Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona
Codi d'expedient:
18000045
En la valoració de puntuació pel criteri social de contractació indefinida (criteri 6), poden comptabilitzar-se els dies treballats pels socis-treballadors de l'empresa licitadora, que treballin en règim d'autònoms? En quins casos podrien comptabilitzar-se els dies treballats pel personal autònom subcontractat o treballadors d'una empresa subcontractada? 22/08/2018 10:51h
La consideració de treballador, als efectes de contractació social, ve referida a la persona física que desenvolupa una feina per compte d'un altre. És a dir, la persona que no és la propietària de la empresa sinó que desenvolupa les seves funcions sota la organització de la empresa. És per això que no considerem inclosos els autònoms ni els socis de les empreses, que no es corresponen amb aquesta definició, que correspon amb aquella de l'article 1 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
En la valoració de puntuació pel criteri social de formació (criteri 7), es considera la participació de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte en cursos de formació com a personal docent? 22/08/2018 10:50h
El criteri de formació puntua la realització de formació dels treballadors de l'empresa com a forma de millora de la seva capacitació. Per tant, no es pot valorar la formació que s'imparteix com a docent.

No obstant, sí es pot considerar, sempre que l'objecte es trobi inclòs en algun dels àmbits descrits al PCAP, l'assistència a jornades tècniques, taules rodones, fires tècniques, ... com a forma de formació per a professionals amb alta capacitació tècnica. La participació en aquests esdeveniments, en cas que no hagi sigut entregat un certificat d'assistència, es podrà justificar mitjançant la presentació del comprovant d'inscripció, en el cas que l'empresa resultés adjudicatària.
Quina alternativa hi ha als certificats de bona execució, en el cas que no es puguin presentar dins el termini de presentació d'ofertes? 22/08/2018 10:50h
La presentació de certificats és obligatòria en el moment de l'adjudicació del contracte, d'acord al que estableix la Clàusula 13 del PCAP. Per tant no és necessari adjuntar cap certificat de bona execució en els sobres 1 i 2, només la que s'indica a la clàusula 8: sobre 1 (declaració responsable, segons annex 1) i sobre 2 (oferta econòmica, segons annex 2).
En relació als criteris de valoració per experiència 4 i 5, es pot declarar l'experiència en direcció d'obra d'una mateixa instal·lació per a l'obtenció de punts, en ambdós criteris? 22/08/2018 10:49h
Les instal·lacions a les que es refereix el criteri 4, son instal·lacions sobre edificació, mentre que les instal·lacions a que es refereix el criteri 5 son instal·lacions sobre espai públic. Per tant, no és possible, puntuar en ambdós criteris, per a una mateixa obra.
En relació als criteris de valoració per experiència, es pot justificar, per a l'obtenció de punts, la redacció del projecte (en els criteris 2 o 3) i la direcció d'obra d'una mateixa instal·lació (en els criteris 4 o 5)? 22/08/2018 10:49h
Sí. Es pot declarar l'experiència en redacció de projectes (criteris 2 o 3) i en direcció d'obra (criteris 4 o 5), tot i tractar-se de la mateixa instal·lació, doncs s'entén que son treballs que corresponen a fases diferents del cicle de vida del projecte, que podrien haver estat contractades a diferents empreses.

No obstant, entre els criteris 2 i 3 (redacció de projectes) només es podrà puntuar en un d'ells, al igual que amb els criteris 4 i 5 (direcció de projectes).
A quin tipus d'instal·lacions d'autoconsum es fa referència, a la valoració de puntuació per criteris d'experiència (criteris 2 a 5)? 22/08/2018 10:47h
Pot justificar-se la experiència treballs de redacció de projectes segons el criteri 2 (instal·lacions fotovoltaiques en edificacions amb connexió en mode autoconsum de potència superior a 10 kW), en aquells casos en que les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució hagin estat dissenyades amb la finalitat de que la major part o la totalitat de la energia produïda sigui autoconsumida en el propi edifici.

Per altra banda, pot justificar-se la experiència segons el criteri 3 (instal·lacions solars fotovoltaiques en edificacions amb connexió per injecció a xarxa de potencia superior a 50 kWp), en aquells casos en que les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució hagin estat dissenyades per tal que la major part o la totalitat de la energia produïda sigui injectada a la xarxa amb la finalitat principal de venda d'electricitat al mercat elèctric.
A la taula de desglossament de costos per concepte inclosa a la pàgina 5 del PCAP, s'indica una previsió de costos directes imputats a la intervenció del perfil professional Instal·lador, a tots els lots, quan a l'apartat de Solvència Tècnica de la clàusula 7 i al Plec de Condicions Tècniques, s'especifica que aquest perfil només s'ha previst per als projectes del LOT 2. En quins lots s'ha de preveure aquest perfil professional? 20/08/2018 13:30h
Hi ha un error material a la taula de la pàgina 5 del PCAP, al igual que a la taula 3 de l'informe tècnic justificatiu, ja que el desglossament dels costos directes no és per perfils professionals sinó per conceptes salarials (salari base, complements, plus, cotitzacions i altres costos). S'adjunta la taula corregida que hauria d'aparèixer enlloc de l'esmentada taula. Per tant, tal com indica la Clàusula 7 del PCAP, a l'apartat B) SOLVÈNCIA TÈCNICA, el perfil de tècnic instal·lador només és requisit de solvència tècnica en el cas del LOT 2, on cal fer una auditoria de la instal·lació per determinar les solucions de condicionament més adequades.
Es dona més puntuació per formació als treballadors, en el cas de màsters de major durada, que un curs de formació? 20/08/2018 13:29h
El criteri de valoració no permet atorga més puntuació a un curs per tenir més duració que un altre. En el cas dels màsters, on l'entitat organitzadora permeti la matriculació en mòduls independents, es podrà declarar com a curs cada mòdul certificat per l'entitat, sempre que l'àmbit del mateix correspongui a algun dels àmbits relacionats en el PCAP.
Als efectes de puntuació de les ofertes, es consideren puntuables, en relació al criteri de valoració automàtica per formació dels treballadors, els cursos impartits per personal propi de l'empresa i l'obtenció de carnets professionals per convalidació de titulació acadèmica? 20/08/2018 13:28h
La puntuació pel criteri d'avaluació automàtica "Formació de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte" tal i com, s'indica a la Clàusula 10, apartat 7 del PCAP, s'atorga a raó d'un punt per cada curs i treballador de l'empresa licitadora que hagi assistit com a alumne. Per tant, per una banda, no s'admeten cursos en els que s'hagi participat com a docent. En el cas dels carnets professionals, es podran considerar als efectes de puntuació, sempre i quan la obtenció del carnet professional impliqui la assistència a un curs preparatori, degudament certificat.
La potència pic estimada per al projecte de la plaça J.A. Abelló (LOT 3) que apareix a la taula de la pàgina 14 del Plec de Condicions Tècniques no coincideix amb la potència estimada que s'indica a la memòria tècnica inclosa a l'annex. Quina és la correcta? 20/08/2018 13:27h
El valor correcte de potencia pic estimada és el que s'indica la memòria tècnica annexa al Plec de Condicions Tècniques. (PCT), 24,64 kWp. No obstant, la potencia pic estimada és només orientativa. Tal com s'indica a l'apartat 3.3. Abast dels treballs, punt a) Projecte bàsic del PCT, cal dimensionar les instal·lacions solars fotovoltaiques d'acord a un criteri de màxima producció elèctrica, tenint en compte les consideracions d'integració arquitectònica.
Quins perfils professionals corresponen als treballs que es poden subcontractar segons el que s'especifica a la clàusula 23 del PCAP? 20/08/2018 13:27h
Per a l'execució de les tasques d'anàlisi i disseny estructural, a que es refereix la clàusula 23 del PCAP, i que inclouen tant el disseny de l'estructura de sustentació dels equips, com la de suport i mitjans auxiliars de prevenció de riscos laborals, s'han considerat necessaris els perfils professionals d'arquitecte o arquitecte tècnic i de tècnic PRL.
En el cas de subcontractació de més d'una empresa o professional, cal presentar una declaració responsable per a cada subcontracta, o només en el cas que es constitueixi una UTE? 20/08/2018 13:26h
Tal com indica la Clàusula 7 del PCAP, a l'apartat B) SOLVÈNCIA TÈCNICA, tant si l'oferta la presenta una empresa o una UTE, només cal adjuntar una única declaració responsable que inclogui la relació de totes les subcontractes justificant el % de l'Import de la subcontractació sobre l'import total de l'oferta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya