui calcular la seva oferta avaluant els costos laborals per remuneracions i quotes a la Seguretat Social que assumirà en cas de resultar contractista, en els terminis establerts a l'article 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic i en virtut de la potestat que li confereix l'article 138.3 del mateix text legal, aquest interessat fa la següent consulta que preguem sigui resposta a la major brevetat possible: CONSULTA D'acord a l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral, i l'establert en l'article 26. Sucesión de empreses del XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents aspectes: 1. Que aquesta contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes a la Seguretat Social reportades en virtut de les remuneracions que aquells haguessin percebut o haguessin hagut de percebre. 2. Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 3. Que la contractista no està incursa en cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectua aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord a el que s'estableix en la recent Sentència núm. 931/2018, dictada per Sala social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors se suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a tal requeriment. Moltes gràcies 29/05/2019 13:53h
NÚM. 9 RESPOSTA (I NÚM. 8 - CONSULTA 8 I 9 DUPLICADA:
En relació als punts 1 i 2 de la seva pregunta, manifestar que l'òrgan de contractació ha efectuat les consultes corresponents i que li consta que, a dia 28/05/2019, l'actual adjudicatari no té cap tipus de deute pels conceptes indicats.
D'altra banda, en relació punt 3 de la mateixa pregunta, dir-vos que disposem d'una declaració responsable de l'actual licitadora en els termes sol·licitats, conforme la contractista no està incursa en cap procediment administratiu ni contenciós administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari.
nUM.6 CONSULTA Bon dia , Referent a la Licitació dels Serveis a la Ciutadania d'atenció a la petita Infància i a la família (Escola bressol i Espais Familiars) , després de l'estudi dels plecs tenim algun dubte que volem consultar: · Ens podríeu indicar quin es el percentatge d'absentisme del personal que realitza el servei d'escola bressol i dels Espais familiars? · En breu s'aplicarà el nou conveni amb les noves taules salarials, els complements actuals que tenen els professionals de la taula de subrogació són absorbibles? · Ens podríeu detallar els complements salarials que té cada professional?. En el cas que les noves taules salarials impliquessin pujada de salaris, teniu previst com afectaria al pressupost? Està inclòs dintre del 20% de modificació de contracte? · En l'oferta econòmica (Annex 3) del Plec de Clàusules Administratives, dins del quadre de resum general , hi ha un concepte que posa " import total iva aplicable". Per què desglosseu l'import de l'IVA si, en tot cas, es tracta d'un cost per a l'adjudicatari (no desgravable)? · En l'oferta econòmica (annex 3) en el quadre 2 i 3, s'ha d'incloure el preu dels àpats i dels berenars la puntuació d'aquest apartat es realitzarà amb la mateixa fórmula que el Quadre I ? · En L'oferta de millores ( annex 4) hi ha un item que diu:"Realizar actividades complementarias para niños, familias o equipo docente (Actividades formativas, lúdicas, talleres, etc... que complementan la PGAC, y se realizan fuera de horario de escuela) INDICAR CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES OFERTADAS: 1.- 2.- 3.- Per completar aquest quadre només fa falta posar el nom de l'activitat o cal descriure-la d'una forma més intensiva? Moltes gràcies per endavant, 29/05/2019 11:44h
NUM. 6_RESPOSTA_AMPLIACIO APARTAT 6.1 I 6.3 DOCUMENT ADJUNT: ¿ Ens podríeu indicar quin es el percentatge d'absentisme del personal que realitza el servei d'escola bressol i dels Espais familiars?
L'òrgan de contractació, en aplicació de l'article 130 de la LCSP, va sol·licitar a l'empresa que actualment presta el servei la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per permetre una avaluació exacta dels costos laborals que implica aquesta mesura.
En resposta a aquesta sol·licitud l'empresa actualment prestadora del servei va remetre la informació que s'adjunta als plecs, única de la que disposa aquest Ajuntament. Entenem que amb la informació facilitada s'ha donat compliment a la previsió establerta a l'article 130 LCSP, tant per la informació facilitada com per la seva utilitat als efectes de permetre una avaluació exacte dels costos laborals que suposaria la subrogació.
¿ En breu s'aplicarà el nou conveni amb les noves taules salarials, els complements actuals que tenen els professionals de la taula de subrogació són absorbibles?
És una pregunta que no correspon en aquest moments a l'òrgan de contractació donar resposta, donat que és impossible determinar en aquests moments quines seran aquestes noves taules salarials, quin abast tindran, quines clàusules es negociaran en el moment de la seva aprovació, si és el cas, i per tant, no podem fer especulacions sobre fets futurs.

A més a més s'ha de dir que les variacions que es puguin derivar en els costos del contracte per un canvi en els convenis d'aplicació s'han d'entendre incloses en el risc i ventura que es deriva de l'execució del contracte (article 197 LCSP, principi de risc i ventura).
En aquest sentit ens remetem a la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat de 10 de desembre de 2018, en relació amb les conseqüències de l'alteració sobrevinguda de les condicions salarials dels treballadors en una empresa contractista de serveis per causa del canvi en el conveni col·lectiu aplicable durant l'execució del contracte públic, recomanació que es concreta en dues:
¿ La modificación de los costes laborales derivados de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista es un riesgo propio del contrato público de servicios que no justifica la modificación del contrato.
¿ Como consecuencia de lo anterior, no se considera necesario que los órganos de contratación adopten medida alguna ante esta circunstancia.

¿ Ens podríeu detallar els complements salarials que té cada professional?. En el cas que les noves taules salarials impliquessin pujada de salaris, teniu previst com afectaria al pressupost? Està inclòs dintre del 20% de modificació de contracte?
En relació als complements salarials ens remetem a la resposta facilitada en la primera de les seves preguntes. La informació facilitada compleix amb el que disposa l'article 130 quan diu que l'òrgan de contractació ha de facilitar, entre d'altres, "el salari brut anual de cada treballador", cosa que es reflecteix en la taula que consta a l'Annex 7.
En relació a les modificacions en el preu del contracte ens remetem a la resposta donada a la seva segona qüestió: les modificacions en els costos laborals derivats de la signatura d'un nou conveni col·lectiu és un risc i ventura propi d'aquest tipus de contractes i que no justifica la modificació del mateix (i per tant no es considera dintre de les modificacions previstes, que estan destinades a satisfer variacions en l'objecte del contracte, com indica el PCAP en el seu quadre resum, apartat N).
Per tant, aquestes suposades revisions de les taules salarials no estan incloses dins del 20 % de modificació del contracte.***degut a les diverses consultes i les respostes seva extensió NO es poden publicar directament en aquest apartat habilitat en la plataforma - la respostes complertes estan en el document adjunt.
...segueix les repostes en el document adjunt..
Num. 7 Consulta: En l'Annex 3 OFERTA ECONÒMICA, apareix un quadre a omplir per les empreses licitadores, hi ha una columna que diu TIPUS IVA %, que segons el plec de clàusules administratives, ja està determinat el percentatge segons els diferents conceptes. Entenem que és una qüestió normativa i cap empresa està exempte d'aquest IVA. A què fa referència la frase que està sota el quadre "Caldrà reflectir l'IVA aplicable en funció de les circumstàncies concretes del licitador"? A la fila TOTAL DESPESES, en la casella corresponent, s'ha de relacionar l'import que apareix en la casella "TOTAL DESPESES SERVEI –sense IVA" més el que apareix a les caselles "Despeses Generals ( fins a un 6%)" i "Benefici industrial (6%)"? Hi ha una altre fila amb l'epígraf IMPORT TOTAL IVA APLICABLE. Aquesta casella està pensada per relacionar el contingut de les caselles IMPORT IVA dels conceptes "Servei de menjador (àpats + berenars)" i "Material i equipament"? Mancaria algun concepte? En la clàusla 19.1 del Plec de clàusules tècniques, diu que no podrà superar les 50 pàgines,la portada queda exclosa d'aquestes pàgines? També es diu que estarà completament indexat, demaneu un índex paginat d'on es troba cada apartat i subapartat? En cas que així sigui, l'índex compta com a pàgina del projecte presentat? 27/05/2019 08:46h
Núm. 7 Resposta: ¿ En l'Annex 3 OFERTA ECONÒMICA, apareix un quadre a omplir per les empreses licitadores, hi ha una columna que diu TIPUS IVA %, que segons el plec de clàusules administratives, ja està determinat el percentatge segons els diferents conceptes. Entenem que és una qüestió normativa i cap empresa està exempta d'aquest IVA. A què fa referència la frase que està sota el quadre "Caldrà reflectir l'IVA aplicable en funció de les circumstàncies concretes del licitador"?
L'IVA aplicable als serveis és el que ve determinat per llei. Altra cosa serà que, en el moment de fer efectiu el pagament del preu a aquell licitador que esdevingui adjudicatari, aquells que gaudeixin de la condició d'entitats exemptes d'IVA hauran de reflectir-ho en la factura corresponent, prèvia acreditació d'aquesta condició, qüestió aquesta que es volia recordar amb aquesta referència.
¿ A la fila TOTAL DESPESES, en la casella corresponent, s'ha de relacionar l'import que apareix en la casella "TOTAL DESPESES SERVEI - sense IVA" més el que apareix a les caselles "Despeses Generals ( fins a un 6%)" i "Benefici industrial (6%)"?
En el ben entès que la pregunta continua fent referència a l'annex tres, la resposta és si.

¿ Hi ha una altre fila amb l'epígraf IMPORT TOTAL IVA APLICABLE. Aquesta casella està pensada per relacionar el contingut de les caselles IMPORT IVA dels conceptes "Servei de menjador (àpats + berenars)" i "Material i equipament"? Mancaria algun concepte?
Aquesta casella està prevista per incorporar el total de l'IVA aplicat a aquells serveis legalment establerts. Atès que els serveis educatius i les assegurances no estan subjectes a IVA, només els serveis de menjador i el de material i equipament estan subjectes a IVA.

¿ En la clàusula 19.1 del Plec de clàusules tècniques, diu que no podrà superar les 50 pàgines, la portada queda exclosa d'aquestes pàgines? També es diu que estar` completament indexat, demaneu un índex paginat d'on es troba cada apartat i subapartat? En cas que així sigui, l'índex compta com a pàgina del projecte presentat?

La portada queda exclosa d'aquestes pàgines. Ha d'haver un índex paginat on es troba cada apartat i subapartat, i no compta com a pàgina del projecte presentat.
Ens agradaria saber si demà, dia 21 de maig, donada la convocatòria de vaga, es mantindrà la visita prevista a l'EBM la Baldufa. Moltes gràcies. 20/05/2019 13:05h
Si, es manté la visita tal com estava previst inicialment, sense canvis.

Moltes gràcies a Vosaltres.
consulta num. 4: El plec administratiu estableix que la forma de pagament a l'empresa contratista serà mensualment. L'import a pagar serà el d'adjudicació o pot variar en funció de l'explotació mensual del servei? 17/05/2019 14:16h
Resposta núm. 4: La factura mensual haurà de recollir els serveis efectivament prestats, en el ben entès que els serveis de caràcter educatiu no es preveuen variacions significatives al llarg del curs, i que els únics que està previst que experimentin variacions al llarg del curs escolar son els serveis d'àpats i berenars. Per aquest motiu, en la clàusula 17.3.5) del Plec de Prescripcions Tècniques, quan es tracta del seguiment i control del servei es demana que s'indiqui de manera separada el servei de menjador (àpats i berenars) com a concepte a banda, indicant el nombre d'àpats de dinar i de berenars facturats.
Per tant, l'única variació que es contempla en l'abonament mensual és la derivada del nombre d'àpats i berenars facturats.
Tot això sens perjudici de les modificacions previstes en els plecs per situacions que ultrapassin l'escenari contemplat
Consutla núm. 3: A la taula de subrogació aquelles persones que estan fent una reducció de jornada figuren amb sou a jornada completa? o sobre aquests sous s'ha de fer càlcul proporcional per la reducció? 16/05/2019 13:30h
Resposta núm. 3: Sí, les persones que estan fent una reducció de jornada figuren amb sou a jornada completa al quadre superior.
consulta núm. 2: Estan incloses dins de les jornades dels treballador/es que figuren a la taula de subrogació:  les hores d'acollida del matí  les 8 hores de suport extra  i les hores d'educadora dels dos espais familiars en funcionament o s'han de valorar a part? 16/05/2019 13:05h
Resposta num. 2: Dins les jornades de les treballadores que figuren a la taula de subrogació estan incloses les hores d'acollida al matí, 12 hores dels Espais Familiars i 8h de suport per cobrir tots els serveis: acollida matí, menjador i escolaritat.
Les assegurances que haurà de preveure el contractista són de continent i contingut? 13/05/2019 13:43h
L'Ajuntament de Masquefa té assegurats els seus edificis (entre ells el de l'escola bressol) dins de la pòlissa corresponent a l'Acord Marc amb l'Associació Catalana de Municipis, amb Catalana Occidente S.A. de seguros i Reaseguros. Aquestes pòlisses cobreixen edificis per un capital de 946.000 euros i parament per un capital de 500.000 euros.
D'altra banda, els Plecs de Prescripcions Tècniques estableix a la seva clàusula setena que l'adjudicatari haurà de tenir subscrites:
a) Una assegurança de responsabilitat civil derivada dels serveis objecte de la present licitació (indicats en el plec administratiu), amb els límits establerts a la mateixa clàusula setena PPT, a la qual ens remetem.
b) Una assegurança d'accidents col·lectiva que comprengui tots els alumnes, usuaris, personal, durant tot el temps de funcionament. Amb assistència sanitària il¿limitada.
EN CONCLUSIÓ:
1a.- L'edifici on es prestarà el servei objecte d'aquesta licitació queda emparat per l'assegurança que cobreix tots els edificis de titularitat municipal, així com el seu corresponent parament, sense perjudici que en cas de produir-se danys a l'edifici o al seu parament puguin ser reclamats a l'adjudicatari del servei via responsabilitat civil per actuació culposa o negligent per acció o omissió.

2a.- L'adjudicatari haurà d'acreditar la contractació de les assegurances que es sol·liciten a la clàusula setena (responsabilitat civil professional i d'assegurança d'accidents col·lectiva).

3a.- No s'exigeix de forma obligatòria cap tipus d'assegurança que asseguri el continent i/o el contingut de l'edifici, sense perjudici del que s'ha comentat a la conclusió primera.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya