Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1900424
Bon dia, Dins de la plataforma digital i concretament al sobre B, hi ha 5 criteris de judici de valor dels cual es obligatori pujar document. Dels quatre primers no tenim cap dubte però del cinquè no sabem que tenim que pujar. Sol.licitem aclaració. Gràcies 13/09/2019 09:59h
Es presentarà en un màxim de 4 planes (DIN A4) una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de les activitats i gestions encaminades a reduir l'impacte i els efectes mediambientals de l'execució de les obres. Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.
En relación al model de l'Annex 2 entenem que no s'ha d'adjuntar documentación complementària per acreditar l'experiencia de l'autor del projecte i del delegat d'obra i que només l'empresa proposada com adjudicataria hauria de presentar aquesta documentació. Es correcte aquesta interpretació? 22/08/2019 09:45h
si
Seria possible disposar dels plànols de l¿Avantprojecte en format dwg? 20/08/2019 13:38h
adjuntem
A la hora de elaborar la Descripción y justificación técnica de la solución adoptada, así como los planos y el resto de documentación sometida a juicio de valor hay libertad para diseñar una nueva solución o hay que ceñirse estrictamente a la Línea de Tratamiento proyectada definida en el Anteproyecto? ¿Podrían aclarar qué aspectos del anteproyecto son de obligatorio cumplimiento y cuales no para la solución que proponga el licitador? ¿O simplemente , tal y como dice el PCAP, hay que conseguir alcanzar los objetivos planteados en el Anteproyecto teniendo libertad para proponer la solución técnica que creamos es más conveniente para la consecución de dichos objetivos? 20/08/2019 13:36h
La proposta de línia de tractament per a assolir els objectius plantejats s'ha de basar en allò especificat a l'avantprojecte que serveix de base per a la licitació.
¿Cómo debe acreditarse la participación del Autor del Proyecto en Proyectos similares en calidad de autor? 19/08/2019 14:19h
L'acreditació de la participació de l'autor/a del projecte en qualitat d'autor/a en projectes similars, s'ha de fer amb un document que acrediti l'autoria del projecte
S'aceptaria anar en UTE amb una enginyeria? hauría de cumplir la enginyeria la classificació RGLCAP K-8-4? hauría d'estar donada d'alta al RELI o altre registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic? Gràcies 19/08/2019 10:13h
Poden pareticipar en UTE les empreses que compleixin els requisits que s'estableixen en la clàusula 9 del Plec deCondicions Administratives.
totes les empreses que vulguin licitar ja sigui en UTE o no han de complir amb la classificació establerta en el Plec.
d'acord amb el Plec totes les empreses que vulguin licitar, ja sigui en UTE o no han d'estar inscrites enel RELI o ROLECE
Referent al plec de clàusules administratives particulars, a l'apartat P. Subcontratació, s'estableixen com a tasques crítiques les assignades a les següents figures: Aurtor/a del projecte constructiu, Delegat/da d'obra, Cap d/obra i Responsable d'equips/instal·lacions. S'entenc que aquestes figures no podràn ser subcontractades? Remarcant que la figura d'Autor/a del projecte constructiu no és una figura habitual en les empreses constructores, ja que els projectes la major part de vegades estan realitzats per enginyeries molt especialitzades. Gràcies 14/08/2019 09:01h
Cap de les figures especificades a l'apartat P del PCAP es podrà subcontractar, per tant l'Autor del Projecte tampoc
Donat que la preparació de la oferta s'està realitzant en gran mesura durant el període de vacances de molts industrials i que ens està essent i ens serà difícil aconseguir ofertes de subministraments, equips i serveis, us sol·licitem l'ampliació de termini d'entrega de les ofertes. D'aquesta forma tindrem temps de rebre resposta i establir diàleg tècnic amb alguns d'ells. 09/08/2019 09:33h
En principi s'ha considerat suficient per a la correcta preparació de les ofertes la data de presentació el 16 de setembre
No es possible allargar terminis perquè aquesta Agència ha de complir amb la seva planificació i tenir adjudicada l'actuació i començar l'actuació en els terminis que imposa la mateixa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya