Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Codi d'expedient:
ICREA - 2019/07/02
Bon dia, A la pàgina 11 del plec clàusules administratives referent al DEUC posa: "Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s'adjunta com a document Annex a aquest plec..." No l'hem sabut trobar-lo, ens podeu fer arribar l'arxiu? Hem descarregar l'arxiu .xml i a la web ttps://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=es ens diu que no és vàlid. Gràcies, 11/07/2019 16:26h
Bon dia,
Adjunto el DEUC.
Cordialment,
Bon dia, Tenim dubtes sobre la documentació del Sobre núm. 3.- Criteris quantificables de forma automàtica ¿ Experència en la gestió del servei. Caldrà relacionar i, en cas de resultar adjudicatària, acreditar mitjançant certificat de les empreses, l'experiència del personal assignat en webs Drupal, per sobre de la solvencia mínima, les quals han d'haver estat desenvolupades i publicades o actualitzades en els últims dos (2) anys. A que us referiu amb aquest punt? Moltes gràcies, 11/07/2019 16:25h
Bon dia,
Es demana haver creat un mínim de 25 webs Drupal, s'han de relacionar totes les que s'hagin fet en Drupal.
L'empresa que resulti adjudicatària haurà d'enviar un certificat per cadascuna de les empreses a qui s'hagin fet les webs. Per tant, estaria bé amar avançant amb tenir aquests certificats.
Cordialment,

Hola, Estic interessat en presentar la nostra empresa al "Contracte de serveis de mantenimient, actualització i millora de la intranet i de la pàgina web d'ICREA". He estat revisant la documentació, i demaneu les següents certificacions: ¿ Certificacio¿ SCRUM oficial SAFe ® Agilist (SA) de l'organitzacio¿ Scaled Agile Inc. => Nosaltres comptem amb una certificació "Professional Scrum Master I" de l'organització scrum.org. Aquesta certificació pot ser compatible amb la cerificació SCRUM que demaneu? ¿ Certificacio¿ oficial de Drupal.org "Acquia Developer". => Aquesta certificació no existeix, ja que Drupal.org no dona certificacions. Haurieu d'aclarir de quina certificació estem parlant. Moltes gràcies per les aclaracions i salutacions, 11/07/2019 16:25h
Benvolgut,

En relació a la seva consulta us informem que en els plecs la referència a la certificació DRUPAL, la redacció hauria de ser "Certificació oficial reconeguda por Drupal.org preferiblement Drupal Developer per la organització Acquia".
Al respecte, convé destacar que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), al seu article 93.2, disposa l'obligació que els òrgans de contractació reconeguin els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també que acceptin altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat presentades pels empresaris.
L'article 182 de la mateixa Llei es pronuncia en similars termes, exigint en qualsevol cas a l'òrgan de contractació que accepti els certificats que siguin equivalents a l'expressament exigit i, a més, que acceptin altres mitjans de prova adequats quan l'empresari no tingui accés als certificats o informes de proves exigits o no pugui obtenir-los en els terminis fixats.
Conforme l'anterior, doncs, que s'acceptarà la presentació de qualsevol certificació equivalent a la certificació reconeguda per Drupal.org "Acquia certified Developer" preferiblement exigida, en els termes així establerts per la pròpia LCSP, corresponent al licitador aportar documentació acreditativa d'aquesta equivalència.
Cordialment,
Bon dia El meu nom és Ramon Vilar i sóc el responsable d'una empresa especialitzada en Drupal i interessada en aquesta licitació. Llegint tota la documentació associada a la licitació, em sorgeixen els següents dubtes: - Hores del server. Si dividim el preu hora màxim entre el pressupost de licitació anual surten que el projecte requereix de 800¤ a l'any, però en canvi en el full de l'annex 1 apareix com a dada a emplenar el número d'hores ofertades. No hauria de ser fix? - Segons s'explica a la pàgina 11, cal adjuntar al sobre 1 el document DEUC adjunt al document. Falta aquest adjunt al document per poder emplenar. - Segons pàgina 9, cal que l'empresa disposi de la certificació SCRUM per part d'una empresa privada anomenada (ScaledAgile Inc.) Aquest títol no és pas oficial de SCRUMAlliance que és qui regeix aquestes certificacions. Nosaltres disposem de diverses persones certificades en SCRUM per SCRUM Alliance que és l'empresa certificadora oficial de la metodologia. Entenem que també és vàlida la titulació, però volíem assegurar-nos que no fos motiu de desqualificació. - Segons model d'annex 1 de la presentació de l'oferta econòmica i nombre de webs, sembla que cal presentar, per cadascuna de les persones adscrites al contracte, el nombre de webs dutes a terme. Si fem la suma d'això, aquesta pot quedar alterada perquè hi ha persones que han compartit projecte, i per tant, se sumarien dos o tres cops el mateix web. Com us imagineu aquesta taula per tal de no emplenar-la de forma errònia? Moltes gràcies 11/07/2019 16:25h
Bon dia,
Respecte les seves preguntes:
- Efectivament, les hores previstes per a la borsa d'hores son 800 hores * 50¤/hora = 40.000,00¤. Això no vol dir que s'hagin de gastar totes les hores. El concurs és per manteniment i millores de la web i la intranet. Hem estimat que necessitarem aquestes hores però poden ser menys. El que heu de posar és el vostre preu hora i multiplicar per les 800 hores.
- Adjunto el DEUC al correu.
- Respecte la certificació SCRUM i la de DRUPAL Developer, convé destacar que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), al seu article 93.2, disposa l'obligació que els òrgans de contractació reconeguin els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també que acceptin altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat presentades pels empresaris. L'article 182 de la mateixa Llei es pronuncia en similars termes, exigint en qualsevol cas a l'òrgan de contractació que accepti els certificats que siguin equivalents a l'expressament exigit i, a més, que acceptin altres mitjans de prova adequats quan l'empresari no tingui accés als certificats o informes de proves exigits o no pugui obtenir-los en els terminis fixats.
- En el cas que per la mateixa web hi hagin treballat vàries persones, només es contarà aquesta web un cop. Si hi ha dues persones que han treballat a la mateixa web o per una es conta zero i per l'altre 1, o es conta 0,5 per cadascuna d'elles.
A la vostra disposició per a qualsevol aclariment addicional.
Cordialment
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya