Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190270
Actualment, presta serveis en aquest equip una persona amb funcions d'administrativa i amb categoria laboral del conveni de personal qualificat. Aquesta persona surt en el llistat publicat de treballadors/es amb dret de subrogació. En canvi, en el plec no hi ha cap perfil dels descrits que es correspongui amb aquest perfil professional: ¿puc interpretar aquest fet en el sentit que s'amortitza el lloc d'administrativa? ¿significa que aquest lloc es requalifica a una categoria superior ¿diplomat, grau, llicenciat? O ¿és un error i, efectivament, hem de mantenir el lloc de treball en les condicions actuals?. 05/08/2019 15:22h
La informació publicada ha estat facilitada per l'empresa que actualment presta aquest servei, si bé aquesta informació no prejutja les condicions de contractació que hagin de tenir les persones treballadores vinculades a aquest contracte. El que es demana en aquesta licitació és que els professionals disposin de la titulació adequada en cada cas per poder dur a terme les funcions demanades, sens perjudici que l'empresari hagi de tenir en compte, si s'escau d'acord amb la legislació laboral, modificacions en la situació contractual dels treballadors.
El plec de condicions administratives de la citada licitació, en la seva clàusula 18, revisió de preus, determina, d'acord amb l'article 103 LCSP: en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues. Es parteix del Conveni d'Acció Social 2018. Al juliol de 2018 s'aprova el IV Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que preveu increments d'un 3% anual durant tres anys consecutius (2% en cas d'alt absentisme o falta de viabilitat de l'empresa). Aquests increments encara no s'han reflectit en el conveni de referència però és bastant segur que es consolidaran al llarg dels 4 anys de durada del contracte. ¿S'han fet les provisions d'aquests increments en el pressupost de la licitació?. 05/08/2019 15:22h
El pressupost base de licitació ha tingut en compte tots els costos del personal de la subrogació més un 5% per altres conceptes que puguin tenir incidència en el capítol de personal.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya