Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Les millores addicionals a aportar dins dels criteris de valoració del servei de manteniment, han d'adjuntar valoració econòmica de la millora? 10/07/2019 14:47h
Les millores addicionals no han de portar valoració econòmica ja que no suposaran cap càrrec addicional per l'hospital
En l'apartat 9.1 del PPT, s'indiquen les línies d'actuació obligatòries per a les MCEs. Dins de cada línia hi ha paquets de MCEs, que entenem que cal oferir, però, s'han d'oferir MCEs en l'àmbit de totes les actuacions dins de cada paquet?, és a dir, per exemple, en el Paquet 1 de la L1, s'indica que cal realitzar actuacions per a la modificació de la distribució d'aigua freda, separació de circuits primaris i secundaris i optimització del circuit de vapor. Per a complir amb l'obligatorietat del Paquet, es pot oferir MCEs en un dels 3 àmbits d'actuació, per exemple només en la modificació de distribució d'aigua freda, però no en l'optimització del circuit de vapor? 10/07/2019 14:46h
Les línies son obligatòries i cal que cada licitador proposi millores en totes dues línies i en cada un dels paquets de cada línia, de manera que per la línia 1 hi ha d'haver proposta de millores per al paquet 1 i el paquet 2 i a la línia 2 hi ha d'haver proposat de millores per al paquet 1 i per el paquet 2 obligatòriament.
· En la clàusula 3 (pàg. 7) del PCAP s'indica que "Les ofertes que presentin un estalvi superior a l'establert podran ser requerides per l'òrgan de contractació per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen i podran ser excloses de la licitació si no es consideren justificats els extrems esmentats." i a l'Annex 5 (pàg. 4) del PCAP s'indica que "*Recordar que les ofertes hauran de considerar un estalvi comprès entre les franges definides a l'annex 1 del PPT, taules 1.2.1 i 1.2.2, i que no s'admetran les propostes que considerin un estalvi d'energia inferior al 10% en EE i el 5% en GN, i que les que presentin un estalvi superior al 15% en EE i el 10% en GN podran ser requerides per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament, i ser excloses de la licitació si no es consideren justificades.". Es dedueix, per tant, que podran oferir-se estalvis energètics per sobre dels màxims previstos, a risc de ser exclosos si no estan convenientment justificats. D'aquesta forma, si s'ofereixen estalvis garantits per sobre dels màxims que es considerin vàlids, es podrà majorar un estalvi econòmic generat per a l'hospital, segons el model d'oferta econòmica, i per tant, incrementar la puntuació obtinguda en el criteri econòmic 1.a., és correcte? 08/07/2019 09:12h
Si l'estalvi garantit que proposa el licitador és superior al límit màxim, hi ha dos riscos, quedar exclòs de la licitació o el risc de penalització en cas de ser adjudicatari i no complir.

Respecte a la puntuació, no hi haurà increment, la puntuació màxima del punt 1.a és de 25 punts però no més. Com tampoc tindreu més punts en el criteri 2 on es valorarà com estalvi de CO2 de la oferta els màxims de CO2 definits als plecs, és a dir 2.583 Tn.

Adjuntem les formules per verificar la resposta.1.a.Estalvi Econòmic anual (expressat en ¤): fins a 25 punts.

S'avaluaran els estalvis per una anualitat sencera, desprès de introduïdes les Mesures de Conservació de l'Energia (E. anual), que resulti de l'oferta presentada per l'empresa licitadora per cadascun dels conceptes establerts, conceptes que es recullen a la taula de presentació de oferta econòmica.

La valoració prevista s'atorgarà proporcionalment en funció de l'estalvi màxim ofert.

Només seran valorades aquelles ofertes que presentin un estalvi positiu per a l'òrgan contractant.

La fórmula de puntuació d'aquest criteri serà:

E. anual (ofertat)
P (E. Anual)=----------------------------25
E. anual (màx. ofertat)


2. CRITERIS TÈCNICS PER L'AVALUACIÓ DEL SERVEI D'EFICIÈNCIA: Els factors de conversió d'energia a emissió de CO2 a utilitzar per les empreses licitadores en la presentació de la seva oferta, s'indiquen a la taula 2.3 del model d'oferta econòmica: fins a 25 Punts

Un estalvi d'energia del 15% d'EE i 10% de GN respecte la despesa actual (que corresponen a 2.583 tones de CO2 evitades) obtindrà la puntuació màxima corresponent a 25 punts.

Un estalvi d'energia del 10% d'EE i 5% de GN (corresponent a 1.426 tones de CO2 evitades) respecte la despesa actual obté una puntuació de 0 punts

Els estalvis compresos entre aquests dos valors obtenen el valor proporcional corresponent, segons la següent expressió:

(Tones CO2 evitades -1.426)
P (Estalvi_Energia_Tones CO2)=------------------------------------25
2583 - 1.426

Podrien indicar-nos el nombre total de llits d'hospitalització del complex i el desglossament aproximat de llits per cada edifici del complex? 08/07/2019 08:59h
L'Hospital compta amb un total de 1128 llits entre hospitalització i unitats crítiques. Aquests llits es distribueixen de la següent forma:

- Hospital General - 563 llits

- Hospital Materno-Infantil - 314 llits

- Hospital de Traumatologia - 251 llits
Els agrairíem ens confirmessin si s'inclou dins l'àmbit del servei la verificació de la qualitat ambiental en interiors o si aquest cost l'assumeix l'hospital 08/07/2019 08:58h
La verificació de la qualitat ambiental en interiors no està inclosa en el contracte.
S'indica en el PCAP que la quota d'eficiència no es començarà a cobrar fins al segon any de contracte, perquè s'estimen 12 mesos d'obres. Si s'acabessin les obres abans d'aquests 12 mesos, es podrà començar a cobrar la quota d'eficiència en aquest moment? 08/07/2019 08:56h
No, la quota d'eficiència està pressupostada a partir de l'any 2.
En les dades de consums proporcionats es pot observar que el consum de gas de l'any de referència (2016) és de 88.328.496 kwh PCS per a una generació d'electricitat amb la trigeneració de 21.896.510 kWhe. D'altra banda, l'any 2018, el consum de gas ha passat a 94.706.482 kWh PCS per a una producció molt semblant de 21.786.920 kWhe. A que ha estat degut aquest increment de gas de 6.377.986 kWhPCS? Es té previst ja un ajust per al Pla de Mesura i Verificació en cas que es mantingui aquesta tendència una vegada s'iniciï el contracte? 08/07/2019 08:54h
L'increment de gas pot ser degut a diferents factors com la climatologia, pot haver estat un any amb un hivern més llarg i fred, amb més ocupació..., diferents factors afecten al consum, per aquest motiu és tan important el Pla de Mesura i Verificació. Cal definir la corba matemàtica de comportament de l'edifici correctament tenint en compte totes les variables que siguin necessàries, climatologia, ocupació, funcionament...

En cas que l'hospital, al llarg dels anys de contracte, canvies algun paràmetre important de funcionament que afectés al consum, per exemple més superfície climatitzada, més hores de funcionament, etc., es tindria en compte i s'ajustaria adequadament el Pla de Mesura i Verificació definit.
Bon dia, Estariem interessats a saber quin tipus de contracte de suministre de fred i calor es disposa amb l'edifici docent. Qui decideix si es passa a fred o calor? O hi ha un contracte de subministre per kWh que s'ha d'incloure a la linea base? Anàlogament, amb la cafeteria de l'Hospital, s'alimenta del clima general? Té escomesa elèctrica pròpia? Gràcies 08/07/2019 08:52h
L'UAB té un conveni amb l'Hospital on es facturen les energies prorratejant per m2 ocupat. L'Hospital fa el canvi de fred a calor i a l'inrevés segons petició de l'UAB i tenint en compte l'afectació a la resta d'espais o serveis de l'Hospital.

Anàlogament, amb la cafeteria de l'Hospital, s'alimenta del clima general? Té escomesa elèctrica pròpia?. El bar restaurant central del públic i la cafeteria del públic a trauma tenen equips de clima autònoms. No tenen escomesa elèctrica pròpia independent sinó que s'alimenten de línies de l'Hospital. Les instal·lacions de les cafeteries dels treballadors estan integrades amb la resta de l'Hospital. Es facturen per m2 segons conveni/contracte.

Segons el Plec els DEUC s'han de presentar signats electrònicament, però hi han subcontractes que no disposen de signatura electrònica, es poden presentar DEUCs signats i escanejats? Es obligatori subcontractar amb fabricants els manteniments específics? I si aquests no aporten el seu DEUC? 04/07/2019 09:29h
Bon dia,
Evidentment tota la documentació que no estigui signada electrònicament es pot aportar signada i escanejada.
Tal com diu l'article 17.2 del PCAP d'aquest expedient qualsevol empresa ha de presentar el seu DEUC.

Salutacions
La presentació de l'oferta s'ha de fer mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública, on existeix una limitació del volum de la informació. El volum de documentació associada a l'oferta es molt gran, proposaran algun mecanisme complementari per al lliurament de la documentació de l'oferta? 04/07/2019 09:18h
Bon dia,
Cal que presenteu els documents que siguin possibles en arxiu comprimit.
De tota manera a la mateixa plataforma dins de l'enllaç "Com presentar una oferta" podeu consultar possibles qüestions tècniques que us poden sorgir.

Salutacions
Dins del model d'oferta econòmica publicat (Annex 4), apareixen 3 concepts: 1) Criteri economic 2) Preus/hora 3) Criteri tècnic: els estalvis Segons el document aclariment sobes licitació, entenem que el punts 1) Criteri economic I 2) Preus/hora s'han d'incloure al Sobre núm.3 (sobre C) I que l'apartat 3) Criteri tècnic: els estalvis s'ha d'incloure al sobre núm.2 (sobre D). Es correcte? 28/06/2019 09:01h
Bon dia,
Efectivament, tal com ens comenteu a la vostra pregunta, aquests són els sobres on heu d'entregar la informació que us demanem.

Salutacions
En el Plec de condicions técnique no aparexi en el texte l'aparat 10.7.5 referent al mantenimient específic de la màquina d'absorció. Ens podeu facilitar aquest apartat? 21/06/2019 12:53h
Aquest punt del plec no existeix, es tracta d'una errada de l'índex. El manteniment de la màquina d'absorció correrà a càrrec de l'hospital Vall d'Hebron per motius contractuals
Ens sorgeixen uns quants dubtes sobre la documentació que s'ha actualitzat: - ¿Com es calcula el preu hora? ¿Inclou absentisme? ¿S'han incorporat increments salarials de conveni? ¿Els imports donats inclouen BI+GG? - Segons oferta del fabricant, la revisió anual de la turbina és més del doble del que s'ha estimat. ¿Podem donar pel bo el valor del desglos? Hi ha també increments als compressors Carrier, de menor import. ¿Els imports donats inclouen BI+GG? En aquest cas seria més gran la diferència. 21/06/2019 12:52h
1- ¿Com es calcula el preu hora? ¿Inclou absentisme? ¿S'han incorporat increments salarials al conveni? ¿Els imports donats inclouen BI + GG?El preu hora es refereix a presencia física, pel qual inclou tots els conceptes pels quals es pregunta. Donat que el contracte es sense revisió de preus, el preu hora es el vàlid per tot el període de contractació2- Segons oferta del fabricant, la revisió de la turbina és més del doble del que s'ha estimat. ¿Podem donar per bo el valor del desglossament? Hi ha també increments als compressors Carrier, de menor import ¿Els imports donats inclouen BI + GG? En aquest cas seria mes gran la diferencia.El preus corresponen al últim servei anual prestat per cada servei que es licita en el moment de preparació dels plecs, en aquest cas any 2017
En una pregunta anteriorment contestada s'indicava que, "En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas, i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? La oferta d'estalvi no pot ser superior a la indicada als plecs, els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen". D'altra banda, en la clàusula 3 (pàg 7) del PCAP s'indica que "Les ofertes que presentin un estalvi superior a l'establert podran ser requerides per l'òrgan de contractació per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen i podran ser excloses de la licitació si no es consideren justificats els extrems esmentats." Y en el Annex 5 (pàg 4) del PCAP indiquen que "*Recordar que les ofertes hauran de considerar un estalvi comprès entre les franges definides a l'annex 1 del PPT, taules 1.2.1 i 1.2.2, i que no s'admetran les propostes que considerin un estalvi d'energia inferior al 10% en EE i el 5% en GN, i que les que presentin un estalvi superior al 15% en EE i el 10% en GN podran ser requerides per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament, i ser excloses de la licitació si no es consideren justificades.". S'entén, per tant, que la contestació a la pregunta es referís exclusivament al criteri de valoració de les emissions de CO2, no?, ja que segons el PCAP (Clàusula 3 i Annex 5) hi ha la possibilitat d'oferir estalvis superiors als establerts, encara que podran ser exclosos de la licitació si no es consideren prou justificats, és així? 21/06/2019 12:48h
L'estalvi que garanteixi el licitador ha d'estar comprès entre els percentatges definits, el 15%-10% en EE i el 10%- 5% en GN, si algun licitador ofereix més estalvi no tindrà més punts ja que la valoració està definida per aquests intervals i té el risc de quedar exclòs de la licitació si no es consideren prou justificats.
Sol·licitem DADES HORÀRIES (pels darrers 24 mesos) del següent: * Producció d'aigua freda (kW) de cada refredadora (turbocompressors i absorcions). En el BMS de Siemens es mostra la potència dels turbocompressors per tant entenem que aquestes dades poden estar enregistrades. * Producció de vapor (kg/h) de cada caldera de gas (C1 i C2) i de la caldera de recuperació de gasos (C2) 21/06/2019 12:42h
No disposem de lectures fiables de la producció de fred dels turbocompressors. Les úniques dades fiables son de la producció de la màquina d'absorció (S'adjunta taules calor i fred).

1.- ¿Pueden facilitarnos las auditorias completas de los edificios objeto de la licitación? 2.- ¿Pueden facilitarnos los esquemas de principio de las instalaciones de frío y calor y/o la documentación descriptiva disponible (memorias, planos, mediciones,...? 3- ¿Pueden facilitarnos un listado exacto de las máquinas con refrigerantes prohibidos objeto de cambio obligatorio? 4.- ¿Pueden facilitarnos los datos de los contadores energéticos existentes actualmente?. Independiente del periodo disponible, queremos analizar los datos para ver pautas de consumo. 5.- ¿Pueden facilitarnos las curvas cuartohorarias de los consumos eléctricos? 6.- ¿Pueden facilitarnos un inventario del alumbrado interior y exterior actual? Gracias 21/06/2019 12:30h
1. ¿Pueden facilitarnos las auditorias completes de los edificios objeto de la licitación?

Adjuntades a la plataforma com a resposta a la primera pregunta

2. ¿Pueden facilitarnos los esquemas de principio de las instalaciones de frío y calor y/o la documentación descriptiva disponible (memorias, planos, mediciones,...?

Esquemes i plànols dins la carpeta "Planols i Esquemes"

3. ¿Pueden facilitarnos un listado exacto de las máquinas con refrigerantes prohibidas objeto de cambio obligatorio?

L'inventari d'aparells es va publicar a l'annex III del plec tècnic, no disposem d'un inventari mes actualitzat

4. ¿Pueden facilitarnos los datos de los contadores energéticos existentes actualmente?. Independiente del período disponible, queremos analizar los datos para ver pautes de consumo.

L'hospital disposa dels següents comptadors:

DESCRIPCIÓ IDENTIFICADOR CUPS
Comptador electric subministrament principal companyia ES0031408282239001MM0F
Comptador elèctric subministrament Reserva companyia
Comptador elèctric import-export AC-1
Generació Neta elèctrica a 25 kV AG-N
Generació bruta elèctrica 25kV AG-1
Generació bornes alternador 6 kV MED TG1
Comptador compra GAS Companyia ES0217901000015659SE
Gas per a Convencional o Postcombustió Tèrmica
Gas per a Turbina ERM-TG1

A més, existeix un comptador d'energia a la producció de fred, en els pròxims dies es publicaran dades al respecte.

5. ¿Pueden facilitarnos las curvas cuartohoraris de los consumos eléctricos?

Dades dins la carpeta "Dades consum"

6. ¿Pueden facilitarnos un inventario del alumbrado interior y exterior actual?

No per que no és objecte del contracte, l'enllumenat queda fora del servei d'eficiència energètica així com del servei de manteniment, només s'inclou al servei de gestió i conducció dels edificis.
¿Las ECAs de los centros de transformación están incluidas en el servicio? 19/06/2019 09:02h
Respecte a les inspeccions i legalitzacions cal diferenciar:- Referent a les instal·lacions noves que realitzi la ESE, aquesta serà la responsable de la legalització i dels seus costos.- Referent a les instal·lacions existents, la ESE serà responsable de la gestió de les inspeccions i legalitzacions de l'Hospital, tant les que es fan actualment com les pendents. Els costos d'aquestes inspeccions i/o legalitzacions aniran a càrrec de l'Hospital, només seran a càrrec de la ESE els costos de les inspeccions periòdiques d'alta tensió (s'adjunta taula). També serà responsabilitat de la ESE identificar els equips, la seva potència tècnica i la definició de la periodicitat de les inspeccions.Ens podeu facilitar el planning anual de OCAs a realitzar durant cada anualitat del contracte? 19/06/2019 08:59h
Respecte a les inspeccions i legalitzacions cal diferenciar:- Referent a les instal·lacions noves que realitzi la ESE, aquesta serà la responsable de la legalització i dels seus costos.- Referent a les instal·lacions existents, la ESE serà responsable de la gestió de les inspeccions i legalitzacions de l'Hospital, tant les que es fan actualment com les pendents. Els costos d'aquestes inspeccions i/o legalitzacions aniran a càrrec de l'Hospital, només seran a càrrec de la ESE els costos de les inspeccions periòdiques d'alta tensió (s'adjunta taula). També serà responsabilitat de la ESE identificar els equips, la seva potència tècnica i la definició de la periodicitat de les inspeccions.
Bon dia, els agrairíem ens confirmessin si les consultes que s'han enviat per mail seran respostes per plataforma, o be si les hem de formular mitjançant aquest canal. 14/06/2019 11:17h
si, seran respostes per la plataforma
Bona tarda, els agrairíem ens comuniquessin si tenim la possibilitat de realitzar una nova visita a les instal·lacions 14/06/2019 11:07h
Si, ja s'han publicat les properes visites

Un dels criteris de valoració automàtics és el preu/hora home per al servei extraordinari. Això engloba el manteniment correctiu fora de l'horari habitual del servei?Hi han preus màxims i/o mínims de licitació? 14/06/2019 10:28h
El preu hora/home per el servei extraordinari inclou el manteniment fora de l'horari habitual i es pagarà a part, cal tenir en compte que l'empresa adjudicatària te la obligació de atendre les avaries urgents en un temps màxim de 2 hores durant les 24h dels 365 dies de l'any (punt 10.3.5 del PPT), per fer l'oferta el licitador haurà d'emplenar la taula 2.2 de l'annex 2 del PCAP Model d'oferta econòmica on es defineixen les diferents situacions:Respecte als preus màxims i/o mínims de licitació teniu com a referència el detall econòmic de l'import de manteniment adjuntat dins la carpeta "Desglossament import licitació" i la formula de càlcul de la valoració a l'annex 5 del PCAP Desglossament criteris adjudicació.
Bona tarda, ens agradaria confirmar si entra o no dins de l'àmbit del servei finalment el manteniment i la posta en marxa de la turbina, ja que cal realitzar el Overhaul i això suposa aproximadament un Milió i mig d'euros en condicions de funcionament normal, si no està en funcionament el seu cost és de 2 milions d'euros. Gràcies 14/06/2019 10:11h
En l'àmbit del manteniment que afecta a aquest contracte no entra la posta en marxa de la turbina, és a dir està fora del contracte l'Overhaul.
Bon dia. Vàrem parlar de la possibilitat d'una quarta visita. Hi ha data fixada? D'altra banda ens interesa molt acabar de veure les subestacions de clima, que per horari no va estar posible i caldria veure maternitat. gracies 14/06/2019 10:09h
Si, es publiquen
Buenas tardes, necesitamos que se aclaren ciertas dudas acerca del funcionamiento de la turbina. ¿Cuantas horas de funcionamiento tiene al año? ¿Pueden facilitarnos las horas de funcionamiento desde 2016 hasta la actualidad de manera mensual, para comprobar la estacionalidad del funcionamiento? ¿Cuantas horas de funcionamiento totales tiene actualmente? Por otra parte, en la visita indicaron que la turbina no está funcionando actualmente por unas averías por lo que necesitamos saber si en caso de ser necesario la reposición de la turbina o equipos importantes o la reparación de la misma para poder ponerla en funcionamiento de nuevo el coste asociado de esta "puesta a punto" ¿es a cuenta del adjudicatario o será el organismo el encargado de dejarla lista para su funcionamiento previo al inicio del contrato? Finalmente, la línea base que se ha calculado teniendo en cuenta el consumo de la turbina si sigue sin funcionar ¿cómo se va adaptar el contrato? ¿Hay revisión de la línea base? Esperamos su respuesta. 14/06/2019 10:08h
Primer de tot concretar que la turbina actualment està aturada per criteris de gestió de la mateixa i segons les necessitats de l'Hospital, no per averia.

La gestió de la Turbina estarà definida per l'hospital en funció de les seves necessitats, de totes maneres la ESE podrà opinar i aconsellar a l'hospital si considera que hi ha certa gestió que pot optimitzar en el seu ús.
En cas de que per algun motiu la Turbina deixés de funcionar abans de finalitzar el contracte es definiria de nou la línia base i l'estalvi a garantir en els termes que consten a l'Annex I del PPT a l'apartat I.6 Aplicació del re¿equilibri.
Bon dia: Agrairem facilitin la següent informació: 1) Dades quart-horàries de l'energia elèctrica subministrada per companyia els últims 24 mesos. 2) Dades horàries de consum de gas de companyia els últims 24 mesos. 3) Dades horàries del consum de gas de la turbina els últims 24 mesos. 4) Dades horàries de generació elèctrica de la turbina els últims 24 mesos. 5) Dades horàries d'exportació elèctrica de la turbina els últims 24 mesos. 6) Dades horàries de consum de gas de les calderes els últims 24 mesos. 7) Darrers informes d'anàlisi de combustió de cada caldera (els més recents disponibles). 8) Darrer informe d'avaluació tècnico-econòmica de la tri-generació per part de l'ICS-Hospital. 9) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua freda (central d'energies i edificis). 10) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució de vapor (central d'energies i edificis). 11) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua calenta per calefacció i ACS (de cada edifici). 12) Esquemes unifilars de la xarxa interna d'alta tensió (25 kV). 13) Esquemes unifilars de la xarxa interna de baixa tensió (des de CGBT fins a nivell planta/zona, quadres BT). 14) Actualització de la llista d'equips (la publicada sembla no estar actualitzada). 15) Informes de manteniment de totes les refredadores d'aigua dels últims 24 mesos. 16) Auditoria realitzada per SIEMSA (només s'ha publicat fins ara les presentacions en format .ppt). En especial els mesuraments realitzats, dades d'històrics del BMS utilitzats, càlculs d'estalvis. 17) Llista de climatitzadors principals incloent dades nominals (cabal d'aire m3/h, potència bateries fred/calor, hores de funcionament estimats, free-cooling sí/no, recuperació de calor sí/no, variadors de freqüència sí/no). En especial: a. Hospital traumatologia: bloc quirúrgic i aire primari. b. Hospital general: bloc quirúrgic i aire primari. c. Hospital materno-infantil: bloc quirúrgic i aire primari. Moltes gràcies 14/06/2019 10:03h
1) Dades quart horàries de l'energia elèctrica subministrada per companyia els últims 24 mesos.

S'han penjat dades quart horàries d'un dia Vall i un dia Pic de l'any 2016 a la carpeta "Dades consum"

2) Dades horàries de consum de gas de companyia els últims 24 mesos

Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum"

3) Dades horàries de consum de gas de turbina els últims 24 mesos

Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum"

4) Dades horàries generació elèctrica de turbina els últims 24 mesos

Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum"

5) Dades horàries d'exportació elèctrica de turbina els últims 24 mesos

Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum"

6) Dades horàries de consum de gas de calderes els últims 24 mesos

Només hi ha un comptador de gas. Les dades que es penjaran en aquest sentit es troben a la carpeta "Dades consum"

7) Darrers informes d'anàlisis de combustió de calderes

No procedeix

8) Darrer informe d'avaluació tècnic-econòmic de la trigeneració per part de l'ICS ¿ Hospital.

No procedeix

9) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua freda (central d'energies i edificis)

Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes"

10) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució de vapor (central d'energies i edificis)

Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes"

11) Esquemes de principi del sistema de producció i distribució d'aigua calenta per calefacció i ACS (de cada edifici)

Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes"

12) Esquemes unifilars de la xarxa interna d'alta tensió (25kW)

Els plànols i esquemes de principi es troben a la carpeta "Planols i Esquemes"

13) Esquemes unifilars de la xarxa interna de baix tensió (des de CGBT fins a nivell planta/zona, quadres BT)
Aquesta part d'instal¿lacions està fora de l'àmbit del concurs

14) Actualització de la llista d'equips (la publicació sembla no estar actualitzada)

Així es, no disposem de dades mes actualitzades

15) Informes de manteniment de totes les refredadores d'aigua dels últims 24 mesos

No procedeix

16) Auditoria realitzada per SIEMSA (només s'ha publicat fins ara les presentacions en format.ppt). En especial els mesuraments realitzats dades d'històrics del BMS utilitzats, càlculs d'estalvis.

La informació publicada com a resposta a la primera pregunta es la informació de la que disposem

17) Llistat de climatitzadors principals incloent dades nominals (cabal d'aire m3/h, potència bateries fred/calor, hores de funcionament estimades, free-cooling si/no, variadors de freqüència si/no). En especial:

a. Hospital traumatologia: bloc quirúrgic i aire primari.
b. Hospital general: bloc quirúrgic i aire primari.
c. Hospital materno ¿ infantil: bloc quirúrgic i aire primari

La informació de climatitzadors inventariada es la publicada com a annex III del PPT, no es disposa d'altres registres mes actualitzats. S'han habilitat mes visites a les instal¿lacions per a que els licitadors puguin registrar totes les dades que precisin
Benvolguts Srs. Plantegem els següents dubtes: 1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs? 2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016? 3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas , i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? 4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal·lat? 5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris. 6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas? 7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures. 8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions? 9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així? 10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error? 11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet? 12. En la referència del compliment dels requeriments tècnics i normatius de les MCEs, les mesures només poden ser les recollides en l'annex IV del PPT o podrien ser altres? 13. Ens poden facilitar les auditories completes d'on surten els resums de l'annex IV del PPT 14. Segons la primera visita realitzada, l'encesa de la turbina és manual, sense cap criteri clar al respecte. Un major o menor nombre d'hores d funcionament pot incidir en l'estalvi de KWh de gas i d'electricitat, convertint les hores de funcionament en variable del model de mesura i verificació d'estalvis. Un cop començat el contracte qui va a determinar les hores i els períodes de funcionament de la mateixa? 15. Llistat equips / instal·lacions amb característiques tècniques (inventari). Hi ha un llistat en ANNEX III ben estructurat però falta informació sobre Ges, CTs, BC, ... i en alguns casos la informació no sembla estar verificada, en màquines d'absorció per exemple es visualitzen dos equips Carrier i en la visita un dels equips era Thermax, estan actualitzats i al dia els llistats? 16. Disposició de materials, en pàgina 28 de ppt no deixa clar o no m'ho sembla qui s'encarrega de la disposició dels mateixos a l'hora d'abordar correctius. Indica que l'HUVH pot fer-se càrrec dels mateix o demanar preu a mantenidor, aquest haurà d'aplicar baixada del 20% sobre PVP ... aclarir aquest punt. El mantenidor els disposa o es facturaran a part? 17. GMAO, cal disposar una soft que es pugui vincular a SAP i amb mobilitat disponible. Com funcionen actualment ?, tenen alguna predilecció? 18. Personal, en els llistats de subrogació no apareix personal de comandament (Cap d'equip / Enginyer de Mto), no apareixen comandaments operatius (encarregats / caps de torn) ni apareix personal administratiu. No hi ha personal exercint aquestes funcions en l'actualitat? 19. Mitjans operatius. Disposició mitjans auxiliars o l'HUVH compta amb equips propis que posa a disposició (¿?) Salutacions 14/06/2019 09:59h
1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs?

PCS

2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus
de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016?

L'estalvi econòmic es calcularà sempre, en la licitació i en cas de ser adjudicatari en la durada total del contracte, amb les tarifes de referència definides als plecs i que també consten a la taula del model d'oferta econòmica (annex 4 model d'oferta econòmica).

Electricitat
Codi de Tarifa: 6.1
Tarifa de referència EE 0,07278¤/kWh


Gas natural
Codi de Tarifa:
Tarifa de referència GN 0,02144¤/kWh

3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas, i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat?

La oferta d'estalvi no pot ser superior a la indicada als plecs, els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen.

Per calcular les tones de CO2 resultants s'han d'utilitzar el ratis que defineixen els plecs:


4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal¿lat?

Dins la carpeta "Sistema de gestio"

5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris.

8 Bar vapor saturat mode cogeneració/ 6 Bar vapor saturat sense cogeneració

6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas?

POTÈNCIA DE LES CALDERES EN MWt

C1 6,5
C2 9,5
C3 5,2

7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures.

Només hi ha un comptador general de companyia.

8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions?

Les dades de potencia dels bescanviadors s'han de recollir in situ dins de les visites realitzades i pendents de realitzar.

9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així?

Actualment només hi ha un punt de subministrament d'energia elèctrica de companyia, tot i que al 2016 es disposava de dos. A part hi ha el punt d'emergències.

10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil
recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error?

Es consideren correctes la suma dels valors de la taula 8.1.7. La diferència es del 0,18% pel que no altera el resultat de cap anàlisi:
Taula 8.1.5 22.391.977 kwh
Taula 8.1.7 22.432.379 kwh valor correcte

11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet?

Línies obligatòries:

L1- Actuacions en climatització i ACS:
Paquet 1: Modificació de la distribució d'aigua freda per climatització, separant circuits primari i secundari, i optimització del circuit de vapor d'aigua i condensats.
Paquet 2: Substitució de les màquines refredadores amb refrigerants prohibits i en males condicions de servei, canvi
Buenas tardes, , estimados Sres, una vez estudiado los pliegos y asistido a la visita solicitamos la siguiente documentación complementaria 1.- Consumos (curvas cuartohorarias eléctricas) y desglose de gas de mensual de los años de referencia y de los consumos hasta la actualidad. 2.- Planos de las instalaciones 3.- Esquemas de principio 4.- Datos energéticos (curvas) de los contadores actuales y situación de los mismos. 5.- Inventario exacto de los equipos a sustituir por tener gases prohibidos. 6.- Memorias constructivas de los edificios. 7.- Listado de señales de control actuales y arquitectura del sistema Saludos Jorge López Jiménez Tecnocontrol Servicios, S. A. 14/06/2019 09:56h
1- Consumos (curvas cuarto horarias eléctricas) y desglose de gas mensual hasta la actualidad

COMPRA DE GAS NATURAL
2016 2018 2019
GEN 9.699.083 11.221.507 11.903.350
FEB 9.093.889 10.525.976 10.076.055
MAR 9.703.368 10.495.600 8.681.530
ABR 2.723.416 2.533.955 3.166.393
MAI 2.501.383 2.350.641
JUN 8.853.364 8.667.629
JUL 8.337.724 9.208.867
AGO 2.397.288 2.571.067
SET 8.696.545 9.306.547
OCT 5.361.012 7.295.788
NOV 9.936.113 9.691.688
DES 11.025.311 10.837.217

Dins la carpeta "Dades consum" es pot trobar mes informació al respecte

2- Planos de las instalaciones

Dins la carpeta "Planols i Esquemes"

3- Esquemas de principios

Dins la carpeta "Planols i Esquemes"

4- Datos energéticos de los equipos a substituir por tener gases prohibidos

El llistat d'equips s'ha publicat a l'annex III del plec tècnic. No es disposa d'un inventari més detallat ni més actualitzat

5- Inventario exacto de los equipos a substituir por tener gases prohibidos

El llistat d'equips s'ha publicat a l'annex III del plec tècnic. No es disposa d'un inventari més detallat ni més actualitzat

6- Memorias constructivas de los edificios

No procedeix publicar aquesta documentació

7- Listado de señales de control actuales y arquitectura del sistema

Dins la carpeta "Sistema de gestio"
Necesitariamos la siguiente documentación para poder realizar una mejora propuesta: 1. Esquemas de principio de calor y de los sistema secundarios de cada uno de los edificios. Intercambios vapor/agua tanto de clima como ACS (importante tener datos de potencias de los intercambiadores de calor) 2. Esquema de principio de la red de vapor 3.Esquema de principio de la red de agua fría de climatización que alimenta a cada uno de los edificios con los diámetros de las tubería en la entrada de cada uno de los edificios. 4.Planos de planta de alumbrado. 5.Consumos energéticos del año 2018. 6.Consumos energéticos 2019. 7.Producción eléctrica de la cogeneración de 2.018. 8.Horas de funcionamiento de la turbina en el año de referencia en cada uno de los meses del año 2016. 9. Horas de funcionamiento de la máquina de absorción en el año de referencia en cada uno de los meses del año 2016. 10. Horas de funcionamiento de la turbina en cada uno de los meses del año 2018. 11. Horas de funcionamiento de la máquina de absorción en cada uno de los meses del año 2018. 12. Horas de funcionamiento de las enfriadoras durante el año de referencia y el año 2018 repartido por meses. 13. Auditoría Energética completa. 14. Inventario alumbrado 14/06/2019 09:52h
1. Esquemas de principio de calor y de los sistema secundarios de cada uno de los edificios. Intercambios vapor/agua tanto de clima como ACS (importante tener datos de potencias de los intercambiadores de calor)

Els esquemes de que disposem estan publicats dins la carpeta "Planols i Esquemes". Respecte a les dades de potencia dels bescanviadors s'han de recollir in situ dins de les visites realitzades i pendents de realitzar

2. Esquema de principio de la red de vapor

Dins la carpeta "Planols i Esquemes"

3. Esquema de principio de la red de agua fría de climatización que alimenta a cada uno de los edificios con los diámetros de las tuberías en la entrada de cada uno de los edificios.

Dins la carpeta "Planols i Esquemes"

4. Planos de planta de alumbrado.

No procedeix

5. Consumos energéticos del año 2018

Dins la carpeta "Dades consum"

6. Consumos energéticos 2019

Dins la carpeta "Dades consum"

7. Producción eléctrica de la cogeneración de 2018.

Dins la carpeta "Dades consum"

8. Horas de funcionamiento de la turbina en el año de referencia en cada uno de los meses del año 2016

Dins la carpeta "Dades consum"

9. Horas de funcionamiento de la máquina de absorción en el año de referencia en cada uno de los meses del año 2016

Dins la carpeta "Dades consum"

10. Horas de funcionamiento de la turbina en cada uno de los meses del año 2018

Dins la carpeta "Dades consum"

11. Horas de funcionamiento de la máquina de absorción en cada uno de los meses del año 2018

Dins la carpeta "Dades consum"

12. Horas de funcionamiento de las enfriadoras durante el año de referencia y el año 2018 repartido por meses

Dins la carpeta "Dades consum"

13. Auditoría Energética completa

Adjuntades a la plataforma com a resposta a la primera pregunta

14. Inventario alumbrado

No procedeix
Bon dia, no hem trobat el desglossament econòmic de totes les partides de l'import de licitació que segons l'article 100.2 de la LCSP és obligatori. 14/06/2019 09:42h
Resposta en la Taula detall dins la carpeta "Desglossament import licitació" (ubicada en l'esmena de data 14/6/2019: "Ampliació documentació per donar resposta a les preguntes formulades, pels futurs licitadors mitjançant la plataforma de contractació pública, fins al 12/6/2019")
Entre la documentació de la licitació no aconseguim veure la memòria econòmica que indiqui com s'ha calculat l'import de licitació. ¿La podrien facilitar segons la nova llei? 14/06/2019 09:38h
Resposta en la Taula detall dins la carpeta "Desglossament import licitació" (ubicada en l'esmena de data 14/6/2019: "Ampliació documentació per donar resposta a les preguntes formulades, pels futurs licitadors mitjançant la plataforma de contractació pública, fins al 12/6/2019")
S'ha de presentar el DEUC de les empreses que es obligatori subcontractor segons els plecs de la licitació? 12/06/2019 12:23h
Tal com figura al Plec de Clàusules Administratives Particulars SE-EFIC-PO-01-18 al apartat 8.1 lletra a) es obligatori presentar el DEUC per separat per a cadascuna de les empreses amb les quals es tingui intenció de subcontractar.
Bon dia, els agrairíem ens confirmessin si les consultes que s'han enviat per mail seran respostes per plataforma, o be si les hem de formular mitjançant aquest canal. 03/06/2019 08:42h
Bon dia,
En tots els casos que sigui possible es respondran a través d'aquest canal. En tot cas, si feu la consulta a través del correu milloraeficienciaenergetica@vhebron.net també obtindreu resposta a les mateixes.

Salutacions
Benvolguts Srs. Plantegem els següents dubtes: 1. Els consums de referència que s'indiquen, corresponents a 2016 en el seu consum de gas, són respecte a l'pci o al pcs? 2. En el sobre C, el criteri d'estalvi econòmic anual per oferir, amb quins preus de referència d'energia s'han de calcular, amb els de 2016? 3. En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas , i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? 4. Ens poden facilitar el llistat de punts de control, que es pot extreure del programari 963 de TREND que tenen instal·lat? 5. El vapor que es subministra a la xarxa en quines condicions de pressió i temperatura es produeixen, apareixen en els plecs diverses dades contradictoris. 6. Quina és la potència de les calderes de vapor alimentades a gas? 7. Ens podrien desagregar el consum de gas anual segons cada un dels comptadors de companyia que disposen, almenys 2 segons la informació recollida en visita? Aquesta informació ve recollida en les factures. 8. Ens poden facilitar les potències dels intercanviadors d'ACS i de calefacció de cadascuna de les subestacions? 9. Quants punts de subministrament d'energia elèctrica hi ha a l'hospital? Segons els plecs es dedueix que 2, és així? 10. Segons PCT, en el punt 8.1.5, els kWh fact el 2016 coincideix exactament amb la suma electricitat subministrada a la central de producció i l'electricitat de l'hospital Matern infantil recollida a la taula 8.1.7. Si fem aquesta mateixa operació per a l'any 2017, la suma no coincideix, on està l'error? 11. Segons PCT, apartat 9.1, s'han de realitzar MCEs de manera obligatòria en cadascuna de les línies següents. Es refereix a una actuació almenys en L1 i una altra a L2? O es refereix a actuacions en cada paquet? O bé en cadascuna dels àmbits de cada paquet? 12. En la referència del compliment dels requeriments tècnics i normatius de les MCEs, les mesures només poden ser les recollides en l'annex IV del PPT o podrien ser altres? 13. Ens poden facilitar les auditories completes d'on surten els resums de l'annex IV del PPT 14. Segons la primera visita realitzada, l'encesa de la turbina és manual, sense cap criteri clar al respecte. Un major o menor nombre d'hores d funcionament pot incidir en l'estalvi de KWh de gas i d'electricitat, convertint les hores de funcionament en variable del model de mesura i verificació d'estalvis. Un cop començat el contracte qui va a determinar les hores i els períodes de funcionament de la mateixa? 15. Llistat equips / instal·lacions amb característiques tècniques (inventari). Hi ha un llistat en ANNEX III ben estructurat però falta informació sobre Ges, CTs, BC, ... i en alguns casos la informació no sembla estar verificada, en màquines d'absorció per exemple es visualitzen dos equips Carrier i en la visita un dels equips era Thermax, estan actualitzats i al dia els llistats? 16. Disposició de materials, en pàgina 28 de ppt no deixa clar o no m'ho sembla qui s'encarrega de la disposició dels mateixos a l'hora d'abordar correctius. Indica que l'HUVH pot fer-se càrrec dels mateix o demanar preu a mantenidor, aquest haurà d'aplicar baixada del 20% sobre PVP ... aclarir aquest punt. El mantenidor els disposa o es facturaran a part? 17. GMAO, cal disposar una soft que es pugui vincular a SAP i amb mobilitat disponible. Com funcionen actualment ?, tenen alguna predilecció? 18. Personal, en els llistats de subrogació no apareix personal de comandament (Cap d'equip / Enginyer de Mto), no apareixen comandaments operatius (encarregats / caps de torn) ni apareix personal administratiu. No hi ha personal exercint aquestes funcions en l'actualitat? 19. Mitjans operatius. Disposició mitjans auxiliars o l'HUVH compta amb equips propis que posa a disposició (¿?) Salutacions 31/05/2019 09:45h
Es respon una part dels vostres dubtes que fa referència a les línies obligatòries:

Aclariment línies obligatòries:A la pàgina 8 del PPT a l'apartat: "4 ÀMBIT es mostra un llistat de les línies obligatòries. Aquest llistat té caràcter no limitatiu, podent incloure altres elements" aquest llistat és informatiu i no defineix els àmbits obligatoris en els que s'han de presentar MCEs, les línies obligatòries es defineixen a l'apartat 9.1 de la pàgina 19."9.1 AMBITS D'ACTUACIÓ I ESTALVIS MÍNIMS A GARANTIR

L'empresa que resulti adjudicatària haurà d'assolir els estalvis garantits durant el període del

contracte. Els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia

elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum

d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament

que l'usuari i l'edifici requereixen, i s'hauran de realitzar mesures de conservació de l'energia (MCEs)

de manera obligatòria en cada una de les línies següents:L1- Actuacions en climatització i ACS:

Paquet 1: Modificació de la distribució d'aigua freda per climatització, separant circuits

primari i secundari, i optimització del circuit de vapor d'aigua i condensats

Paquet 2: Substitució de les màquines refredadores amb refrigerants prohibits i en

males condicions de servei, canvis en els climatitzadors i en la distribució i renovació

d'aire, modificació de la distribució d'aigua freda de climatització per crear els

secundaris i millora de l'aïllament tèrmic de canonades d'aigua de climatització i ACS.L2- Actuacions en gestió, supervisió i control de consums (segons Annex VII):

Paquet 1: Millora del programa de gestió de generació d'energia

Paquet 2: Millora del programa de gestió dels edificis (BMS)

En tot cas, s'hauran de complir els requeriments d'humitat i temperatura fixats pels criteris descrits a

l'annex I d'aquest PPT (Garantia de Rendiment)."Aquestes línies si que son obligatòries i cal que cada licitador proposi millores en totes dues línies i en cada un dels paquets de cada línia, de manera que per la línia 1 hi ha d'haver proposta de millores per al paquet 1 i el paquet 2 i a la línia 2 hi ha d'haver proposat de millores per al paquet 1 i per el paquet 2 obligatòriament.
D'acord al actual conveni de la siderometal·lurgia de la província de Barcelona i la naturalesa de la present licitació, els hi sol·licitem la massa salarial anual inclosos els seus plusos i la antiguitat del personal que opta a subrogació. Moltes gràcies 31/05/2019 09:31h
S'ha publicat al PCAP, concretament a l'annex 2.1
Per respondre la resta de preguntes ens hem de reunir els de la DIT amb l'ICAEN, començem amb la primera reunió aquest dilluns. Un cop recopilem plànols i esquemes us demanarem que els publiqueu i llavors convocarem altre visita global a les instal·lacions. Hem detectat que hi ha informació d'annexes que no s'han publicat. Quan estiguem segurs de quins també us demanarem que ens indiqueu com publicar-los. Finalment ens agradaria publicar el següent aclariment (respon a un dubte de la pregunta 18):
En el Anexo I, garantía de rendimiento, pag 10, se dice " En cas que algun període anual corresponent les tarifes fossin inferiors a les del Període de Referència, s'utilitzarà la tarifa vigent del Període Anual a efectes del càlcul dels Estalvis Garantits Verificats". Teniendo en cuenta que todos los ahorros eléctricos teóricos esperados se multiplican siempre por un precio fijo, sin discriminar el periodo en el que se han producido, entendemos que la justificación de los mismos debe mantenerse así. ¿Es correcto? 31/05/2019 09:27h
Per respondre a aquesta pregunta cal fer una modificació de l'annex I del PCAP, concretar que el càlcul de l'estalvi sempre es farà amb la tarifa de referència a aquest afecte cal eliminar el darrer paràgraf de l'apartat I.5:

"En cas que algun període anual corresponent les tarifes fossin inferiors a les del Període de Referència, s'utilitzarà la tarifa vigent del Període Anual a efectes del càlcul dels Estalvis Garantits Verificats"
¿Se pueden proponer MCEs que tengan que ver con actuaciones de alumbrado? 31/05/2019 09:22h
Només aquelles mesures que tinguin a veure amb l'encesa o apagat d'àrees. Manteniment conductiu. Queda fora del servei d'eficiència energètica i del servei de manteniment el canvi o millora de les llumeneres.
¿CATEGORIES EXIGIDES ALS SUBGRUPS? Creiem que les classificacions exigides al concurs no estan ben definides Les categories sol·licitades han de ser en funció del import corresponent a cada subgrup, en que es divideix l'import total (798.983,44 ¤) Per al càlcul s'ha d'atribuir una quantitat a cada instal·lació (electricitat, gas i climatització) sol·licitant la categoria de cada classe en funció de l'esmentat import. P:E. En aquest cas l'import total del contracte es de 798.983,44 ¤/any. Si es divideix aquest import entre les 3 instal·lacions a mantenir, correspondria: - Al manteniment de Electricitat (P-1), línies de media tensió i quadres, un 15% del valor del contracte, el que suposa un import de 119.847,51 ¤/any. Correspon categoria A (inferior a 150.000,00 ¤). Per tant la categoria del subgrup P-1 que s'ha de sol·licitar es la A. - Al manteniment de Gas (P-2), instal·lació gas, un 5% valor contracte, el que suposa un import 39.949,17 ¤/any. Correspon categoria A (inferior a 150.000,00 ¤). Per tant la categoria del subgrup P-2 que s'ha de sol·licitar es la A. - Al manteniment Climatització (P-3), climatització, ventilació i calefacció, un 80% restant (que l'objecte fonamental del contracte) del valor del contracte. Import 639.186,75 ¤. Correspon categoria D (igual o superior a 600.000,00 ¤). Per tant la categoria del subgrup P-3 que s'ha de sol·licitar es la D. Mai es pot sol·licitar la màxima categoria, D (més 600.000,00 ¤), pel manteniment de la instal·lació de gas, que només compren la rampa de gas i el compressor per elevar la pressió i les canonades per alimentar la turbina i les calderes. Si vostès consideren altres percentatges per cadascuna de les instal·lacions a mantenir, les categories aniran en funció del import resultant corresponent. 31/05/2019 09:21h
S'està fent la consulta als serveis jurídics i si es el cas s'actualitzaran les classificacions.
S'allargarà finalment el termini de presentació de propostes per tal de poder estudiar més profundament el servei d'eficiència energética i les mesures MCEs? 31/05/2019 09:20h
Si, el nou termini es 18/07/2019
Ens podeu indicar a quines empreses es subcontracta actualment el manteniment dels següents equips?: Grups electrògens, Turbina de gas, compressor de gas, Turbocompressors producció de fred. Gràcies 31/05/2019 09:19h
- Grups electrògens à Carterpillar

- Turbina de gas à Turbomatch

- Compressor de gas à Enerproject

- Turbocompressors à Carrier
Hi han incongruencies respecte al personal. Per una banda, el conveni de siderometall de Barcelona obliga a la subrogació, però als criteris de valoració de judici de valor (Sobre B), ens demaneu adjuntar els CVs i Titulacions del personal. Al haver-hi subrogació, només les empreses que presten actualment el servei disposen d'aquesta informació. A més, a la pàgina 46 del Plec Tècnic indica que es valora positivament que part de la plantilla proposada pel contracte formi part de l'empresa licitadora abans del concurs. Preguem aclariment de tot això. 31/05/2019 09:17h
Donat que la llei ha canviat aquest any en quant a la subrogació, no es valorarà de cap manera que part de la plantilla proposada pel contracte formi part de l'empresa licitadora abans del concurs. No obstant això, s'han d'adjuntar els currículums i titulacions del personal necessari per donar cobertura a tot el contracte sense tenir en compte el personal a subrogar.
Hola, es possible poder disposar de les auditories energètiques? Creiem que és necessari poder disposar d'elles per a tenir un coneixement més ampli i suficient en el moment de plantejar les MCE. Gràcies. 31/05/2019 09:16h
Ja estan adjuntades en la resposta al correu anterior
Buenos días. 1- ¿Que día sera la visita a las instalaciones? 2- ¿Nos pueden proporcionar la auditoria energética completa? Saludos. 31/05/2019 09:14h
1- Tal i com es va publicar al perfil del contractant, les empreses interessades en fer la 1a visita obligatòria del dia 21/05/2019 havien de manifestar-ho per escrit abans del dia 17/05/2019. Les empreses que no l'han fet no es poden presentar al concurs.

2- En adjunt les auditories senceres.
L'adreça direccio_dmo@vhebron.net ens retorna un error. ¿Poden confirmar que l'adreça es correcte? 27/05/2019 08:53h
Disculpeu el retard en la resposta. Tot i que està publicat us donem la informació.
L'adreça on cal dirigir-se és: milloraeficienciaenergetica@vhebron.net
Salutacions
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya