Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
12/19
Consulta 2: És necessari presentar còpia impresa de les fitxes tècniques dels productes a dins de tots els sobres dels lots als que l'empresa licita, o si es pot presentar imprès una única vegada i, a la resta de sobres, fer una remissió tot declarant que les FT són les mateixes. 16/04/2019 08:34h
S'admet que només s'incloguin les còpies impreses de les fitxes tècniques dels productes en un dels lots, i en els altres es faci una remissió expressa al sobre en el qual consten impreses les fitxes tècniques dels productes.
Consulta 1: Si les empreses actuals adjudicatàries del servei estan al corrent dels seus deutes amb els treballadors i la seguretat social: 16/04/2019 08:33h
Resposta:
Consta a l'expedient d'aquesta licitació declaracions responsables sol·licitades per l'IMEB a aquest efecte, segons les quals els adjudicataris actuals:
- no mantenen cap deute salarial amb els treballadors de la plantilla adscrits al contracte en fase de licitació, ni quotes a la seguretat social en virtut de les remuneracions que aquells haguessin percebut o haguessin hagut de percebre
- es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, inclosa la Seguretat Social i Hisenda
- l'empresa no es troba incursa en cap procediment administratiu ni contenciós administratiu derivat del compliment de les obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social, ni
tampoc en situació de concurs de creditors voluntari o necessari.
L'IMEB ha rebut una sol.licitud d'aclariment d'un interessat relativa a la documentació a presentar en aquesta licitació. A la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques es preveu que "Cal presentar l'especificació dels productes que el licitador ofereix per als diferents menús, classificats per famílies bàsiques d'aliments (en el sobre 2)" Mentre que en el plec administratiu es preveu, clàusula 8 "Si una empresa presenta oferta a varis lots haurà de presentar un únic sobre 1 i tants sobres 2 com lots als que opta en el procés de licitació". 05/04/2019 13:21h
S'aclareix que si un licitador es presenta a varis lots, és correcte només incloure les fitxes tècniques dels productes impreses en el sobre d'un dels lots, i en la resta, fer una remissió expressa al sobre on consten impreses les fitxes tècniques dels productes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya