Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2019-20126
Lot 6: En relació a les antenes vinculades a l'equip de transmissió d'imatges MDVR 1800 TX sol·licitem aclariment sobre la normativa que compleixen en base al Reglament EASA 748/2012 Parte 21 per poder determinar la seva idoneïtat per poder ser certificada la seva instal·lació en un helicòpter, o si al menys ha estat contrastada la seva viabilitat per a ús en helicòpters civils. 03/06/2019 14:27h
El sistema de transmissió MDVR 1800 és el sistema actual de transmissió utilitzat per Mitjans Aeris i està certificat per les aeronaus en funcionament.
Al punt 8.1 del Plec de Prescripcions Tècniques s'indica que El Departament d'Interior podrà exigir a l'adjudicatari del lot 4 i del lot 3 que eventualment per determinats serveis operatius del SCT siguin realitzats per personal propi degudament acreditat i habilitat per pilotar l'aeronau objecte de licitació. Segons la normativa EASA sobre la operació i validació de pilots dins una companyia, aquesta exigència va en contra del principi de jerarquia establert en l'esmentada norma. I pel que fa al 8.6 Formació , no és d'aplicació el que refereixi a pilots aliens a l'empresa pel que fa a tots els lots, a excepció de lot 2? Com indica el RD750/2014 subpart FC, TAE.ORO.FC 100 apartat (f), la selecció de tripulacions s'haurà de fer d'acord amb el Manual d'Operació de la Companyia. 03/06/2019 13:56h
Afirmatiu, NO és d'aplicació.
Al Plec de Prescripcions Tècniques pàg. 6 Punt 6.2 Manteniment, reparació i substitució d'aeronaus s'indica que en relació als mecànics (...). També de manera fixa pel servei diari de línia, es podrà requerir per exigències del servei, que el mecànic acompanyi en vol a les tripulacions. Es sol·licita aclariment al respecte d'aquest punt del Plec de Prescripcions Tècniques Aquest requeriment és incompatible amb la operació objecte del contracte donat que: ¿ Les aeronaus, en base a les missions requerides al Plec de Prescripcions Tècniques, no estan configurades per transportar persones NO essencials per l'operació, i la mateixa consideració per al que fa a les aprovacions de les operacions. ¿ En operació només poden anar les persones essencials declarades com a necessàries per l'operació: que en el cas d'operació SAR són Pilot-Operador Grua-Rescatadors, i en el cas d'operació LCI són Pilot-Operador de vol 03/06/2019 13:53h
No procedeix. Els mecànics s'han de poder desplaçar per fer reparacions en el cas que la màquina així ho necessiti.
En relació al punt 8.5 Vestuari del Plec de Prescripcions Tècniques pàg. 12 (... ) El manteniment dels cascos de vol, tant els pertanyents a l'empresa, com els propis de la tripulació del Departament d'Interior, serà a càrrec de l'adjudicatari. 1. Quan s'indica "el manteniment serà a càrrec de l'adjudicatari" , què suposa per l'adjudicatari: a. Assumir la gestió de la reparació ? b. O assumir la gestió i el cost de la reparació sense poder repercutir el cost al Departament d'Interior? c. A quins lots es relaciona aquest punt ? 2. Quin és el nombre de cascos propis de la tripulació del Departament d'Interior ? Indiquin un nombre per LOT 3. Quin es l'estat dels mateixos ? 03/06/2019 13:50h
1. L'adjudicatari haurà d'assumir el cost de la reparació sense poder repercutir el cost al Departament d'Interior en els lots 1 a 6.
2. El nombre de cascos propis de la tripulació és el següent:
¿ 8 CASCS LH250 de MSA adquisició del 2008
¿ 3 CASCS LH250 de MSA adquisició del 2015
¿ 24 CASCS SUPERPLASMA HELITALK KASK adquisició del 2015
El numero de serie es farà arribar a la empresa adjudicatària del LOT.

Equip de rescat Annex 8 ppt: En relació al material facilitat pel Departament d'Interior sol·licitem aclariment de si l'equip Rescat que es lliurarà serà el model SRG 3900 ó SRG 3500 03/06/2019 13:41h
Els PPT descriu el SRG3900 però no tenim aquests aparells a la DGPEIS. Els que subministrarem seran els SRG 3500
Lot 6: En relació al transmissor d'imatges AVIWEST DMNG PRO 180 sol·licitem aclariment sobre la normativa que compleixen en base al Reglament EASA 748/2012 Parte 21 per poder determinar la seva idoneïtat per poder ser certificada la seva instal·lació en un helicòpter, o si al menys ha estat contrastada la seva viabilitat per a ús en helicòpters civils. 03/06/2019 13:35h
L'equip AVIWEST és un equip de radio comunicacions utilitzat per el departament i que caldrà certificar per l'ús en aeronaus, aquests equips ja han estat certificats per diverses empreses dedicades a la transmissió d'imatges en esdeveniments esportius . (Ex: SITsport )
En relació als recanvis utilitzats segons punt 7 de l'Annex 2 del PPT del Lot 2, en el que s'indica "El SCT podrà contractar lliurament el subministrament de peces de recanvis i utillatges" els hi sol·licitem aclariment del criteri que es seguirà en aquest concepte. 03/06/2019 10:24h
En cas què es generi la necessitat o conveniència de contractació directa per part de l'SCT de peces de recanvi o utillatges, es valorarà individualment cada cas amb un estudi previ de la conveniència o no, depenent dels terminis d'entrega i dels preus oficials del mercat.
En relació al punt 10 l'Annex 2 del PPT del lot 2 es sol·liciten els adjunts al plec (màster de revisions, Directives, modificacions¿.) per valorar la situació de manteniment de l'helicòpter al moment del lliurament. 03/06/2019 10:23h
En el contracte publicat al perfil del contractant referent a l'Overhaul, consten totes les tasques que s'estan portant a terme, i als annexes tota la documentació requerida (màster de revisions, Directives, modificacions ...), quedant reflectida la situació prèvia de l'aeronau. Actualment s'està practicant la Revisió General mencionada, i fins que no estigui finalitzada, lògicament no serà possible adjuntar la mencionada documentació actualitzada. Enllaç per consultar la documentació de l'Overhaul:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=30941018
En relació al punt 10 de l'Annex 2 del PPT del lot 2 es sol·licita aclariment dels opcionals instal·lats a l'helicòpter, en concret la situació del sistema d'aire condicionat i GPS Trimble TNL 2000 per estar pendents de reparació i muntatge respectivament, així com la configuració final d'opcionals de l'helicòpter per valorar la integració de la càmera sol·licitada. 03/06/2019 10:23h
Referent als sistemes d'aire condicionat i GPS originals de l'aeronau, avariats i obsolets, al llarg de les tasques de revisió general de l'helicòpter, que s'estan duent a terme a l'actualitat, aquests equips seran retirats i substituïts. A part d'això, els altres equips opcionals que portarà seran dues emissores ÀGORA de la xarxa RESCAT.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya