Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2019/033

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

(Sobre la fase 2a) (27) Volíem preguntar tres coses sobre el lliurament de demà: ¿ La grandària dels sobres ha de ser A4? ¿ Han d'anar els dos sobres solts o guardats en un altre sobre que contingui tots dos? ¿ En l'exterior només ha de posar textualment el que es diu en el mail o caldria afegir "Sobre 3: Proposta d'intervenció" i "Sobre 4: Identificació de l'autor"? 27/01/2020 13:56h
A relació a les seves consultes, els informem del següent:

1. És indiferent la grandària dels sobres a presentar.
2. Es poden presentar dos sobres solts o els dos en un sobre, com considerin.
3. En la part exterior del sobre s'indicarà el número d'aquest.
(Sobre la fase 2a) (26) S'ha fet una maqueta de petita escala per aquesta fase del concurs que pot ser molt útil per entendre la idea d'el projecte. Es pot enviar com a material del lliurament, no és així? 24/01/2020 13:23h
En aquesta fase del procediment el Plec de condicions només preveu la presentació, en el sobre 3, d'un dispositiu pendrive que contindrà la proposta arquitectònica. Així, no s'admetrà la presentació d'una maqueta ni de cap altre element que no sigui l'esmentat dispositiu.
(Sobre la fase 2a) (25) Davant de la notificació que l'entrega s'ha de realitzar en format digital en un Pen drive, agrairïem, llavors, un compromís per part de l'Ajuntament que s'imprimiràn una còpia de cada un dels panells de totes les propostes, en tant que considerem necessari que el jurat pugui disposar-ne per tal de poder valorar i comparar el global de totes les propostes. 22/01/2020 15:10h
L'Ajuntament farà arribar al Jurat les propostes de la forma més adient possible per tal de garantir que aquestes puguin ser valorades adequadament, amb condicions d'igualtat i tenint sempre en compte les necessitats i indicacions del propi Jurat.
(Sobre la fase 2a) (24) Respecte a l'entrega del Concurs del Museu Carmen Thyssen (...), tenim el dubte si s'ha d'entregar els plafons impresos i el pendrive o única i exclusivament el pendrive? 22/01/2020 15:06h
La proposta es presentarà únicament en un pendrive (sobre 3), tal com estableix el Plec de condicions econòmiques i administratives particulars:

«(...) El sobre haurà de contenir un dispositiu pendrive, amb la documentació següent:

Proposta arquitectònica conjunta d'edificació, d'urbanització i de museografia que
inclourà tota la documentació gràfica i escrita que s'indica al plec de prescripcions
tècniques, i tota la necessària per a la valoració i atorgament de puntuacions d'acord
amb els criteris establers a la clàusula 16a del Plec de condicions. (...)»
(Sobre la fase 2a) (23) No vam aconseguir trobar en el plec de condicions tècniques ni en cap altre document si l'anonimat de la proposta és mitjançant lema o mitjançant un codi numèric. 14/01/2020 10:23h
A l'apartat 15, del Plec de Clàusules administratives i econòmiques particulars (fase 2) pàgina 16 del Plec, s'especifica:

b. FASE 2: Documentació a presentar per optar a la selecció d'una proposta d'intervenció, d'entre un màxim de 5 concursants

Forma i contingut de la documentació a presentar en la fase 2 del concurs de projectes per a la selecció d'una proposta d'intervenció.
Per tal de garantir l'anonimat de les proposicions, els sobres no contindran cap referència exterior a la identitat de l'autor o de l'equip col¿laborador. A aquest efecte, la identitat de l'autor i el seu equip se substituirà per un lema, que ha de figurar a l'exterior dels dos sobres que es presentaran en aquesta fase.

ATENCIÓ: Només han de presentar aquests sobres, els participants que quedin seleccionats com candidats (màxim 5 candidats) i l'òrgan de contractació hagi cursat la corresponent invitació.

Sobre 3 FASE 2: Proposta d'intervenció

Els concursants lliuraran un sobre opac i tancat, on constarà el lema, sense cap referència exterior ni interior de l'autor o el seu equip.

En la part exterior del sobre es consignarà el text següent:
"Proposta per optar al concurs de projectes mitjançant procediment restringit a 5 concursants, amb intervenció de Jurat, per seleccionar una proposta que servirà de base per a la redacció del projecte bàsic i executiu, projecte museogràfic i projecte d'urbanització de l'entorn (exp. COBS2019/033), que es presenta amb el lema________________".

El sobre haurà de contenir un dispositiu pendrive, amb la documentació següent:

Proposta arquitectònica conjunta d'edificació, d'urbanització i de museografia que inclourà tota la documentació gràfica i escrita que s'indica al plec de prescripcions tècniques, i tota la necessària per a la valoració i atorgament de puntuacions d'acord amb els criteris establers a la clàusula 16a del Plec de condicions.

La proposta tècnica es presentarà en la forma indicada al plec de prescripcions tècniques.

Sobre 4: Identificació de l'autor

En la part exterior del sobre es consignarà el text següent:

"Identificació de l'autor de la proposta que es presenta amb el lema ______________".
Dins del sobre s'inclourà el document on consti el lema escollit i la identificació i dates de l'equip redactor, segons el model següent:
"L'autor de la proposta presentada sota el lema ______________________és/són ________________ (nom i cognoms o raó social).

En cas de no resultar adjudicatari manifesto que SÍ/NO vull mantenir l'anonimat.
Lloc, data i signatura"

El sobre haurà de ser opac, sense que es pugui apreciar, de cap forma, la informació que conté. Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar o deduir l'autoria serà motiu d'exclusió.

ADVERTÈNCIA:

Tant l'exterior dels dos sobres amb el lema, com la documentació que conté el sobre precedent, no pot incloure cap informació que permeti conèixer la identitat del participants. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió del concurs de projectes.
(Sobre la fase 2a) (22) En relació amb la resposta a la sol·licitud de documentació en format DWG, on dieu que "S'han publicat els arxius DWG tot advertint que poden no ser exactament coincidents amb la realitat, és per això que en la primera fase d'execució del contracte es preveu que l'adjudicatari en faci l'aixecament." Aquesta resposta és parcialment certa, ja que la documentació publicada en DWG només inclou plantes i 2 seccions d'una de les ales del monestir. Es troben a faltar la resta de seccions i alçats presents al pla director. Tornem a demanar per tant que, si us plau, publiqueu aquesta documentació com més aviat millor ja que és material important que no cal refer si ja el teniu preparat. 05/12/2019 12:43h
Pengem la documentació sol·licitada tot advertint que no és documentació pròpia del Pla Director (és documentació de treball) i advertint, així mateix, que aquesta documentació pot no ser exactament coincident amb la realitat, és per això que, en la primera fase d'execució del contracte, es preveu que l'adjudicatari en faci l'aixecament.
(Podeu trobar aquesta documentació al link d'interès relacionat)
(Sobre la fase 2a) (21) Ens adrecem a vosaltres per tal de resoldre el següent dubte. L'espai en semisoterrani sota el Palau de l'Abat, és un espai que podem ocupar? 05/12/2019 10:58h
No és un espai que estigui a disposició del projecte.
(Sobre la fase 2a) (20) Tenim un dubte respecte a l'entrada que hi ha al costat de la Casa Blasco i que dóna accés a la parcel·la posterior (adjuntem fotografia) S'ha de conservar una servitud de pas pel que fa a aquesta entrada? O podem considerar que no hi haurà cap entrada allà? 05/12/2019 10:57h
Com a preexistència s'ha de mantenir aquesta possibilitat d'accés que avui dia té la finca.
(Sobre la fase 2a) (19) Després de les respostes publicades, i donades les confusions amb els noms de les plantes, entre l'Avantprojecte, el Pla Director, i les respostes a les consultes, volem aclarir l'abast de la intervenció. Entenem que la intervenció s'ha de centrar en el que s'anomena PLANTA D'ACCÉS (Botiga i accés actual), PLANTA BAIXA, PLANTA PRIMERA i la PLANTA SEGONA, quedant NOMÉS al marge la PLANTA TERCERA (sota coberta), tal com es va dir a la visita. És correcte? 05/12/2019 10:56h
És correcte.
(Sobre la fase 2a) (18) Ens agradaria saber si podem plantejar utilitzar l'edifici de Casa Blasco, a la part posterior dels jardins, per formar part del museu. 05/12/2019 10:55h
Si bé la casa Blasco no està inclosa dins de l'àmbit determinat en el document de Condicions Tècniques de la licitació, s'entén que cap equip serà exclòs del procés per haver inclòs la casa Blasco en la seva proposta.
(Sobre la fase 2a) (17) Voldríem entendre els següents aspectes de les plantes d'estat actual: - a on porta l'escala a l'intradós del mur al refrectori 05/12/2019 10:54h
Entenent que l'escala de la que parleu és la que està situada a l'encreuament de les dues ales del monestir; aquestes escales porten a la sagristia de l'església (i un magatzem entremig), que està a un nivell inferior i que no forma part de l'àmbit del projecte.
(Sobre la fase 2a) (16) Al plec tècnic especifica que l'entrega serà d'un màxim de 5 panells dinA2, però sense especificar l'orientació. Entenem que es pot fer tant en format horitzontal com vertical. Agrairíem es confirmés al més aviat possible. 04/12/2019 12:22h
Confirmem que es pot fer tant en format horitzontal com vertical.
(Sobre la fase 2a) (15) En relació amb el programa funcional del Museu: Cal preveure tots els espais descrits al punt C8 de les pàgines 27-28 del document anomenat "Revisió del Pla Director d'Intervenció al Conjunt Monumental del Monestir-Església"? 04/12/2019 12:21h
L'apartat C8 USOS de la revisió del Pla Director d'Intervenció al Conjunt Monumental del Monestir ¿ Església (pag. 27) és una determinació dels usos permesos (museístic, religiós i de lleure relacionat amb l'ús museístic i religiós) i es fixa que els espais han de ser destinats a activitats derivades de l'ús i la funció museística; la relació d'aquestes activitats és exhaustiva i tracta d'establir totes les activitats possibles, no és un programa funcional ni un programa d'usos concret.

Respecte de les qüestions de programa:

No es disposa d'un programa específic més enllà de les indicacions del plec i el programa previst en l'Avantprojecte es pot considerar orientatiu. En aquesta segona fase el programa queda obert als participants i al seu expert criteri. Un cop adjudicat el contracte i tal com està previst a la primera fase d'execució d'aquest contracte, l'adjudicatari i l'Ajuntament validaran i/o ajustaran el programa funcional.
(Sobre la fase 2a) (14) Ens adrecem a vosaltres per tal de resoldre un dubte sobre programa: - a la pàgina 27 de LA REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ AL CONJUNT MONUMENTAL DEL MONESTIR-ESGLÉSIA es descriu un programa d'usos concret. Tenim el dubte si tot aquest programa ha d'encabir-se dins l'àrea a la qual tenim permís actuar per al concurs (P0-P1-P2) o si tot aquest programa s'ubicarà en tot el conjunt del Monestir (inclosa planta sota cobert-P3). 04/12/2019 12:19h
L'apartat C8 USOS de la revisió del Pla Director d'Intervenció al Conjunt Monumental del Monestir ¿ Església (pag. 27) és una determinació dels usos permesos (museístic, religiós i de lleure relacionat amb l'ús museístic i religiós) i es fixa que els espais han de ser destinats a activitats derivades de l'ús i la funció museística; la relació d'aquestes activitats és exhaustiva i tracta d'establir totes les activitats possibles, no és un programa funcional ni un programa d'usos concret.

Respecte de les qüestions de programa:

No es disposa d'un programa específic més enllà de les indicacions del plec i el programa previst en l'Avantprojecte es pot considerar orientatiu. En aquesta segona fase el programa queda obert als participants i al seu expert criteri. Un cop adjudicat el contracte i tal com està previst a la primera fase d'execució d'aquest contracte, l'adjudicatari i l'Ajuntament validaran i/o ajustaran el programa funcional.
(Sobre la fase 2a) (13) El dia de la visita al Monestir amb el tècnic es va especificar que la planta sota coberta de les naus (última planta) no es podia dedicar a usos museístics. Però en el nou document penjat el 2019.11.28 ""Publicació del Pla Director d'intervenció Monestir-Església (darrera versió)"", en els plànols s'especifica en color blau l'última planta dedicada a usos museístics. Ens podríeu confirmar que podem destinar totes les plantes a usos museístics? 04/12/2019 12:18h
El dia de la visita es va explicar que la darrera planta del Monestir no es posava a disposició del futur Museu Thyssen i per tant no es pot incloure en la proposta dels licitants; tot i que els usos fixats pel Pla Director són museístics.
(Sobre la fase 2a) (12) Estudiant l'Avantprojecte i "Les condicions tècniques" de les bases del concurs entenem que hi ha un desajust important entre la previsió de pressupost, establert a partir de l'Avantprojecte (en què la intervenció es limita a la planta baixa del monestir i a l'ampliació) i el pressupost estimat que es necessitaria per a l'àmbit d'intervenció que es preveu als plecs tècnics del concurs (planta baixa, primera i segona del monestir més la possible ampliació). Per tant, convindria fer una previsió d'increment substancial del pressupost i els honoraris (estem parlant de rehabilitar un 60% més de superfície, parant especial atenció als elevats requisits dels sistemes de climatització museístics), o bé s'hauria de preveure una disminució de la superfície de la intervenció, per poder cenyir la intervenció al pressupost estimat. Agrairíem es clarifiqués aquesta situació per poder afrontar el concurs tenint presents criteris de viabilitat pressupostària i no perdre el temps fent propostes inviables a la realitat. 04/12/2019 12:16h
L'avantprojecte preveu la utilització de la planta d'accés, la planta baixa i part de la planta primera.
El document de "Condicions Tècniques" proposa un àmbit que inclou fins a la planta segona.

La diferent previsió entre la superfície de l'avantprojecte i la del document de "Condicions Tècniques" (s'afegeix la planta segona del Monestir) radica en la voluntat de l'Ajuntament d'ampliar les possibilitats dels participants en el concurs de projectes.

Aquest fet no implica la seva utilització, que dependrà, de les decisions que proposi cada equip respecte del programa funcional i del pressupost previst.

En qualsevol cas els honoraris de projecte no són revisables, i no seran modificables més enllà del que prevegi la normativa de contractació pública.
(Sobre la fase 2a) (11) És d'obligat compliment la normativa de separació de 3 m de l'ampliació respecte l'edifici existent? 04/12/2019 12:15h
Caldrà resoldre la connexió d'aquest nou volum amb l'edifici històric del monestir de manera respectuosa amb les característiques i la tipologia del monument protegit.

El volum serà d'una sola planta, amb els límits paral·lels a les façanes del Monestir i separat per norma general per un mínim de 3¿m de les façanes existents, tot i que aquesta distància podria ser alterada puntualment si el projecte ho justifica.

Aquesta separació garantirà la il·luminació natural i les vistes obliqües a la planta baixa de l'edifici històric.
(Sobre la fase 2a) (10) De cara als recorreguts i accessos: Cal conservar l'accés actual al Restaurant El Ginjoler? Què passa amb els accessos al parc i edificacions adjacents si ocupem tot l'espai que ens donen? El parc posterior, només s'obrirà en ocasions especials? o ha de ser accessible permanentment? 04/12/2019 12:14h
Aquestes qüestions tenen la mateixa consideració que les qüestions de programa i, per tant, queda obert als participants i al seu expert criteri.
(Sobre la fase 2a) (9) Voldríem saber si el lema utilitzat per crear aquest compte de correu és vinculant amb el lema de la proposta i per tant si s'ha de conservar. És molt aviat per crear un lema relacionat amb la proposta, però l'obligatorietat de tenir-ne a una etapa tan inicial per tal de poder fer consultes ens ha obligat a triar-ne un de manera genèrica. 04/12/2019 12:05h
Us informen que només vincula el lema que es presenti en els sobres, no el que s'utilitzi en la comunicació via e-mail.
(Sobre la fase 2a) (8) El Pla Director fa referència a estades pels seus noms comuns (p. ex. sala capitular, cuina,...) no sent identificades en cap pla. Seria possible disposar d'aquestes nomenclatures situades sobre pla? 04/12/2019 12:04h
El dia de la visita conjunta dels cinc convidats a aquesta fase es van identificar les diferents sales.
(Sobre la fase 2a) (7) Només és possible realitzar l'ampliació de l'edifici en planta baixa, tenint que semi-soterrar l'edifici? 04/12/2019 12:03h
S'ha d'estar a les indicacions que, sobre la possible ampliació, estableixen el Pla Director i les consideracions que (sobre l'Avantprojecte) fa la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona.
(Sobre la fase 2a) (6) Estan protegits les tanques i la font de la plaça d'accés? 04/12/2019 12:01h
Aquests elements no estan específicament protegits, el seu manteniment és una decisió a plantejar pels licitadors i a prendre conjuntament entre l'adjudicatari i l'Ajuntament en la primera fase de redacció del projecte.
(Sobre la fase 2a) (5) En la informació proporcionada no vam aconseguir trobar l'escala demanada pels dibuixos en els panells A2 i la memòria ni documentació específica (nombre mínim de seccions, plantes o infografies). ¿Es pot considerar que queda a criteri de l'arquitecte o hi ha una informació mínima per jutjar el projecte que l'Ajuntament i el Jurat desitjaria tenir? 04/12/2019 12:00h
Respecte de la documentació a presentar i el seu format: Queda a criteri dels licitants la informació a presentar i l'escala utilitzada, amb les limitacions d'espai determinades als plecs de licitació.
(Sobre la fase 2a) (4) Quina relació funcional ha d'establir-se entre el futur Museu Thyssen i la resta dels Museus que ocupen l'edifici? Serà tota la planta baixa per a ús exclusiu del Museu Thyssen? 04/12/2019 11:45h
Aquestes qüestions tenen la mateixa consideració que les qüestions de programa i, per tant, queda obert als participants i al seu expert criteri.
(Sobre la fase 2a) (3) No queda clar el programa funcional. S'han de respectar els espais enumerats en el Pla Director? Es facilitarà un programa funcional detallat amb m² especificats per àrees? 04/12/2019 11:43h
No es disposa d'un programa específic més enllà de les indicacions del plec i el programa previst en l'Avantprojecte es pot considerar orientatiu. En aquesta segona fase el programa queda obert als participants i al seu expert criteri. Un cop adjudicat el contracte i tal com està previst a la primera fase d'execució d'aquest contracte, l'adjudicatari i l'Ajuntament validaran i/o ajustaran el programa funcional.
(Sobre la fase 2a) (2) En el Plec de Bases s'especifica que es posarà a disposició dels equips l'avantprojecte existent. Fins ara no s'ha publicat, pel que demanem que per tal de tenir una aproximació quant a programa i m², es publiqui, ja que les bases són molt poc clares en aquest sentit. Aclariment: Quan parlem de l'avantprojecte, ens referim a si es pot disposar de planimetria, ja que la Memòria sí que la tenim. 04/12/2019 11:42h
S'ha publicat la documentació completa de l'Avantprojecte, però s'ha de fer l'advertiment de què en el nou document hi ha una errada en el pressupost. Es confirma que el pressupost correcte de l'avantprojecte és el que consta en el document "Condicions tècniques".
(Sobre la fase 2a) (1) Documentació en DWG: Seria de gran ajuda, poder disposar de totes les seccions que hi ha a l'Avantprojecte, de juny de 2016 que se'ns ha facilitat en PDF, en format DWG. 04/12/2019 11:40h
S'han publicat els arxius DWG tot advertint que poden no ser exactament coincidents amb la realitat, és per això que en la primera fase d'execució del contracte es preveu que l'adjudicatari en faci l'aixecament.

Aquests documents són del Pla Director d'Intervenció de l'any 2004.
La documentació es pot presentar en CD's o s'ha de presentar en pendrives? 23/07/2019 13:41h
Tota la documentació, tant del sobre 1 i 2, ha de presentar-se en format electrònic emmagatzemada en un pendrive.
Bon dia, en referència al currículum dels col.laboradors, s'han de presentar en fitxes o es pot presentar un currículum convencional per cada tècnic?En el cas que s'hagin de fer fitxes, aquestes entren amb les 10 que s'han de presentar en total o serien un altre joc de fitxes per cada tècnic? 23/07/2019 11:37h
Aquestes qüestions ja han estat resoltes.
Veure l'apartat "Dubtes i preguntes" del Tauler d'anuncis d'aquesta licitació. S'adjunta enllaç.
Perdoneu que insistim, però hem llegit respostes contradictòries respecte a aquest tema. Entenem que per complir la solvència tècnica i professional hem d'acreditar haver realitzat en el termini de 15 anys, un projecte arquitectònic de reforma... i un projecte museogràfic o d'exposició... aquest projecte està clar que ha d'estar dins dels darrers 15 anys. Però quan parlem de les fitxes que composen el CV, també hem de fer referència només als darrers 15 anys o a tota la trajectòria professional? 23/07/2019 08:46h
La resposta correcta és: El que està limitat en el temps és la presentació del projecte en la solvència inicial, no en el CV, que poden fer referència a tota la carrera professional.

La resposta contradictòria a la qual us referiu va ser esmenada amb aquesta resposta. (La plataforma no permet esborrar la resposta errada) (Adjuntem enllaç)
Per al col·laborador especialista en manteniment, a les fitxes es imprescindible posar m2 i PEM ? Per al seus treballs no es fa un pressupost d'execució material, no es necessari a l'hora del desenvolupament del seu treball, sobre el m2 podem posar el de l'edifici de referencia. 19/07/2019 07:47h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)

El CV és lliure en el seu contingut, però haurà de ser suficient per interpretar l'especialitat en la matèria i el grau d'experiència.
En el apartat 11.2, referint-se als tècnics col·laboradors es llegueix ..."aquesta participació s'instrumentalitzarà mitjançant l'aportació d'un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, tot indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixin,...tot asumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar guanyadors"... Aquest document s'ha de presentar en la primera fase? En quin sobre, doncs? 17/07/2019 12:55h
Les empreses licitadores hauran de presentar en el "Sobre 1" el DEUC indicant que es compleixen els requisits de solvència econòmica i tècnica. D'acord amb el que es disposa a les clàusules 11 i 22.6, la Mesa Permanent de Contractació requerirà al guanyador l'acreditació d'aquesta solvència.
Bon dia, en relació al concurs EXP. X2019007451 / COBS2019000033. S'ha dit abans que la Solvència econòmica/financera i tècnica/professional, a la que fa referència l'apartat 11 del Plec, es justifica al DEUC. S'ha dit també que els Col¿laboradors NO han de presentar el DEUC. Això vol dir que els requeriments de l'apartat 11 del Plec (Solvència Tècnica i Econòmica), fan referència només al Licitador i no als Col¿laboradors? En cas que la resposta fos NO, com han de justificar la Solvència els Col¿laboradors? Gràcies. 16/07/2019 13:42h
Bon dia,

En relació a la vostra consulta ens remetem a la resposta publicada en data 26/06/2019, que podeu trobar a l'enllaç que s'adjunta.
Per a més informació, podeu consultar els articles 75 i 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Quan està prevista l'obertura dels sobres de la fase 1? Quin dia es resoldrà la selecció de participants que passaran de la fase 1 a la fase 2? I quants dies de marge hi haurà entre la resolució de participants que passen de fase per a presentar-se a la fase 2? Gràcies 15/07/2019 11:07h
A la clàusula 21a del plec de condicions es disposa el tràmit i terminis establerts per a l'obertura de les proposicions i procediment fase de concurs.
En el perfil de contractant es publicaran les convocatòries de les reunions del Jurat.
El contingut i estructuració de la informació de les 10 fitxes que composen els CV és lliure o existeix algún model? Al Plec no s'especifica. 11/07/2019 11:56h
No existeix model, pel principi antiformalista de l'administració. El que es disposa a la clàusula 15a "Sobre 2" del plec és la documentació a presentar, contingut i format de les fitxes.
En relació a les signatures del CV tant del licitador com el de tots els tècnics col·laboradors. Han de signar cadascuna de les fitxes que composan el CV o es signa només una vegada el pdf que conté tot el CV? 11/07/2019 11:43h
Si es presenta un document pdf que conté tot el CV amb el contingut de les 10 fitxes, es signa únicament aquest document.
Si es presenten les fitxes com a documents individuals, es signarà cada fitxa.
Els col·laboradors especialistes, han de presentar també el DEUC? 10/07/2019 12:32h
No és necessari. (Consulta resposta en data 03/07/2019. S'adjunta enllaç)
Hem preguntant una qüestió: "En relació a la solvència econòmica, i en quant a la solvència tècnica i professional: els certificats que acreditin aquestes solvències, s'han de presentar en algun dels dos sobres de la fase 1? o s'han de tenir preparats, però sense adjuntar-los en aquesta fase, per si els demaneu a la fase 2?" Però la resposta que doneu fa referència a una altra documentació, a la de criteris de valoració tècnics. (Resposta: D'acord amb la clàusula 15.a (Fase 1), apartat "Sobre 2": "S'aportarà tota la documentació necessària per poder valorar als equips segons els criteris d'adjudicació establerts a la clàsula 16a:....") Nosaltres preguntem per la documentació que es demana als punts 11.1 i 11.2, on se suposa que s'ha d'acreditar la solvència econòmica i financera o bé amb la manera a) o amb la manera b); i també on s'ha d'acreditar la solvència tècnica i professional acreditant haver realitzat en el termini de 15 anys, un projecte arquitectònic de reforma... i un projecte museogràfic o d'exposició... Aquests certificats acreditatius de solvència, on s'han d'adjuntar, en el pendrive del sobre 1? Del sobre 2? No s'han d'ajuntar, sino que s'han de tenir llestos per si ho demaneu en el cas de passar de fase, ja que amb el DEUC ja és suficient? Entenem que les solvència econòmica i la solvència tècnica, no es valoren segons els criteris amb el que es valoren les fitxes de CV. Siusplau, necessitem més aclariment. Gràcies 10/07/2019 07:57h
Correcte. Les empreses licitadores hauran de presentar en el "Sobre 1" el DEUC indicant que es compleixen els requisits de solvència econòmica i tècnica.

D'acord amb el que es disposa a les clàusules 11 i 22.6, la Mesa Permanent de Contractació requerirà al guanyador l'acreditació d'aquesta solvència.
Aleshores, només s'ha d'entregar la documentació del sobre 1 en un pendrive i del sobre 2 dins d'un altre pendrive, només en format electrònic, sense imprimir-ne cap document. Ho podeu confirmar? Entenem doncs que el text on posa "Documentació ... per optar al concurs de projectes..." citat al punt 15.a sobre 1, i punt 15.a sobre 2, és la informació que hauria d'anar escrita fora dels sobres en una etiqueta? Gràcies 09/07/2019 13:43h
1.- Confirmat. La documentació requerida en els sobres 1 i 2, s'ha de presentar mitjançant un dispositiu pendrive.
2.- Confirmat. Els sobres han de presentar-se tancats, amb el text que es descriu a cada apartat de la clàusula 15a.
En relació a la solvència econòmica, i en quant a la solvència tècnica i professional: els certificats que acreditin aquestes solvències, s'han de presentar en algun dels dos sobres de la fase 1? o s'han de tenir preparats, però sense adjuntar-los en aquesta fase, per si els demaneu a la fase 2? 09/07/2019 13:09h
D'acord amb la clàusula 15.a (Fase 1), apartat "Sobre 2":
"S'aportarà tota la documentació necessària per poder valorar als equips segons els criteris d'adjudicació establerts a la clàsula 16a:...."
Les fitxes de CV de tots els membres de l'equip, poden anar enquadernades juntes i indexades dins del sobre? 09/07/2019 12:48h
D'acord amb el que s'estableix a la clàusula 15.a "Sobre 2":
"El sobre contindrà un dispositiu pendrive..."
"Tota la documentació, tant del sobre 1 i 2, ha de presentar-se en format electrònic emmagatzemada en un pendrive."
Estem preparant una candidatura per a la 1era fase del concurs del Museu Carmen Thyssen i us agrairíem que ens aclaríssiu el contingut del sobre 2. Concretament, a les bases es parla de que "S'haurà de presentar una col¿lecció de fitxes, una per a cada actuació, amb un màxim de 10 fitxes, amb una presentació en dos DIN A3 a una cara que inclourà una breu memòria on s'especifiqui les característiques essencials i els punts forts de cada actuació", ens agradaria saber quines han de ser les característiques dels projectes a presentar a les fitxes, i si el format de presentació és de 2 A3 per projecte, és a dir que es podran presentar fins a un màxim de 20 A3 per a les fitxes de projectes. 09/07/2019 09:42h
En el perfil del contractant aquesta pregunta ha estat contestada en data 5 de juliol de 2019.

Són 10 actuacions (10 fitxes), cada fitxa pot constar, com a màxim, de dos DIN A3 a una cara (podria ser un DIN A3 a dues cares).

Voldria consultar uns dubtes sobre el concurs per a la reforma i ampliació del monestir, per tal d'ubicar-hi el futur museu Carmen Thyssen: 1. La data límit de lliurament de la fase 1 és el 30/07/19? 2. En cas de ser el mateix el Tècnic redactor i el tècnic director de les obres, es poden repetir fitxes dels projectes del CV? 3. Que s'entén per "un tècnic especialista en Manteniment de grans Equipaments, especialment durant la redacció dels projectes i en la redacció del llibre de l'edifici"? 4. Ens agradaria que ens aclarissin aquest punt (en verd): Que s'entén per participacions que estiguin relacionades amb l'objecte del contracte? Edificis rehabilitats? Museus? Projectes amb actuacions en super entorn urbà? Edificis d'ús terciari? "Tant el tècnic redactor com el tècnic director de les obres com els tècnics col¿laboradors hauran de presentar un curriculum vitae (CV) específic i detallat amb aquelles participacions que estiguin relacionades amb l'objecte del contracte." 09/07/2019 09:33h
1. Si, correcte.
2. Si. Si el redactor i director és la mateixa persona, cal una fitxa per actuació especificant clarament que és projecte i direcció i acreditant ambdues.
3. Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat).
4. Pel tècnic redactor (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser projectes executius, pels tècnics directors (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser obres executades.
Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles....i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals....

En el caso del técnico director de obras, las obras que ha de presentar en el CV deberán ser únicamente obras culturales construidas o pueden ser de otro tipo? En cuanto al técnico redactor, solo se pueden incluir proyectos ejecutivos que sean edificios culturales? Muchas gracias. 09/07/2019 09:03h
Han de ser obres de grans equipaments culturals, tant pel redactor del projecte com pel director de les obres.
Tienen que ser obras de grandes equipamientos culturales, tanto para el redactor del proyecto com para el director de las obras.
Els preguem ens aclareixin el següent dubte. "L'endarreriment anunciat de l'entrega del concurs fins les 23:59h del dia 30 de juliol, possibilita la disponibilitat de la consulta dels comptes anuals dipositats de l'any 2018 de les empreses licitadores. Els prego, per tant, que ens confirmin que segons es descriu al plec de bases i segons el nou calendari del concurs, les comptes de l'any 2018 són vàlides per acreditar la solvència mínima econòmica." 09/07/2019 07:35h
Si correcte, si ho teniu disponible.
Nos solicitan la documentación en castellano 08/07/2019 13:42h
Adjuntamos el pliego técnico en castellano. En todo caso, si hay alguna duda de interpretación o contradicción en relación a la versión en catalán, siempre prevalecerá lo establecido en la versión en catalán.
Bon dia, En l'apartat de solvència econòmica dels Plecs del concurs per a la reforma i ampliació del Monestir, es demana presentar "llibres, inventaris i comptes anuals legalitzats". A què es refereix exactament amb legalitzats, quin seria el procediment? Sent una SCP, no hem de presentar llibres o comptes anuals al registre mercantil. 08/07/2019 11:55h
Llei 9/2017 LCSP
Article 87. Acreditació de la solvencia econòmica i financera:
3."a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Entenem que legalitzats seran els dipositats en en els registres oficials en què hagin d'estar inscrits (com l'Agència Tributària).

Bon dia, tenim un dubte sobre el concurs EXP. X2019007451 / COBS2019000033. La pregunta és: La cláusula 11.2, referent a la Solvència tècnica i professional, indica que aquesta s'ha de justificar amb UN projecte arquitectònic de reforma, ampliació o nova construcció, d'un edifici destinat a museu o centre cultural, expositiu o de lleure, amb pressupost mínim d'1M d'euros i dins els darrers 15 anys, i UN projecte museogràfic o d'exposició en l'àmbit cultural i/o de lleure amb un PEM mínim de 200.000 euros, i que aquesta solvència s'haurà de demostrar mitjançant certificats que així ho acreditin. Dit això: 1) aquests dos projectes a que fa referència aquesta clàusula s'han de justificar mitjançant una declaració responsable indicant el compliment de les dades que es demanen acompanyada dels corresponents certificats de bona execució, o de final d'obra? o s'entén que si ja s'inclouen aquests projectes dins les 10 fitxes del CV, aquesta solvència ja ve justificada? No ens queda clar si les clàusules 11.2, 15.a (Sobre 2) i 16.a es refereixen totes al mateix material o si la solvència tècnica i professional i la experiència professional (criteris de valoració) són coses diferents i per tant s'han de justificat per separat. 2) referent a la pregunta 1, si la resposta és que aquestes obres es justifiquen únicament en les fitxes del CV, vol dir que TOTES aquestes fitxes han de complir els requisits de 15 anys, 1M d'euros en el cas del projecte arquitectònic, i 200.000¤ i (no s'especifica temps) en el cas del projecte museogràfic/expositiu? 3) referent també a la pregunta 1, si un arquitecte/equip d'arquitectes, només pot acreditar la solvència en matèria de projecte arquitectònic i ha d'acreditar la solvència en matèria expositiva/museografia mitjançant un col¿laborador (que entenem que és possible), les 10 fitxes del CV han d'incloure ambdós categories (arquitectura i museografia)? o es poden presentar 10 fitxes com a CV d'autor / director d'obres de arquitectura i 10 més de museografia com a CV d'un equip col¿laborador? GRÀCIES. 08/07/2019 11:15h
1)S'han de justificar per separat perquè són dos criteris diferents.
2)No procedeix, doncs la resposta de l'apartat 1 es que s'han de justificar per separat
3)És possible l'acreditació de la museografia mitjançant un tècnic col·laborador que presenti el seu CV en 10 fitxes.
Referente a las fichas del CV, tienen que ser proyectos u obras realizados del 2005 al 2019 incluidos o del 2004 al 2019 incluidos? Muchas gracias 08/07/2019 10:49h
Entenem que del 2004 al 2018 (ambdós inclosos), el 2019 no esta finalitzat.
Ens podeu confirmar si les fitxes del CV totes tenen estar en 2 full A3 o cada una de les fitxes presentades en 2 A3. Gracies 05/07/2019 14:13h
Tal i com diu el plec, clausula 15. Documentació a presentar en les diferents fases del procés de licitació, sobre 2: S'haura de presentar una colecció de fitxes, una per a cada actuació, amb un màxim de 10 fitxes, amb una presentació en DOS DIN A3 a UNA CARA que inclourà una breu memòria on s'especifiqui les característiques essencials i els punts forts de cada actuació"
Quina és la franja d'anys de la qual han de ser els projectes que s'expliquin a les fitxes? Dels últims 15 anys? 10? 5? Gràcies 05/07/2019 14:04h
Tal com especifica la clàusula 11.2 del plec són 15 anys
Es pot acreditar la solvència econòmica mínima, si l'empresa licitadora i els seus autors designats per a la redacció del projecte acrediten conjuntament una assegurança vigent superior als 600.000¤ (sinistre) i 150.000¤ (vícitima) requerits als plecs? 05/07/2019 13:54h
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic Español les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
"Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos.
1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140.
3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera."
En referència a la resposta a la pregunta realitzada el dia 28.06.2019 a les 13.25h: Quina és la franja d'anys de la qual han de ser els projectes que s'expliquin a les fitxes? Dels últims 15 anys? 10? 5? Gràcies 28/06/2019 13:25h Tal com especifica la clàusula 11.2 del plec són 15 anys La clàusula 11.2 a la que fa referència únicament especifica un termini de 15 anys per 1 projecte presentat com a solvència tècnica i professional corresponent a la documentació del sobre 1. En el cas dels deu projectes o obres presentats en el sobre 2 com a Currículum Vitae, com és lògic, no s'especifica un termini d'anys. Per tant, no entenem la resposta en què es limita un termini d'anys per la presentació del CV acreditat amb 10 obres. Podríeu clarificar aquest assumpte amb urgència? 05/07/2019 13:23h
El que està limitat en el temps és la presentació del projecte en la solvència inicial no el CV, que poden fer referència tota la carrera professional.
En referència a la resposta a la pregunta realitzada el dia 28.06.2019 a les 13.25h: Quina és la franja d'anys de la qual han de ser els projectes que s'expliquin a les fitxes? Dels últims 15anys? 10? 5? Gràcies 28/06/2019 13:25h Tal com especifica la clàusula 11.2 del plec són 15 anys. Davant d'aquesta resposta, exposem a continuació els nostres dubtes: La clàusula 11.2 a la que fa referència únicament especifica un termini de 15 anys per 1 projecte presentat com a solvència tècnica i professional corresponent a la documentació del sobre 1 (veure pàg. 8 del plec de clàusules administratives). En el cas dels deu projectes o obres presentats en el sobre 2 com a Currículum Vitae, com és lògic, no s'especifica un termini d'anys (veure pàg. 18 del mateix plec). Per tant, no entenem la resposta en què es limita un termini d'anys per la presentació del Currículum Vitae acreditat amb 10 obres. Considerem que és una mesura contradictòria amb la voluntat dels criteris de valoració: "El criteri tècnic de selecció dels equips per participar a la fase 2 és realitzarà en base al curriculum vitae de l'arquitecte redactor i, en concret, a la millor relació entre el volum de projectes realitzats i la seva qualitat arquitectònica." , sobretot, tenint en compte que es demanen 10 projectes. Agrairíem es pogués clarificar aquest assumpte amb urgència, i en cas de finalment limitar el termini a 15 anys, es requereix una modificació del Plec de clàusules administratives en què s'especifiqui clarament. 05/07/2019 13:21h
El que està limitat en el temps és la presentació del projecte en la solvència inicial no el CV, que poden fer referència tota la carrera professional.
En relació a la solvencia tècnica(11.2) en la que demaneu que els parcipants hauran d'haver realitzat en el termini de 15 anys un projecte arquitectonic .............., així com un projecte museogràfic o d'exposició en l'àmbit cultural i/o del lleure..." aquesta justificació del projecte museografic hauria de ser de l'empresa licitadora o es podria justificar amb el tècnic redactor /director de les obres que integran l'equip i que podria no ser integrant de l'empresa licitadora. Gracies. 05/07/2019 13:18h
Clausula 11.2 : L'equip tècnic podrà consistir, bé en un arquitecte adjudicatari (o en una empresa, de la que formi part l'arquitecte redactor i director), en ambdós casos integrant la seva solvència professional amb la dels tècnics col¿laboradors (art. 75 de la LCSP), o bé en una UTE, en la que l'arquitecte adjudicatari o l'empresa de la que forma part en sigui el partícip principal.
El DEUC l'han de omplir i signar també els col·laboradors especialistes? Gracies 03/07/2019 14:01h
No és necessari.
Per tant, afirmeu que el tècnic col.laborador especialista en costos de l'equip guanyador podrà presentar-se al concurs de l'execució de l'obra que s'haurà de fer a posteriori, i en cap cas quedarà exclòs per haver participat en aquest concurs? Gràcies 03/07/2019 13:59h
Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad.

1. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas a las que se refiere el primer párrafo del presente apartado, se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.

Las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos previstos en el artículo 336.

2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido en el apartado anterior.
Molt bon dia, Necessitem fer unes consultes amb referència al "Concurs per la Reforma i ampliació del Monestir" (exp. X2019007451) 1- Solvència econòmica i financera: s'ha de complir amb l'import mínim de l'assegurança ja en el moment de la selecció o és vàlid un compromís de pujar la quota a la xifra mínima requerida? En el cas de ser necessària la xifra mínima, en presentar-se com UTE, val el conjunt de les assegurances? 2- Solvència tècnica i professional: ha de ser una mateixa figura jurídica, la que hagi realitzat el projecte arquitectònic i el museogràfic? O poden ser col·laboradors? En el cas de ser col·laboradors, han de signar un compromís d'UTE per complir? 3- La que s'anomena "Presentació de la sol·licitud de participació", al punt 14.b.a, coincideix amb l'entrega de la documentació descrita al punt 15.a FASE1? Agraint la vostra atenció i a disposició per a qualsevol aclariment, us saludo cordialment 03/07/2019 09:51h
En relació en el punt 1:

Tal com diu el plec administratiu, ha d'estar vigent fins a almenys el termini de presentació de les pliques. En presentar-se com UTE, val el conjunt de les assegurances? El que disposa l'article 69 i article 75 de la LCSP.
En l'import de licitació del servei en direcció d'obra, està inclosa la direcció d'obra de l'arquitecte tècnic? Si no està inclosa, se suposa que hi haurà un altre concurs a posteriori? En el cas de que sigui així, el tècnic que participi en aquesta fase de concurs, queda exclòs de poder participar al suposat concurs a posteriori? Creiem interessant més aclariment sobre aquesta qüestió. Gràcies 03/07/2019 09:43h
Atenent que l'article 18.6 de la Llei d'arquitectura (Llei 12/2017 de 6 de juliol) impedeix la contractació conjunta de la direcció d'obra i la direcció d'execució de l'obra, queden específicament excloses d'aquesta contractació les direccions d'execució d'obra dels diversos projectes així com la Coordinació de seguretat i salut i el Seguiment del programa del control de qualitat.
En relació a l'existència d'un avantprojecte sobre l'emplaçament, que s'esmenta tant al plec tècnic com al plec administratiu. El dubte principal és el de saber si el contingut d'aquest avantprojecte és o no vinculant per als equips que participen en el concurs de projectes. És a dir, els seleccionats podran fer lliurement la seva proposta o han d'ajustar-se a les previsions de l'avantprojecte? Si aquest avantprojecte ¿ tant si resulta vinculant com si no ¿ no es posa en coneixement de tots els participants com annex al plec tècnic, l'equip redactor del mateix pot haver obtingut un avantatge o situació de privilegi respecte de la resta de participants, que podria suposar la seva exclusió de la licitació. 03/07/2019 09:32h
En el punt "1. antecedents" del document "Condicions tècniques", a tots els efectes Plec tècnic:

"Per tal de poder concórrer a aquesta convocatòria (es refereix al FEDER de Catalunya 2014-2020), poder validar la nova ubicació del museu amb la reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols i poder tenir una estimació de costos, l'Ajuntament, en la sessió de la Junta de Govern Local de data 24/05/2016, va adjudicar el contracte per a la redacció d'un Avantprojecte a l'empresa Leve Productora SL (14312016000037, 66102016000006)"

En el punt "3. Contingut de la documentació a presentar pels equips de la fase 2 relativa al concurs de projectes:
[...]
Respecte de l'edificació i la museografia:
Àmbit: És la reforma de la planta baixa (accés i botiga actuals), la planta primera i la Planta segona de l'edifici del monestir i una POSSIBLE ampliació (obra nova) en l'espai previst ..."

Entenem que el fet que sigui una possible ampliació ja deixa clar que l'avantprojecte, que sí la contempla, no és vinculant"

En el punt "6. Documentació de consulta que les empreses licitadores i adjudicatària tindran a la seva disposició." Del document "Condicions tècniques:

"Les empreses seleccionades per la fase 2 de licitació disposaran de la següent documentació de consulta:
a) L'avantprojecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per a ubicar-hi el futur Museu Thyssen, redactat per Leve Productora SL. i aprovat per la Junta de Govern Local en data 14/06/2016.
[...]"

En el punt "8.1 Fases de redacció del Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del Monestir (PBE), del projecte museogràfic (PMus) i del Projecte d'urbanització de l'entorn (PUrb):

[...]

c) Validació i desenvolupament de la proposta de reforma i ampliació del Monestir continguda en la fase 2 del procés de licitació atenent a la valoració feta pel jurat i amb les consideracions que realitzi l'ajuntament i que s'especificaran a la primera reunió de coordinació.
[...]"

Per tant entenem que no és vinculant.

Bon dia, en cas de guanyar les dues fases, els especialistes col.laboradors seràn qui desenvoluparan el projecte? Està inclòs als honoraris de licitació de les bases actuals? Gràcies 03/07/2019 08:08h
La redacció del projecte serà encarregada a l'equip guanyador del concurs de projectes; d'aquest equip en formen part els col¿laboradors que hauran de signar, com a mínim, aquella part del projecte de la qual són especialistes.

Tots els honoraris estan inclosos en el preu de licitació tal com s'especifica a la clàusula 9.2 del Plec.
Teníem dos dubtes: 1. Tots els col·laboradors hauran de signar el CV o ho ha de fer el representant? 2. Els CV dels col·laboradors especialistes en projectes d'estructures i d'instal·lacions també s'hauran de referir exclusivament a edificis destinats a museus, centres culturals, biblioteques, teatres i cases de cultura que tinguin un PEM de 1.000.000 o més? 03/07/2019 08:05h

1. Si, tots els col·laboradors hauran de signar el CV.

2. Els CV dels especialistes han de referir-se a aquelles actuacions que justifiquin la seva especialiat.
Atesa la coincidència temporal entre el període de sol.licitud de participació i el calendari de dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil, podem utilitzar el volum de negoci de l'exercici 2018 per acreditar la solvència econòmica? En el moment de selecció dels candidats, els comptes que acrediten aquesta solvència econòmica ja seran oficials, i per tant, entenem haurien de ser vàlids. Els preguem que ens confirmin aquest extrem. 02/07/2019 14:04h
Tal i com s'exposa al PCAP: els anys disponibles
Tenim un dubte relacionat amb l'exclusivitat dels col.laboradors: 11.2 Solvència tècnica i professional: Cada persona només podrà presentar una sol·licitud. Les persones que figurin com col·laboradors podran presentar-se amb l'equip o equips que considerin convenient, però si es presenten com a col·laboradors no podran presentar directament sol·licitud de participació en nom propi. - Entenem que com a col.laboradors ens podem presentar amb varis licitadors a la FAE1 i a la FASE 2? 02/07/2019 13:59h
La solvència tècnica s'analitza en la Fase 1 i és determinant per poder concórrer a la Fase 2.
Podríeu clarificar una mica més què s'entén per projecte museogràfic o d'exposició en l'àmbit cultural i/o del lleure, amb un PEM mínim de 200.000 euros? El PEM es limita només als costos de producció física de l'exposició? O poden incloure altres costos: honoraris de concepte, definició i organització de continguts, disseny dels espais, disseny gràfic, etc.? 02/07/2019 10:42h
La museografia és l'adaptació / organització dels espais per acollir el discurs expositiu fruit del plantejament museològic en el cas de l'exposició permanent i del discurs del comissariat en el cas de les exposicions temporals.
Per tant, la museografia ha de tenir previst totes les necessitats que es poden generar per acollir qualsevol exposició: des de la il¿luminació, la gràfica, panells, interactius, audiovisuals, etc. Tots els elements necessaris per donar resposta al discurs expositiu.

És en aquest sentit que ni els costos d'honoraris de concepte ni els costos de la definició i la organització de continguts estan inclosos.
Els costos del disseny dels espais, disseny gràfic, etc..., si són el fruït de l'adaptació dels espais a l'exposició (permanent o temporal) s'entenen inclosos.
Gracias por su respuesta acerca de dónde se pueden encontrar los pliegos en castellano. Agradeceríamos pues que nos mandaran una traducción de toda la documentación pertinente a esta licitación en castellano. 01/07/2019 13:38h
Adjuntamos el Pliego de cláusulas administrativas traducido al castellano, estamons trabajando en la traducción del pliego técnico. En todo caso, si hay alguna duda de interpretación o contradicción en relación a la versión en catalán, siempre prevalecerá lo establecido en la versión en catalán.

La cobertura de 600.000 ¤ de l'assegurança ha de ser vigent des del dia de l'entrega de concurs (fase 1) o amb un compromis d'ampliació de polissa es suficient? 01/07/2019 13:13h
Es suficient el compromís de disposar de la pòlissa amb en el termini, límits i condicions exigides en el plec de condicions
Que s'enten per "edifici destinat a museu o centre cultural, expositiu o de lleure"? Una biblioteca entraria en el suposit? Un centre civic o un centre de barri? Podrieu posar alguns exemples? 28/06/2019 14:18h
Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles, .... i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals...
Tenim una consulta sobre el concurs de referència: - El plec defineix obres similars com les destinades a museu, centre cultural, expositiu o lleure. En el cas d'una Biblioteca, es pot considerar com a edifici destinat al lleure? 28/06/2019 14:15h
Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles, .... i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals...
Es podria considerar "edifici destinat a museu o centre cultural, expositiu o de lleure" qualsevol edifici que correspongui a alguna de les tipologies d'equipaments culturals que defineix el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, al seu apartat 4. Definició de les tipologies? Arxius, Biblioteques, Espais escenicomusicals, Espais d'arts visuals, Centres culturals polivalents, Museus i col·leccions, Equipaments de nova generació. 28/06/2019 14:05h
La resposta és sí.
Es podria considerar "edifici destinat a museu o centre cultural, expositiu o de lleure" qualsevol edifici que correspongui a alguna de les tipologies d'equipaments culturals que defineix el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, al seu apartat 4. Definició de les tipologies? Arxius, Biblioteques, Espais escenicomusicals, Espais d'arts visuals, Centres culturals polivalents, Museus i col·leccions, Equipaments de nova generació. 28/06/2019 14:03h
Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles, .... i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals...
Ens ha surgit un'altes dubtes: 1. En el punt 11.2 Solvència tècnica i professional, es demana haver realitzat un projecte arquitectònic d'un edific destinat a museu, centre cultural, expositiu o de lleure per un pressupost mínim d'un milió d'euros de PEM. La pregunta és si ha de ser un projecte ja construit o pot ser un projecte ja aprovat i a punt de construir-se. 2. En el mateix punt demana un projecte museogràfic amb un PEM mínim de 200.000 euros. La pregunta és: És necessari que aquest projecte museogràfic l'hagi signat l'arquitecte licitador o pot ser autoria d'uns dels col¿laboradors (especialista en museografia )que hi participen? 3. Aquesta solvencia tècnica i professional ha de ser demostrada específicament o s 'enten ja acreditada dins del CV del licitant i dels col¿laboradors? 28/06/2019 13:54h
1. Pel tècnic redactor (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser projectes executius, pels tècnics directors (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser obres executades.
2. El plec determina que els equips estaran integrats, com a mínim, per tècnic redactor, tècnic director i tècnics col¿laboradors. No exclou que hi puguin integrar-se altres tècnics. En el cas de la redacció i direcció de la museografia pot ser el mateix tècnic redactor/director del projecte de reforma, ampliació o nova construcció o ser-ne un altre. Si és un altre tindrà la consideració de tècnic col¿laborador.
3. La solvència s'ha d'acreditar mitjançant certificats que l'acreditin. (clàusula 11.2 del Plec)

Referent a la solvència tècnica: l'edifici que s'ha d'haver realitzat destinat a "museu o centre cultural, expositiu o de lleure", inclouria l'ús de Biblioteca dins l'àmbit del lleure? Moltes gràcies 28/06/2019 13:52h
Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles, .... i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals...
1) Quan demaneu presentar els CVs, els CVs són les mateixes 10 fitxes per a cada tècnic? O tots els tècnics presenten CV i el tècnic redactor és l'únic que, a més a més del CV, prepara les 10 fitxes? 2) Les fitxes han de ser d'obra construïda? O poden ser de projectes executius? I de projectes de museografia? 3) Els CVs tant del tècnic redactor, del tècnic director d'obra, com dels tècnics col·laboradors, quina extensió en pàgines i format DIN han de tenir? (segons resposta de la pregunta 1, pot ser ja haurà quedat contestada) 4) En quant als certificats corresponents o documents acreditatius, han d'acreditar el contingut de tot el CV o concretament de les 10 fitxes? Serien vàlids com documentació acreditativa els fulls d'encàrrec? 28/06/2019 13:49h
1.- El CV són les 10 fitxes. Un CV per tècnic. 10 fitxes per CV.
2.- Pel tècnic redactor (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser projectes executius, pels tècnics directors (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser obres executades.
3.- El CV són les fitxes.
4.- Els de les 10 fitxes. No, s'ha d'acreditar la realització.

Molt bon dia, Necessitem fer unes consultes amb referència al "Concurs per la Reforma i ampliació del Monestir" (exp. X2019007451) 1- Solvència econòmica i financera: s'ha de complir amb l'import mínim de l'assegurança ja en el moment de la selecció o és vàlid un compromís de pujar la quota a la xifra mínima requerida? En el cas de ser necessària la xifra mínima, en presentar-se com UTE, val el conjunt de les assegurances? 2- Solvència tècnica i professional: ha de ser una mateixa figura jurídica, la que hagi realitzat el projecte arquitectònic i el museogràfic? O poden ser col·laboradors? En el cas de ser col·laboradors, han de signar un compromís d'UTE per complir? 3- La que s'anomena "Presentació de la sol·licitud de participació", al punt 14.b.a, coincideix amb l'entrega de la documentació descrita al punt 15.a FASE1? Agraint la vostra atenció i a disposició per a qualsevol aclariment, us saludo cordialment 28/06/2019 13:47h
En relació al punt 2:
El plec determina que els equips estaran integrats, com a mínim, per tècnic redactor, tècnic director i tècnics col¿laboradors. No exclou que hi puguin integrar-se altres tècnics. En el cas de la redacció i direcció de la museografia pot ser el mateix tècnic redactor/director del projecte de reforma, ampliació o nova construcció o ser-ne un altre. Si és un altre tindrà la consideració de tècnic col¿laborador.
Bon dia, ens podríeu donar més informació sobre el perfil de la figura: "Especialista en manteniment de grans equipaments, especialment durant la redacció dels projectes i en la redacció del llibre de l'edifici" (pagina 10 del plec de clàusules administratives) Per ultim, en l'apartat de Solvencia tècnica, especifica "...d'un edifici destinat a museu o centre cultural, expositiu o de lleure..." un poliesportiu es pot considerar lleure? Gracies 28/06/2019 13:43h
1- Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat).
2-Són els equipaments culturals que poden ser expositius o de lleure. Un poliesportiu no és un equipament cultural.
Reiterem la pregunta que vam realitzar la setmana pasada i de la que no hem obtingut resposta. En el llistat de col·laboradors demanen un tècnic especialista en manteniment de grans equipaments. A que es refereixen? 28/06/2019 13:38h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
Bon dia, A que es refereixen quan demanen en l'equip de col·laboradors un tècnic especialista en manteniment de grans equipaments? Quins tipus de tècnic? Gràcies 28/06/2019 13:37h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
Bon dia, A que es refereixen quan demanen en l'equip de col·laboradors un tècnic especialista en manteniment de grans equipaments? Quins tipus de tècnic? Gràcies 28/06/2019 13:36h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
En cas de es volgués que el tècnic redactor i el tècnic director d'obra fos la mateixa persona, s'han de presentar 10 fitxes per l'apartat de tècnic redactor i 10 fitxes per l'apartat de tècnic director d'obra? Poden repetir-se les 10 fitxes si es tracta de la mateixa persona? O es pot especificar a cada fitxa que són el CV tant de redactor com de director d'obra a la vegada i només cal presentar-les 1 vegada cada fixa? 28/06/2019 13:33h
Si el redactor i director és la mateixa persona, cal una fitxa per actuació especificant clarament que és projecte i direcció i acreditant ambdues.
Els hi escribim per saber si en podrien donar informació 1- del PERFIL del col·laborador "Especialista en manteniment de grans equipaments, especialment durant la redacció dels projectes i en la redacció del llibre de l'edifici" 2- Un poliesportiu es pot considerar de lleure Moltes gràceis 28/06/2019 13:29h
1- Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
2-Edifici destinat a museu o centre cultural; els centres culturals poden ser expositius o de lleure. Queden exclosos equipaments no culturals, centres cívics, poliesportius, piscines, escoles, .... i inclosos tots els equipaments culturals, biblioteques, teatres, cases de cultura, centres culturals...
En cas de es volgués que el tècnic redactor i el tècnic director d'obra fos la mateixa persona, s'han de presentar 10 fitxes per l'apartat de tècnic redactor i 10 fitxes per l'apartat de tècnic director d'obra? Poden repetir-se les 10 fitxes si es tracta de la mateixa persona? O es pot especificar a cada fitxa que són el CV tant de redactor com de director d'obra a la vegada i només cal presentar-les 1 vegada cada fixa? 28/06/2019 13:21h
Si el redactor i director és la mateixa persona, cal una fitxa per actuació especificant clarament que és projecte i direcció i acreditant ambdues.
En cas de es volgués que el tècnic redactor i el tècnic director d'obra fos la mateixa persona, s'han de presentar 10 fitxes per l'apartat de tècnic redactor i 10 fitxes per l'apartat de tècnic director d'obra? Poden repetir-se les 10 fitxes si es tracta de la mateixa persona? O es pot especificar a cada fitxa que són el CV tant de redactor com de director d'obra a la vegada i només cal presentar-les 1 vegada cada fixa? 28/06/2019 08:23h
A l'apartat 4.2 de les Condicions tècniques s'especifica que la direcció d'execució així com la coordinació de seguretat i salut i el seguiment del programa de control de qualitat estan exclosos d'aquesta licitació.

La solvència econòmica i financera es podrà acreditar de qualsevol d'aquestes dues maneres: a) La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant la presentació dels comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (o registre oficial corresponent o, en cas d'empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, llibres inventaris i comptes anuals legalitzats). Serà requisit mínim per poder participar en el procediment, acreditar que el volum de negoci referit al millor exercici dels últims tres anys disponibles, hagi estat superior a 150.000,00 euros (IVA no inclòs). 26/06/2019 14:03h
Exercicis disponibles, són exercicis disponibles, efectivament les empreses presenten en juliol de cada any els comptes anuals, per tant els últims exercicis disponibles són els dels anys 2017-2016-2015.
En el llistat de col¿laboradors demanen un tècnic especialista en manteniment de grans equipaments. A que es refereixen? 26/06/2019 13:56h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
En quant als certificats corresponents o documents acreditatius, han d'acreditar el contingut de tot el CV o concretament de les 10 fitxes? Serien vàlids com documentació acreditativa els fulls d'encàrrec? 26/06/2019 13:50h
Els de les 10 fitxes. No, s'ha d'acreditar la realització.
Els CVs tant del tècnic redactor, del tècnic director d'obra, com dels tècnics col¿laboradors, quina extensió en pàgines i format DIN han de tenir? 26/06/2019 13:49h
El CV són les fitxes
Les fitxes han de ser d'obra construïda? O poden ser de projectes executius? I de projectes de museografia? 26/06/2019 13:48h
Pel tècnic redactor (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser projectes executius, pels tècnics directors (projecte arquitectònic i projecte museogràfic) han de ser obres executades.

Quan demaneu presentar els CVs, els CVs són les mateixes 10 fitxes per a cada tècnic? O tots els tècnics presenten CV i el tècnic redactor és l'únic que, a més a més del CV, prepara les 10 fitxes? 26/06/2019 13:48h
El CV són les 10 fitxes. Un CV per tècnic. 10 fitxes per CV
La solvencia tècnica i professional ha de ser demostrada específicament o s 'enten ja acreditada dins del CV del licitant i dels col¿laboradors? 26/06/2019 13:02h
Tal com s'especifica a la clàusula 11.2 "L'esmentada solvència s'haurà de demostrar mitjançant certificats que així ho acreditin." Tot i així, inicialment només es presentarà el document DEUC tant dels licitadors com dels col¿laboradors, si s'escau, on es declara que es compleixen tots els requisits de capacitat i solvència prèvia i mínima exigida i, només al guanyador del procediment, se li requerirà la documentació acreditativa.

En quan a la clàusula 15 referent al contingut del sobre 2, si que s'exigeix el CV signat per l'interessat i s'hauran d'acompanyar els certificats corresponents i/o altres documents acreditatius del contingut del CV per tal de poder realitzar la valoració i assignació de puntuacions.
En el mateix punt (11.2 Solvència tècnica i professional) demana un projecte museogràfic amb un PEM mínim de 200.000 euros. La pregunta és: És necessari que aquest projecte museogràfic l'hagi signat l'arquitecte licitador o pot ser autoria d'uns dels col¿laboradors (especialista en museografia )que hi participen? 26/06/2019 12:58h
S'ha d'acreditar la redacció i direcció d'un projecte museogràfic per un o més tècnics que poden ser els redactors i directors, però que també poden ser tècnics col¿laboradors. S'hauran de presentar els certificats acreditatius emesos pel promotor o qui hagi encarregat les tasques, que garanteixin que s'han realitzat.
En el punt 11.2 Solvència tècnica i professional, es demana haver realitzat un projecte arquitectònic d'un edific destinat a museu, centre cultural, expositiu o de lleure per un pressupost mínim d'un milió d'euros de PEM. La pregunta és si ha de ser un projecte ja construit o pot ser un projecte ja aprovat i a punt de construir-se. 26/06/2019 12:56h
El tècnic redactor l'ha d'haver projectat i el tècnic director l'ha d'haver dirigit, en aquest darrer cas ha d'estar finalitzat. S'hauran de presentar els certificats acreditatius emesos pel promotor o qui hagi encarregat les tasques, que garanteixin que s'han realitzat.
En el llistat de col¿laboradors demanen un tècnic especialista en manteniment de grans equipaments. A que es refereixen? 26/06/2019 12:54h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
Els hi escric perquè voldríem saber, si ens podríeu donar més informació sobre el perfil de la figura: - "Especialista en manteniment de grans equipaments, especialment durant la redacció dels projectes i en la redacció del llibre de l'edifici" (pagina 10 del plec de clàusules administratives 26/06/2019 12:52h
Es tracta de tècnics (sense especificar la qualificació) que per la seva experiència i formació en manteniment de grans equipaments es puguin considerar especialistes. S'haurà de presentar, en el format previst en el Plec, les actuacions de manteniment o pel manteniment de com a mínim dos grans equipaments (s'ha d'entendre com a gran equipament un de similars característiques al de la licitació, podent ser públic o privat)
Escrivim per resoldre un dubte en relació al nombre de fitxes que s'han de presentar dins del "Sobre 2" de la "Fase 1" del Concurs per a l'adequació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per a acollir el Museu Carmen Thyssen. Agrairíem que ens confirméssiu si s'han de presentar 10 fitxes per cada àrea (60 fitxes en total) o 10 fitxes pel total de l'equip licitador. 26/06/2019 12:20h
Són 10, com a màxim, per a cada col¿laborador.
Segons el Plec es demana el següent: Tant el tècnic redactor com el tècnic director de les obres com els tècnics col·laboradors hauran de presentar un curriculum vitae (CV) específic i detallat amb aquelles participacions que estiguin relacionades amb l'objecte del contracte. S'haurà de presentar una col·lecció de fitxes, una per a cada actuació, amb un màxim de 10 fitxes, amb una presentació en dos DIN A3 a una cara que inclourà una breu memòria on s'especifiqui les característiques essencials i els punts forts de cada actuació. Entenetm que les 10 fitxes de C.V. son en total del conjunt de tots els tècnics distribuides de la manera que considerem més convenient o 10 per cada tècnic / col·laborador? 26/06/2019 12:16h
Són 10, com a màxim, per a cada col¿laborador.
Buenos días, ¿Dónde podemos encontrar las bases de esta licitación en castellano? Muchas gracias. 26/06/2019 12:03h
En principio se publican en catalán. De todas formas, si lo desea, podemos enviarle una traducción. En todo caso, si hay alguna duda de interpretación o contradicción en relación a la versión en catalán, siempre prevalecerá lo establecido en la versión en catalán.
Buenos días, Queríamos preguntar en qué idiomas se pueden presentar las propuestas. Muchas gracias. 26/06/2019 11:58h
Las propuestas se pueden presentar en los dos idiomas oficiales (castellano y catalán)
On puc trobar un exemple de sol·licitud de participació, està en algún annex? 20/06/2019 12:55h
És l'Annex I del plec de clàusules administratives.
La sol·licitud de participació s'entrega en el mateix moment que el sobre 1 i sobre 2? 20/06/2019 12:52h
Sí. S'ha de presentar una instància (Annex I del plec de clàusules administratives) que anirà acompanyada de dos sobres tancats, denominats 1 i 2.
Tenim un dubte relacionat amb les fitxes que acrediten la solvència tècnica: " (...) S'haurà de presentar una col·lecció de fitxes, una per a cada actuació, amb un màxim de 10 fitxes, amb una presentació en dos DIN A3 a una cara que inclourà una breu memòria on s'especifiqui les característiques essencials i els punts forts de cada actuació." Ens podríeu aclarir siusplau aquest paràgraf de la pàg. 16 del Plec? No acabem d'interpretar quantes fitxes voleu per cada actuació. Són dues fitxes A3 per a cada actuació? És a dir, són 5 actuacions? 18/06/2019 15:30h
Són 10 actuacions (10 fitxes), cada fitxa pot constar, com a màxim, de dos DIN A3 a una cara (podria ser un DIN A3 a dues cares).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya