Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Territori i Sostenibilitat
Codi d'expedient:
PTOP_2018_935.

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Al PCAP, dintre dels "criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules", a l'apartat 2. "Organització personal i planificació dels treballs" als criteris "temps de resolució de les operacions no programades" , "temps màxim sense dades de la sensorització" i "nombre de senyals verticals/anuals d'auscultació", a l'hora de calcular la mitjana dels valors ofertats i la desviació estàndard, entren al càlcul tots els valors ofertats per totes les empreses de grup? o s'han de treure pel càlcul de la mitjana i desviació estàndard tots els valors ofertats per les empreses de grup, excepte el de l'empresa de grup que oferti el millor valor per cada criteri? Gràcies. Salutacions cordials. 18/07/2019 13:39h
El PCAP no estableix cap tipus de limitació en aquest sentit en l'apartat 2 "Organització personal i planificació dels treballs".
Esmenar la pregunta anterior amb la correcció de les pàgines del PCAP referides. El text correcte de la pregunta es:Bon dia. A la pàgina 12 del PCAP, en el Punt 2. Organització personal i planificació dels treballs, i en el punt 4 ( Pàgina 17) . Pla de millora e innovació la puntuació de cada oferta depèn de la mitja dels valors de les diferents ofertes i la desviació típica dels diferents valors oferts. No diu res sobre les empreses de un mateix grup empresarial, si per el càlcul de les mitges i les desviacions estàndard es consideren totes les ofertes del grup empresarial o nomes la millor per cada cas. Prego aclariment respecta aquest punt, ja que si conten totes les empreses, un grup empresarial pot jugar amb valors anormals en alguna de les seves ofertes ( ja que es lícit que vagin d´acord en la preparació de les pliques entre empreses del mateix grup empresarial), o fica'ls tots iguals per així influir en la mitjana i desviació estàndard per tal de modificar els resultats de la puntuació dels paràmetres resultant capa els seus interessos, desvirtuant l'esperit de la puntuació del paràmetre i obtenir avantatge sobre la resta de les ofertes en la puntuació final de la seva oferta. Gràcies 18/07/2019 13:38h
El PCAP no estableix cap tipus de limitació en aquest sentit en l'apartat 2 "Organització personal i planificació dels treballs".
Bon dia. A la pàgina 19 del PCAP, en el Punt 2. Organització personal i planificació dels treballs, i en el punt 4 ( Pàgina 24) . Pla de millora e innovació la puntuació de cada oferta depèn de la mitja dels valors de les diferents ofertes i la desviació típica dels diferents valors oferts. No diu res sobre les empreses de un mateix grup empresarial, si per el càlcul de les mitges i les desviacions estàndard es consideren totes les ofertes del grup empresarial o nomes la millor per cada cas. Prego aclariment respecta aquest punt, ja que si conten totes les empreses, un grup empresarial pot jugar amb valors anormals en alguna de les seves ofertes ( ja que es lícit que vagin d´acord en la preparació de les pliques entre empreses del mateix grup empresarial), o fica'ls tots iguals per així influir en la mitjana i desviació estàndard per tal de modificar els resultats de la puntuació dels paràmetres resultant capa els seus interessos, desvirtuant l'esperit de la puntuació del paràmetre i obtenir avantatge sobre la resta de les ofertes en la puntuació final de la seva oferta. Gràcies 18/07/2019 13:34h
Es contesta a la pregunta esmenada posteriorment.
Bon dia, Al PCAP pg 27, a l'apartat P. Límits i paràmetres per la determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, quan es calcula la BR en el segon supòsit del criteri 2 d'oferta económica (BR+2), per calcular aquesta BR s'han de treure prèviament les ofertes que siguin temeràries conjuntament en el criteri 1 Oferta Tècnica i en el criteri 2 (Oferta económica BR+1, BM+1, >10%) pel càlcul de la baixa mitja i la desviaió típica?. Gràcies. Salutacions cordials. 18/07/2019 13:33h
Efectivament, és així.
Bona tarda, per una banda preguntar-vos si el quadre de preus unitaris que composa/desglossa la nostra oferta econòmica (per a cada lot que presentem) únicament s'ha de presentar en format excel, a poder ser signat electrònicament. I per l'altra banda la taula 2 criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, entenem, que s'ha de presentar (per cada lot a que ofertem) en format PDF signat electrònicament (en arxiu separat a la resta de documentació tècnica) i format excel (a poder ser signat electrònicament); és correcta aquesta interpretació dels plecs? 17/07/2019 09:18h
En relació al quadre de preus unitaris, sí en format excel, a poder ser signat electrònicament. D'altra banda, en relació a la taula 2 criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor es pot presentar en pdf o excel indistintament, no és imprescindible que estigui signada electrònicament i ha d'anar en arxiu separat de la resta de la documentació tècnica.
Bon dia, estem preparant la nostra proposta per l'expedient de referència i ens han sorgit els següents dubtes; que tant mateix, ens sorgeixen també per l'expedient PTOP-2018-933 (14 LOTS) atès que el redactat dels plecs és igual/equivalent i us els preguntem únicament per aquest expedient volen entendre que la resposta serà vàlida per ambdós expedients. 1R Se'ns sol·licita una declaració relativa al grup empresarial (clàusula 16.1 apartat c), pàg 48 del PCAP, però en l'apartat de determinació/càlcul de anormalitats/desproporcionalitats/temeritats de les ofertes (apartat L del quadre de característiques, pàg 25 i endavant del PCAP) no se'n hi fa esment. El dubte és si serà d'aplicació, alhora de fer els càlculs, el que disposa l'article 86 del Reial Decret 1098/01 de 12 d'octubre pel que fa a les proposicions formulades individualment o en UTE per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup. Així mateix, us voldríem preguntar, si pels càlculs de les temeritats, per aquelles empreses que conformen grup empresarial, només es tindrà en compte la millor oferta de cada grup, tant per l'oferta econòmica com per l'oferta tècnica 'global' (criteris avaluables mitjançant fórmules (menys oferta econòmica) + criteris no avaluables mitjançant fórmules); o bé, en el cas de la oferta tècnica, només s'aplicaria als criteris avaluables mitjançant fórmules (menys oferta econòmica). 2N En l'apartat 6.1 del PPT (pàg 15 del PPT) el vuitè paràgraf diu '....El contractista no pot subcontractar els treballs per a l'ajuda a la vialitat, la qual cosa ha de constar explícitament en la seva oferta,....'. De la lectura dels plecs i interpretant-ne el seu sentit/esperit nosaltres inferíem que en la nostra proposta em d'incloure una declaració expressa, en un document apart signat electrònicament, que manifesti que no subcontractarem els treballs per a l'ajuda a la vialitat. Així doncs, la qüestió és, és correcta aquesta interpretació?. I de ser així aquest document s'ha d'incloure en el sobre A en l'aparat d'altra documentació de l'eina Sobre Digital (SD), per no incórrer en motiu d'exclusió segons la clàusula 16.2 del PCAP (pàg 50 del PCAP); atès que aquesta declaració no fa referència cap criteri d'adjudicació (ni objectiu ni subjectiu) 17/07/2019 09:16h
1R. Sí, serà d'aplicació el que disposa l'article 86 del Reial Decret 1098/01 de 12 d'octubre.

S'aplicarà l'article 86 esmentat, sobre l'oferta econòmica a efecte de determinar els llindars que estableixen el límit d'anormalitat o despropocionalitat de les ofertes.

2N. El quadre de característiques del PCAP estableix expressament quina part de la prestació no pot ser objecte de subcontractació, per tant, no és necessària cap declaració expressa en aquest sentit. L'incompliment d'aquesta limitació ja tindria les conseqüències previstes a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
Bon dia. Mantenint el cos de l'oferta a lletra Arial 11, les taules, gràfics i imatges que estiguin dintre d'aquesta poden presentar-se amb una mida de lletra diferent, garantint la seva legibilitat amb el zoom de l'editor de text a 100%? Gràcies 11/07/2019 13:14h
"Tal i com s'estableix en l'apartat K del Quadre de característiques del contracte:
¿ L'oferta presentada ha de ser en format pdf i no ha de superar les 40 pàgines en format DIN A4, incloent portada, índex i qualsevol altra documentació.
¿ El tipus de lletra del cos del text de l'oferta ha de ser Arial amb mida mínima d'11.
¿ Qualsevol imatge i/o objecte que contingui text ha de ser clarament llegible.
"

Bona tarda. A la jornada en que es van explicar els plecs es va indicar als licitadors que les taules de resposta dels criteris valorables mitjançant un judici de valor, no estaven incloses en el límit de les 40 pàgines que indiquen els plecs que han de tenir com a màxim les ofertes. Ens poden corrobarar que això és efectivament així? Moltes gràcies. 10/07/2019 12:04h
Efectivament, és així.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya