Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
900817/19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

A la pàgina 13 del plec de clàusules administratives, al punt 12.1.2 Qualitat del servei indica que el contingut de la proposició pel que fa a la qualitat del servei ha d'incloure l'organització del personal dedicat a la prestació del servei. Es refereix a tot el personal (directe i indirecte) o només al directe? 05/07/2019 10:36h
Es refereix a tot el personal (directe i indirecte) dedicat a la prestació del servei objecte de licitació
A l'apartat 12.1 del Plec de condicions tècniques i econòmiques, es mostra una taula amb la distribució dels equipaments de les parades. Aquesta taula indica que 9 parades disposen com a equipament un pal. En el servei actual no existeixen pals de parada. A l'hora de calcular el cost inicial del servei, s'ha de tenir en compte la instal·lació de 9 pals de parada en el lloc que determini l'AMB? 05/07/2019 10:35h
La taula de l'apartat 12.1 del PCTE té caràcter orientatiu. Per tal de garantir que totes les parades del servei disposen dels elements adequats de suport de la informació, l'empresa adjudicatària ha d'instal·lar banderoles a aquelles parades que no disposen de cap suport per a la informació, així com ha de garantir que les parades actualment senyalitzades compleixen els requisits mínims recollits a l'Annex 6. En cap cas ha d'instal·lar pals de parada en el moment de l'adequació inicial de les parades.
A l'apartat 5.1.4. del Plec de condicions tècniques i econòmiques diu que la prestació del servei base s'haurà d'ajustar al calendari i a l'estructura horària de referència especificats a l'Annex 1, apartat A1.2. En aquest apartat defineix un any tipus amb feiners, feiners d'agost, dissabtes i festius, però segons l'apartat A1.2.2. el calendari del servei és de dilluns a divendres, feiners, excepte el mes d'agost. Sol·licitem aclariment al respecte. 05/07/2019 10:34h
Efectivament, a l'Annex 1, apartat A1.2.2, s'estableix que el calendari del servei és de dilluns a divendres, feiners, excepte el mes d'agost.
I, per tant, segons l'any tipus definit a l'apartat A1.2.1, per a determinar les magnituds del servei indicades al PCTE, s'han considerat 228 dies de servei.
Hi ha alguna restricció més en el recorregut, a part de que hagi de ser un servei antihorari? Per exemple, prioritzar un tram per davant d'un altre si hi ha peticions en dos trams paral·lels? 05/07/2019 10:33h
El SRP-TAD ha de respectar en tot moment tots els elements que caracteritzen el servei de transport a la demanda definits al PCTE. Entre d'altres, ha de garantir que es respectarà l'ordre de reserva de viatge (de manera que es prioritzaran les sol·licituds de les persones que hagin reservat amb anterioritat) o que, de manera general, el recorregut del servei ha de ser antihorari. Cal aclarir que un cop tancada una expedició, el SRP-TAD haurà de proposar el recorregut que, satisfent les sol·licituds acceptades dels usuaris, sigui més eficient des del punt de vista de quilòmetres recorreguts.
S'han definit els punts de parada del servei a la demanda? Els punts CB1A, CB1B... etc. de l'annex 1 del Plec de condicions tècniques i econòmiques són punts de parada o simplement interseccions de trams? 05/07/2019 10:31h
La informació general sobre les parades es recull a l'apartat 5.1.3 del PCTE. La localització de parades que actualment no estan senyalitzades la concretarà l'AMB, sempre dins dels recorreguts o dels trams previstos a l'apartat A1.1.
Els punts indicats amb notació CB1A, CB1B, etc. són efectivament interseccions de trams.
Donat que hi ha dues línies a la demanda (CB1 i CB2) a operar amb un sol vehicle, durant les hores d'expedicions d'una línia no es podran oferir serveis de l'altra línia? Es demana que s'ofereixi una hora alternativa? 05/07/2019 10:30h
Durant l'interval de temps assignat a una expedició de la línia CB1 no es podran oferir serveis de la línia CB2, ni a la inversa.
Tal i com es recull a l'apartat 9.2 del PCTE, el SRP-TAD ha d'acceptar, encaixar, ajustar o rebutjar la sol·licitud de viatge que realitzi un usuari.
A l'apartat 5. del Plec de condicions tècniques i econòmiques diu que el servei d'autobús a la demanda seguirà una estructura horària establerta, amb unes expedicions marcades. A l'annex A1.2 diu que l'AMB determinarà la distribució de les expedicions de les línies. Considerem important disposar de la informació de les expedicions per descriure l'operativa del servei a la demanda. Quan es disposarà d'aquesta informació? Com es definiran les expedicions? Tindran hora / franja d'inici i fi fixa (per exemple, a les 4 i a les 5) o l'inici dependrà de la primera petició que es faci? Hi haurà un "horari" pre-fixat d'inici i fi d'expedicions? 05/07/2019 10:29h
L'AMB informarà a l'empresa adjudicatària de la distribució horària de les expedicions amb el temps suficient per a garantir la correcta planificació i prestació del servei d'autobús a la demanda. Aquesta informació indicarà en tot cas el nombre i interval de temps assignat a les expedicions de cada línia. Cada expedició tindrà un interval de temps màxim assignat fix, amb indicació concreta de l'hora d'inici i fi del mateix. Dins d'aquest interval de temps màxim fixat, l'horari concret de sortida i arribada de cada expedició variarà en funció de l'itinerari efectiu de l'expedició, que serà el que dins de l'interval fixat millor s'ajusti a les preferències dels usuaris.
Al document de Preguntes freqüents de Com presentar una oferta amb sobre Digital es diu "amb la signatura del resum generat per l'eina de Sobre Digital per part de l'apoderat/da s'entenen signats tots els documents que conformen l'oferta presentada". Això vol dir que no cal signar digitalment els documents del Sobre B, la memòria i els annexos? 03/07/2019 11:39h
Manual: si el plec requereix que es presentin originals o còpies compulsades dels documents, aquests han d'anar signats electrònicament.
A aquesta consulta ja s'havia donat resposta anteriorment. Cal que estigui signat electrònicament.
Segons diu el manual de presentació d'ofertes de sobre digital "signar el resum de l'oferta equival a signar tots els documents que la composen". Vol dir això que els declaros requerits al Sobre A no cal signar-los? 03/07/2019 10:20h
Tal i com indica el manual, el DEUC s'ha de signar electrònicament.

El resta de documentació al ser documents originals amb la signatura en paper (tant oferta tècnica, oferta econòmica o declaracions) s'han de signar electrònicament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya