Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Codi d'expedient:
C-31/2018
En relació a l'acreditació de la solvència tècnica i professional (punt N del quadre de característiques del contracte), subapartats a) i b): A quin dels sobres ha d'anar la documentació acreditativa (relació principals treballs i referències, currículums i títols equip tècnic) d'aquesta solvència?. 11/04/2019 11:26h
L'acreditació de la solvència tècnica i professional s'haurà de realitzar només per part de l'empresa proposada com a adjudicatària, tot i que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l'Administració és a la finalització del termini de presentació de les proposicions.
En el sobre A, en la declaració responsable (Annex A), a l'apartat a) l'empresa ha de declarar que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.
No obstant, atès que en aquesta licitació es valorarà l'equip humà presentat per les empreses licitadores, es decisió del licitador incloure la informació que consideri escaient per tal de complimentar la seva oferta. Aquesta informació relativa a l'equip humà, en cas de voler-la incloure, hauria d'adjuntar-se al sobre B de l'oferta, però no per a acreditar la solvència tècnica sinó per a poder valorar l'equip humà presentat pel licitador.
En relació a l'acreditació de la solvència econòmica i financera de la nostra empresa (punt M del quadre de característiques del contracte), subapartats a) i b): Aquesta documentació acreditativa, es presenta juntament amb l'oferta dins el període establert a tal efecte o s'ha de presentar amb posterioritat en cas de resultar adjudicataris? A quin dels sobres digitals s'ha d'incloure? 11/04/2019 11:21h
L'acreditació de la solvència econòmica i financera s'haurà de realitzar només per part de l'empresa proposada com a adjudicatària, tot i que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l'Administració és a la finalització del termini de presentació de les proposicions.
En el sobre A, en la declaració responsable (Annex A), a l'apartat a) l'empresa ha de declarar que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. No cal aportar més documentació al respecte en el moment de presentació d'oferta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya